6 22138

Българската позиция не само е била чута, но и разбрана от нашите европийски партньори

 • методий иванов-
 • северна македония-
 • напредък-
 • доклад-
 • европейски съюз

Какви изводи можем да направим от включените в доклада за напредъка на РСМ за присъединяване към ЕС препоръки и становища на ЕК

Българската позиция не само е била чута, но и разбрана от нашите европийски партньори - 1
Снимка: БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Методий ИВАНОВ

Вчера ЕП гласува резолюция* по доклада за напредъка на РСМ за присъединяване към ЕС. Интересното за нас е в следните точки:

Точка „Ж“ от Преамбюла - "като има предвид, че злоупотребата с процеса на присъединяване за уреждането на културни и исторически спорове създава опасен прецедент за бъдещите процеси на присъединяване и застрашава доверието, въздействието и преобразяващата сила на Съюза";

2 - "насърчава България и Северна Македония да разрешат своя културно-

исторически спор отделно от процеса на присъединяване на Северна Македония и

незабавно да позволят организирането на първата междуправителствена

конференция, тъй като Северна Македония е изпълнила всички официални

критерии";

5 - "призовава България и Северна Македония бързо да постигнат споразумение, с

което да се разрешат двустранните въпроси, с цел да се предотвратят по-

нататъшни забавяния и пречки пред напредъка по присъединяването";

12 - "приветства междупартийната подкрепа при приемането на законодателство за

предотвратяването на и защитата от дискриминация";

19 - "приветства създаването на Комисията за предотвратяване на и защита от

дискриминация, както и нейната настояща работа; настоятелно призовава

правителството да отпусне необходимите ресурси, за да може тази комисия да

функционира пълноценно";

28 - "припомня, че е важно да се защитават правата на всички общности и да се противодейства ефективно на всички случаи на дискриминация; насърчава правителството да гарантира еднаква конституционна защита на правата на всички етнически общности, когато е целесъобразно чрез законодателни изменения, и да защитава и популяризира тяхното културно наследство, езици и традиции чрез равен, приобщаващ и недискриминационен достъп до образование и медии";

31 - "призовава за допълнителни подобрения по отношение на упражняването на

правата на хората, принадлежащи към малцинства, включително на самоопределение. Подчертава значението на актуализирането и приемането на законодателство в областта на образованието, което премахва дискриминационното и заклеймяващото съдържание и е хармонизирано със Закона за предотвратяване на и защита от дискриминация";

33 - "настоятелно приканва съответните органи проактивно да предотвратяват и

системно да подлагат на наказателно преследване всички случаи на изказвания,

проповядващи вражда и омраза, на престъпления от омраза и на сплашване, да

разследват щателно свързаните с такива случаи нападения и да гарантират

безопасността и сигурността на лицата, срещу които те са насочени, като

например журналисти, лица, принадлежащи към малцинства, и други уязвими

групи; отново призовава съответните органи да подобрят институционалния

капацитет за предотвратяване на и борба с изказванията, проповядващи вражда и

омраза, престъпленията от омраза и дискриминацията на каквото и да е

основание, в съответствие с международните стандарти";

34 - "настоятелно приканва всички политически участници да сложат край на и да

осъдят изказванията, проповядващи вражда и омраза, кампаниите за оклеветяване

и тормоза на независими организации на гражданското общество, и призовава

компетентните органи да прилагат подход на нулева толерантност към

сплашването, заплахите и актовете на насилие срещу журналисти и защитници на

правата на човека и да гарантират, че извършителите са изправени пред съда";

37 - "приветства продължаващите усилия на органите на България и Северна

Македония за изграждане на отношения на уважение, основани на взаимно

доверие, сближаване и по-тесни контакти между хората; решително осъжда

подстрекателската реторика и настоятелно призовава за засилване на взаимните

усилия за предотвратяване и наказателно преследване на всички случаи на

изказвания, подбуждащи към вражда и омраза, и престъпления от омраза,

основани на национален или етнически произход";

39 - "припомня необходимостта от отваряне на архивите на Югославската тайна

служба (UDBA) и на Тайната служба на Югославската народна армия (KOS)";

66 - "настоятелно приканва страната да увеличи усилията си за регионалната свързаност; отново изтъква значението на бързото приключване на големи регионални инфраструктурни проекти, включително железопътни и магистрални коридори VIII и Х, газопроводните връзки с България;

