ФАКТИ.БГ

Адвокати обясниха за мярката 60/40

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца

Публикувана: 2 Април, 2020 19:47
11 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 7526
Адвокати обясниха за мярката 60/40
Снимка: БГНЕС/Архив
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.3 от 10 гласа.

В „Държавен вестник“, бр. 31 от 01.04.2020 г. беше обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ПМС № 55/30.03.2020 г./, по-известно като „Мярката 60/40“.

От адвокатска кантора "Велинов и партньори" представят становище по някои от най-важните въпроси, които вълнуват работодателите във връзка с възможността да се възползват от предвидения държавен механизъм за подпомагане и запазване на заетостта на работниците и служителите.

 1. Кой има право да получи компенсации?

Съгласно постановлението две основни групи работодатели ще могат да получат финансова подкрепа от държавата с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при обявеното извънредно положение. Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от три месеца, на работодатели, които запазят заетостта на работниците и служителите за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации.

1.1. Първата основна група са работодателите в изрично определени сектори на икономиката /посочени в Приложение към чл. 2 ал. 1, т. 2 от ПМС № 55/30.03.2020 г./, които поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили дейността на цялото или част от предприятието.

По отношение на тази категория работодатели не се изисква да удостоверяват намаляване на приходите от продажби, доколкото се презюмира, че дейността им е значително засегната само по силата на издаване на съответната заповед на орган на държавна власт /какъвто е случаят със Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването/.

Тези работодатели трябва с изрична заповед, издадена на основание заповед на държавен орган, да са преустановили работата на предприятието или част от него и да заявят изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 55/30.03.2020 г.

1.2. Втората основна категория са работодателите, които отговарят едновременно на следните критерий:

 • осъществяват дейност в който и да е от секторите от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А (Селско, горско и рибно стопанство), К (Финансови и застрахователни дейности), О (държавно управление), Р (образование), Q (Хуманно здравеопазване и социална работа), T (Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление) и U (Дейности на екстериториални организации и служби);
 • със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили дейността на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници или служители ИЛИ които на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда са въвели непълно работно време в цялото предприятие или отделно негово звено.
 • бележат намаляване на приходите си от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. За работодателите, учредени след 1 март 2019 г., спадът в приходите следва да бъде с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Изцяло извън обсега на ПМС № 55/30.03.2020 г. остават работодателите, които не са преустановили дейност или въвели непълно работно време, независимо от намаляването на приходите им от продажби вследствие на усложнената обстановка при извънредното положение.

 1. Какви са условията, на които трябва да отговаря работодателят?

Работодател и от двете посочени по-горе категории трябва да отговаря на следните условия, за да може да получи компенсации:

 • да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
 • да е платил /респ. да плати/ пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които се искат компенсации, заедно с дължимите осигурителни вноски;
 • да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да запази заетостта на работниците и служителите, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ през периода, за който се изплащат компенсации. Тук са включени хипотезите на прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие поради закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 работни дни.
 • да няма установено с влязла в сила наказателно постановление или съдебно решение за изчерпателно изброени нарушения на Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа. Това изискване не се отнася за работодател, който е въвел непълно работно време, а само за този, който е преустановил дейността си.
 1. За кои работници и служители не се изплащат компенсации?
 • работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 • работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.
 1. За какъв период се изплащат компенсациите?

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

В случй че работодателят възобнови работата на предприятието или на отделен работник или служител, или възстанови пълното работно време, той е длъжен да уведоми Агенция по заетостта за това в срок от 3 работни дни и няма право на компенсации за периода след възобновяване на работата.

 1. Какво точно трябва да плати работодателят и колко точно ще получи като компенсация?

ПМС № 55/30.03.2020 г. казва, че работодателят трябва да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите за съответния месец, както и да внесе за този период дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски върху целия брутен размер на възнаграждението на работниците и служителите.

Размерът на компенсацията е 60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за който ще бъде получена компенсация. Постановлението урежда правилата за определяне на осигурителния доход за януари 2020 г., в случаите когато служителят не е работил през целия месец, а е ползвал различни видове отпуск.

С оглед изискването работодателят да плати пълния размер на осигуровките икономистите оценяват механизма за компенсиране 60/40 като действителен 23/77.

