Last news in Fakti

8 Февруари, 2022 15:41 3 440 24

Новото ръководство на "Булгаргаз": Дружеството е с празни сметки

 • булгаргаз-
 • газ-
 • газови доставки

„Булгаргаз“ е бил с влошен паричен поток още от месец октомври 2021 г.

Новото ръководство на "Булгаргаз": Дружеството е с празни сметки - 1
Снимка: БГНЕС

След официалното вписване в Търговския регистър на 03.02.2022 г., членовете на новия Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД очакваха и имаха желание за осигуряване на приемственост с бившия управленски състав, чрез предаване на документация, съдържаща информация относно текущото състояние и дейността на дружеството, но контакт не бе е осъществен, предаде NOVA.

Причината за това е, че вече освободеният Съвет на директорите на „Булгаргаз“ и по-точно изпълнителният директор на дружеството, в последния си работен ден, е прекратил трудовите правоотношения на директора на Дирекция „Правна“, директора на Дирекция „Търговия с природен газ“, директора на Дирекция „Финанси“ и други служители, срещу парични обезщетения в размер на повече от 170 000 лева.

Обезщетението на тримата директори е в размер на 6 заплати, а за останалите двама служители (включително шофьора на изпълнителния директор) е от 5 заплати. Аргументите, че за освободените по този начин служители е невъзможно да работят за бъдеще в енергийния сектор и че това е единствения начин те да бъдат компенсирани са несъстоятелни, като оставяме без коментар моралната страна на въпроса.

Отстраненото ръководство не само възпрепятства и саботира нормалната приемственост с новия състав на Съвета на директорите, но и е положило усилия да бъде заличен архива на Съвета на директорите, който съдържа информация за взетите решения от бившето ръководство за периода от 2015 г. до деня на неговото освобождаване.

Новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД е посрещнат единствено от главния счетоводител на дружеството и от началника на отдел „Човешки ресурси“. На много от въпросите, поставени от новите членове на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, останалите служители на дружеството не са могли да отговорят, тъй като не са били запознати и са нямали информация какво се е случвало в дружеството, поради поставянето им в изолация.

Тези действия могат да бъдат определени като недопустими, уронващи престижа и поставящи в риск оперативната дейност на дружеството. „Булгаргаз“ ЕАД е със стратегическо значение за икономиката на страната, свързано с осигуряване непрекъснатост и сигурност на газовите доставки, предназначени за индустрията, газоразпределителните и топлофикационни дружества и следва да бъде управлявано с висок професионализъм, отговорност и почтеност, което не кореспондира с действията на старото ръководство.

Изненада за новия Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД е било финансовото състояние на дружеството, тъй като от изявленията по медиите на г-н Николай Павлов са останали с впечатление, че благодарение на бившето ръководство, „Булгаргаз“ ЕАД е в отлично финансово състояние и е една просперираща компания, без проблеми на газовия пазар и отношенията си с доставчици и клиенти.

Това което новият Съвет на директорите е получил като информация е, че по банковите сметки на „Булгаргаз“ ЕАД към 03.02.2022 г. има само 640 хил. лв. и са усвоени 51.730 млн. лв. овърдрафти от различни банки. Същевременно, прогнозните плащания за месец февруари са в размер на 650 млн. лева, а очакваните парични постъпления са приблизително за 400 млн. лева, т.е. прогнозира се паричен дефицит в размер на 250 млн. лева, който новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД трябва да осигури в най-кратки срокове, за да може да се заплати доставката на природен газ по договорите с руския и азерския доставчик, а също така и да се платят задълженията към бюджета за ДДС (приблизително около 100 млн. лева) и акциз.

Вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“ ЕАД към 07.02.2022 г. са в размер на 167 млн. лева, а от ТЕЦ „Варна“ АД са около 35.5 млн. лева.

Очевидно „Булгаргаз“ е бил с влошен паричен поток още от месец октомври 2021 г., тъй като в края на 2021 г. са направени две цесии с Български енергиен холдинг“ ЕАД на вземания от „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 206 млн. лв. и въпреки това дружеството приключва 2021 г. с наличност по банкови сметки от само 2 млн. лева.

Във връзка с твърдения в медиите, че новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД прилага същата политика за търговия на организираните борсови пазари, като тази на бившето ръководство, е необходимо да бъде предоставена следната информация:

Въпреки липсата на достатъчно време, в което новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД да има възможност да се запознае и анализира детайлно действията и фирмената политика на дружеството, от предоставените данни е видно:

След регистрацията на държавната газова борса – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД е търгувало на нея, но със силно ограничен брой търговци. В периода до м. юни 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД изключва търговията с определени участници на пазара, като реализираните сделки са се осъществявали само с четири участници на организирания борсов пазар, при положение че към настоящия момент на борсата са регистрирани 49 търговци.

След като частната газова борса – „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД се регистрира като действаща борса на природен газ, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД започва да предлага и реализира продажби на значителни количества природен газ и там. Регистрираните членове на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са значително по-малко от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 14 члена, към настоящия момент. Следва също така да се отбележи, че „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД оперира без одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Сделките на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са били сключвани с не повече от трима търговци на природен газ, като значителни обеми природен газ са търгувани основно с един търговец.


Една от първите стъпки, които предприе новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД беше да проучи реализираните търговски сделки на двете платформи, като в следствие на извършената проверка се установява следната информация само за месец декември 2021 г. (този месец е избран, тъй като тогава „Булгаргаз“ ЕАД реализира през борсите най-голямо количество природен газ, което е в общ размер от 491 621 MWh, като на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са реализирани 254 170 MWh, а на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 237 451 MWh): „Булгаргаз“ ЕАД е оперирало и на двете борси, като сделките, реализирани през посочения период на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД, са на по-ниска цена от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това е довело до пропуснати ползи за Булгаргаз в общ размер на 1 677 233 лева.

Поради краткото време от встъпването на новия Съвет на директорите, към настоящия момент е правен анализ за пропуснатите ползи само за месец декември 2021 г.

„Булгаргаз“ ЕАД счита, че към настоящия момент ликвидността на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е по-голяма, предвид по-големия брой участници, регистрирали се за търговия на природен газ. Бяха премахнати ограниченията за търговия с част от участниците на тази борса, наложени от предишното ръководство на дружеството, с цел разширяване на възможностите за сделки с повече участници на българския газов пазар.

По отношение на реализираните от Булгаргаз сделки на 4 февруари 2022 г., следва да се направят следните разяснения:

„Булгаргаз“ ЕАД е продало общо 37 700 MWh, от които 37 400 MWh за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD), чрез реализиране на 18 сделки с 8 търговци на газ, като търговията е продължила от 11:24 ч. до 17:05 ч.

Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150.29 лева за MWh (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 04.02.2022 г. е била 154 лева за MWh, а на 05.02.2022 г. на същия сегмент е била 149 лева за MWh.), за продукт WD на цена от 145.00 лева за MWh (при цени за балансиране на

“Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно: за 04.02.2022 г. – 138.2117 лева за MWh, за 05.02.2022 г. - 137.99 лева за MWh, за 06.02.2022 г. – 138.05 лева за MWh). В тези дни няма сделки с аналогични продукти, сключени на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД.

„Булгаргаз“ ЕАД е реализира печалба в размер на 568 хил. лева ако се сравнява продажната цена и цената по договора с най-висока цена и над 1.4 млн. лева, ако сравнението е с утвърдената цена от КЕВР с включен достъп и пренос до ВТТ (Виртуална Търговска Точка).