75 - "насърчава България и Северна Македония да намерят взаимно приемливо

решение на нерешените двустранни въпроси", "насърчава партньорите...да разрешат нерешените двустранни въпроси, съдържащи се в „мерките „4 + 1“, за да бъдат приложени и разгледани в достатъчна степен по време на процеса на интеграция в ЕС";

76 - "призовава за историческо помирение въз основа на определената обща

история, както е предвидено в Договора за приятелство, добросъседство и

сътрудничество";

79 - "призовава отново всички регионални политически лидери да създадат

регионалната комисия за установяване на фактите относно всички жертви на

военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени

на територията на бивша Югославия";

80 - "настоятелно призовава за възобновяване на работата по учебниците по история за училищата в Северна Македония; подчертава, че текстовете следва да отразяват тълкуването на исторически факти и цифри от общата история на двата народа въз основа на автентични исторически документи/източници; счита, че това е основата, върху която двете държави следва да изградят своите отношения, и че отношенията между бъдещите поколения на РСМ и България ще бъдат отражение на образователните процеси в двете държави";

81 - "осъжда всеки опит за замяна на исторически паметници и/или артефакти,

включително унищожаването на автентично културно наследство, както и

всякакви опити за пренаписване на историята; подчертава, че подобни инциденти

пораждат сериозни опасения, включително в контекста на липсата на изпълнение

на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.".

Какви изводи можем да направим от включените в доклада препоръки и становища на ЕК?

Да започнем с това, че докладът не е обвързващ, но изразява консолидираното мнение на ЕС по въпросите за напредъка на РСМ и е база за по-нататъшни разговори, дискусии и дипломатически натиск. След внимателен преглед на съдържанието на посочените по-горе точки, като успех на българската страна можем да отбележим включването на текстове със следните позиции, изразени от ЕП:

1. Най-важната препоръка е двустранните спорове да бъдат решени отделно от преговорния процес, което автоматично означава ПРЕДИ неговото започване, защото страната ни няма да даде зелена светлина, ако не бъдат решени спорните въпроси, или ако не получи гаранции за тяхното решаване чрез включването им в преговорната рамка. Както и преди сме посочвали, последното е неосъществимо на този етап, затова и единственото възможно решение е проблемите да бъдат преодоляни преди започването на преговорния процес. Съответно, ЕП призовава за по-бързото им двустранно решаване, но нищо повече.
2. ЕП призовава за спазване на човешките права на всички граждани на РСМ и законодателно ограничаване на дискриминацията, като специално е подчертан аспекта със защита на правата на всички етнически общности, включително на правото им на самоопределение, култура, изучаване на майчин език и др.
3. ЕП апелира за изпълнение на пакета с български искания „4+1“ и специално призовава за историческо помирение въз основа на определената обща история.
4. ЕП апелира за законодателни и практически мерки за ограничаване на говора на омраза, включително от страна на политици и медии, както и за подлагане на наказателно преследване на всички случаи на изказвания, проповядващи вражда и омраза, както и на заплахите и актовете на насилие. Специално внимание е отделено на осъждането на случаите на изказвания, подбуждащи към вражда и омраза по отношение на България.
5. ЕП настоятелно призовава за промяната на учебниците по история, в които да се впише историческата истина на базата на автентичните документи, както и да бъде спряно фалшифицирането на историята и рушенето на културно-историческото наследство.

6. ЕП напомня на властта в РСМ нуждата от отварянето на досиетата на бившите югославски тайни служби и призовава за създаването на международна комисия за установяване на престъпленията на бившия комунистически режим.
7. ЕП напомня на властта в РСМ нуждата от действия за реализирането на коридор №8 и друга инфраструктурна свързаност с България.

Като успех на македонската страна можем да отбележим следното:
1. Липсват препоръки за защита на правата конкретно на българите, докато има специални точки за правата на ромите, жените, хомосексуалните и др.
2. Включена е забележка към България да не злоупотребява с процеса на присъединяване за уреждането на културни и исторически спорове.
3. ЕП апелира за бързото решаване на друстранните въпроси.


