8 25756

Защо още не е разгадан езикът на траките

 • андрей киряков-
 • траки-
 • език-
 • имена-
 • разгадаване

Древните имена от трако-илирийски характер, достигнали до нас през гръцка редакция плюс понякога преосмисляне на името, е трудно да бъдат разгадани. 

В учебниците по история изучавахме, че българският народ е съставен от три етноса или народности – траки, българи и славяни. Траките, по време на създаване на българската държава, били почти изчезнали, а малки групи се били запазили по високите планини, романизирани и елинизирани, след 6-7 вековното римско присъствие на Балканите. Българите, или по-точно прабългарите, били няколко десетки хиляди човека, които говорили на прабългарски, тюркски език. Основната маса били славяните – няколко милиона на Балканите. И няма как да е било иначе, нали днес говорим на език, които въпреки своята специфика ( най-вече граматична) е все пак език от славянската група.

Години и десетилетия наред дискусията за нашата ранна история беше средоточена върху произхода, езика и броя на т.нар. прабългари. С тези въпроси се изчерпваше всичко, което е необходимо, за да разберем нашата истинска история. Само че ключовият въпрос се оказа въпросът за езика на траките, на милионното тракийско население. Този език, определян за нещо средно между старогръцки, албански и арменски, беше включен в голямото (индо)-европейско семейство на езиците, но само дотам. Нищо конкретно и нищо повече науката не можеше да каже за него, въпреки че запазените думи от езика на траките са стотици, да не кажем хиляди…

Преди векове е изказано мнението, че езикът на траки и сродните с тях илири, даки, скити, венети, малоазийски мизи и фриги и т.н. е всъщност славянски език или по-точно казано основа на това, което днес наричаме славянски езици. Но тази представа е отхвърлена от господстващата в Европа немско-австрийската научна школа, от 18-19-20 век. Кое прави все пак тема за езика на траките трудна за разрешаване?

По въпроса за оскъдността на тракийски писмени паметници е писано доста, но един друг въпрос дори не е засяган в изследванията на нашите езиковеди. Това е въпросът за изписването на многобройните около две-три хиляди тракийски думи и имена от всякакъв вид. Тези имена на градове, реки, планини, местности, хора, богове, предмети, животни, растения и т.н. са достигнали до нас записани основно на старогръцки език, с помощта на двадесет и четири буквената старогръцка азбука. Една по-малка част от имената са достигнали до нас записани на латински, също в ограничените възможности на латинската азбука.

Езиковедите прескачат или просто забравят този факт, въпреки че той е от много голямо значение. Още големият учен Вилхелм Томашек, чех работил в Австо-Унгария през 19 век, обръща внимание на този факт, като казва, че тракийските думи са достигнали до нас в гръцко или латинско „преоформяне”. Вилхелм Томашек допълва, че ако човек се опита да запише арменски, или славянски, или арийски думи с гръцката азбука, веднага ще разбере ясно неадекватността на тази задача. Според него тракийската реч без съмнение е притежавала звуци като ž (ж), dz (дз), dž (дж), c (ц), č (ч),š (ш), които гръцкият с мъка чрез ζ, τζ, σ, σσ, ξ е могъл да изрази.

Всичко това всъщност е добре известно от средновековната ни история. През девети век, в съчинението познато като „За буквите” ( О писменехъ), българският автор е обърнал особено внимание върху този въпрос. Той казва, че когато славяните били покръстени, те били принудени да пишат с римски и гръцки букви без устроение. „Но как може да се пише добре с гръцки букви” възкликва средновековният български книжовник „БОГЪ или ЖНВѠТЪ или ЗѢЛѠ или ЦРЬКОВЬ или YAANHE или ШНРѠТА или IAДЬ или ѪДОУ или ЮNОСТЪ или ѪЗЫКЪ и други тям подобни.” И действително , това е много трудно и води до голямо изкривяване, по голямо дори и от това, което наричаме шльокавица днес – изписването на български текст с латински букви и други знаци.

