3 61829

Истината и дъвката

 • петата колона-
 • геополитика-
 • българия

Които знаят истината, не са равни на ония, които я обичат, а тия, които я обичат, не са равни на ония, които й се радват. Конфуций (Кундзъ) (551–479 г. пр.н.е.) – древнокитайски просветител и философ

Истината и дъвката - 1
Снимка: Shutterstock
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По време на Гражданската война в Испания (18 юли 1936 – 1 април 1939 г.), войските на метежниците, ръководени от генерал Франциско Франко, напредват към столицата Мадрид в четири колони. Върху територията, контролирана от законното републиканско правителство, те имат за съюзници представителите на крупния капитал, на едрите земевладелци и висшето духовенство. Именно те биват наричани „петата колона“. Оттогава това понятие придобива смисъл на множеството от индивиди, които са вътрешни съюзници на външните неприятелски сили спрямо интересите на народа на дадена страна.

Именно този термин е пълносмисловия синоним на идеологията на политическото обединение „Демократична България“. Петата колона на геополитическата агресия на Съединените американски щати.

Моите контакти с представителите на тази политическа формация категорично ме убедиха, че за тях политологичното море е ниско под коляното.

Факт е, че за тях базисната теория за появата и развитието на геополитиката като научна дисциплина е тера инкогнита. Не им е познато името на Фредрих Ратцел (1844–1904 г.), който всъщност формира предпоставките за възникването на геополитиката, като издава серия програмни работи, откриващи сами по себе си нова наука – „антропогеография“ или „политическа“ география. Нито им е известно името на друг предтеча на геополитиката – адмирал Алфред Мехън (1840–1914 г.), американски стратег. Той разработва темата за „морското могъщество“ („Sea Power“), която според него представлява постижение на военното, стратегическото, политическото и икономическото превъзходство за сметка на използването на морските пространства и съобщителните маршрути, а също за сметка на охраната на собствените брегови граници и установяване на контрол над бреговите зони, отнасящи се към „неутралните“ територии или към териториите на „противника“. За адмирал Алфред Мехън съдбата на САЩ се състои в пълно отъждествяване с „морското могъщество“, а главния ѝ стратегически, исторически и политически противник винаги е била сухопътна и континентална Русия.

През цялото по-нататъшно развитие на геополитиката тази идея е водеща. Противопоставянето на „цивилизацията на Морето“ срещу „цивилизация на Сушата“.

Дълъг е списъкът на западните учени, които теоретично обосновават това противопоставяне. Редно би било ръководството на Демократична България, с цялата си претенция, че представляват една голяма част от интелектуалците на България, да са се запознали с читанките по политология, там пише и за превратния момент в историята на геополитическата дисциплина – публикуването през 1904 г. в английското списание „The Geographical Journal“ на статията на Халфорд Макиндер (1861–1941 г.) „Географската ос на историята“. В нея всъщност са заложени основите на методологията и е описано полето на цялата геополитическа наука, обосновани са нейните принципи, показани са формите и мащабите на приложението ѝ.

Халфорд Макиндер е не само учен, но и деен политик. От 1910 до 1922 г. той е член на английския парламент от шотландската Партия на юнионистите. През 1919–1920 г. изпълнява функциите на Висш британски комисар за Украйна във войските на Антантата. Своята мисия той осмислял като обезпечаване на материалната, политическата, техническата и финансовата помощ на „бялото движение“ на Деникин и Врангел.

По този начин геополитиката за Халфорд Макиндер била не само сфера на неговите теоретични интереси, но и дело на неговия живот: той се стремял да реализира своите идеи на практика.

Всъщност в своята фундаментална статия „Географската ос на историята“ (1904 г.) авторът излага нещо по-значително, отколкото практическото наблюдение за това, което по негово време било наричано „Голямата игра“ („Great Game“). Под „Голямата игра“ (в края на ХІХ – началото на ХХ в.) се разбирало противопоставянето между Англия и Руската империя за контрол над много важни стратегически пространства на евразийския материк, на първо място Индия, Афганистан, а също Кавказ и Близкия Изток. По цялото пространство на Евразия от Средиземно море до Тихия океан се простирала територия, контролът над която бил ключа за запазването на световното господство на Британската империя, а за Русия – възможност за превръщането ѝ във велика световна държава със свободен излаз към топлите морета. Руската империя от време на време се опитвала да отхвърли англосанксонското доминиране – на първо място над азиатските колонии – откъм сушата, за да стане самата тя пълноценна планетарна геополитическа сила. Именно този процес носел името „Голямата игра“.