В обобщение можем да заключим, че интересите на България са включени в почти пълна степен чрез поредица от конкретни препоръки в доклада на ЕП. Това показва, че все пак българската позиция не само е била чута, но и разбрана от нашите европийски партньори – противно на уверенията на македонистите от двете страни на границата, че страната ни била останала „сама срещу всички в ЕС“ със своите неразбираеми, „ретроградни“ искания.
Макар да няма обвързващо действие, резолюцията по доклада за напредъка на Северна Македония е един ясен документ, в който много точно са отразени актуалните позиции на държавите-членки на ЕС по всички въпроси, касаещи процесите на демократизация на страната-кандидат и степента на извършените от нея реформи. Част от тези писмено потвърдени позиции са в ярък контраст с изказванията на отделни европейски политици, които щедро дават „обещания“ на РСМ за скорошно започване на преговорен процес и твърдят, че „РСМ е изпълнила всички изисквания“ и изповядва „европейските ценности“, а България има „неоснователни претенции“ и трябва да бъде „натискана“ да се откаже от тях.
Видно е, че въпреки положените усилия за осигуряване на свое европейско лоби, на Скопие рано или късно ще му се наложи да изпълни не само формалните критерии за членство в ЕС, но и гореизложените препоръки за привеждане на своите законодателството, правен ред, медийна среда, политическо говорене, социални условия, граждански права, образователна система и междусъседски отношения в съответствие с истинските европейски норми. Както и да изпълнява стриктно духа и алинеите на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017г.
Време е македонските политици да проявят нужната смелост и да направят решителната крачка, за да скъсат с идеологическите окови на недалечното сърбокомунистическо минало и да осигурят на своята страна така мечтаното европейско бъдеще. Друг начин няма и това неминуемо ще се случи в даден момент, но времето на човешките животи е безценно и не трябва да бъде залагано на карта заради геополитически зависимости и страх от истината. Защото както добре знаем, само истината може да ни направи свободни.


Пълният текст на резолюцията от 19.05.2022г. е достъпен на следния линк - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0213_BG.pdf?fbclid=IwAR3dNz0Zrb3juju9HFf6_2OQ1nghe9SpPf5EG4VVbBBjOv8V2FEQEMDBGxg

Авторът е икономист, потомък на македонски българи


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 51 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Киро Острото

  39 7 Отговор
  Вервайте ми!ха ха ха ха
 • 2 Делю Хайдутин

  46 12 Отговор
  Европийските партньори ни пият кръвчицата

  Коментиран от #7

 • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

  37 20 Отговор
  Аз не прочетох тоя буламач.
  Едва ли някой ще го прочете

  Коментиран от #9, #14

 • 4 Европиец

  31 2 Отговор
  Браво, харесва ми новата дума хахаха

  Коментиран от #5


 • 5 Делю Хайдутин

  34 6 Отговор

  До коментар #4 от "Европиец":

  Европиец -Кръвопиец

  Коментиран от #19

 • 6 Цеко

  27 5 Отговор
  Прочетох заглавието от МИтодий и е много точно: ,, европИйски партньори".
 • 7 А руските ви господари ни

  18 22 Отговор

  До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

  искат главицата ! Руското отношение към РСМ и общата история е в интерес на сърбоманите, които заедно със сръбските си началници играят против българските интереси. Отношението на Русия към нас не се променило за 140 години. Иван Аксаков, както е известно, ще остане в нашата история с написаното от него през 1885 г. – годината на Съединението, най-голямата радост за българския народ. Тогава този българомразец пише във вестник „Русь”: „Всяко тържество на българите, е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите, или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”
 • 8 Скорпи

  38 0 Отговор
  ЕК трябваше да разбере проблема преди много време...,да напише такъв доклад и нямаше да се губи време,нито да се харчат милиони за лоби от страна на РСМ...Истината не може да бъде потулена...

  Коментиран от #21

 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 Комон Сенс

  37 2 Отговор
  Дано българската поизициуя да е чута.
  Разпирение, което накърнява българските интереси и българските чувсвта, е напълно безпредметно за нас.
  Съюници, които предпочитат интересите на държави които още не са членове също не са ни необходими.