Един от малкото изследователи на тракийския език, които обръщат изрично внимание на казаното по-горе, е Георги Сотиров, чиито трудове излизат на английски език във втората половина на 20 век, в Канада. В изследването си „Славянски имена в гръцките и римски антични паметници” Георги Сотиров прави следната сериозна уговорка по този въпрос, като казва, че нито гръцката нито латинската азбука са създадени с оглед да предадат акуратно звуците на чуждите или така наречените варварски езици. Славянските гласни Ъ и Ы просто не съществуват, нито в гръцки нито в латински. Гърците предават Ы със ОI, римляните като чисто I. Съгласните В и V ( кирилски Б и В) били неразличими в гръцки, чиято буква „бета”(или „вита”) има фонетична стойност на английското W. Така когато гърците трябвало да напишат името на император Веспасиан те пишели Ouespasianos; Валенс ставал на гръцки Oualês. Гърците били особено затруднени от шипящите звуци, като тези изразени с кирилските букви Ж, Ч и Ш, които те не са могли да чуят ясно, да не говорим за това да произнесат и да запишат коректно. Като има това предвид, изучаващият класически гръцки няма изобщо проблеми да разпознае, че гръцката дума Sito означава всъщност Жито.”

Също така говорим не само за невъзможността за предаване на чужди думи чрез гръцка и латинска азбука, но и за това, че за гръцки и латински автори тези чужди думи и имена са на практика неразбираеми. Тези думи са били и с неясна за тях етимология и изобщо неясни като звучене. Отново Георги Сотиров дава пример с римския автор Дион Касий, който отбелязва за затруднението, което римляните, по времето на император Траян, имали с имената от Червено море. Малко по-рано римските писатели Страбон, говорейки за племената в Пиринеите, и Плиний Стари, говорейки за Андалусия, се натъкнали на същия проблем. Отново Плиний, когато говори за Илирия, сегашните западни Балкани, отбелязва : „Малко от тези имена си заслужават да бъдат споменати, нито пък техните имена са лесни за произнасяне”.

Към днешна дата както и в миналото, имаме изобилни примери на срещата между славянската и гръцката лексикална и граматична системи. Старите славяно-български имена на редица градове, села, планини, реки, местности в по южните части на Балканите, който днес са част от Република Гърция, са получили такова преоформяне, както казва Вилхелм Томашек, и такова превъртане на звуковото съдържание, че старата основа е трудно да бъде разпозната.

Така например град Воден, име което е ясно за всеки българин и славянин (идва от думата „вода”), днес е официално известен с името Едеса (Έδεσσα). Основата на това име е старото име Воден, но в гръцкото название това е трудно разпознаваемо, особено ако днес не знаехме първоизточника на името. Отново на гръцки, името на град Костур е преоформено на Кастория (Καστοριά). При новото (гръцко) име се получава и едно объркване на етимологията между думите „кост”, „костур”, „кастел”, „скеля” и т.н., затова и езиковедите излишно спорят по въпроса коя е първоосновата на името. Основата на гръцкото Кастория е именно старото име Костур.

Тези близки до нашето време примери показват какво се е случвало в древността. Но това всъщност не прави задачата на изследователите по-лесна. Древните имена от трако-илирийски характер, достигнали до нас през гръцка редакция плюс понякога преосмисляне на името е трудно да бъдат разгадани.

Има и още една причина, която затруднява разгадаването на тракийския език и тя касае самите нас - българските учени и изследователи. Има примери, в които тракийското наследство, въпреки изброените замъгляващи фактори, прозира ясно под булото на вековете и хилядолетията. Само че в такива случаи сякаш се прави нарочен опит за неговото замъгляване.

