Last news in Fakti

23 Ноември, 2023 08:55 11 903 39

Доц. Станимирова пред ФАКТИ: Земеделската земя в Добрич стигна средна цена от 3366 лева, за 22 г. нарасна почти 10 пъти

 • мария-
 • станимирова-
 • земя-
 • цена-
 • добрич-
 • земеделие

Пазарът на земеделска земя продължава да бъде един от най-динамично развиващите се, казва тя

Доц. Станимирова пред ФАКТИ: Земеделската земя в Добрич стигна средна цена от 3366 лева, за 22 г. нарасна почти 10 пъти - 1
Снимка: Личен архив
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Земеделието е определяща и основна за страната ни икономическа дейност, а аграрният сектор е направление, в което винаги ще има търсене на високо подготвени технолози, инженери, икономисти и мениджъри, познаващи спецификите в земеделието. Положително следва да се оцени тенденцията за все по-сериозен интерес на млади хора за развитие на собствен или семеен бизнес. Колко поскъпна цената на земеделската земя у нас? Пред ФАКТИ говори доц. Мария Станимирова, преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна.

- Доц. Станимирова, вие следите актуалните тенденции в развитието на пазара на земеделска земя в България. Автор сте на проучване, което обхваща периода 2000-2022 година. Разкажете повече за него?
- Мога да споделя за тенденциите на пазара на земеделска земя и факторите, които го определят. Наблюдавам задълбочено развитието на този пазар от повече от 25 години, като с това са свързани съществена част от научните ми изследвания и опита, който обменям с оценители на земеделски земи при тяхната подготовка към Камара на независимите оценители в България (КНОБ). Най-общо прави впечатление, че пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-динамично развиващите се. Като причини за това най-често се посочват субсидирането на земеделието и прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС. Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на изплащаната поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя - както от страна на земеделските производители, така и от други инвеститори, търсещи нарастваща възвръщаемост от закупуването на земя като актив.

До 2000 г. в България практически липсва реален пазар на земеделска земя,

причината е, че до 1999 г. все още не е възстановена напълно собствеността върху земята за цялата територия на страната. До 2007 г. цената на земеделската земя е относително по-ниска и предлагането превишава търсенето ѝ. След присъединяването на страната ни към ЕС селскостопанските субсидии в България нарастват. Въвежда се т.нар. „схема за единно плащане на площ” (СЕПП) като преходен и по-лесен за администриране вариант преди евентуално бъдещо въвеждане на „схема за единно плащане” (СЕП), ползвана от старите държави-членки и основана на исторически подход. Основната разлика между СЕПП и СЕП е, че първата система определя размера на субсидиите единствено на база размера на обработваната от стопанствата площ, докато при втората подпомагането се определя на базата на количеството произведени селскостопански стоки от фермерите към даден минал период от време. Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на изплащаната поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя както от страна на земеделските производители, така и от други инвеститори (търсещи нарастваща възвръщаемост). В резултат на посоченото значително поскъпва земеделската земя и се повишават броят на осъществените сделки и общият размер на търгуваната земя в страната ни. За периода от 2000 до 2022 г. средната цена на земеделската земя в България е нараснала почти 10 пъти, средният темп на прираст на цената е 13,5% годишно. След 2013 г. като цяло броят на сделките драстично намалява, а търсенето значително превишава предлагането на земя.

- Какво кара цената на земеделската земя у нас непрекъснато да се повишава?
- Изменението на цената на земята се свързва основно с промяната в изплащаната в страната поземлена рента. От своя страна изплащаната рента се определя основно от произведеното количество и изкупните цени на отглежданите земеделски култури. У нас това са пшеница, царевица и слънчоглед, като сумарно те съставляват над 80% от използваната земеделска земя у нас.
Съществено въздействие върху обема на аграрното производство в страната и изплащаната поземлена рента след 2007 г. оказват, както вече споменахме, субсидиите на ЕС, изразени чрез схемите за единно плащане и единно плащане на площ (СЕПП).
Въздействие върху цената на земята оказва и инфлацията. За периода 2013 – 2022 г. се установява средна по сила, права по посока зависимост между инфлацията (измерена чрез индекса на потребителските цени ИПЦ) и цената на земеделската земя (коефициент на корелация 0,75).

