ФАКТИ.БГ

Брокери ще ползват услугите на Агенцията по кадастър

Публикувана: 16 Юли, 2018 09:21
5 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 6810
Брокери ще ползват услугите на Агенцията по кадастър
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

По-малко опашки в Агенцията по кадастъра, политика за задържане на вече обучените специалисти и привличане на нови,

оптимизиране на работата с граждани, инвеститори и администрация. Това са сред основните задачи, които си поставя новият директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Виолета Коритарова. Акцент в работата ще е и задълбочаване на работата на Агенцията и брокерите на недвижими имоти, заяви тя в специално интервю за ФАКТИ.

Госпожо Коритарова, какви подобрения в услугите на АГКК могат да очакват гражданите и бизнеса?

Приоритет на Агенцията е подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, гарантиране на добро качество на кадастралните и геодезическите данни и материали.

Подобренията могат да бъдат разделени на две групи – кратко- и дългосрочни. Целта е да ги изпълняваме поетапно, за да се постигне добър резултат, който действително да бъде почувстван от потребителите - граждани, инвеститори и администрации, които ползват нашите услуги.

Най-важното за мен е да се положат максимални усилия за подобряване на административното обслужване - намаляване на опашките в нашите офиси, да се избегне закъсняването на сроковете, така че Агенцията да се наложи като коректен партньор.

Отчитам трудностите в работата на офиса в София-град, да предоставя услугите в определените срокове, породени от големия обем постъпващи заявления. За постигане на по-голяма ефективност и ефикасност на административното обслужване с кадастрална информация в кратък срок ще подготвим съответните нормативни промени, които да създадат условия, правоспособните лица по кадастър да имат правото да издават скици за поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и други удостоверителни документи. С това целим да се облекчи работата в бек офисите и да се концентрираме и засилим административния капацитет в „поддръжката на кадастралната карта”. Надяваме се да успеем в рамките на два три месеца и да видим резултат в тази посока.

Как ще работите с потребителите – било то физически лица, фирми или общини?

Тук е мястото да отбележа наблюдаващата се липса на стандарти за контрол на качеството при поддръжка и изменение на кадастралната карта, голяма част от дейностите се оставят на съвестта на съответния изпълнител. Необходимо е осъществяването на контрол на цялата гама от геодезически дейности.

Друга важна задача е да направим така, че да имаме добре работещи фирми в бранша. Защото ние сме администрация и като такава, разчитаме изцяло на геодезистите за създаване на продуктите, които са под наше управление. В наш интерес е да имаме силни геодезически фирми, чиито продукт е с гарантирано качество и пълнота на данните. Желанието ни е при приемане на тяхната работа да имаме възможност да я проверяваме повече от нормативно определения процент, тъй като добрата продукция предполага и качествени услуги, предоставяни от Агенцията.

Преди време имаше информация, че има доста грешки. Какво е състоянието в момента?

Наблюдава се повишаване качеството на кадастралната карта, следствие на предприетите мерки за популяризиране процеса на създаване и повишената активност на гражданите. За постигане на по-добри резултати се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Ще се предприемат стъпки за засилване контрола върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените от тях дейности по кадастъра.

Законово имате ли това право?

Имаме определен минимален процент за проверка, но никой не ни ограничава за обема на проверяваната кадастрална карта, т.е. ако имаме необходимия административен капацитет бихме проверявали значително по-голям процент, а убедена съм това ще доведе до по-качествен продукт.

Проблем е привличането на геодезисти в администрацията и ще работим в посока да задържим настоящите специалисти. Важно е да не допускаме нашите експерти, след като се почувстват знаещи и можещи да търсят реализация в частния бизнес. Трудно ще е, но това са част от приоритетите в краткосрочен план.

Това предполагам е свързано и с грешките които могат да бъдат обжалвани и чиято първа корекция се поема от геодезическата фирма.

Точно така. Отстраняването на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, допусната по вина на правоспособното лице, изработило картата, се извършва безвъзмездно в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора, т.е. в тези корекции са безплатни, но само за тези собственици, които са участвали в процеса по нейното създаване.

