21 71482

Как беше взето решението за създаване на "македонския език" /ДОКУМЕНТ/

 • македония-
 • език-
 • азбука-
 • българия

Появиха се сензационни кадри от Скопие от 1916 г. с български надписи на табелите на дюкяните

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод продължаващите исторически спорове за произхода на т.нар. "македонски език", ви припомняме анализа на доктора на историческите науки Трендафил Митев, публикуван в "Епицентър" в началото на декември 2020 г. В него историкът взема на прицел сензационнен документ от 1945 г., съхраняван в Битоля, в който се дават указания за създаване на "служебен" македонски език.

"В зачестилите реакции от Скопие във връзка с условията на българския парламент за членство на РСМакедония в ЕС много се набляга на необходимостта да се уважава „естествения избор“ на народа в Северна Македония да говори на своя „македонски език“ и да пише на македонската си азбука.

Документът пред нас обаче разкрива една съвсем друга реалност. Оригиналът се съхранява в градския архив на Битоля. В съдържателно отношение неговият текст е двусъставен. Сърцевина на информацията е Писмо № 2625 от 6 май 1945 година, подписано от министър председателя на ФНРМ - Лазар Колишевски и министъра на просветата – Н. Минчев. А втората част съдържа указания на просветното министерство в Скопие как точно да се изпълнява правителственото постановление.

Как беше взето решението за създаване на "македонския език" /ДОКУМЕНТ/

Запознаването със съдържанието на този оригинален документ води до следните изводи:

Първо, в науката е доказано, че на 2 август 1944 г., в манастира „Прохор Пчински“, на първото заседание на АСНОМ (Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония - бел. ред.) е издаден декрет за създаването на „служебен“ македонски език, който „да влегуе веднага во сила“. В резултат, за една седмица (от 23 ноември до 3 декември 1944) 10 учители, 1 поет и 1 политик решават как да изглежда новата „македонска азбука“ - графичната система за изписване съдържанието на думите в новия „македонски език“. От горния документ обаче се вижда, че през есента на 1944 година практически не е било възможно този език да „влегуе веднага во сила“!?

Процесът реално започва едва в края на май 1945 година. И то не по „естествения избор на македонския народ“, а с декрет подписан лично от премиера Л. Колишевски и министъра на просветата Н.Н. Минчев. Защо?

Защото през есента на 1944 г. учебната година в училищата на Македония е започнала и практически е било напълно невъзможно новият език и неговата писменост „да влегуе веднага во сила“. Болшинството от учителите не се познавали новата политизирана азбука измислена от ЮКП, а децата са пишели с Кирилицата текстове на български език. По същите причини новата писмена система на езика не е въведена и през януари за втория учебен срок. Затова през май 1945 г. Л. Колишевски се разпорежда (а в края на месеца заповедта му влиза в сила): през лятото учителите да изучат новата азбука, та от есента да я въведат в училищата. Това твърдение се доказва от чл.2 на правителственото решение, в което е записано черно на бяло: “Ово решение влегуе во сила от денот на обявяванието“. А този ден на „обявяването“ е 21 май 1945 година!

Второ, за какъв „естествен избор“ на македонския народ може да се говори в този случай, когато в документа се казва изрично, че на учителите се „изпракя Решението на Народната влада (правителството) на федерална Македония за македонската азбука“? След което е изписано и самото „РЕШЕНИЕ за македонската азбука“. С неговия чл. 1 правителството обявява, че „Македонската азбука има 31 букви. Тие са...“ и следва изписване графичния образ на буквите. Първо в ръкописен вариант, а след това и като „стампани букви“(печатни букви). Тази процедура доказва по неопровержим начин, че македонската азбука е наложена по чисто административен път със заповед на комунистическото правителство. От май 1945 г. то определя с какви буквени знаци учители, поети, писатели и учени трябва да изписват в бъдеще резултатите на своя интелектуален продукт.

