Last news in Fakti

22 Февруари, 2024 13:19 1 715 56

България е от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света

 • covid-19-
 • заболеваемост-
 • смъртност-
 • заразени

За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30% ваксинално покритие

България е от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света - 1
Снимка: shutterstock

Въпреки предприетите своевременни и последователни действия на здравните власти и осигурените значителни средства за защита на живота и здравето на хората в условията на пандемия от COVID-19, България е една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от коронавирус в света. Това съобщиха от Сметната палата.

За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30% ваксинално покритие.

Това става ясно в заключението в доклада на Сметната палата след извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 1-ви февруари 2020 г. до 31 декември 2021 г., който е публикуван на интернет страницата на институцията. Докладът предоставя обобщена информация не само са предприетите мерки и тяхната реализация, но и за отражението на пандемията върху цялата здравно–осигурителна система, както и върху социално-икономическия живот у нас.

Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията от COVID-19, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.

От осигурения значителен финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г., изразходваните средства за подкрепа на персонала, пряко ангажиран с дейностите по предотвратяване разпространението на COVID-19, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини.

Констатациите на Сметната палата:

1. Създадена е подходяща нормативна основа за ефективно управление на пандемията чрез законосъобразно и своевременно въвеждане на противоепидемични мерки и контрол върху тяхното прилагане. Определен е правителствен подход и изискване за приемане на национален план за готовност и действие при епидемия и пандемия. Още през януари 2020 г., преди обявяването на пандемията от СЗО, стартира създаването на необходимата организация за ограничаване на разпространението, диагностика, лечение и наблюдение при COVID-19, въвеждане на противоепидемични мерки и издаване на препоръки и указания за изпълнението им. Липсата на ефективно функциониращ орган за цялостната организация, координация и управление на дейностите по плана възпрепятства през 2021 г. реализирането на възприетия подход към управлението на пандемията.

2 . Осигурени са оптимални възможности и достатъчно финансови средства за:

- провеждане на клинични и лабораторни изследвания на заболели от COVID-19;

- преструктуриране на легловия фонд в лечебните заведения за болнична помощ и за субсидирането им за поддържане на готовност при пандемия;

- закупуване на медицинска апаратура, лични предпазни средства и лекарствени продукти.

По бюджета на Министерството на здравеопазването отчетените разходи за предотвратяване на разпространението и за лечението на COVID-19 са близо 668 млн. лв. за 2020 г. и над 746 млн. лв. за 2021 г. Общо разходите, трансферите и плащанията по бюджета на МЗ за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2021 г. са в размер на около 1,4 млрд. лв., като приблизително 50% от средствата (746 млн. лв.) са разходвани за подкрепа на персонала.

Разходваните средства за ваксини са над 238 млн. лв., а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лв. В същото време, извършените разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 са 850 хил. лв. От държавния бюджет са осигурени 80 на сто от средствата за извършените плащания по плана, 20% са средства от Европейския съюз.

3. Установяването на случаите на COVID-19 се извършва в определените от министъра на здравеопазването клинични лаборатории, които постепенно нарастват от три в началото на пандемията, до 97 към края на 2020 г. и 123 към края на 2021 г. Неравномерното териториално разположение на определените лаборатории в лечебни и здравни заведения обаче затруднява бързия и лесен достъп на значителна част от населението в малките населени места и три областни града.

За периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на COVID-19 са направени общо 7 459 348 тестове, от които 747 108 са положителни и потвърдени случаи, като броят на потвърдените случаи през 2021 е 2,5 пъти по-голям от този през 2020 г.

4. Заплатените средства през 2020 г. и 2021 г. от НЗОК за лечението на хоспитализирани пациенти, диагностицирани с COVID-19 по клиничните пътеки, са близо 320 млн. лв., а по клиничните процедури - 206 млн. лв. За същия период заплатените средства от НЗОК за работа при неблагоприятни условия възлизат на над 1 млрд. лв. Най-много средства за работа при неблагоприятни условия са заплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ - общо над 756 млн. лв.

5. От екипите на Центровете за спешна медицинска помощ са обслужени 670 244 спешни пациента, което представлява 90 на сто от всички потвърдени случаи. Обслужените пациенти в дома са 463 841, или 70 на сто.