- Дайте примери къде колко струва земята...
- По данни на НСИ за 2022 г. средната цена на земеделската земя у нас е 1305 лв./дка, но следва да се отчита, че регионалните измерения в цената на земята са много различни. Най-висока средна цена на земята се наблюдава в област Добрич - 3366 лв./дка, където е и най-високата средна поземлена рента – 157 лв./дка (Балчик). Коренно различни са данните за Южна Централна и Югозападна България, където се отчита и най-ниска средна цена на земята в размер на 403 лв./дка и най-ниска средна рента/наем - 22 лв./дка (Хасково).

- Как се движим като цени спрямо останалите европейски държави. Къде е най-скъпо и защо?
- Средната цена на земеделската земя в България за 2020 г. по данни на Евростат е относително близка до тази в Унгария и малко по-висока от тази в Литва, Латвия, Словения, Естония и Хърватска. Следва да се отчита, че според тази статистиката най-ниската средна цена на земеделската земя в Европа е в Югозападен регион на България. Цените на земята в Североизточна България се доближават до средните цени в редица държави от Западна Европа. Традиционно цената на земеделската земя е най-висока в Нидерландия, Дания, островните части на Италия, Гърция и т.н.

- Определя ли цената на земята и цената на рентата, която се изплаща? Къде колко плащат?
- Изплащаната поземлена рента е основният фактор, който определя цената на земеделската земя у нас. Въздействието на поземлената рента върху цената на земеделската земя за периода 2010 – 2022 г. е много силно (коефициент на детерминация 0,961). Основният метод за прогнозиране на цената на земята е именно на основата на изплащаната рента и очакванията за нейното изменение. За страната като цяло съотношението между цената на земята и поземлената рента/наем е 21,4. Това показва броят години, за които изплащаната рента ще покрие цената на земеделската земя. Равнището на този показател също варира в различните региони от страната и е в размер на 24,6 за Североизточна България и съответно 15,9 за Южна Централна България.

- Как се котира България, когато говорим за рента от земеделска земя на ниво ЕС?
- Изплащаната поземлена рента у нас е сред относително високите в Европа. Средната изплащана поземлена рента по данни на Евростат за 2020 г. у нас е по-висока от тази във Франция, Швеция, Испания и др. и близка до тази във Финландия и Австрия. Обяснението отново следва да се търси в режима на подкрепа по схемата за единно плащане на площ.

- Географски погледнато как изглежда България, ако говорим за големината на стопанствата?
- Силно раздробената поземлена собственост е сред основните характеристики, които обуславят спецификата на поземлените отношения и пазара на земеделска земя в България. След възстановяването на собствеността върху земеделската земя и промените от 1989 г., България е сред страните с най-нисък среден размер на поземлената собственост – едва 3,7 дка, а 86% от имотите са с размер под 10 дка (1 ха). За сравнение, след възстановяването на собствеността – в Румъния 60% от имотите са с размер над 1 ха, в Словакия, Полша и Унгария – близо 50% са с размер над 5 ха. По данни на Министерството на земеделието за 2018 г. поземлената собственост у нас продължава да е силно раздробена. 99% от собствениците притежават 80% от общата площ и 85% от броя на имотите.

- Как се развиват стопанствата. Интересно ли им е на хората да са занимават със земеделие. Как се намират служители?
- Единственият път за справяне с последствията от силно раздробената собственост е окрупненото земеползване. У нас 2,4% от ползвателите обработват 83,6% от използваната земеделска земя. Малките и средни стопанства (МСС) в страната ни са 85% от всички стопанства, а получават едва от до 10% от общите субсидии по СЕПП.
По данни на Световната банка е относително постоянен делът на заетите в земеделието и в частност в зърнопроизводството у нас (приблизително 6,44% - 6,62% за периода 2012-2019 г.). Прави впечатление, че относителният дял на заетите в този сектор намалява значително в Румъния, Украйна и Русия, за които зърнопроизводството също е структороопределящ отрасъл. Без да се омаловажава значението на земеделието за развитието на селските райони и страната ни като цяло (над 80% от общините у нас са класифицирани като селски райони), по-висока териториална и икономическа конкурентоспособност е възможна на основата на интегрирано подпомагане и развитие на различни от земеделието дейности в селските райони, като преработвателна промишленост, технологии, туризъм и др. сектори.