Малката римска провинция Превалис (Prevalis), простираща се върху територията на днешна Черна гора, носи едно твърде ясно, дори и за неспециалиста име, който вижда в Превалис името Превала (в смисъл също и на Предела). И името действително означава точно това. За да се замъгли тази яснота обаче, в нашата научна литература, името на тази провинция се дава като Превалитанa (Praevalitana,) или Превалиана (Prevaliana), или дори Превалитания. Така трудно за специалиста, а още по-трудно за неспециалиста, е да търси тук думата „превал”. Самите градове в тази провинция, както впрочем и на още много места на Балканите, носят като през Средновековието, така и до днес все същите имена, от римско време, някои с ясен славянски произход.

Например средновековната Дукля е античният град Доклеа (Doklea), град Будва е записван през Античността като Бутуа (Buthua), Шкодра като Скадър (Skadar), Рисан е античният Ризиниум (Risinium) и т.н. Хърватският град Солин е илирийска и далматинска Салона (Salona), дума произлизаща от „сол” или „слънце”, императорският град Ниш е древният Наусус (Naissus), дума идваща от „низина” и производни, в същият този смисъл, средновековният Средец е древната, антична Сердика (Serdica), с ясно значение на името „средище” или „среда”, град Солун е античният Салоника (Salonica), с вероятно значение „слънчев”, днешно Скопие е древният град Скупи (Scupi), град Щип е античният Астибо (Astibo) и т.н. и т.н.

Един много типичен пример е с античното име на планината Витоша. В нашата научна литература това име се дава като Скомброс, както е било записано името от древногръцките учени. Само че още през първи век римлянинът Плиний Стари записва името като Скопиус (Scopius). В това име обаче е твърде очевидна връзката с други подобни имена, като например Скопие, а също и връзката с името шопи, шоплук и т.н. Точно затова варианта Скопиус на древното име на Витоша не се предпочита - защото би породил много въпроси и нужда от обяснение - и не се отразява в научната литература, където продължава да пише за планината Скомброс. Името граовци, с което се нарича днешното население в една обширна област южно от Софийското (Сердикийското) поле е на практика същото, с което е записано названието на това население от древните автори – (а)гриани или (а)гриане - граовци.

Също така, въпреки че тази тенденция напоследък отпада, продължаваме допълнително да потъмняваме много тракийски имена като поставяме типичната гръцката настава или окончание –с . Така името цар Севт, става Севтес, цар Раскупор, става Раскупорис, цар Котел става Котелас и т.н. Тази тенденция напоследък не е толкова изразена, но продължава да се среща в научната и в популярната литература.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 52 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Петър

  13 13 Отговор
  Е как,разгадан е- северно македонски език е това.

  Коментиран от #38

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 3 Нанди

  7 7 Отговор
  Дема гугу на гага ходи го преведи
 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 5 Професора

  6 34 Отговор
  Не може да се преведе просто защото тракиците са общували на жесто мимически език!
 • 6 Бaро Вкаров

  5 31 Отговор
  Е то е ясно!Траките са татари които са говорили македонски език!🥳🤡👍
 • 7 Контрол

  2 7 Отговор
  Защото ограничават искуствения интелект със протоколи инаге потенцяла му е безграничен и едвали ще му е трудно да намери логиката във символите от който и да е език
 • 8 Лост

  19 6 Отговор
  А дали е било лесно да се превежда говоренето на Борисов извън България? Горките преводачи!

  Коментиран от #14

 • 9 Иванушка

  6 34 Отговор
  Преки наследници на траките са Албанците, но възможно пак да има и мощна турска жилка.