От общопрактикуващите лекари са обслужени 634 627 пациента с COVID-19, (85 на сто от всички потвърдени случаи). Извършени са 581 707 първични прегледи и 231 496 вторични.

6. За периода 2020-2021 г. в лечебните заведения за болнична помощ са хоспитализирани 211 760 пациента, или 28 на сто от общо потвърдените случаи. В интензивно отделение са настанени 17 783 пациента, или 8,4 на сто от хоспитализираните, лекувани в условията на липсващ утвърден медицински стандарт в България „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2021 г. броят на хоспитализираните нараства близо три пъти в сравнение с 2020 г. Най-голям е броят на хоспитализираните в областите София-град, Пловдив, Варна и Благоевград. Най-много пациенти постъпват в интензивно отделение в София град (4 309), Русе (1 308) и Пловдив (1 253).

7. По данни на Министерството на здравеопазването за периода 2020-2021 г. лицата, поставени под задължителна изолация и задължителна карантина, са общо над 1,9 млн. души. Реалният им брой е по-голям от посочения поради невъзможност на информационната система да експортира реалния брой по различни причини (повторно заболяване, смяна на адрес, преминаване от една категория в друга и др.)

Осъществени са близо 250 хил. проверки от РЗИ, в т.ч. съвместно с органите на МВР, БАБХ и общини, за спазване на въведените временни противоепидемични мерки. Платените глоби и имуществени санкции обаче са незначителни в сравнение с наложените за нарушение на противоепидемичните мерки.

8. Към 31.12.2021 г. са доставени 8 331 795 дози ваксини, които са достатъчни за подлежащото на ваксиниране население, както и за пребиваващите и преминаващите през страната лица. Хората със завършен ваксинационен курс са едва 29,8 на сто от подлежащото на ваксинация население. Лицата със завършен ваксинационен курс са най-много във възрастовата група от 40 до 69 години – над 1 млн. души (56% от общо ваксинираните лица).

Вследствие на ниския темп на ваксиниране в страната се появява риск от бракуване на закупените ваксини поради изтичащ срок на годност. Взема се решение за препродажба или дарение на неизползваните и налични количества. Общо в периода 2020-2021 г. са дарени и препродадени 643 980 дози. През 2022 г. е извършено и дарение на още над 3 млн. дози.

9. В началото на пандемията стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки и дейности води до ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от COVID-19. През 2021 г., независимо от осигурените количества ваксини, поради ниското ваксинално покритие съществено нарастват умиранията, като се регистрират два пика - през 13-та и между 43-та и 45-та седмица. Причината за високата заболеваемост и смъртност е липсата на ефективно провеждана ваксинационна кампания. По данни на Министерството на здравеопазването от COVID регистъра, за периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. от COVID-19 са починали общо 29 238 лица, от които 8 031 през 2020 г., в т.ч. 100 души са медицински персонал, и 21 207 през 2021 г., в т.ч. 78 души медицински персонал. От починалия медицински персонал броят на лекарите превишава този на медицинските сестри. Най-висока смъртност от COVID-19 е регистрирана в София град, най-малко - в област Търговище. Най-висока смъртност е регистрирана сред лица на възраст между 70-79 години – общо 10 894 души, и сред лица на възраст между 60-69 години - общо 7 114 души. Най-ниска е смъртността на лицата на възраст между 0-19 години – 24 души, и лица над 90 години - 724 души. По данни на НСИ през 2020 г. умиранията от COVID-19 са 6,9% от всички умирания в страната, а през 2021 г. - 18,5%.

Данните показват, че в началото на пандемията с въведените и прилагани противоепидемични мерки в България е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в сравнение със средната за ЕС, като тази тенденция се запазва до декември 2020 г., когато е регистриран първият пик на смъртност в България. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция и средната извънредна смъртност у нас значително надхвърля тази в ЕС. По-голямата част от държавите-членки на ЕС отчитат значително намаляване на извънредната смъртност през 2021 г., с изключение на България (от 14, 2 на сто на 38 на сто), Словакия ( от 10,5 на сто на 35,7 на сто), Естония (от 2,3 на сто на 19,4 на сто) и Латвия (от 1,5 на сто на 21,7 на сто). Всички други държави от ЕС, които отчитат съществено намаляване на годишна извънредна смъртност през 2021 г., имат бързо нарастване на броя на ваксинираните лица и високо ниво на ваксинално покритие.

10. Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, COVID-19 има значителен социално-икономически ефект. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с диагноза COVID-19, в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя.

През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност поради COVID-19 е в размер на над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо 140 млн. лв. Изплатените средства натоварват бюджета на Държавното обществено осигуряване, а значителният брой дни, които лицата прекарват в отпуск поради временна нетрудоспособност вследствие на COVID-19, води до неблагоприятни ефекти върху икономическия, социалния и културен живот в страната.

В резултат на извършения одит се отправят 11 препоръки към министъра на здравеопазването. Той трябва да предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в срок до 31.10.2024 г.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 27 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Ген Мутафчийски

  61 3 Отговор
  Яко ще се мре!
 • 2 мимиту

  89 2 Отговор
  това ти го казаха лично от пфайзер и астра зенека, нали ?

  Коментиран от #15

 • 3 Бялата мафия

  62 2 Отговор
  интересно ,защо ли така

  Коментиран от #5

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 5 Последния Софиянец

  57 2 Отговор

  До коментар #3 от "Бялата мафия":

  Замалко да уморят майка ми.Добре че си я прибрах в болницата.
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 7 Родопа планина

  96 3 Отговор
  Това са пьлни глупости няма такава статистика.Между другото преди 3 дена гледах интервю сьс един лекар който казва че най набодените страни са сьс най голяма смьртност.Това го казва известен лекар не някаква с измислена БГ журналистка.
 • 8 парци

  94 0 Отговор
  Кой поръча написването на тая тотална лъжа?

  Коментиран от #10, #16

 • 9 ЕВРОНЮЗ

  62 1 Отговор
  😂 😂 😂 😂. Със сигурност умирачката от КОВИД е за предпочитане пред дупченето... И къФ е проблема им на тия, искат да намаляват населението, а се претесняват за нас че ще умрем. Хайде де, направо се просълзих
 • 10 ЕВРОНЮЗ

  58 0 Отговор

  До коментар #8 от "парци":

  УрсулафондерФайзер 😂
 • 11 13675

  46 0 Отговор
  Е, ния не очакваме друго-най голям брой починали, най ниски заплати, най високи цени на храни и ония там кадето са избрани да ни СЛУЖАТ И РАБОТЯТ ЗА НАРОДА се карат кой какво да присвои и да вкара него ви хора.... ДО КОГА??!!
 • 12 Бай Хюсеин

  51 1 Отговор
  В Мега полиса Истанбул живеят на двадесет милиона души,Няма епидемии,а тук едно сел@ с трийсет души епидемия,Баба Пиратка Ко става.
 • 13 Фон дер Миндер

  17 0 Отговор
  мислУш ли ?!
 • 14 2101

  54 0 Отговор
  Малееее колко бях заблуден! Аз си мислех, че сме шампиони по смъртност от сърдечно-съдови заболявания а то какво било. Този коварен ковид!!!
  Повече от половината население е с кръвно налягане извън нормите, дори и деца има засегнати ама доктори и професори се тръшкат да се ваксинираме да не ни пипне ковида или как беше, по-леко да го прекараме.
  Еднолични търговци!!!
 • 15 Калпазанин

  37 1 Отговор

  До коментар #2 от "мимиту":

  Mara pr@@@@@@пише каквото и кажат, познавам 4-ма които не бяха и помирисвали ковид но ги изписаха точно като такива от моргата
 • 16 Ха ха

  44 0 Отговор

  До коментар #8 от "парци":

  Урсула плаща .Днес в Испания лидерът на Народната партия директно обвини Санчес за далаверите със санитарни маски по време на пандемията.Санчес мълчи.А за ваксините дали някой ще проговори?
 • 17 голям мишок

  49 0 Отговор
  смъртноста е висока,заради скапаната ни здравна система.не са прайте на улави

  Коментиран от #28

 • 18 Голем смех

  6 36 Отговор
  Да, ама важното е, че не дадохме на злия Бил ГеЙС да открадне ДНК-то на дедо Пацо от Джулюница и да ни чипира, за да може да ни направи джендъри ! Важното е белина да се лее по плоската земя !
 • 19 Дедовия

  5 31 Отговор
  Ся няма ли да се появи някой фесбук експерт да обясни как се умира от ваксините и как пиенето на белина лекува всичко ?
 • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 21 ваксиниран антиваксър

  2 23 Отговор
  само възраждане и казачок !