Халфорд Макиндер сформира три постулата в геополитиката. Първият може да бъде изложен така: политическото пространство (т. е. държавите, империите и т. н.) придобиват своите черти, граници и форми под въздействието на импулсите на чергарските народи. Историята неоспоримо свидетелства, че именно чергарите осъществяват историческата динамика: те или създават основните политически образования: империи, държави, политически съюзи, или тези образования се появяват за защита от техния натиск.

Вторият постулат на геополитиката, формулиран от Халфорд Макиндер, демонстрира една неотслабваща историческа жизненост, като присъства с пълна сила и в настоящето. Той постулира разделянето на чергарските култури на две фундаментални категории: чергари на Сушата и чергари на Морето. Самият Макиндер ги нарича иронично: „бандити на Сушата“ и „бандити на Морето“ (the briganas). Тези две разновидности на чергарите придават динамика на историческите процеси, постоянно, от различни страни, и от Сушата и от Морето, като оказват политически, военни и културни въздействия и заставят съществуващите уседнали държави, култури и народи постоянно да отговарят на тези предизвикателства. Всъщност динамиката на чергарите поражда съдържанието на политическата история.

Предизвикателствата на „чергарите на Сушата“ и „чергарите на Морето“ притежават различни качествени характеристики. В двата типа чергари е различен стилът в стратегията, тактиката и ценностната система. Това, което попада под влиянието на „чергарите на Сушата“, се стреми към йерархично-героичния тип цивилизация и култура, а това, което се оказва в сферата на интересите на „чергарите на Морето“, напротив, попива в себе си динамизма на „търговското“, технологично изобретателното, „прогресисткото“ начало, устремено към „демокрация“ и „открит пазар“.

Историческото развитие постепенно извършва оформяне на двата типа чергарски народи в два типа цивилизации, организирани по различни модели, преследващи противоположни стратегически цели и основани на алтернативни цивилизационни и културни принципи. Едната от тях може да бъде назована „цивилизация на Морето“, а другата – „цивилизация на Сушата“.

„Голямата игра“ не е началото на сблъсъка между тези две цивилизации. Той започва още от противопоставянето на „морската“ Атина и „сухопътната“ Спарта, получило ярък израз в продължителната Пелопонеска война (431–404 г. пр.н.е.) и Пуническите войни на Рим (Суша) и Картаген (Море) от 264 до 146 г. пр.н.е.

Третият постулат на геополитиката, формулиран от Халфорд Макиндер, е районирането на територията на планетата в зависимост от принципите на цивилизационния дуализъм „Суша-Море“. Първоначално Х. Макиндер в „цивилизацията на Морето“ включва единствено Британската империя, тъй като по това време (1904 г.) той счита САЩ за периферия на света, сухопътна държава и второстепенна сила. Но няколко десетилетия по-късно той променя своя възглед.

Като противоположна геополитическа зона е определена „Сърцевината“ или „сърдечната земя“ (Heartland), в която Х. Макиндер разполага ядрото на „цивилизацията на Сушата“. През 1904 г. това е била Руската империя, по-късно, от 1917 до 1991 г. – Съветският съюз. От 1991 г. и понастоящем, в редуциран вид, това е Руската федерация. Сменят се идеологиите, режимите, политическите системи, но геополитическият смисъл на политическото пространство остава неизменен.

Неизменна остава и динамиката на геополитиката. Описвайки основните геополитически задачи, Халфорд Макиндер предлага да бъде затворена „Сушата“ колкото е възможно по-далеко от южните и западните морски пътища, като бъде укрепено влиянието на атлантическите държави по цялата дължина на „бреговата зона“, която представлява географския бряг на евразийския континент на Западна Европа през Средиземноморието, Близкия Изток, Турция, Кавказ, Иран, Централна Азия, Индия, чак до Китай, страните на Далечния Изток, Япония и Тихоокеанския регион. Контролът на крайбрежните ивици осигурява сдържането на Сушата в нейните отдалечени от топлите морета граници, позволява да бъде създадено и поддържано планетарно господство от океански характер.

За да бъде постигната тази цел, Халфорд Макиндер предлага да бъде създаден в пограничните области „санитарен кордон“ от марионетъчни и зависещи от цивилизацията на Морето нови „национални“ държави. Самата Русия е желателно да бъде разчленена от Запада и от Изтока, на мястото на Австро-Унгарската империя да бъдат създадени нови политически единици, враждебни на руснаците, да бъде установен англосанксонски контрол над територията на Кавказ и Южна Русия, да бъдат укрепени позициите на Морето в Афганистан и Тибет за предотвратяване на възможно експанзия на руснаците на Юг и Изток.