------------------

Мария Станимирова, доцент д-р по икономика, ръководител екип по подготовка на оценители по правоспособността "Земеделски земи и трайни насаждения" към Камара на независимите оценители в България (КНОБ), ръководител катедра "Аграрна икономика" в периода 06. 2015 - 06. 2023 г. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 80 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и поземлените отношения в селските райони.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 В.В.П.

  10 4 Отговор
  Дааа,инфлацията е огромна .1000 %.

  Коментиран от #22

 • 2 🇧🇬🇪🇺💯

  27 15 Отговор
  Кога ездачката на биволици (Корелия Нинова) ще се извини за 100 години ЧервеноКафяв Терор, за Открадната Българска Земя, за разрушените Семейства и Селскостопански Стопанства, за Форсираната луда Индустриализация на България, за шантавото Кремиковци, построено в Софийско Поле, с руда извозвана от Варна, пристигнала там от Азиатска Русия, за дивашкият Социализъм Комунизъм в който за Лада Самара се чака пет години, за Ли Вайс дънки сто лева пред Корекома на черно, за десетки години Терор на ДС на семейства нарочени като “Неблагонадежни” и тормозени с десетилетия, за Убийствата на ДС преди и след 10 Ноември 1989 г. за икономическите Кражби на милиарди $$ долари на знакови личности от ДС като Делян Пеевски, Ахмед Доган, Бойко Борисов?
 • 3 Перо

  17 0 Отговор
  А колко се взима от еврофондовете и бюджета?
 • 4 🇧🇬🇪🇺💯

  8 1 Отговор
  Добавям:

  🇧🇬От Форсираната луда Индустриализация на България няма и помен, всичко се изпари Яко Дим след 10 Ноември 1989 г., само бившите ДС служители, тяхните семейства и приближени на ДС (Държавна Сигурност) са мулти - милионери, милиардери, примерно Васил Терзиев, Ахмед Доган, Делян Пеевски, Бойко Методиев Борисов.🇧🇬
 • 5 🇧🇬🇪🇺💯

  6 4 Отговор
  🇧🇬Страхът от бившата ДС (Държавна Сигурност) и днес смразява кръвта във вените на Премиера Денков, на Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, Генерал Атанасов.🇧🇬
 • 6 Земята

  14 1 Отговор
  в ръцете на криминални субекти !
 • 7 гост

  11 0 Отговор
  Е как няма да стигне,учудващо е че не е нараснала още повече.Като едър земеделец , колко субсидии се лапат? Отделно има още две помощи.
 • 8 🇧🇬🇪🇺💯

  8 6 Отговор
  🇧🇬Господ е направил толкова земя и не повече, затова очаквайте да поскъпва все повече.🇧🇬
 • 9 Мераклия

  20 2 Отговор
  Абе дреме ми за цената на земята. Гледайте каква апетитна доцентка. С радост бих я задоволявал.

  Коментиран от #12

 • 10 Българските турци

  4 19 Отговор
  Нищо добро не идва от незаконно отнети (харам) имоти! Тези земи са земи, незаконно придобити от техните собственици след Руско-Турската война през (1877-1878) !.

  Коментиран от #11

 • 11 мюслито

  19 4 Отговор

  До коментар #10 от "Българските турци":

  абе индиец, тези земи са от хилядолетие български. Що не си стоиш в гетото, ами се навираш между хората.

  Коментиран от #14, #15

 • 12 мдаа

  7 2 Отговор

  До коментар #9 от "Мераклия":

  хубава е. ще й слушам лекциите по земеделие, докато й се наслаждавам.
 • 13 Настев

  7 3 Отговор
  При над 120 лева рента, нормално е. Кой ще ти даде чисто над 3% доходност плюс капиталова. Няма амортизация, данъци, само кяриш. Колко дават банките по депозитите или разни фалшиви фондове.
 • 14 Българските турци

  4 4 Отговор

  До коментар #11 от "мюслито":

  Проклятието , което гнети вовеки веков над всичко материално и морално на този и онзи свят е онова , което не е харизано или дадено със съгласие и от сърце (халал) !!!
 • 15 Българските турци

  5 7 Отговор

  До коментар #11 от "мюслито":

  Те може да са били български , румънски , византийски или турски но са принадлежали лично на някого с документи и тапии за поземленна собственност (архивите пазят доказателства) и са отнети насилствено именно от тях !

  Коментиран от #20, #32

 • 16 Варна

  15 3 Отговор
  Съгласен съм с мнението и , но с малко уточнение . За посочената цена не може да се купи земя в Добруджа , дори ниви с 4 та и 5 та категория започват от 4000 лева
 • 17 Тракторист

  13 1 Отговор
  Доцентката я каня на къро да усети мекотата на балите сено....
 • 18 Тракторист

  11 1 Отговор
  ...и твърдостта на плуга ми
 • 19 Див аграр

  9 2 Отговор
  От държава с високо ниво на икономическо развитие, тикволандия се срина до бананова република от третия и четвъртия свят, индианска територия, където тук там някой декларира, че се занимава със селско стопанство заради субсидиите.
 • 20 Kирил

  7 3 Отговор

  До коментар #15 от "Българските турци":

  В Одринска Тракия също са принадлежали на някого, отнети са от турската държава и са раздадени на турски преселници от България и други балкански държави.

  Коментиран от #21

 • 21 Българските турци

  4 7 Отговор

  До коментар #20 от "Kирил":

  Българските турци не изопачават история ! Източна тракия е окупирана от България от 26 септември 1912 до 16 юни 1913 г. Когато Империята завладява тия земи те не са били България а са били Византия ! Претенции към земи които са били повече от 5 века Османска територия и само 8 месеца и 16 дена окупирани без да са административно присъединени по официална процедура от България са неоснователни !!! А историите за които твърдите са само твърдения, които за да са истина се нуждаят от доказателства с артефакти и архивно документиране,което е достъпно за всякакви изследователи днес в Турските държавни архиви и никой на никого не пречи за да документира претенциите си !!!

  Коментиран от #25, #26, #27, #30

 • 22 Поредна мисирка

  7 0 Отговор

  До коментар #1 от "В.В.П.":

  Върни си дипломата девойче, върни си я и не поглеждай повече към земеделието, не ставаш!

  Коментиран от #23

 • 23 Става

  5 0 Отговор

  До коментар #22 от "Поредна мисирка":

  Става и още как.
 • 24 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

  7 3 Отговор
  След време един декар земеделска земя ще се продава колкото една гарсониера в софия!

  Коментиран от #36

 • 25 Къде се засили

  8 3 Отговор

  До коментар #21 от "Българските турци":

  Както си тръгнал с тези обяснения, скоро ще изведеш някоя теория, че България е незаконно съществуваща държава, която никога е нямала граници, история и собственост. А не се уливай толкова.
 • 26 българин

  11 6 Отговор

  До коментар #21 от "Българските турци":

  не ви разбирам българските цигани, които се турчеете. това, че сте мюсюлмани, не ви прави турци. напротив. пак си оставате цигани. само дето сте злобни и освен да плюете по България и българите, друго не можете.
 • 27 българин

  9 3 Отговор

  До коментар #21 от "Българските турци":

  Ако имаш малко мисъл в главата, ще ти е ясно как турците са придобивали българската земя, за която плачеш, че имали документи. Ама явно нямаш.

  Коментиран от #31

 • 28 Голямо постижени

  3 3 Отговор
  Една пресована мукава, ламинат стига 39-40лв квадрата, а ВЕЧНАТА, ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ не може да стигне 4 лв!!!
 • 29 под 50 лв е рентата

  7 0 Отговор
  в Североизточна България през тази година, това доценткината дали го знае и какво следва от това за цената на земята ? Другото е ТИМ тири, минтири
 • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 31 Българските турци

  3 2 Отговор

  До коментар #27 от "българин":

  Ти като имаш що не обясниш да просветлиш народа ?...Или ще кажеш че Иван Шиман държал кадастъра в балдуиновата кула и от там султан Мурад е сложил ръка на тапуите ли ?! : )
 • 32 Така

  1 3 Отговор

  До коментар #15 от "Българските турци":

  Ами незаконно отнетите имоти на тракийските българи или пък на арменците?

  Коментиран от #34

 • 33 Българските турци

  3 3 Отговор

  До коментар #30 от "Мюмюн ки те":

  Абе тебе да те изхвълят като шамандура насред морето с малки деца и старци на 70 години какво би направил ?...Сигурно би заплувал като в луксозна яхта ... нали ?! Какво се лигавите просташката ! ... Лесно ли е да напуснеш ей така онова, което е градено от поколения в немотия и с непосилен труд ?!..Тия които се върнаха избраха по малката трудност ... все пак не е като да изплуваш от дъното и да започнеш всичко от Нищото ! Тия които ни юркаха тогава, много добре знаеха ,че всички ще преминем през тази дилема ! ...Тия които не се върнаха си знаят своите мъки и облаги , а тия които се върнаха си знаят своите разочарования и своите мъки , но в края на краищата не бяха избити като босненските бошнаци или като днешните палестинци !!!...
 • 34 Българските турци

  3 1 Отговор

  До коментар #32 от "Така":

  На тебе някой някога отнемал ли ти е залъка от устата или те е заставял за три дена да разпродадеш що имаш що нямаш и да напуснеш дом , имот и Родина ?!...Аз съм го изживял и преживял и хич не ми пука за твоята загриженост за древните земи на траките , византийците или арменците !!! Имам пълно право да търся сметка , разплащане или възмездие ...но не го правя !...Само съм го прехвърлил всичко на Божията воля и всевишното правосъдие на отвъдното !... Всеки влачи своя кръст към своята Голгота ! Когато застанем пред страшния божествен съд оттатък , всеки ще се отчете с товара който е нагърбил от тук !!!..

  Коментиран от #38

 • 35 КЪТ ПРОЧЕТОХ СВЕТОВНАТА БАНКА

  2 0 Отговор
  МИ СТАНА ЯСНО ЗАЩО ЛЪЖЕ ТАЯ ЧЕ ВИЖТИ САМО 6 ПРОЦЕНТА ОТ ЗЕМЯТА БИЛА ЗА ЗЪРНО ПРОИЗВОДСТВО........... АЛЬООО НЕ 6 А Е 86 ПРОЦЕНТА......
 • 36 СЛЕД ВРЕМЕ ПАРИ НЯМА ДА ИМА

  1 1 Отговор

  До коментар #24 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

  МЕСО НЯМА ДА ИМА СДЕЛКИ НЯМА ДА ИМА А ХЛЯБА ША Е МОНОПОЛ НА БИЛИ ГЕЙТА......
 • 37 Марков

  3 0 Отговор
  Доценти,Академици,Професори и всички останали дипломирани "УЧЕНИ" с купени или харизани дипломи НЕ са ходили и един ден на терен да видят изорана нива и да кажат коя категория е земята на първа прочит. От кабинетите и смениха категорията и я наблъскаха с Фотоволтаични панели. И рентата от 120 лева НЕ е доходност при цена на земята от 4000 лева за декар. Над 30 години са нужни за връщане на инвестицията. За това има МНОГО по доходоносен бизнес като наем за Апартамент, където се взима наема всеки месец. За 50 декара земя по 4000 лева се плаща 200.000 лева и се взима Рента от 6000 лева за година!!! За 200.000 лева купуваш два малки Апартамента от 50 м2 и взимаш наем от 500 лева на месец. За една година прави от двата Апартамента 12.000 лева!!!
  Математика е проста наука за Умни хора!!!
  Някой го беше казал !!!
  Цената на Апартаментите расте повече от цената на земята!
  Това е другият плюс!!!
  Земята някой слънчев ден Рентата от 120 лева ще падне на 80 лева,а цената на наема на Апартамента ще расте!
  Благодаря Ви за вниманието!

  Коментиран от #39

 • 38 Въобще

  1 0 Отговор

  До коментар #34 от "Българските турци":

  Не ми пука на джумука!
 • 39 В България

  1 0 Отговор

  До коментар #37 от "Марков":

  Сме 5-6 млн човека. Има апартаменти за 40 млн човека. Има места в България,където наема ще е целогодишен. Сещаш ли се за 2007 ,как сринаха имоти? Сега набалбуканите 3-4 апартаменти до 3-4 години ще спът с мокри кърпи на главата! С 200 000 лв в регион на страната има земи около 500 лв/ дка. Купувам 400 дка и аз с още един служител ще правим около 50 000 лв. И го правя! Това с апартаментите сега е балон! Има цикличност винаги. Горе и долу!