  Коментиран от #22

 • 22 дйджей от Враца

  4 2 Отговор

  До коментар #21 от "ваксиниран антиваксър":

  И сръбско !
 • 23 бай Ставри

  30 1 Отговор
  Ваксърите и фарма мафията се чувстват пренебрегнати и надигат глава.
 • 24 На авторката

  32 1 Отговор
  И хлопа дъската.
 • 25 Няма страшно

  5 7 Отговор
  Колко да се вдига смъртността? Неваксаните все ще свършат в един момент

  Коментиран от #50

 • 26 Кандидат Милионер

  13 1 Отговор
  Нали искаха Стаден Имунитет???Те тва е Стаден Имун итет - кой оцелее ,оцелее...
 • 27 и не само ковид благодарение на

  16 1 Отговор
  боковите и кировите преизбиратели:
  България е от страните с най-висока заболеваемост и смъртност в света
 • 28 ТИР

  20 0 Отговор

  До коментар #17 от "голям мишок":

  България след 1989 е първенец по смъртност,,,но могат да покажат кой е вдигнал след ваксинацията в %,,,
  при нас по времето на ТН пандемия и скочил от етажите бе вписан с ковид,,,,
 • 29 Акула

  10 2 Отговор
  Пази Боже да не се рпазболеете Нямате ли Средства Връзки
  Късмет Много Често Края е Летален

  Коментиран от #30, #31

 • 30 честен ционист

  1 16 Отговор

  До коментар #29 от "Акула":

  За какво са ти връзки, като ваксината е безплатна и налична?

  Коментиран от #36, #44

 • 31 Акула

  9 0 Отговор

  До коментар #29 от "Акула":

  коментарът ми е за всякакви болести
 • 32 Азиим

  19 1 Отговор
  Какъв е смисълът от този доклад три години след ковид19? Палатата да отчете дейност и да се обвинят хората за високата заболеваемост и смъртност, за което се похарчиха милиони.
 • 33 Костя с трите бустера

  0 11 Отговор
  И аз ако не бях ваксан щях да допълня статистиката
 • 34 ДБил

  7 0 Отговор
  Докторите отказваха прием тогава - затова...
 • 35 Ковидарите

  22 1 Отговор
  А вдъщност е точно обратното, просто тук пишеха умрели от ковид дори загинали в катастрофи! Има и още нещо, на запад ваксинираните продължават да гинат от сърдечни и мозъчни проблеми в слрдствие на ковид "ваксините", вече дори не могат да го крият! Увредиха цели поколения!
 • 36 ДБил

  3 0 Отговор

  До коментар #30 от "честен ционист":

  Ликвидираха много авантаджии...
 • 37 нннн

  18 0 Отговор
  Глупости! В България се престараха от верноподанство и заради клиничните пътеки. Всички болни от каквото и да е ги пишеха ,,Ковид". Даже загиналите при катастрофи...
 • 38 Ха-ха-ха!

  12 0 Отговор
  Кои балъци още ви вярват?
  Вече 100% е ясно: Вирусът беше лабораторно изменен от природните корона вируси. Направено им е някаква "форин пролука", за да може вируса да трови директно мозъка!
  И не е ли странно, че освен вируса, то и "ваксината" ще го произвежда в човека, ако се е ваксинирал?
  За какво е всичкото това? Ние, толкова ли сме малоумни, че да ни плашат, когато те са го организирали? И печелят от някакви "ваксини", които вече не ни трябват, ама даваме милиони евра за тях?
  Абсурди!
 • 39 Наглецо

  18 0 Отговор
  Алооо...Имах колеги където се боцкаха и все бяха болни и все ковидясали.Как аз не се разболях за тия две години ?!?! Дойдат на работа "излекувани" и айде пак ! Корупцията в здравната система създаде тия митове и легенди.