Трето, особено важно е да се отбележи, че комунистическата власт решава и заповядва точно кои са и „новите букви в азбуката“, въведени от комунистическото правителство. (Те са изброени - „г“ и „к“ с „акцентен знак“, плюс „s“, “ль“, „ю“ и латинското „y“). Така правителството в Скопие изрично декретира: точно какви нови букви ще се използват в новосъздавания „македонски език“ и коя от тях какво ще замества от Кирилската (българската) азбука; над коя от нововъведените букви трябва да се поставя „акцентен знак“ и пр. На практика въпросните нови писмените знаци са заимствани от сръбската азбука - Караджицата.

Целта е ясна - дори зрителният образ на изписания текст на новия „македонски език“, измислен от комунистическата власт в Скопие, е трябвало да се различава от класическия облик на една страница, изписана с българската азбука.

Четвърто, не е необходимо дълго взиране в текста на документа, за да се установи, че дори през май 1945 година правителството на Л. Колишевски все още пише своите официални документи на БЪЛГАРСКА ПИШЕЩА МАШИНА. Това се доказва по неопровержим начин от липсата на печатни знаци (в използваната пишеща машина) за онези букви, които се вкарват тогава като нови елементи в графичната система на „македонската азбука“. Поради това те е трябвало да се дописват на ръка, с мастило. И то в значително по едри измерения, за да се забележат и запомнят от онези, които ще изучават и преподават новата азбука. Същото важи и за „акцентните знакове“. Те също са липсвали в българската пишеща машина, използвана от правителството Л. Колишевски, та е трябвало и те да се изобразят ръкописно със синьо мастило. Колко жалко и смешно е след това да се твърди, че „македонският език“ и неговата графична система са естествено възникнала културна реалност, базирана върху вековна духовна традиция в Македония, която при това е била свободен избор на македонския народ!? Ако такава традиция е съществувала и преди 1945 г., къде са тогава „македонските“ пишещи машини след Втората световна война? Защо е трябвало да се използва българската пишеща машина!? Ако правителството на Л. Колишевски е писало поне на сръбска пишеща машина, то е можело да прикрие някак си по-майсторски безпрецедентната културна манипулация, извършвана от комунистическата власт в Скопие през 1945 година?

Пето, в допълнение към правителствения декрет министерството на просветата в Скопие заповядва в лексиката на новосъздавания „македонски език“ да се изхвърли употребата на твърдата гласна „ъ“ в думите. Нещо повече, дават се дори задължителни примери, как трябва да се пишат по нов начин думите в македонския език без „ъ“: вместо „сърце“ – да се пише „срце“; вместо „дърво“ – „дрво“; вместо „кръв“ – „крв“; вместо „смърт“ – „смрт“. Целта е очевидна: да се прокарва разграничителна бразда между западните български говори и диалектите на българския език в Македония. А най-важното в този случай е, че комунистическата власт, а не друг, създава с декрета си, дори думите които трябва да влязат в новия македонски език!? В края на документа се разпорежда категорично „горното да се съобщи“ веднага от учителите, а те на свой ред да го преподават „на своите ученици“.

Изводите се налагат от само себе си: Македонската азбука, като графична система на македонския език, навлиза в живота на хората в РС Македония през лятото и есента на 1945 година.

В този процес няма естествен избор на народа, а е налице творение на комунистическата власт, защото и азбуката, и лексиката на новия език са измислени и заповядани с правителствен декрет. Тази процедура разкрива целия примитивизъм, с който са боравили слабо грамотните комунистически диктатори в Скопие след Втората световна война. Защото в стремежа си да се разграничат от българската книжовна цивилизация, те предлагат една крайно огрубена лексика от типа на „срце“, „дрво“, крв“, смрт“ и пр. С нея македонският диалект се архаизира, загубвайки красотата на думите, осигурена от естественото развитие на литературния български език през вековете.