  Коментиран от #30

 • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

  13 4 Отговор
  За да бъде победена лъжата за нашия произход, трябва да се атакува в някое слабо звено.
  Удобно за атакуване е името на древната ни столица „Фанагория”, а в същност ПАНАГЮРИЩЕ. Името на български означава място на което се правят панагири/панаири.
  Фанагурис, е голямо търговско средище до 10в. от Р. Хр., а според редица учени, най-голямото открито до сега в причерноморския регион.
  Достоверния източник е Прокопий Кесарийски , който пише:
  „Два други неголеми града, наричани Кепа и Фанагурис от древността са подчинени на римляните и такива бяха и в мое време.“
  Именно Панагюрище = „Фанагурис”, а не Фанагория, Фанагура и т.н.
 • 11 Смех

  14 23 Отговор
  Когато българите се местят тук и почват да се мешат със славяни.. траките са отдавна вече претопени във византия и се възприемат като византиции

  Коментиран от #15

 • 12 Езиковед

  9 8 Отговор
  Трако-дако-илирийските езици са индоевропейски, това че приличат на полския не ги прави автоматично славянски, както латвийският не е руски, въпреки че са близки.

  Така че по-полека с внушенията.
 • 13 Какъв тюркски език бе никакъв турски не

  28 3 Отговор
  Сме говорили това в турска пропаганда и продажни хора които искат да променят историята ни във полза на други държави

  Коментиран от #16, #18

 • 14 Весела

  18 2 Отговор

  До коментар #8 от "Лост":

  Трола си е трол!Къде го чукаш къде се пука!
  Оставете поне Траките без политическата злоба!

 • 15 Абсолютно

  12 18 Отговор

  До коментар #11 от "Смех":

  Археологията доказва, че в периода IV-VI век не се откриват никакви културни слоеве /следи/ от траки. Т.е. няма ги, асимилирани са, но не от българите.
 • 16 Абе ей

  25 2 Отговор

  До коментар #13 от "Какъв тюркски език бе никакъв турски не":

  Тюрки и турци не е едно и също. Последните се появяват в историята около 1000 години по късно.
 • 17 Ами много просто

  9 27 Отговор
  Траките са били без писмени. Нямали са писменост. Затова от тях са останали само някакви рисунки и никакви писмени артефакти. Е как да им разгадаеш езика като няма нищо написано на него нито жив тракиец да ти проговори?

  Коментиран от #37

 • 18 За първи път чувам

  7 11 Отговор

  До коментар #13 от "Какъв тюркски език бе никакъв турски не":

  Че историята можела да е в полза на някаква държава. Поклонник на Путин ли си?
 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 Ам ам ам

  3 10 Отговор
  Това на тракийски е: дай да ям.
 • 21 ssssss

  5 3 Отговор

  До коментар #4 от "Защото":

  Шиб@ли са всички наред. Наследниците на шиб@ните сега хeйтят във форума.
 • 22 Пълни простотии

  18 6 Отговор
  Албански език при тракийския и старогръцкия език. Албания се появява след турското робство

  Коментиран от #24, #46

 • 23 параметри на търсачката

  8 3 Отговор

  До коментар #19 от "Behemoth":

  Midas Valley (Eskişehir) - тракийска (фригийска) писменост за всички бегемоти, крокодили и всякакава друга неграмотна паплач.
 • 24 Ььь

  10 6 Отговор

  До коментар #22 от "Пълни простотии":

  Албанците са потомци на илирите,техният език е доста стар,той е отделна езикова група в индоевропейското езиково семейство

 • 25 мързел и еволюция

  7 6 Отговор
  Хилядолетия човечеството се е обновявало на принципа:"Направи си сам".След като са започнали да секат монети, "траките" са можели да разчитат на щъркели от фирмата "Storkbaby".Птиците са доставяли бебетата със съобщение: трак-трак и това дава името траки. А изискването за все повече бебета е наложило анатомически изменения у щъркелите.. Краката им са се удължили и чак след векове наблюдателните шопи са нарекли птицата щрък.
 • 26 Нетърпимо

  29 2 Отговор
  Траки и българи е едно и също,а гърците са унищожавали всичко,написано на тракийския език,следели са да не останат следи от езика и местните трако-българи са били принудени да пишат някак на гръцки,но не се е получавало,защото буквите и звуците не съвпадали..Въпросът е как се е стигнало до това да ни заличат писмените букви и да остане само говора ни,те тогава тези гърци са всъщност етиопци от Африка,мургави,с черни плътни косми и са беснеели на Балканите.
 • 27 Нетърпимо

  18 2 Отговор
  Траки и българи е едно и също,а гърците са унищожавали всичко,написано на тракийския език,следели са да не останат следи от езика и местните трако-българи са били принудени да пишат някак на гръцки,но не се е получавало,защото буквите и звуците не съвпадали..Въпросът е как се е стигнало до това да ни заличат писмените букви и да остане само говора ни,те тогава тези гърци са всъщност етиопци от Африка,мургави,с черни плътни косми и са беснеели на Балканите.