Дневните продукти (WD, DA, WE) на всички европейски газови борси се търгуват 24/7 на принципа на непрекъсната търговия на анонимна база, като целта на дневните сделки е всеки търговец, регистриран на пазара, е да поддържа входящите потоци (покупка и добив на природен газ) максимално близки до изходящите потоци за деня (продажба и нагнетяване на газ). Разликата между двете формира положителен, респективно отрицателен дисбаланс за деня. Формираният дисбаланс се таксува от оператора на газопреносната мрежа с „такса за дневен дисбаланс, която е +8% от пазарната цена за деня за тези търговци, които са в отрицателен дисбаланс и -8% от пазарната цена за тези, които са в положителен дисбаланс.

Тези правила стимулират участниците на пазара да търгуват излишъкът или недостигът на природен газ на борсата, вместо да ползват газопреносната система на оператора като източник за балансиране. Това са и задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 312/2014 на Комисията за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносната мрежа, който се прилага за всички ползватели на газопреносната система в страните-членки на ЕС.

В случай на излишък на природен газ и при наличие на повече активни търговци е възможно да се реализират голям брой сделки в рамките на кратък интервал от време. Сделките се осъществяват с цел всеки участник на пазара да балансира входящите и изходящите потоци на природен газ и да избегне дължимите такси за дневен дисбаланс.

Сделките, реализирани от „Булгаргаз“ ЕАД на 04.02.2022 г., са част от този процес, предвид отчетеният излишък на природен газ в резултат на намаленото потребление в страната, поради повишаване на температурите. Като се има предвид, че цената на дневните продукти се базира само на пазарните сили на търсенето и предлагането за деня, при положителни системни излишъци цената започва да пада, което значи, че всеки търговец по възможност следва да продаде излишъка си преди спада на цената.

Друг инструмент за балансиране на портфолиото, в случай на положителен дневен дисбаланс, е намаляване на входящите потоци, напр. от покупка, което зависи от условията по договорите. В повечето случаи това не е възможно или, ако е възможно, е икономически неизгодно, още повече че капацитетът на вход вече е резервиран и следва да бъде платен.

Търговията на борсата е нормален и задължителен инструмент за балансиране на портфолиото, а не изключение.

В допълнение на това следва да се направи и уточнението, че борсовата търговия е необходима не само, когато има излишъци на природен газ, но и когато съответният търговец има възможност да реализира печалба за дружеството, посредством нея.

В заключение, подчертаваме, че новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД гарантира, че ще предоставя достъпно и прозрачно цялата обществено значима информация относно своята дейност, пише още в становище на Дружеството.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Иии.........

  20 1 Отговор
  Шааат на патката главата!
 • 2 Бойко Разбойко

  43 3 Отговор
  След мен потоп.

  Коментиран от #14

 • 3 да питам

  13 9 Отговор
  Случайно тия сметки да са изтекли в посока Русия?
 • 4 Ахахаха

  8 14 Отговор
  Ами така се прави и е законно?! Или старото руководсъво е трябвало да бачка още 5-6 чесеца докато итн дебилите научат нещо?!
 • 5 384859

  28 4 Отговор
  А лицето овчаров осъден крадец е на свободА и дава съвети как всичко е наред, с милиарди кражби и задължения за поколенията... Срамота е това не е държава без действаща прокуратура
 • 6 Як кеф

  7 21 Отговор
  Ама много се накефих. Некакви нови калинки ги спускат партийно/мафиотски и всички трябва да им се кланят. Абе явяяяяяв
 • 7 Общо взето

  32 3 Отговор
  Крало се е якоо.
 • 8 Шофер

  28 2 Отговор
  Абе друго си е да въртиш геврека в Булгаргаз! Дават ти обезщетение от пет заплати, защото после не можеш да работиш в друга подобна институция! Няма такава държава!!!
 • 9 Фърчило

  9 20 Отговор
  Аре стига димки и пушилки де - давайте доказателства и в съда.... ама май не ви стиска а? и само изцепки в стил дамаджанов
 • 10 Катастрофааа

  11 2 Отговор
  Като гледам как матряла се кефи на всяка димка досущ като костовата приватизация и делата на царските юпита ми окапва косата.... Сетете се се какво сърбахме след споменатите по-горе
 • 11 гост

  5 1 Отговор
  То не е важно дали са празни или пълни. Важно е да излизат сметките счетоводно.
 • 12 Айдеее

  4 12 Отговор
  Стига внушения, точни данни и в прокуратурата. Ако не докажете нищо както до сега, се омитайте от властта! Чу ли Киркоре
 • 13 Тиква

  11 2 Отговор
  Добра статия! Просто сме номер едно пак! За това трябва съд и затвор. Скоро идва и това време....