  Крайно време е партньорите да арзберат, че нашата цел НЕ е по дефиниция да пречим и самобитаме нещо, заради едната обструкция. Ние просто се опитваме да зашитим правата си и интересите си, които по едно щастливо стечение на обстоятелатвата са в пълен синхрон с историческата истина и международното право.
 • 11 Селяк

  26 6 Отговор
  На документи изглед да и звучи добре, но делата не се виждат! ЕП добре го е написал, но това не спира еврокомисари, премиери на други държави, и европейски политици да натискат да премахнем ветото! Т.е., двете неща нямат нищо общо! Всичко е в ръцете на българските политици и как те ще си изиграят картите, ако бяха умни, щяха да легнат на този доклад и на всеки който се бърка в нашите дела да му го навират в лицето му! Т.е. Този доклад би свършил много добра работа в такива случаии, въпреки големият натиск от чужда страна върху нас.
 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 14 Пери

  9 4 Отговор

  До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

  Ами да. Няма да прочетеш и други също. Ама после ще коментират на дълго и широко.

 • 15 браво

  27 6 Отговор
  Браво, документа почти изцяло подкрепя справедливите искания на България историческите въпроси да бъдат решени на база на общопризнати исторически факти и документи, а не измислици. Също много важна точка е отварянето на архивите на Югославия. Там ще има доста документи изцяло подкрепящи нашите доводи.

  Коментиран от #24

 • 16 ТаУмВзе

  10 12 Отговор
  Краварчето ще ни спретне един Майдан по темата маке и Балканите ще Взривят Буквално в етно религиозна Война ПАК.
 • 17 ДО КАТО

  8 14 Отговор
  РУСИЯ - ЗЛОТО НА 21в.СЪЩЕСТВУВА , КОНСЕНСУС МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ НЯМА ДА СЕ ПОСТИГНЕ , И МИР НА ЗЕМЯТА НЯМА ДА ИМА!
 • 18 Как пък не

  23 1 Отговор
  "Най-важната препоръка е двустранните спорове да бъдат решени отделно от преговорния процес, което автоматично означава ПРЕДИ неговото започване"

  Отделно означава паралелно и независимо от преговорния процес, т.е. не трябва да е условие за започването на този процес. Точка 1 е пълен провал на българските усилия и незачитане на нашите интереси. А ние защо трябва да зачитаме чуждите интереси?!
 • 19 Руснак

  4 4 Отговор

  До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

  УБИЕЦ !
 • 20 В заглавието

  8 0 Отговор
  евро да се чете урус
 • 21 Божо

  17 1 Отговор

  До коментар #8 от "Скорпи":

  Как ЕК да разбере проблема като години наред нямаше кой да го формулира и да им го обясни грамотно.
 • 22 чуа ви ама друг път

  16 0 Отговор
  Голем смех значи , кой ви бръсне да cливa бе , свирят ви музиката вие да подскачате като мечка на панаир.
 • 23 Българин

  21 0 Отговор
  "насърчава България и Северна Македония да разрешат своя културно-исторически спор отделно от процеса на присъединяване на Северна Македония и незабавно да позволят организирането на първата междуправителствена
  конференция, тъй като Северна Македония е изпълнила всички официални критерии"..тази точка казва всички, останалото е пълнеж. Да видим наш Кирчо дали ще се надупи

  Коментиран от #27

 • 24 Учуден

  20 0 Отговор

  До коментар #15 от "браво":

  Ти нормален ли си??? Още в първата точка ни казват да махнем ветото пък после да се разбираме!

 • 25 човек от народа

  23 0 Отговор
  нищо не са разбрали ! първо всички точки да видим изпълнени, после - ветото долу !
 • 26 случаен

  23 0 Отговор
  четох скоро,че подобен казус са имали чехите с германия,и обещали след приемането да го изгладят,обаче и досега чехите се правили на ударени,та и ние,те сега ни се качват на главите а какво ли ще е като ги пуснем
 • 27 случаен

  10 0 Отговор

  До коментар #23 от "Българин":

  вече е обещал
 • 28 Трай коньо

  17 1 Отговор
  Нещо не си разбрал. Двустранните спорове да бъдат решени извън преговрния процес. Това означава: пуснете ги да започнат присъединяването, а споровете си ги оправяйте сами.
 • 29 Верно ли

  14 0 Отговор
  "насърчава България и Северна Македония да разрешат своя културно-исторически спор отделно от процеса на присъединяване на Северна Македония и незабавно да позволят организирането на първата междуправителствена конференция, тъй като Северна Македония е изпълнила всички официални критерии" - Това ли им е "разбирането"? Същото, като "подкрепата", като първи започнахме да грачим в "правилния" (техния) хор!
 • 30 един народ

  13 1 Отговор
  Историческото примирение минава през историческо обединение. Историческото обединение минава през сваляне на политическите шайки извършвали геноцид над собствения си народ в продължение на десетилетия. И в Македония, и в България. Както и отнемане на всичките ѝм капитали придобити по незаконен и престъпен начин. И създаване на икономически и дипломатически взаимовръзки.
 • 31 мъ..да

  14 0 Отговор
  Дрън, дрън, дрън, с думи благи ни лъжат повече от 30 годинии сме все от страната на булката...
 • 32 Браво!!!!!