  Коментиран от #43

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 Оракула

  17 3 Отговор

  До коментар #9 от "Иванушка":

  Преки наследници на Траките са всички, които говорят Български език,
  сръбски македонски, хърватски,полски,украински и руски, самт Италиянски.
  Румънците са траки също ,но езиково поемат в друга посока!
  Славянски език , такова чудо няма .
  Има Тракийски език , обхванал чрез владенията на Българите -Траки,
  Балканите, Мала Азия и голяма част от Русия, та чак до Полша.
  Поляците са пример, за един чист тракийски език,
  който почти няма разлика от Българския днес!
  Погледнете генетиката на Средна Азия и ще ви стане ясно защо ,
  сибирските гени са така добре омесени със старо тракийските ,
  точно там,
  защото Траките са народ ,който се е разселвал от Индия до Италия,
  Египет и Китай!Средна Азия е огнището на Тракийската култура.
  Колкото до езика на Траките ,той е толкова лесен ,поне за мен,
  поне за тези, които живеят днес в границите и около Одриското царство,
  познават се много стари думи от нашите баби и дядовци.
  Не трябва да се правят чудеса за да се въстанови Тракийскийя език ,
  Павел Серафимов преведе почти всичко на и Върбанова върши чудесна работа ,
  са направели чудеса, четете ги и ще разберете ,
  че тук става въпрос за умишлено прикриване на истината ,
  за траките и българите , един същи народ ,
  славяни никога не е имало ,ясна е като бял ден!
  Колко пъти трябва да четем Херодот ,който казва истината ,
  защото не е погърчен а живее в Тракийския среден изток
  тогава е бил в "Акаменидската империя,"
  Благодарение на него, сега на

  Коментиран от #55

 • 31 стига глупости

  16 2 Отговор
  когато са писани най старите писания никъде не са споменавани славяни, писано е за гърци, траки хуни българи, няма славяни. писанията твърдят траки българи са едно и също господарите на тези земи.
 • 32 историята не е славянобългарска

  21 3 Отговор
  историята е славно българска и се разказва за българи а не за славяни писана е за славата на българите. кой може от всички тия да се похвали сименник, ние имаме именник на българските князе и цял свят го чете.

  Коментиран от #34

 • 33 И сам воинът е сам

  14 2 Отговор
  Благодарим отново за прекрасната тема!

  Трябва все по-често да обсъждаме тези въпроси, докато се стигне до истината!

  До сега темата беше изтиквана в ъгъла, заради всякакви интереси... Време е да се чуват неоспоримите сведения, които всеки може сам да провери! До сега ни лъжеха, че такива не съществуват, а се оказа обратното.

  За тези, които не са се интересували до момента - в тази статия авторът засяга само един аспект от безбройните доказателства, съществуващи и надлежно събирани от редица изследователи. Всички те убедително доказват произхода и истинската история на нашия народ!

  Дано скоро Истината излезе на яве!
 • 34 И сам воинът е сам

  8 2 Отговор

  До коментар #32 от "историята не е славянобългарска":

  Всъщност, ако се поинтересувате малко по-задълбочено ще разберете, че СЕ доближавате до истината, НО СЪВСЕМ СЛАБО!

  Въпросът с появата на думата "славяни" е доста сложен и (понякога) объркващ! Все пак по времето на Паисий Хилендарски вече съществува такова название в такава форма (звучащо така)!

  Друг е въпросът как се стига до това и как се използва за разни цели! Особено последните 250-300 години.

  Коментиран от #35

 • 35 ИМПЕРИАЛИСТ

  22 2 Отговор

  До коментар #34 от "И сам воинът е сам":

  КOПИ-ПEЙCТ:
  Нo кaк Пaиcий oзaглaвявa иcтoриятa cи? – Зa дa ce увeря кaк Пaиcий e нaрeкъл вдъхнoвeния cи труд взимaм лупaтa и ce взирaм във фoтoca, кoйтo cинът ми Дичo Дичeв – чoвeк пocвeтил ce нa изcлeдвaнeтo нa първoизтoчницитe нa бългaрcкaтa иcтoрия и бългaрcкия eзик, ми нocи. Тoй e нa зaглaвнaтa cтрaницa нa първия прeпиc нa Пaиcиeвaтa иcтoрия, нaпрaвeн oт пoп Cтoйкo Влaдиcлaвoв, прeди пoп Cтoйкo Влaдиcлaвoв дa cтaнe Coфрoний Врaчaнcки и прeди „Пaнcлaвянcкaтa идeя” нa щaбa нa руcкaтa импeрaтрицa Eкaтeринa II дa хвърли cвoитe пoлитичecки мрeжи зa cлaвянcкo oбeдинeниe пoд eгидaтa нa Руcия.
  – Взeми лупaтa и чeти! – ми кaзa cинът ми и ми пoдaдe фoтoca нa зaглaвнaтa cтрaницa нa първия прeпиc нa Пaиcиeвaтa иcтoрия..
  И чeтa!
  „Иcтoрия cлaвьнo бългaрcкaa”
  Нe cлaвянoбългaрcкa, нe cлoвeнoбългaрcкa, a cлaвнo бългaрcкa! – Признaвaм – изнeнaдaнa cъм! Нe гo oчaквaх. Мaкaр чe зa вcички e яcнo, чe Пaиcий пишe cлaвнaтa иcтoрия нa бългaрcкия нaрoд! – Иcтoрия cлaвнoбългaрcкa! И тaкa e нaрeкъл книгaтa cи.
  Тoвa oбяcнявa нaчaлнитe думи нa иcтoриятa: „O, нeрaзумний юрoдe! Пoрaди чтo ce cрaмиш дa нe ce нaрeчeш бoлгaрин?”
  Думи, кoитo звучaт тaкa aктуaлнo днec!
  ...............................AВТOР:Кинa Къдрeвa
 • 36 фен

  3 3 Отговор
  Само,макетата,ще го разшифроват.
 • 37 Обесен Язовец

  16 1 Отговор

  До коментар #17 от "Ами много просто":

  Има, има. На Божидар Димитров му дадоха златни свитаци с тракииска писменост изписани. Пък на Мошев от юдеиското коляно човек по поръчка трудове изкара в БАН, че нямали писменост. БАН работи поръчково срещу заплащане в ощърц на нацията! Проверете бре. Не пиша глупости и не пускам слухове.
 • 38 Обесен Язовец

  15 1 Отговор

  До коментар #1 от "Петър":

  Още щом му прочетох опорката славяни и спрях да го чета. Няма такова животно измислено славяни!!! България била събрана от Тракия, Мизия, Македония. На древните карти пише МИЗИ. Не пише славяни!!! Лъжи и безогледна фалшификация.

  Коментиран от #39, #45

 • 39 И сам воинът е сам

  6 2 Отговор

  До коментар #38 от "Обесен Язовец":

  И аз до скоро смятах като Вас, но се убедих, че истината е по-различна!

  Всъщност СЛАВЯНИ (по-точно славЕни) е новото название на ГЕТИТЕ (след IV век)!

  В по-нови времена биват наричани така и други народи, но това е с други цели...!

  Коментиран от #41

 • 40 Лъжливото Гърче

  20 1 Отговор
  Ами тракийският е българския език и обратното.
  Нито латински, нито гръцки или който и да е било друг език, нямат толкова много общи думи с тракийския, както българският.
  Днес вече има изследвания за тракийският характер на българския език.
  "Ключът за разчитане на пръкналите се от старо-европейския/прототракийски/ езици е старобългарският! Всеки затънал в дешифрирането на древните езици е пренебрегвал българския. Ренфю е видял това за да каже "Тракийският език се говори и днес в България"...
  Британския археолог Колин Ренфрю споменава това на стр. 176 на книгата си Archaeology and Language, The Puzzle of the Indo-Europeans.
 • 41 Оракула

  1 3 Отговор

  До коментар #39 от "И сам воинът е сам":

  От къде ти е извора, за тези Гети," Слав-ени"?

  Коментиран от #42

 • 42 И сам воинът е сам

  11 1 Отговор

  До коментар #41 от "Оракула":

  Дунавските славени, които според Теофилакт Симоката са наричани гети. Същите тези гети Страбон нарича съседи на мизите и роднини на останалите траки.

  Дунавска България се консолидира смайващо бързо, а такава бърза спойка може да стане само между роднини.

  Коментиран от #44

 • 43 Оракула

  13 2 Отговор

  До коментар #27 от "Нетърпимо":

  За да се преведе Библията на езика на Бесите , е от ясно, по- ясно ,
  че Траките са имали и своя азбука и език.
  Иначе за какво да я превеждат, ако няма кой да чете??
  Вулфила Свещеника , който твори някъде през 373 г. сл.хр.
  много добре ни осведомява за този превод
  на Сребърната Библия ,на Бесиска ,там буквите са си досущ Български.
  ,че после е объркал Гети с" Готи" му е простено!
  Той сам си признава, че е обикновен монах ,
  много от нещата са преписани от Прокопий,
  а Прокопий е писал много и за Велизарий от Сапарева Баня,
  който със действията си, като пълководец е удължил живота на Римската империя,
  с поне още 200 години.
  А и за много императори с тракийски корени, през римско ..
  .от този златен за Българите -Траки Римски период!
  Които уж били измрели , а създали империя без аналог ,
  за отрицателно време ,та дори и Папата се съобразявал с тях!
  Да отбележим, че Гетите източни и западни са си Гети а не Готи!
  тогава и Българите излизат на преден план.
  И настава утро за Българските- Тракийски империй...
 • 44 Оракула

  11 1 Отговор

  До коментар #42 от "И сам воинът е сам":

  Тук се предполага, че става въпрос за една част
  от тези трако- скитски племена Склави ,и Анти
  които вече са се заселели по поречието на Дунав,
  НО значително по късно от Българите на Аспарух.
  те идват от днешна Украйна
  и са едно от многото племена, на траките- скити
  наречени от недоучени професори МОНГОЛСКИ Хуни .

  После тези склави , се смесват с техните тракийски братовчеди и
  се кръщават сърби, словени словаци ,ХЪРВАТИ та и поляци.
  Това което е ясно, че езика им не е "славянски"!
  културата им е сходна и езика на който говорят също.
  Ето ти Трако -скитския Балкански етнос!
  Генетично потвърдено и исторически логично.
  Тези Трако Скити са обикаляли ,
  ОКОЛО ЧЕРНО МОРЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10000 ГОДИНИ.
 • 45 Знам си

  6 3 Отговор

  До коментар #38 от "Обесен Язовец":

  СлавЕни е правилното име, но в историографията, а и в лингвистиката се ползва термина славяни. Това не е причина да се пускат твърдения, че народ славяни няма. Това, което няма, е правилно обяснение на термина.
  През VI век, славени има само край Дунава защото става дума за тракийския народ гети. Тези гети оказват огромно културно и езиково влияние над своите роднини илирите-венети- предци на словени, поляци, руснаци и др. и поради това, за всички хора говорещи език близък до нашия, бива ползвано името славени, слави, словени, словани и след времето на Петър Велики – славЯни.
 • 46 Оценка

  9 3 Отговор

  До коментар #22 от "Пълни простотии":

  Имаш 2 по история. Албанците са индоевропейци с трако-илирийски субстрат. През средновековието се наричат арбанаси (арнаути), днес албанци. Не може един език или нация да възникне от нищото.