  Коментиран от #53

 • 40 Да ама не

  8 0 Отговор
  Доктор Джон Кембьл казва друго.Гледайте го в Ютуб и ще ви станат ясни много неща.Доктора казва ясно че смьртноста вьв страните сьс най много ваксинирани има много голяма смьртност.

  Коментиран от #42

 • 41 КовидманЯк

  6 0 Отговор
  Големи глупости!😂🤡🎪
 • 42 Селянин

  3 0 Отговор

  До коментар #40 от "Да ама не":

  То не ти трябва и Джон. Отвори си Евростат Дашборд и сравни най-набоцканите и най-ненабоцканите. Ще се изплашиш.
 • 43 Пха ха ха ха

  4 0 Отговор
  Бля бля бля бля 🤣 защо лъжете ве боклуциии
 • 44 Братле, на теб може да ти се обясни,

  1 1 Отговор

  До коментар #30 от "честен ционист":

  Но ти няма как да разбереш.Фундаментално си объркан.🙂
 • 45 1234

  9 0 Отговор
  бая загинаха с лекарска помощ(благодарение на паниката създадена от НОЩ и безумната "схема" на лечение от някакъв си щаб) Бог да ги прости
 • 46 Събудила се Мара

  7 0 Отговор
  Оти не вървите на псимнаа. Закрити кардиологии и превърнати в ковидарници. Съсед със сърдечна недостатъчност и не можеше да стане от инвалидната количка, получава пристъп, докато го закарат в болницата човекът умрял, ама го писаха кукувид. Още един на 46 години правил в момента инфаркт, аааа ми то щом имаш стягане и болки в гърдите, затруднено дишане, значи ковид. Айде и той в ковидарника, ама инфарктът по-силен от вируса. За статистиката - ковид, какво друго.
 • 47 Бай Ганьо

  7 0 Отговор
  Аха, у нас човек прегазен от влак на прелез се заразяваше и умираше от ковид, спряха плановите лечения, спряха аутопсиите, спряха да обръщат внимание на хронично болните. Трудно можеше да отидеш за един кариес да ти оправят или на очен лекар, какво остава за операция или някаква периодична терапия.
  Баш от ковид мряхме, дето сме на първо място по инфаркти и инсулти...
 • 48 тука е така

  0 10 Отговор
  Ами българина най много вярва на копейките, които първо се ваксинират и после се обявяват против ваксините защото такава болест не съществувала и всичко било манипулация.
 • 49 Васил

  6 0 Отговор
  Направиха си вирус, направиха си ваксина ,това е бизнес ! Ще има още много такива, а ще плащат на разни журналисти да пишат глупости и да панират тъпаците!
 • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 51 Ковид Идоитите са в Атака!! Сега ще

  3 0 Отговор
  Изкарат отново Плашила, докато се замете Случая Божснов и Гнилата Съдебна система!! Сметната Палата и Ковид?? Къде е връзката!!?? Народа вече не се плаши Ковидари!!

  Коментиран от #54

 • 52 Ами....

  0 0 Отговор
  Ами.... Такава политика се Води!
 • 53 Яяяяя

  1 1 Отговор

  До коментар #39 от "Наглецо":

  Нямаме здравна, имаме система осигуряваща летален изход на 100%
 • 54 ИМПЕРИАЛИСТ

  2 0 Отговор

  До коментар #51 от "Ковид Идоитите са в Атака!! Сега ще":

  Oт тoзи "кaпaн" излизaнe нямa, eпидeмиятa нямa дa oтминe дoкaтo нe кaжe СЗО...
  ИНФOРМAЦИЯТA E ВЛACТ и упрaвлявaщитe гo знaят мнoгo дoбрe!
 • 55 Горски

  1 0 Отговор
  Пандемията беше изкуствено създадена, с цел да се намали населението на земята, което вече наближава 9 милиарда и естествено ресурсите не достигат, за да се задоволят нуждите на човечеството. Това беше изкуствено създадено, вместо да има трета световна война. Как така тази пандемия обхвана цялото кълбо за 3 дена? Ваксините бяха създадени точно с тази цел, да убиват и за да може фармацевтичната мафия да натрупа милиарди от маски, ваксини, дезинфектанти и лекарства.
 • 56 898

  0 0 Отговор
  България е от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света.
  Абсолютна неистина.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове