ФАКТИ.БГ

Право на отговор на ''Авто Инженеринг Холдинг Груп'' ЕООД

Поводът е материал на медията ни

Публикувана: 12 Март, 2020 10:42
7 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5312
Право на отговор на ''Авто Инженеринг Холдинг Груп'' ЕООД
Илюстративна снимка, източник: gt-vratza.com
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Опровержение/право на отговор от страна на ''Авто Инженеринг Холдинг Груп'' ЕООД:

На 11 март 2020 г., в 8:00 часа, на интернет страницата на ФАКТИ.БГ,
администрирана и поддържана от „Издател резон“ ООД, публично достъпна на
интернет адрес: https://fakti.bg/mnenia/453796-kak-se-provejdat-obshtestveni-porachki-v-
balgaria-samo-ako-znaehte, е публикувана статия със заглавие „Как се провеждат
обществени поръчки в България? Само ако знаехте...“, в която се съдържат неверни и
клеветнически твърдения относно „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД , които
уронват престижа и авторитета на представляваното от мен търговско дружество.
В горепосочената статия се изнася следната неистинска информация, а също и
подвеждаща такава, съдържаща некоректни внушения, цитирам:

1. „Проблемът идва от това, че преди началото на заседанието, от “Екселор
Холдинг Груп“ ЕООД са входирали писмо до Комисията, с приложен документ към
него, което по-късно предоставиха и на медията ни. Въпросният документ доказва
неизпълнение на обществена поръчка от „Авто Инженеринг Холдинг Груп“
ЕООД на 100% oт размера ѝ, факт, който умишлено е бил затаен от управителя
на дружеството в най-важния документ, с който се доказва съответствието с
поставените критерии за участие. Това означава, че съгласно предварително приетите
от възложителя основания за отстраняване, на основание Закона за обществените
поръчки, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е следвало да бъде отстранен. В
Закона за обществените поръчки ясно е казано, че субект, за който е доказано, че е
виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия
за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите,
когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора, може да бъде отстранен от участие в обществена поръчка. Да, законът не
задължава възложителя да го отстрани, с оглед думата „може“, но правилата, приети от
именно от възложителя указват, че „незадължителното“ по закон основание следва да
се чете като „задължително“ за участниците по въпросната обществена поръчка“.

2. „Друг интересен факт е, че в момента тече друга обществена поръчка, отново
във Враца, чийто предмет е: „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична
точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни
ситуации и бедствия във Враца“ за над 4 милиона и половина лева. Зададените в тази
поръчка критерии за подбор поразително много и леко притеснително приличат на
критериите по посочената по-горе поръчка за тролейбуси. Интересното е, че всъщност
„новата“ поръчка не е никак нова, тъй е била пускана два пъти в миналото, но
впоследствие многократно е спирана и прекратявана поради обжалвания, а след това е

повторно публикувана, като винаги „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е
била сред участниците. Нещо повече, въпреки многократните спирания и
прекратявания, скандалните критерии за подбор, и другите изисквания остават все така
непроменени. Вероятно с мотив конкретен участник в процедурата да бъде
определен за изпълнител.“

„Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е един от водещите производители на
българския пазар на специализирани превозни средства и оборудване за
противопожарни, аварийно-спасителни, полицейски, летищни, медицински, комунални
и други държавни служби, като дружеството развива дейност вече повече от 17 години.
Информацията, на която авторът се позовава в статията, се сочи да е
предоставена на медията Ви от „Екселор холдинг груп“ ЕООД. Последното обаче
надали Ви е съобщило, че трайно подава същите сигнали до всички възложители на
обществени поръчки, в чиито обявени процедури представляваното от мен дружество и
„Екселор холдинг груп“ ЕООД се явяват участници, които сигнали съдържат неверни и
заблуждаващи твърдения относно личното състояние на „Авто Инженеринг Холдинг
Груп“ ЕООД . Подателят на горепосочените сигнали си служи с публични данни от
регистъра на обществените поръчки, воден от Агенцията по обществени поръчки, като
изопачава публикуваната там информация в угодна нему посока и с единствена цел
създаване на пречки и незаконосъобразно отстраняване на „Авто Инженеринг Холдинг
Груп“ ЕООД от участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които
„Екселор холдинг груп“ ЕООД също е подало оферта. И то, разбира се, за да ги
спечели.
На първо място, противно на твърдяното за „доказано“ в публикуваната от Вас
статия, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не е виновно за неизпълнение на
договор № УД-03-45/19.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 12
броя използвани автобуси - марка VDL, модел BOVA FUTURA, производител VDL
BUS&COACH“, с възложител Министерство на отбраната, уникален номер в РОП
00164-2018-0018.
Виновно неизпълнение от наша страна не е налице, респективно такова няма как
да е и не е установено (доказано) с влязло в сила съдебно или арбитражно решение.
Нещо повече, с решение № 118/06.02.2020 г. по преп. № 14/2020 г. и с решение №
141/13.02.2020 г. по преп. № 13/2020 г. Комисия за защита на конкуренцията оставя без
уважение жалбите на участника в настоящата процедура „Екселор холдинг груп“
ЕООД срещу решенията за класиране на възложителя „ЕСО“ ЕАД, съдържащи
същите твърдения, че „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД в миналото има
виновно неизпълнение на тук обсъждания договор с МО, довело до предсрочното
му прекратяване и изплащане на неустойки. В мотивите си КЗК приема, че:
„Твърдението на жалбоподателя, че „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е
следвало да бъде отстранен на етап извършване на предварителен подбор на
участниците на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 4 от
ЗОП, тъй като в Част III: „Основания за изключване“, буква В: „Основания, свързани