  3 9 Отговор
  Радвам се да видя, че разумът и общите ни европейски ценности са намерили изражение в този документ 👍👍👍👍
  Сега е време за работа, драги съседи.
  Промяна на конституцията, премахване на обидните лъжи от учебниците на децата, забрана за дискриминация на гражданите по белега произход. Покажете ни, че искате да сме съюзници и приятели. Не се подавайте на лъжите на Орбан и Вучич. Те ви искат само за роби.😤😤😤😤😤
  Ако не приемете безпристрастната оценка на ЕС, към когото искате да се присъедините, то вие само ще обслужите Путин и неговите марионетки на Балканите, от в момент, когато Русия води пълномащабна икономическа и информационна война срещу България 😤😤😤😤
  Всички в ЕС ,без маджарите разбира се, искаме да видим в ЕС. Победете страха!
  Истината ще ви освободи 💪💪💪💪💪

  Коментиран от #33

 • 33 Нашия

  10 0 Отговор

  До коментар #32 от "Браво!!!!!":

  А ти приятелю колко си се оплел и объркал ....направо не е истина😀😀😀😀😀....най-лошото е че такава каша си забъркал и с един два поста няма как да ти бъдат обяснени ДОРИ основните положения....първо -от статията се разбира ,че ЕС и ЕК нито са чули ,а още по малко разбрали какво им се казва....ииии т.н. и т.н.
 • 34 Време е

  6 0 Отговор
  Време е РСМ да скъса с Югославското си минало и да се приобщи към цивилизования свят. Така тя няма да бъде Троянски кон в на Русия Европа.
 • 35 Шаран БГ

  1 0 Отговор
  Това не е никаква резолюция !! Фътре няма нищичко упоменато относно анекдотите / вицовете/ ЗА и ОТ македонците. – ЗА и ОТ българите. Разпространителите.......какво ....разпнати на милениумски крст или в Карлуково ? Баща ми е служил артелерист в Скопие ,заедно със връстници от сегашна РСМ - 1942-1944 г Докато се помине, Бог да го прости,, все разказваше какво "едро жито" се е раждало в Македонията и колко много риба имало во Вардаро

  Коментиран от #36

 • 36 Добруджа

  6 0 Отговор

  До коментар #35 от "Шаран БГ":

  Ако си ходил до Скопие или Охрид, не може да не си видял, какви дребни кравички и дръвчета има там. Колкото до житото ела в Добруджа да видиш едро жито.
 • 37 Беров

  1 0 Отговор
  Пълна порнография е тази резолюция на ЕП. Първа точка от нея е 100-процентов провал на българската дипломация - България Македония да си решаваши споровете извън преговорния процес... Демек, вие българи ги пуснете макетата в ЕС, както настояваме ние западняците, пък се оправяйте с тях извън "нашите"(на ЕС) процедури! Перефразирано това е като онзи лаф - "Ти си събуй гащичките, пък аз нищо няма да ти направя!!!". Тази резолюция е четиво за наивници и за разлика от ПростоКирчо, българският народ няма как да й се върже! Освен това, във всички цитирани точки, България и Македония реципрочно се призовават до опраВят отношенията си, все едно, че носят солидарно вина за лошото им състояние! Нищо не са разбрали или не искат да разберат западняците, а именно - че точно коравите македонски чутури саботират каквото и да е сближаване с България и така искат да влязат в ЕС!!! Прилагат абсолютно същият циничен двоен стандарт, както с отношението им към Украйна... А уж ние, а не макетата сме членове на ЕС! Отвратително и възмутително!
 • 38 Шаран БГ

  0 1 Отговор
  Ало "Добруджа", много съм близко до Добрич. Ако нямате чувство за хумор и не признавате кавичките, както и онова главно "Ф" във второто ми изречение ........аз нямам вина. Четете внимателно и не коментирайте след втората ракия , моля ВИ !!