Но докато пионерите на геополитическата наука схващат противопоставянето между „цивилизацията на Морето“ и „цивилизацията на Сушата“ като процес, неограничен напред във времето, то американският учен от нидерландски произход Николас Джон Спикман (1893–1943 г.) защищава тезата, че при провеждане на съответната геополитика, подплатена посредством благоприятна за осъществяването ѝ държавна дейност и финансови ресурси, то „битката“ може да бъде спечелена от „цивилизацията на Морето“. Окончателно и необратимо!

Голям е приносът за реални резултати в тази насока в по-ново време на проф. Збигнев Бжежински (1928–2017 г.) и на проф. Хенри Кисинджър (р. 1925 г.).

Именно за да не бъде България пионка в игра на чужди интереси, като загубите в тази игра се социализират тук, в нашето Отечество, а печалбите се приватизират зад граница, е необходимо добре да се познава Историята.

Когато в публичното пространство шумно бива акламирана идеята за обявяването за персона нон грата на посланичката на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова е редно на авторите на това „гениално“ предложение да бъде зададен въпросът „Поради що прилагат двоен стандарт?“.

Защо тези господа и госпожи не реагираха, когато през 2014 г. бившият американски посланик у нас Джеймс Пардю заяви в интервю за в. „Сега“, че България е хваната в капан на „цикъл от неефективни правителства, които показаха неспособност да се справят със сериозните национални проблеми“. Нима това изказване не представлява намеса във вътрешните работи на България! И по-нататък: „Възлови елементи на демокрацията в България са опорочени или тежко манипулирани“. И още, пак в същия агресивен стил: „Не забелязвам широк обществен дебат за руското влияние върху българската политическа система...“.

По-късно, посланичката на САЩ през периода 2012–2015 г. Марси Рийс заявява: „Призовавам българския бизнес да не работи с руски фирми, които са в черния списък със санкции за анексирането на Крим“.

Като стана въпрос за двойния стандарт, изниква още един въпрос: „Защо официалната вашингтонска администрация, която толкова настойчиво се стреми да убеди Европейския съюз да обяви ембарго на вноса на енергийни източници от Руската федерация, за да не бъде финансирана войната в Украйна, на същото основание не прекрати вноса на уран, пак от РФ, който е 90 % от необходимото гориво за всички атомни електроцентрали в САЩ? Е, може да се прави помен и с чужда пита.

Колкото се отнася до клакьорите в българската политика, то руският писател Фьодор Михайлович Достоевски (1821–1881 г.) заключава: „Човек много често принадлежи към известен кръг убеждения не затова, че ги възприема, а защото те му дават мундир, положение в обществото, често даже и доходи“.

* – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 53 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 2 Адам Хилтън

  26 13 Отговор

  До коментар #1 от "Чудно":

  Ще се усетят до някой друг час, ще премахнат статията за "дезинформация."
 • 3 Славчо кънчов работника

  18 30 Отговор
  Тоз трябва да го пуснете на някой курс по реторика..имам чувството че ги пише тия есета от уикипедия само с имена и линкове..никаква теза не доказва на третото изречение вече е потеглил във друга посока на мисълта..общо взето упражнение с употреба на сложни думи които неговата евентуална аудитория няма начин да разбере абсолютно

  Коментиран от #5

 • 4 И като стана дума за Испания и Франко:

  27 24 Отговор
  След края на Испанската гражданска война 1936/39 испанската полиция започва да разпитва пленените комунисти. Те така упорито отричали очевидни факти - както всички комунисти по света, така казвали на черното бяло, че полицията поканила за консултации проф. Антонио Валиехо Нагера /1889-1960/, бащата на испанската психиатрия, преподавател в Мадридския медицински университет. В продължение на година провел стотици беседи с пленените интербригадисти, затворени в манастира "Сан Педро де Кардена" до Бургос и представил заключението си: "Комунизмът не е идеология, а вид психическо заболяване".