с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионални нарушения“ от своя
еЕЕДОП е отговорил навсякъде с „НЕ“, а от направената справка в регистъра на
АОП, се установява, че в миналото на този участник са му били налагани санкции,
които са платени от него, във връзка с неточно изпълнявани договори за обществени
поръчки, КЗК счита за неоснователно. Съгласно императивната разпоредба на чл.
54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП (в редакцията му преди ДВ, бр. 102 от 2019 г, в сила
от 01.01.2020 г.) възложителят задължително отстранява от процедурата
участник, за когото е установено, че е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор. Наличието или липсата на тези обстоятелства се
удостоверява, чрез попълване на Част III: „Основания за изключване“, буква В от
еЕЕДОП. От друга страна, разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, която има
диспозитивен характер (ако и доколкото възложителя е въвел това изискване към
участниците) гласи, че възложителят може да отстрани от участие участник, за
когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка,
довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения
или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга
по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Във връзка с така
наведеното твърдение, след извършена служебна проверка, КЗК установи, че
участникът „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не е вписан в „Списък на
стопанските субекти с нарушения”, за които са налице обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП“.
Цитираните решения на Комисия за защита на конкуренцията прилагаме към
настоящото писмо.
Списъкът на стопанските субекти с нарушения, за които са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, воден от
Агенцията по обществени поръчки, е електронен и публично достъпен на интернет
адрес: https://www2.aop.bg/stopanski-subekti/stopanski-subekti-s-narusheniya/ Както се
вижда от съдържанието на списъка, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не
фигурира в него.

Договорът с Министерство на отбраната не е развален, нито предсрочно
прекратен поради виновно неизпълнение на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“
ЕООД . Дружеството ни категорично оспорва възложителят МО да е упражнил
надлежно правото си да прекрати едностранно облигационната връзка помежду ни,
като всякакво отклонение от нормалното развитие на договорните ни отношения е
резултат единствено от виновното поведение на възложителя при условията на забава
на кредитора, който не е оказал необходимото съдействие, за да получи насрещно
изпълнение. След като прекратяването на договора е спорно обстоятелство, за нас този
факт не съществува.

От „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не се дължат каквито и да е
обезщетения и неустойки по договора, тъй като дружеството е изправната страна в

правоотношението. Ние оспорваме и не признаваме твърдени от МО вземания за
начислени неустойки. Дружеството ни не е заплащало доброволно задължения към
МО, каквито отрича, оспорва и не признава.
За всички изложени дотук факти и твърдения сме представили множество
писмени доказателства на възложителя „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД във
връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, фаза II – покупка на
тролейбуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца: Доставка на 9 броя
тролейбуси с дължина 12 (+/-1) метра“, открита с решение № 614/13.12.2019 г. на
управителя на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.

Законовата норма, на която се позовавате в статията - чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП,
гласи, че възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото е доказано е, че е виновен за неизпълнение
на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за
услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.
В решение № 4529 от 10.04.2018 г. на ВАС по адм.д. № 2961/2018 г. е прието в
сходен с настоящия случай, че проверката в РОП и по-специално в обявлението за
приключване изпълнението на договор за обществена поръчка не е доказателствено
средство за наличието на неизпълнени договори и начислени неустойки, тъй като
регистърът има информативен характер. Разписано е, че тъй като изпращането на
информацията от страна на възложителя е нормативно обвързано със срокове, които не
предвиждат евентуално произнасяне от компетентен орган във връзка със спор между
страните по договора, то и тя не може да се приеме за годно доказателство по
отношение на наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
ВАС дори отива по-напред в разсъжденията си, като акцентира, че „при
изразено несъгласие от страна на изпълнителя при прекратяване на определен
договор, не може да се приеме за безспорно доказано, че прекратяването на този
договор е по негова вина, поради и което при последващи участия в процедури по
ЗОП, към конкретния договор в ЕЕДОП относимият отговор по такъв въпрос ще
бъде „Не“. Именно такива са фактите в отношенията между „Авто Инженеринг
Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на отбраната – доказано спорни.
Или в обобщение, спрямо „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не са и
никога не са били налице основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП,
понеже дружеството не е виновно за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции,
с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора.