  Коментиран от #15, #22

 • 14 Ели

  3 3 Отговор

  До коментар #2 от "Бойко Разбойко":

  Новото е на Кирчо, старото е на РАДЕВ! ЗА ТОВА СЕ ТИХОМЪЛКОМ БИЯТ!ОТ АПРИЛ ОШУШКАХА ДЪРЖАВАТА!
 • 15 molq

  2 1 Отговор

  До коментар #13 от "Тиква":

  За кое приятелю? За кое трябва и съд и затвор? Кое е нарушението, в посоченото от статията?
 • 16 шантавизъм

  3 2 Отговор
  "Останали изненадани"!!!!!!!!!!! ех... да сложа още два реда удивителни, малко ще е.
  Ама нали ревизии се направиха?! Нали всевъзможни одити и проверки, въз основа на които властимащите отстраниха предното ръководствто?! Нали? Е как след толкова ревизии, властимащите не са видели, нещо което да ги изненада! И то фундаментално - количеството пари в дружеството.
  Подобно твърдение единствено и само показва (за мое нещастие) причината за смяната на ръководството - и тя е - да се сложат "наши" хора, които да прокарат политиките и решенията, които властимащите имат, и които политики, предното ръководство не е искало да направи.
  Да - властимащите имат право на това. Но нека излязат и да си го кажат нормално - ние искаме да си оправляваме държавните предприятия както на нас е кеф.
 • 17 сметки празни

  9 0 Отговор
  чекмеджета пълни. Питайте чистачката да не е почиствала сметките.
 • 18 Иван Иванов

  9 0 Отговор
  Прокуратурата.... Алооо! Тоя дето го разпитвахте 4 часа това ли ви каза?
 • 19 Янко

  6 0 Отговор
  Продават на борсата на която цената е по - ниска. Няма логика.
 • 20 БУУМ

  5 0 Отговор
  А съд, затвор за тия хайдути или кво било , било кака се омъжи и това е. Щото ако няма осъдени и вкарани в затвора, означава че и новата власт е в играта и че той лапа и то яко от народните пари и всичко е театър с нови декори.
 • 21 Селянчето

  4 0 Отговор
  Май ще трябва да се проверят доста банки.
 • 22 далекоглед

  0 2 Отговор

  До коментар #13 от "Тиква":

  По кой закон бе мен ще ги осъдят като всичко е законно.По тези писани от поколения адвокати в парламента ли.Докато не напишат нов НК и НПК от 21 век а не този от 20 и век ще повтаряме едно и също и не Гешев е проблемът.Той е проблем на Прокопиев Божков Банев и Василев.Следващият съм убеден че ще е пъти по лош от Гешев. Или ще е пасивен което е лошо или ще е тъп луд и свръхсетивен и ще попилее точно тези които са го избрали.Те и Кьовеши в Румъния не я искаха и закриха структурата и
 • 23 Гай Турий

  2 0 Отговор
  Някой отговорен фактор трябва да сезира ДАНС и Гешефт-урата, че това държавно дружество е от системата за национална сигурност, и тия номера следва да имат административно-наказателни послесдтвия, ревизии и .т.н. И каква е ролята на БЕХ в случая, за какъв ... с тия?! При Тато тая цялата кохорта още днес щеше да е в кауша.
 • 24 whitenoise

  0 0 Отговор
  айде и аз да се направа на изненадан....