Какво става с тези, които не са били активни?

При констатирани пропуски в съдържанието на картата и регистрите, гражданите следва да предоставят съответните документи, но процедурата за тях не е безплатен.

Колко струва?

Хипотезите за отстраняване на непълнота или грешка, изменение в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри са толкова много, че не бих се наела да посочва конкретна стойност, но не трябва да се забравя че такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри са определени в раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Ще развивате ли електронните услуги на сайта?

Освен мерки в посока за по-качествено и по-бързо обслужване на граждани с кадастрална информация, Агенцията ще продължи да популяризира предлаганите електронни услуги чрез Кадаскрално-административната информационна система - КАИС. Имам идея да намерим правилните информационни канали за популяризиране работа с УЕБ ПОРТАЛ "КАИС". Следва да отбележа преимуществото на Е-услугите - спестяват време, усилия и средства, защото за да ги получат, гражданите не трябва да посещават офиса ни и да стоят по опашки, и не на последно място електронните услуги са с 30% по-евтини. Ако успеем да намалим потока на граждани в нашите приемни, ще освободим капацитет, който да компенсира недостатъчната численост на служителите в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и ще се създаде възможност за изпълняване на увеличения обем от услуги, без това да влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица.

Ще работим и в посока да убедим всички администрации, че скиците и схемите, издадени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър имат силата на официален документ и следва да ги ползват при провежданите от тях административни производства, т.е. да намалим административната тежест.

Между АГКК и кои администрации следва да има електронна връзка?

Агенция по вписванията, общинските администрации, министерството на земеделието, храните и горите, МОСВ, АПИ, НКЖИ и др. при създаване на геопространствените бази данни. Очакваме увеличаване ползването на електронните документи от нотариусите, въз основа на създадената норма през 2014 г., която дава възможност на нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп. Трябва еднозначно да сложим знак на равенство между електронната скица и на хартиен носител. Също така ще фокусираме разяснителната ни дейност и върху друга група – брокерите на недвижими имоти. Те да могат да правят справки чрез интернет и да имат предварителна информация за имотите, което е необходимо условие за успешно финализиране на сделките с недвижими имоти, а не както често се случва в последния момент, няколко дни преди сделка собствениците да заявяват нашите услуги.

Това не е малко трудно постижимо като се има предвид, че тяхната дейност не е урегулирана законово?

Ще осъществим контакти с НСНИ. Предстоят разговори. Ще отбележа, че при търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща такса. Агенцията предоставя както официални документи така и справки в електронна форма и графичен вид, за чието заявяване не е необходимо наличието на електронен подпис. Брокерите могат да провокират собствениците да правят справка за пълнотата на данните за техните имоти. Искаме да насърчим посредниците да проверяват информацията и да я ползват в пълния й обем.

Ще се фокусираме върху всички потребители и за нас е много ценно да получаваме информация за тяхната удовлетвореност от нашите услуги, ако трябва ще усъвършенстваме и оптимизираме нашите услуги, ще надграждаме УЕБ ПОРТАЛ "КАИС" и при необходимост ще подобряваме неговия интерфейс, за да създадем възможност за лесна и ефективна употреба, така че да се достигне до желания резултат. Това са по-дългосрочни цели, но ще работим и в тази посока.

Какви са Ви плановете относно цифровизацията на кадастъра?

Това е основната дейност, трябва да продължим да работи активно. На всички професионалисти в бранша е известно, че добре развитият кадастър подобрява инвестиционния процес в страната. Липсата на кадастър гони инвеститорите, подпомага измамите с недвижими имоти, улеснява укриването на данъци и т.н.

До 2019 г. 96% от територията на България трябва да е покрита с кадастрална карта? В каква степен е готова тя към днешна дата?

Преобразуването на Картата на възстановената собственост, създадена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в кадастрална карта и кадастрални регистри се изпълнява по график и за сега не се наблюдава забавяне. Ще положим усилия срокът да бъде спазен. Към момента имаме около 60% покритие на територията с кадастрална карта, говорим за неурбанизираните територии - земеделски и горски територии.