Специално внимание ще отделим на компенсацията в хипотеза на непълно работно време. Съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г. в случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорцио­нално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Въпреки това работодателят е длъжен да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение и осигуровките като за 8-часов работен ден. Следователно за 4-часов работен ден работодателят трябва да плати като за пълен работен ден, а компенсацията ще е бъде в размер на 60 % за 4 часа. Тук особено силно се проявява характера на ПМС № 55/30.03.2020 г. като мярка, насочена към запазване на заетостта, а не към компенсиране на загубите на бизнеса. Логично е повечето работодатели да предпочетат да не се възползват от предлаганите компенсации при въведено непълно работно време, тъй като така ще намалят разходите си – ако не ползват компенсации при 4-часов работен ден ще заплатят само 50 % от дължимото възнаграждение и осигуровки върху този размер.

 1. Каква е процедурата за кандидатстване?

Работодателите подават заявление по образец, достъпен на сайта на Агенция по заетостта, до съответната Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации. Към заявлението се прилагат допълнителни документи, които са изрично посочени на сайта на Агенцията по заетостта – рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”, подрубрика „Информация за работодатели“.

В ПМС № 55/30.03.2020 г. не е предвиден срок за кандидатстване, но на електронната страница на Агенция по заетостта е посочено, че заявления се приемат в периода от 31 март 2020 г. до 21 април 2020 г. включително. Вероятно при удължаване срока на извънредното положение в страната, съответно ще бъде удължен и срокът за кандидатстване.

Документите ще се разглеждат от съответното Бюро по труда относно съответствието им с изискванията на ПМС № 55/30.03.2020 г., като в срок до 7 работни дни от подаването им ще бъде предоставяна информация за това на работодателя и Национално осигурителния институт.

Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт, който изплаща компенсациите.

автор: адв. Десислава Хълтъкова,

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.3 от 10 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Последния софиянец
1 Отговор
Моите работници ги пратих на борсата още миналата седмица. После пак ще ги назнача. Да си го заврат целио, а не 60%.

Коментиран от #3


Оценка:
-2 +20

мижи кьорчо и т н
2 Отговор
Споко бе , сега Бацко ше каже , помагам на всички , едри , средни , дребни , без разлика на ръст , килограми и тем подобни.

Оценка:
-1 +8

негово тегло тежко
3 Отговор

До коментар #1 от "Последния софиянец":


Ще му накривиш чепа на Чвора , сега ще изтегли едни десет милиарда заем и ще ревне , срутихте ми конструкцията бе , затова тегля.

Коментиран от #4


Оценка:
-1 +6

Последния софиянец
4 Отговор

До коментар #3 от "негово тегло тежко":


Нека види как се хранят гладни гърла.

Коментиран от #5


Оценка:
-1 +2

обилно при това
5 Отговор

До коментар #4 от "Последния софиянец":


Той храни само Кайманите.

Коментиран от #6


Оценка:
-0 +1

Последния софиянец
6 Отговор

До коментар #5 от "обилно при това":


Накрая с него ще нахраним кайманите.

Оценка:
-0 +5

Smael
7 Отговор
Тези маргинали-гербери са световни икономисти, празна тиква това ражда ако това което предлагат е правилно и други държави щяха да го приложат. Това работи за боко тиквата защото той бърка математическите знаци и всичко е знак преместване в кайманите.

Оценка:
-0 +3

Благой Кузманов
8 Отговор
По-скоро въпрос.
При позване на компенсации работника запазва ли си осигурителните
права: трудов стаж , болнични и т.н?

Оценка:
-1 +2

БОГАТСТВО
9 Отговор
МОЛИМ 500ЛЕВА ОТ ВСЯКА ДЕПУТАТСКА ЗАПЛАТА ДА ОТИДЕ ЗА ЗАПЛАТА НА ЕДИН АКТЬОР В ДЪРЖАВЕН ТЕАТЪР ,ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ,ГЕОРГИ МАМАЛЕВ ,ПАВЕЛ ПОПАНДОВ И ВСИЧКИ ТЕАТРАЛИ СА БОГАТСТВОТО НА НАЦИЯТА

Оценка:
-2 +3

Иван
10 Отговор
Съкратихаме имам регистрация на бюрото за такива като мен схемата 60/40 за конпенсации отнасяли се.

Оценка:
-0 +0

Валентина Баранска
11 Отговор
Защо само работодателите трябва да плащат в тази криза? Ако мярката беше 60/20, мисля че много работници и рабатодатели щяха да я приемат. Нали всички сме в тая криза заедно? Не може някой да не работи, а да получава 100%

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Димитър Бербатов
Това заяви българският нападател Димитър Бербатов, който днес ще поведе атаката на ПАОК срещу Борусия (Дортмунд) в груповата фаза на Лига Европа
Ще се опитвам да забавлявам хората – докато ме държат краката. Искам да показвам на хората красивата страна на футбола."

Още бисери
ТОП 5