Съобразявайки горното, в пълно противоречие с изнесената в статията Ви
информация, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД никога не е декларирало
невярна информация в ЕЕДОП, свързана с отстраняването, тъй като по отношение на
дружеството в нито един момент не са били налице основания за отстраняване по чл.
54-55 от ЗОП.

На следващо място, изнесената в материала на г-н Здравков информация е
изключително тенденциозна, съдържа несъстоятелни и недопустими внушения,
очевидно с цел да провокира читателите към изграждане на точно определени, неверни
асоциации, цитирам: „Интересното е, че всъщност „новата“ поръчка не е никак нова,
тъй е била пускана два пъти в миналото, но впоследствие многократно е спирана и
прекратявана поради обжалвания, а след това е повторно публикувана, като винаги
„Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е била сред участниците. Нещо повече,
въпреки многократните спирания и прекратявания, скандалните критерии за подбор, и
другите изисквания остават все така непроменени. Вероятно с мотив конкретен
участник в процедурата да бъде определен за изпълнител.“

Остава напълно неясно по каква причина тук се споменава името на
дружеството ни, и то само него. Както вече стана ясно, фирмата ни е с основен
предмет на дейност доставка на специализирани превозни средства и оборудване, като
към настоящия момент е изпълнила успешно над 200 договора за обществени поръчки.
Съгласно чл. 10 от ЗОП, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
тоест не виждаме „интересното“ и „интересния факт“ в участието ни в процедури с
предмет, съвпадащ с този на търговската ни дейност.

Следва да имате предвид, че статията понастоящем е видяна над 5000 пъти, като
изложените в нея неверни и клеветнически твърдения относно „Авто Инженеринг
Холдинг Груп“ ЕООД , както и свързването името на дружеството с несъстоятелни
внушения, пряко увреждат неговото добро име, престиж и търговска репутация. От
статията Ви „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД търпи и продължава да
претърпява непренебрежими неимуществени вреди, които обаче притежават финансов
еквивалент.

С оглед горното, настоявам незабавно да публикувате опровержение на
така изнесената в статията „Как се провеждат обществени поръчки в България?
Само ако знаехте...“ невярна и клеветническа информация спрямо „Авто
Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД . В противен случай ще защитим името си по
съдебен ред.

В заключение, позволявам си да изразя своето искрено разочарование, че
статията е публикувана по непроверен донос и без да се потърси становището на пряко
заинтересованото от нея лице - „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД , в пълно
противоречие с добрите журналистически практики и стандарти. Според началото на
изнесения в медията Ви материал, „ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати“. В случая спектърът Ви се състои
от само една гледна точка, и то, за съжаление“ на „Екселор холдинг груп“ ЕООД.

Юлиан Димов, управител

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.3 от 7 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Някой си
1 Отговор
А бе я кажете комисионната за гроп колко е, после опровергавайте до края на света, ако желаете!

Оценка:
-5 +34

Епа начи
2 Отговор
ЗабелезАл съм, че колкото е по-виновен някой , толково по-дълго се оправдава. Ако обаче не е виновен този, той ще бъде еднственият спечелил честно обществена поръчка.

Оценка:
-1 +23

Бай хой
3 Отговор
Дъра бъра два чадъра. Маааа.а ви гербава навързани като свински черва и само крадат и влачат като влечуги.

Оценка:
-1 +15

ГРАД КОЗЛОДУЙ
4 Отговор
у нас мафията си има държава

Коментиран от #5


Оценка:
-0 +12

Ранна козлодуйска оран
5 Отговор

До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Аре идвай че трябва да те изора дълбоко : D

Оценка:
-0 +2

Хаджи Смион
6 Отговор
"След като прекратяването на договора е спорно обстоятелство, за нас този
факт не съществува." :D Кла-си-ка! :D

Коментиран от #7


Оценка:
-0 +6

Готин
7 Отговор

До коментар #6 от "Хаджи Смион":


Вярно е. Изнасилвача посочен от жертвата също каза, че е спорно дали я е изнасилил той. В този случай съдът реши, че щом е спорно, значи факта на изнасилване НЕ СЪЩЕСТВУВА!!! Правосъдие му е майката. Нали!

Оценка:
-0 +2

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Димитър Стоянов
Напусналият "Атака" Димитър Стоянов обяснява отношенията си с лидера на партията Волен Сидеров:
Бях свикнал да вярвам на Волен (Сидеров), но навикът е като Стокхолмския синдром, когато жертвата се влюбва в похитителя си."

Още бисери