На този фон е логично да се запита: защо не са създадени отделни австрийски, белгийски, американски, кипърски, мексикански, бразилски, аржентински и т.н., и т.н. езици? Нали и там се създават „други държави“? Защо? Какво е загубил народът в Австрия от това, че говори немски; в САЩ заради употребата на английския; в Кипър, където се говори гръцки; в латиноамериканските републики използващи испански или португалски? Нищо не са загубили, но тези държави са строени от цивилизовани народни водачи!? РСМакедония, макар и като отделна държава, щеше да спечели много повече, ако беше запазила естествено съществуващия български език между населението, чието словесно богатство се говори и развива близо хилядолетие и половина!

И да кажем най-важното: след като комунистите в Скопие са ликвидирали една шеста от буквите на Кирилицата, замествайки ги с писмени знаци от Караджицата, интелигенцията на такава държава няма никакво право да претендира, че на нейна територия се е родила и развивала третата писмено книжовна цивилизация в Европа (след гръцката и латинската) - старобългарската! Това е станало в границите на Първото българско царство! А новият език е бил наложен с декрет в Скопие от комунистическата власт!"

Сензационно видео от Македонския фронт по време на Първата световна война се появи в You Tube.

Видето е поредният любопитен материал, изпратен ни от адвокат Цветан Цветанов, известен с футуристичните си прогнози и разкази, съдържащи глобални, сбъдващи се в днешно време прозрения.

В кадрите на улични сцени от Скопие от 1916 г. влизат български и австро-унгарски войски.

„Предлагам на потенциалното внимание на вашата аудитория информация, с линк към сензационен според мен и твърде любопитен ретро видео материал от 1916 година, с документални кадри, заснети в Скопие през времето на Първата световна война. Филмовият видеозапис от 1916г.е с текстово съдържание на български език,надписи и пояснения,написани на използвания в началото на 20 век, тогавашен български/известен още и като Дринов/ правопис.

Видеозаписът със заглавие на английски: Bulgarian and Austria-Hungarian troops in Skopje (Skopie) during World War I е качен в световната платформа You Tube/ вж: линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=7QTQJ8ZKIYQ/ на 4.03.2014 г от носителя на правата за неговото ползване и разпространение - Critical Past.

В документалните видео кадри с продължителност 5 минути и 27 секунди са включени текстове с пояснения на български език, написани на споменатия вече правопис - кадри от улиците на Скопие; турски касапници и зарзаватчийници; германски, австрийски и български войници. Вижда се и мостът, свързващ турската махала с новия квартал.

Друга сцена показва войски, влизащи във военен лагер покрай реката. Някои копаят окопи. От лагерните огньове се издига дим. Вагони с военни припаси, теглени от коне и волове се събират на железопътната линия. В района влиза щабна кола,с германско знаме на капака си и герба на немския орел на вратата. Припаси се товарят в железопътни вагони под надзора на немски офицери. Войски маршируват в лагер, където се сервира храна от немска полева кухня, а пушките са подредени в голяма могила. Войници се нареждат в опашка и получават заплатата си на гише в една сграда. Има и кадри със заснети военни части в пълно полево снаряжение маршируващи, в свободна колона, извън лагера. Тук вамира място и германска пехота с остри шлемове, маршируваща извън лагера, през кал към фронта.

"Особено интересни за нас кадрите със заснети български войници и офицери и тяхното облекло", казва Цветан Цветанов. И подчертава къде се крие важността им за нас:

"Любопитното и сензационното от днешна гледна точка на историческия контекст за заснетото през 1916 година се открива още в документалните кадри на този над сто и пет годишен видео материал. И то дава повод за размисъл върху заснетите безспорни факти за живота по това време и за ползвания език на който са изписани надписите над магазините по това време на улиците в Скопие. Казано другояче, по обективен безспорен начин се доказва общо историческо минало и братска близост на хората и народите на днешните съседни страни България и Северна Македония", казва Цветанов.

И допълва: "Както е известно до 13 октомври 1912 г. Скопие е в пределите на Османската империя, а след това в продължение на три години до октомври 1915 г. е в придобитата след Междусъюзническата балканска война територия от Кралство Сърбия. Докато на 22 октомври същата година, 24-и Черноморски полк от 3-а дивизия на Българската армия влиза в града.

Краткият документален филм дава възможност основателно да се предполага, че в създаването му има важно българско творческо участие.Това е напълно допустимо, като се има предвид,че година по рано през 1915 година е създаден и заснет първият български игрален филм „Българан е галант”.С него талантливия режисьор Васил Гендов поставя основите на българското кино, а преди дни българската филмова и интелектуална общност чества професионален празник – на датата 13 януари 1915 година е първата публична прожекция на филма на легендарния български кинопионер".

"Най любопитното и с важно документално и историческо фактологично значение, е че на заснетите кадри са документирани много ясно надписите на български език, които са над магазините/според текста във видео записа - турски касанници и заразаводчйници/ на улица в Скопие.Ето видим текст във филма на един от надписите „Зарзаратчи Аметъ“ Да подчертаем,че заснетите остарели и неизбледнели на български език надписи са в така наречената турска махала в града.Въпреки, че градът е бил до годината на заснемането -1916 г. само в пределите Османската империя, а след това на Кралство Сърбия, заснетите надписи показват че публично ползваните език и писменост на местното население, независимо от националностите които го формират, са ползваните и в България по това време. Когато фактите и безпристрастния филмов обектив на камерата говорят със заснетите документални кадри е най добре да оставим аудиторията сама да прецени, каква е духовната близост и общата историческа съдба на хората живели тогава и днес в България и Северна Македония. Може би изводът ще е положителен за хората и в двете страни и за стремежите им да бъдат не само географски в днешна Европа", завършва адвокат Цветан Цветанов.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 189 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Хахаха

  214 7 Отговор
  Македонски език няма-няма и да има !

  Коментиран от #48, #59, #61, #82

 • 2 Киро Папуров

  150 26 Отговор
  Аз това в Хардвард не съм го учил.
 • 3 Пламен

  168 6 Отговор
  Всички езици са утвърдени с политически документ.Ние нямаме никакви претенции към съвременния северно македонски.Те не трябва да имат никакви претенции към българския защото на знамената на Илинденци пише ,,свобода или смърт,, а не ,,Слобода Ил смърт,,

  Коментиран от #7

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 5 Така е

  121 10 Отговор
  ама нали ние, като Държава се отказваме от това, за да не навредим македонскиот идентитет, яазик и история. Нали вчера ПростоКиро отиде лично в Скопие, за да няма съмнение, че клякането ни е зациментирано. Едно човече там Михаил Рот, заедно с Пендаровски крякаха за македонско малцинство у над. Е, няма в световната дипломация подобен аналогичен случай, такова неуважение и откровена агресия. И ПростоКиро си мълчи и се хили.
 • 6 Македонец

  105 3 Отговор
  Е толкова чужденец, колкото и шопа или родопчанина. Още по време на турското робство е имало българи, които са се гърчеели или турчелии. Българите са били обект на турцизиране, гърцизиране, сърбите и те промиват съзнанието на македонците
 • 7 Не така

  46 11 Отговор

  До коментар #3 от "Пламен":

  Слобода ил смрт
 • 8 Патето Яки

  8 90 Отговор
  А Как беше взето решението за създаване на "българския език" /ДОКУМЕНТ/ - и какво ща правим без документ.

  Коментиран от #16, #77

 • 9 Комон сенс

  90 5 Отговор
  Решението хората в Югозападна България вече да не бъдат считани за българи и наречието им да не бъде считано за български език е важно да бъде напомняно.
  Но май е време да извадим и архивите за тежките престъпления срещу човечеството и геноцида, псоредством които са успели да наложат тези решения на практика - с кръв, страх и болка!
 • 10 Тези кадри да ги предоставят

  101 1 Отговор
  в ЕС , да им се изясни спорът и югославските лъжи в СМ, изобщо всички документи от архивите да се представят като справочник и да се настоява за отваряне на досиета УДБа
 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 14 Македонски

  11 92 Отговор
  Каква манипулациа.Намерете на интернета Френско Македонски Лексикон от 16 век за да не ви манипулират че не е имало македонски език преди това...не е имало служебен да, но е имало народен!поздрав

  Коментиран от #18, #78


 • 15 Българин

  27 2 Отговор
  Линкът към видеото е сгрешен - буквата е малко L, а не голямо i

  Явно писането на линка тук се цензурира автоматично, затова оставям само горното обяснение.

  Коментиран от #19

 • 16 Комон сенс

  118 3 Отговор

  До коментар #8 от "Патето Яки":

  Българският език е естествено формиран език, Той е резултат от ЕСТЕСТВЕНИ процеси, продължили хилядолетия.
  Не само ,че е естествено формиран език, ами той и днес е естествената основа на всички славянски езици.
  Носителите на тези езици - били поляци, руснаци, украинци , чехи и пр. твърдят, че българският им звучи някак "архаично" - демек подобен на старополси, староруски, старочешки и пр.
  Българския език е нещо прекалено мащабно. Няма как да се преборите с него, колкото и продажни политици да се навъдят.
 • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 18 Българин

  73 1 Отговор

  До коментар #14 от "Македонски":

  Който желае, може да открие този пост и снимките към него.

  "Поствам тук изображения и извадки от книгата на проф.Иван Ничев "Костурският българо-гръцки речник от XVI век", за да илюстрирам едни образец за манипулативност, извършена от двама френски професори през 50-тте години на 20 век.

  Книгата е открита като част от голям кодекс, намиращ се във Ватиканската библиотека (Cap. S. Pietro C 152), и представлява гръцки текст, писан вероятно от лице на име Гин, съдържащ няколко страници с гръцки думи, преведени на български език и едан българска песен с еротично съдържание. Датира се от 16 век, подарен е на Ватикана през 1620 година.

  Открит е от един кардинал на име Мерканти, който е насърчил френските професори Сиро Джаниели и Андре Валант.

  Последните са превели всичко от него, освен думите "български", като са ги заменили с "македонски". Това се тиражира масово из англоговорящия интернет, като ярко доказателство за Македонския речник и съответно език.

  Изключителна научна недобросъвестност ...."

  Коментиран от #26

 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 Мим

  62 3 Отговор
  Всичко говори,че е било българско с български говор и надписите сами го разкриват,но с промитите им мозъци от сръбско така са им зациклили на сегашните им политици,че почти е невъзможно да им се вкара в кратуните.Ако някога си изучат историята както трябва,тогава и ние трябва да говорим с тях,иначе аут до безкрай.
 • 21 Софиянец

  26 33 Отговор

  До коментар #17 от "Българин":

  Против руссия нямам против, империя с имперски амбиции. Против имам русоробите родни с копейките които от век и половина предават националните ни интереси. Гадев и киряк Петко са очевадни руски подлоги.

  Коментиран от #25

 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 и ние сме инат

  66 3 Отговор
  Е и ...какво като ги има тези документи ., нито Брюксел , нито Сащ искат да ги четат . За тях лъжата е достойна за подкрепа и защита . Ако ще Запада да разпне България , ВЕТОТО остава .
 • 24 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 25 Да бе , да

  25 7 Отговор

  До коментар #21 от "Софиянец":

  Конкретно двамата , които споменаваш са откровени
  американо-турски натовчета . А Кирето си е щатска поДмяна на Баце , с една по-млада и по-приемлива версия .
 • 26 Един

  54 4 Отговор

  До коментар #18 от "Българин":

  Абе толкова са гола вода, че си нямаш идея. Буквално всеки докумен претендиращ за автентичност е фалшив. Всички документи доказващи обратното се крият или унищожават. Жалко че Б. Димитров си отиде. Така ги громеше, че място неможеха да си намерят.
 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 33 Име име

  5 11 Отговор
  Клипът го няма, изтрит е
 • 34 Само питам

  18 5 Отговор
  Интересно, защо клипът вече не е налице?
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 38 Saguaro