  Коментиран от #7, #15, #23


 • 5 Славчо, риториката е наука

  14 0 Отговор

  До коментар #3 от "Славчо кънчов работника":

  за ораторското изкуство. И още: "Всяка жаба да си знае гьола"!
 • 6 Славчо работников

  12 2 Отговор
  Е реториката е устна форма на писмената

  Тия платформи неслучайно се наричат форуми нали се сещаш
 • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 8 Ами да

  6 16 Отговор
  Този път г-н Кънчев изневерява на прогресивният си и демократичен стил чрез цитати от преди два века за морето и сушата. Нещата са по - прости. Борбата за власт и надмощие в национален и световен мащаб е вечна. В основата е формата на управление -
  диктатура или псевдо демокрация. Въпросът е до средствата, които до голяма степен зависят от формата. Псевдо демокрацията осигурява по - динамично и технологично развитие, от там и по-разнообразни и резултатни средства. Диктатурата не може да управлява интересите, изостава и разчита на агресията и войната. Това състояние може да се промени с узряването на обществата и налагане на общия интерес, но, за сега сме все още далече. Ако не се допускат войни, псевдо демокрацията ще победи, дори ще се промени към демокрация и световен просперитет.
 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 Дон Пачего

  17 11 Отговор
  Каквито и пасквили да съчинява Славчо истината е че генерал Франко спасява Испания от комунистическата чума. Спасява и династията. Той самия предава власта на принц Хуан, който е обучил през време на войната. За това е почитан от всички испанци.
 • 11 Грантаджиев соросоид

  24 10 Отговор
  Евроатлантиците винаги се впрягат, когато им покажат зависимостта и невежеството им.
  А да четат книги и да се образоват не е за тях. Те консумират и повтарят лозунги, дори да противоречат на здравия разум. Толкова си могат.
  Затова трябва да бъдат държани далеч от реалната власт - правят твърде много поразии, заради некадърността и фанатизма си. Справка - отеклият в канала кабинет...
 • 12 9997

  13 3 Отговор
  „чергарите на Сушата“ и „чергарите на Морето“

  Странни изрази имайки предвид, че са "превод" от английски автор, защото в английския, а и не само в него такава дума "чергар" не съществува. В повечето езици термина е "номад". Не е подходящо да бъде заместено, защото ние употребяваме и двете, но с различно значение, докато в други езици е само номад.
  Чергар има специфично значение в българския и не произлиза от черга, а точно обратното. Черга произлиза от чергар. Първоначално чергари са наричани обитатели на високите планински терени или овчари, които лятото се качват със стадата си в планината, а зимата слизат в равнината. Тези хора през цялата година обитават места с по ниски температури и носят черни дрехи целогодишно. По същата причина и църковните одежди при нас са черни, защото манастирите обикновено са високо в планините, докато при католиците са бели. Също и по нашите земи, тези които целогодишно са живеели в южната част на Балканите и в по южните низини са предпочитали белите дрехи а дори и зимните им дрехи са от бяла вълна. Тъй като етнонима българи се появява сравнително късно (около III / IV век) има съмнения че "българи" може да има някаква връзка с противоположното на чергари - белгари, което по късно се е видоизменило.
 • 13 Казуар

  12 5 Отговор
  Между другото Сталин подмами републиканците да евакуират 500 тона испанско злато в СССР и не го върна. И подслони комунистката Ибарури.
 • 14 39841984872

  18 7 Отговор
  А, този сайт започна да става полезен за българските граждани, започна да се чува и другата страна - на българофилите, които желаят да видят страната си просперираща, а не поредната х.американска колония...
  Да приветстваме истината в медиите!

  Коментиран от #17


 • 15 673217645

  18 9 Отговор

  До коментар #4 от "И като стана дума за Испания и Франко:":

  Комунизмът бил форма на психическо заболяване, а фашизмът каква форма на заболяване е, господинчо?!

  Коментиран от #18

 • 16 Чичо Митко

  8 12 Отговор
  Геополитическите теории сме ги чели и другаде, в оригинал.
  Но е смешно да се правиш на разбирач на световната история, а да пишеш "образование" вместо "образувание".

  Коментиран от #20

 • 17 Казуар

  7 6 Отговор

  До коментар #14 от "39841984872":

  Ще бъде просперираща и със статут като Беларус.
 • 18 господинчо

  12 10 Отговор

  До коментар #15 от "673217645":

  Фашизмът е най-висша форма на комунизъм.

  Коментиран от #22, #25

 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 я пак!