Поетапно до края на 2018 г., най-късно до средата на следващата година ще бъде одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, след което предстои да се изработи картата за оставащите населени места, за да се достигнат 100%.

Това е необходима предпоставка АГКК да се утвърди като силна административна структура на територията на България и да се наложи като единствен доставчик на кадастрална информация. Според мен това е пътят за развитие на агенцията.

Може ли да припомним с какво кадастралната карта е важна за инвеститорите?

Създаването на актуални и точни цифрови картни материали за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти и други е предпоставка за разработване на политики за устойчиво развитие на регионите, от своя страна това налага бързото развитие на дейностите в областта на геодезията и картографията. Актуалната географска и кадастрална информация е инструмент за вземане на решения в много сектори.

За всеки инвестиционен проект е необходимо да осигурим вярна и точна картографска и кадастрална основа. Кадастралната карта дава пълна информация за недвижимата собственост с точните й площи, предназначение и собственици, видовете обекти, тяхната идентификация и характеристиките им, включително данни за точност, актуалност, пространствен обхват и правен статут. В кадастъра се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт.

Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Гост
1 Отговор
Аз ще отговоря колко струва, и понеже се говори за ..."АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ" да обясня...обявленията за влизането на кадастралната карта по райони се залепяше на входа на общината. Ако гражданинът по район няма никаква работа в общината в рамките на този месец,естествено няма как да разбере. По телевизията - пълен мрак, разбираме кой се е напил, оженил, развел, колко деца, любовници, но нито дума за нещо, което ще засегне хиляди хора. При нанасянето, вече имам чувството, че е абсолютно умишлено, всяка втора схема е грешна. Не може някой да ми обясни, че е неволна грешка, да нанесеш имот от регулационни планове от 88г, при все, че регулацията се е променила от тогава до сега 3 пъти за район. Като добавим и абсолютно некомпетентните юристи, които трябва да се произнесат по някои казуси, с абсолютната демотивация на няколкото лелки пред пенсия, които трябва да водят преписките и резултатът е...всеки ден крещящи, треперещи от ярост хора, километрични опашки и абсолютна дебилщина. Не може да извадят арх. план за мезонет, да нанесат само едното ниво, а другото да го ставят. Има случаи и на цели липсващи сгради...Да събират данък върху тях на собствениците може, но по кадастър - цял жилищен блок липсва. Да кажат как избраха фирмите, които нанесоха кадастралната карта, и защо по дяволите, при над 50% при парцелите грешки, и около 40 % при жилищния фонд им се заплати? И на въпроса...една "грешка" се отстранява в най-добрия случай за 40 дена до изваждане на схемата и

Оценка:
-0 +22

Гост
2 Отговор
Иначе като план е доста смел, да видим..

Оценка:
-1 +4

Дада
3 Отговор
Шест месеца се чака заявление???!!!!Резултат :Заявлението е регистрирано????!!!!!!!!

Оценка:
-0 +9

О кей неземна красота
4 Отговор
Аз съм собственик на тристаен апартамент в Младост 1, както и всички съседски апартаменти. В кадастъра, обаче моят апартамент е регистриран като двустаен, а на съседа - като четиристаен. Ако един ден реша да го продам, то на купувача ще показвам тристаен апартамент, а от кадастъра ще ми дадат скица на двустаен.
Що се отнася да брокерите и те са едни мърди ...

Оценка:
-2 +9

1234578
5 Отговор
Брокери, фирми и граждани трябва да са равнопоставени пред закона и агенцията. Закона и агенцията не трябва да ги дели. Ако не е така започва комисионерството и корупцията като следствие.

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Волен Сидеров
Лидерът на "Атака" протестира срещу певческата изява на Софи Маринова в парламента:
Предлагам следващия път от тази трибуна да поканите Азис, и без това вашият министър на образованието го подкрепя."

Още бисери