  38 2 Отговор
  Македонскйот език е създаден от български ученик от трети клас,тройкаджия,който халхабер си няма от правоговор и правопис.Не е от Сашето Македонски в наследство получен.
 • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 40 Перо

  34 5 Отговор
  Изпратете статията на Кирчо и на историческата комисия!
 • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 43 Димитър Кабазки

  52 0 Отговор
  В Русия са българските архиви , откраднати уж като военен трофей , в тях има много истина за македонизацият и ролята на комунистите в това.
 • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 45 Доростол

  28 1 Отговор

  До коментар #39 от "Българин":

  Браво! Някой трябва да им го казва на тези чуждопоклоници
 • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 48 Гост

  19 3 Отговор

  До коментар #1 от "Хахаха":

  Яко ...видеото вече го няма!!!!!!

  Коментиран от #49, #50

 • 49 Гост

  19 0 Отговор

  До коментар #48 от "Гост":

  уф...там си е. Намерих го :)
 • 50 Истината

  19 11 Отговор

  До коментар #48 от "Гост":

  Македонци те сигурно са го блокирали. Никаква милост към тях. Но май фигуранта и киретата са дали обещание.
 • 51 !!!?

  6 22 Отговор
  Европа: Какво общо има тази документ с критериите за приемането на Македония в ЕС !!!?
 • 52 Борислав

  27 0 Отговор
  Този документ го покажете в ЕС.
 • 53 Иванов

  2 40 Отговор
  Македонският език е естествено възникнал на територията на днешна Северна Гърция (Егейска Македония). Този език е признат като македонски от Атина много по-рано от Титова Югославия.

  Коментиран от #79

 • 54 Българин

  16 0 Отговор
  Клипът не е изтрит, а връзката към него е сгрешена - буквата е малко L, а не голямо i
 • 55 Българин

  10 0 Отговор
  Ето, копирайте това, за който не може да го осмисли (можеше и по името да го намерите): 7QTQJ8ZKlYQ
 • 56 Лъжлив Съби

  26 1 Отговор
  Това трябва да се изпрати на германеца Михаел Рот и на конгресменката от САЩ Клаудия Тени!
  Първо да си научат урока и после да си пишат домашното!
 • 57 истината

  12 1 Отговор
  Аз пък гледах един исторически филм по немска телевизия за древните македонци и те са говорели на език, който няма абсолютно нищо общо с днешния език, на който говорят северномакедонците, по-скоро е наподобявал на арабски.

  Коментиран от #72

 • 58 Ние, това си го знаем

  30 1 Отговор
  И децата в България знаят, че македонският език е създаден след инженеринг от български диалект, по заповед на Коминтерна. В превод на английски, тази статия я изпратете на госпожа Херо Мустафа, на американските конгресмени и на всеки депутат в Европейския парламент, и Европейската комисия.
 • 59 Нека да има

  5 1 Отговор

  До коментар #1 от "Хахаха":

  ...само да рекнат ,че използват българки букви...
 • 60 555

  27 1 Отговор
  Все едно австрйците да кажат че говорят и пишат на австрийски език.
 • 61 ИМПЕРИАЛИСТ

  15 1 Отговор

  До коментар #1 от "Хахаха":