  14 0 Отговор

  До коментар #16 от "Чичо Митко":

  Не е много ясно какво имаш точно предвид, но ако става въпрос за човек завършил определено учебно заведение, тези хора се наричат образовани, а не образувани. Сигурно имаш предвид нещо което се е образувало, например "скално образувание"!
 • 21 Перо

  15 2 Отговор
  Господ забавя,но не забравя! Наказа Русия с Украйна и Сърбия с Косово заради македонския въпрос! Сега остава да накаже и македонистите в РСМ!
 • 22 672398421786

  10 8 Отговор

  До коментар #18 от "господинчо":

  Щом комунизмът е форма на психическо заболяване, а фашизмът е най-висша форма на комунизма, то тогава Франко, Хитлер и Мусолини са най-големите комунистически лидери на планетата, господинчо! Добра логика и отлично познание на историята, няма що! Да беше написал поне един сборник от "празни мисли на един празен човек", та да се посмеем малко.

  Коментиран от #28

 • 23 да допълня

  3 7 Отговор

  До коментар #4 от "И като стана дума за Испания и Франко:":

  По време на Гражданската война в Испания подкрепя националистите. През 1938 г. той създава Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra (Бюро за психологически изследвания за инспекция на концентрационните лагери за военнопленници), център за психологически изследвания. Бюрото е създадено близо до концентрационния лагер Сан Педро де Карденя и има четиринадесет клиники в националистическата зона. Валехо Найера провежда експерименти върху затворници от испанската републиканска армия и международните бригади, за да установи "био-психическите корени на марксизма" и да открие "червения ген". За Валехо Нахера марксистите са генетично изостанали, а марксизмът е психично заболяване: „Априори изглежда вероятно психопати от всякакъв тип да се присъединят към марксистките редици... Тъй като марксизмът върви заедно със социалната неморалност... ние предполагаме тези фанатици, които се биеха с оръжие, ще покажат шизоиден темперамент."

  Заключенията на Валехо бяха, че единственият начин да се предотврати расовото разпадане на испанците е да се отнемат червените деца от техните майки на места, „далеч от демократична среда и където се насърчава възвеличаването на био-психическите расови качества“. 7 До 1943 г. 12 043 деца са били отнети от майките им и предадени на сиропиталища или франкистки семейства 8, но броят на децата, отнети от родителите им, може да е по-близо до 30 000 9. Освен това много д
 • 24 Гюро Михайлов

  12 6 Отговор
  Моите уважения господин Кънчев,силно се надявам някой да си вземе поука ама надали.Както се пее в една песен,няма такава корумпирана държава и търпелив спрямо политиците народ.

 • 25 Айде

  17 6 Отговор

  До коментар #18 от "господинчо":

  Комунизъм няма и не е имало, за разлика от фашизма. И социализъм не е имало, както и демокрация. Има диктатура и различна степен на псевдо демокрация. Така, че стига вече демагогия и фалшиви понятия!

  Коментиран от #27

 • 26 гост

  15 6 Отговор
  Когато Сол Полански присъства на оня митинг на СДС на Орлов мост през 1990 г, ,когато Рита Зюрсмут /президент на ФРГ/ през 1996 г. заяви: Петър Стоянов е нашият кандидат за президент, Когато западни посланици участват в гей-парадите, ТОВА ВЪОБЩЕ НЕ Е НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА КОЛОНИЯТА бЪЛГАРИЯ!
 • 27 Милен

  10 5 Отговор

  До коментар #25 от "Айде":

  Напълно подкрепям мнението ти, всички тези термини се използват за заблуда на хората, че имат права и избор, а дефакто всички ние се варим като жаби в тенджерата, едни на по-висока температура други на по-ниска но крайния резултат винаги е един и същ.

  Коментиран от #29

 • 28 безпартиен

  2 2 Отговор

  До коментар #22 от "672398421786":

  Сега нека някой от знаещите да се опита да направи разликата между фашизъм,национал- социализъм и социализъм/комунизъм!!!!Дали и у нас не е имало фашизъм преди 1939 г. във вид напълно отговарящ на формулирания от Мусолини?
 • 29 безпартиен

  2 0 Отговор

  До коментар #27 от "Милен":

  Много точно!Разделяй и владей!Жертвите дадени при управлението на един режим са по-ценни от тези дадени при друг!Факт ече знаем броят на жертвите по време на национал-социализма,но за тези по времето на социализма/комунизма се споменава бегло,че ги има!Символите на едни са забранени както и пропагандата,а на други не и дори е гордост да се носят образите им на фланелки и знамена!Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката!А писалката не се дава лесно вече от децата и внуците на тези взели властта с оръжие!Сега въпрос към знаещите: КОЙ ИМА ПОЛЗА!