  Коментиран от #47

 • 47 Аз съм Българче...

  12 1 Отговор

  До коментар #46 от "Оценка":

  Aлбанците и сърбите идват последни на Балканите. Единствените коренни жители на Балканите са Траките = Българи ! за това всички останали около нас крадат нашето Тракийско наследство.

  Коментиран от #54

 • 48 Хаберий

  3 2 Отговор
  Киряков, не видяхме твоя принноос в разчитането на тракийския език? За какво са ни тия басни, които преписваш оттук оттам?! Дай конкретика, твое творчество, твоя хипотеза поне. Пловдив защо се казва Пловдив, Пълдин откъде идва? Олимп откъде е, Беласица откъде е ?! Вардар откъде е и т.н....?
 • 49 Б. М.

  9 0 Отговор
  Ето и един цитат от мен.
  Цитатът е от учебник по руски език за съветските университети от 1977г.
  "СОВРЕМЕННЬЙ РУСКИЙ ЯЗЬЙК. Лексика." автор е Дмитрий Шмелев, под редакцията на акад. Розенщерн.
  "В заключением МОЖНО СКАЗАТЬ, что СОВРЕМЕННЬЙ РУСКИЙ ЯЗЬЙК СОЗДАН НА ОСНОВЕ БОЛГАРСКОГО."
  Кратко и ясно. .
 • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 51 Бодак

  4 0 Отговор
  "Преди векове е изказано мнението, че езикът на траки и сродните с тях илири, даки, скити, венети, малоазийски мизи и фриги и т.н. е всъщност славянски език или по-точно казано основа на това, което днес наричаме славянски езици. Но тази представа е отхвърлена от господстващата в Европа немско-австрийската научна школа, от 18-19-20 век."
  Има си хас точно те да не я отхвърлят. А защо ние им уйдисваме на отхвърлянето им най-чудното . Вероятно приказката за робските разсейки има основание
  "За да се замъгли тази яснота обаче, в нашата научна литература..." Нашата "научна" литература много често взе да разжда неяснота, вместо яснота - засили се когато Кравария за България напълни научните среди със подбрани сороспециалисти.

  "продължаваме допълнително да потъмняваме много тракийски имена като поставяме типичната гръцката настава или окончание –с . Така името цар Севт, става Севтес, цар Раскупор, става Раскупорис, цар Котел става Котелас и т.н." Неосъзнато робскомислене - робът не вдява че е с поведение на нисш, които набеждава и издига над него други, считайки ги за по-висши от него.
 • 52 eti

  4 1 Отговор
  когато тук е имало траки, те са си имали царе ... нямало е гърци, турци, сърби, тъпи макета, римпляни, черногорци, албанци ... нямало е даже египтяни :)
 • 53 геноцид

  3 0 Отговор
  Да живее тракийският език ( българският ) да живее България !!!!
 • 54 Вожд

  0 2 Отговор

  До коментар #47 от "Аз съм Българче...":

  Интересното тук е, че "Аз съм българче" е творение на един албанец. Поинтересувай се и ще се увериш че е така, въпреки завесата... За сърбите съм съгласен, че са дошли последни, а българите малко по-рано от тях.
 • 55 Гост

  1 0 Отговор

  До коментар #30 от "Оракула":

  Невежеството ви няма граници. Ако тракийският беше български, днес щяхте да разчетете поне една дума на тракийски, а вие не можете и буква да разчетете.
 • 56 Гост

  0 0 Отговор
  И марсианци ще ни изкарат, само и само да не сме славяни. Пропаганда има и тя личи много.