  Кaквo значи "език" ? Мaкeтaтa, в гoлямaтa cи чacт, изпитвaт живoтинcки cтрaх дa нe ги пoмиcли някoй тeхeн пoзнaт зa БУГAРAШИ...
  Cвидeтeл cъм нa тaкивa кoмични cцeнки, чe нe знaeш дa ce cмeeш ли или дa плaчeш....Рeпубликa Мaкeдoния ce oтдeли oт Югocлaвия пo мирeн път зaщoтo ни МРAЗEХA. Вcякaкви припиcвaни зacлуги нa Бългaрия зa мирнoтo oбocoбявaнe ca фaнтacмaгoрии.
  Cигурeн cъм, чe кoгaтo в CМ oтнoшeниeтo към нac ce oбърнe към пoдoбрявaнe, aлбaнцитe щe бъдaт пoдтикнaти дa нaнecaт удaрa cи.
  В Бългaрия дocтa хoрa ca изнeнaдaни oт дeйcтвитeлнoтo пoлoжeниe нa нeщaтa в CМ. Тoвa e кaтo eдин вид шoк зa мнoзинa бългaри, нo пo-дoбрe e дa ce знae рeaлнocттa.
  Чacт oт хoрaтa тaм, дoри иcкaт пaк дa ce върнe Югocлaвия…………
  Тoвa пoтвърждaвa, чe……aвтoритeтнa и прocпeрирaщa Бългaрия,щe върнe мaкeдoнцитe към иcтинaтa , e вeрният път. Другoтo e връщaнe към 50 гoдишнитe бeзплoдни уcилия нa Бългaрия. Нe иcкaм дa пoвярвaм, чe тoвa ce прaви мoжe би cъзнaтeлнo с разните му договорки за авиолинии .
 • 62 Герд Мюлер

  19 2 Отговор
  Как може да се реши историческия спор между РСМ и РБ?
  1. За всички исторически герои, от цар Самуил до Гоце Делчев и всички герои до 1944 г. моментално стават общи за двете държави, ако се приеме, че до 1944 г. историята на двете държави ое обща.
  2. България признава съвременния вариант на официалния език, възприет като официален за РСМ, но РСМ признава, че този вариант се е създаден след 1944 г. ПОСТЕПЕННО до наши дни за изминалите 76 години на основата на български диалект, който се е говорил от коренното население във Вардарска Македония.
  3. България признава съвременната идентичност на жителите на РСМ.
  4, РСМ вписва в своята конституция, че РСМ е многонационална държава, която включва македонци, сърби, бошняци, хървати, албанци, цигани, евреи, власи, египтяни и БЪЛГАРИ.
  Тогава България дава снема своето вето и дава старт на преговорите за членство на РСМ в ЕС.

  Коментиран от #69

 • 63 МАЛКА пенсИЯ

  11 1 Отговор
  Оправихме,тока,газта,хран.продукти,КЕ ОПРАИМ,МАКЕТАТА.
 • 64 В ПО НОВАТА ИСТОРИЯ

  1 15 Отговор
  Кой изгони турците от собствената им родина, защото неискат да си сменят рожденните имена?

  Коментиран от #80

 • 65 Не съм манипулиран

  4 3 Отговор
  Добре че си направил тези изследвания но не съм сигурен че преди 30 години щеше да манифестираш биейки се в гърдите че си злостен антикомунист. Защото комунизма като идеология няма нищо общо с това кой на какъв език говори. Освен пишещи машини прочети и някои други неща които ще ти дадат ясна представа какво представлява комунистическата идеология, която е единствената алтернатива на този гниещ и смръдлив ултралиберален свят.
 • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 67 Герд Мюлер

  13 0 Отговор
  Бих искал да обърна внимание на българските историци, които ще контактуват с северно македонските историчари. Македонските земи, в рамките на Каралство Югославия, са ОКУПИРАНА от Нацистка Германия между 06 и 17 април 1941 г., когато войските на Вермахта се настаняват трайно на тази територия и впоследствие потеглят към Гърция, кочто също капитулира на 21 април. България отказва участие както във войната срещу Гърция, така и срещу Югославия. И в двата случая обаче София осигурява преминаването на германски войски през нейна територия и по този начин способства за германското нахлуване. На 19 април, Вермахта ПРЕДАВА управлението на Вардарска Македония на българските войски с цел да освободи своите части за други по-важни операции. 19 и 20 април 1941 г., са обявени за „Български Великден“, а цар Борис III е провъзгласен за „Цар-Обединител“ и е посрещнат с хлаб и сол от местното население. Царство България, което няма нищо общо с фашистката идеология на фашистка Италия. Няма нищо общо и с идеологията на Национал социализъма на Нацистка Германия. Да, Царство България е съюзник на тези две държави, но такива са и Румъния, Унгария и много други. Не може в учебниците по история на РСМ да се говори за България като "фашистки окупатор". България УПРАВЛЯВА и АДМИНИСТРИРА земите на Вардарска Македония. Защо тогава в учебниците по история на РСМ не се пише за Германия, че е фашистки окупатор. Всъщност Вермахта разгромава армията на Кралство Югославия и тя е ОКУПАТОРА.

  Коментиран от #68

 • 68 Герд Мюлер

  10 0 Отговор

  До коментар #67 от "Герд Мюлер":

  / Мое продължение от от отговор 67 /
  Явно МАКЕДОНИЗМЪТ мери с различни мерки. Явно се забелязва т, нар. "двоен стандарт". Ето това трябва да се каже на северомакедонските историчари, на Макрон, на всички в Брюксел и Вашнгтон. Били готови за влизане в ЕС. Нищо подобно. Променете си мирогледа и чак тогава ще бъдете готови.
 • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 70 ARIS

  4 1 Отговор
  Когато България, в лицето на онзи идиот,Жельо Желев, призна първа и въодушевено Мак.за независима автоматично призна нация!!!!!език и т.н.Така че сега просто тихо.......
 • 71 ARIS

  3 1 Отговор
  Когато България, в лицето на онзи идиот,Жельо Желев, призна първа и въодушевено Мак.за независима автоматично призна нация!!!!!език и т.н.Така че сега просто тихо.......
 • 72 хахахахахаха

  4 1 Отговор

  До коментар #57 от "истината":

  такава комедия несъм гледал но звучи много смешно “древните македонци”… хахахахахахаха какво ли не правят евреите в името на лъжата и заблудата!!!
 • 73 Скорпи

  13 0 Отговор
  Вадете архивите на показ и ги набийте в твърдите глави на Брюкселските управници...а ...и на Американските..
 • 74 Спектрум

  0 8 Отговор
  Всички народи са искуствени и произхождат от българския, който е богосъздаден, идва с висше, от небето. Всички езици са искуствени, с документи, единствено българския е есествен, паднал от небето.

  Коментиран от #75, #81

 • 75 Герд Мюлер

  5 3 Отговор

  До коментар #74 от "Спектрум":

  След идването на славяните на Балканския полуостров се говорят два славянски езика. Единият е от българската езикова група, а другият е от сърбо-хърватската езикова група. Това се знае от филолозите. Те имат критерии за това. А след 1944 г. започва "модифициране" на езика на населението от Вардарска Македония. Има промяна на звукове, букви, много думи се заменят със сръбски. Това се прави с цел да се удовлетвори изискването на Коминтерна за "създаване" на нова македонска нация с нов македонски език, който значително да се различава от българския. Създаден е институт за македонския език. В редакциите се редкатират ръкописите на всики автори на новия език. Плъзват емисари по места да внедрават новия език. Идва един такъв учител в Охридско училище и започва да говори на неразбираем "нов" македонски език. На родителската среща един родител се надига: "Говори на нашиот язик да те разбереме. Оти си калчотиш язико?" Ето така, "с огън и меч", под въздействието на най-чудовищната идеология на 20-ти век, Македонизма, се създава този изкуствен ЯЗИК.
 • 76 По....северен

  2 0 Отговор
  Към всички северномакедонци . Търсете истината и само истината и тя ще ви направи свободни от игото и лъжливите манипулации на вашите югославски политици и историчари. Ако се водите християни, това е важно за вас.
 • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 80 Аз не съм ти

  2 0 Отговор

  До коментар #64 от "В ПО НОВАТА ИСТОРИЯ":

  Същите тези които от територия направиха държава!
 • 81 Велес

  2 0 Отговор

  До коментар #74 от "Спектрум":

  Само БОТ от Велес, може да напише това!
 • 82 Свилен

  1 0 Отговор

  До коментар #1 от "Хахаха":

  Е, нека си мислят, че си имат език, но в Европейския съюз - като си спазят, вече подписания договор!