ФАКТИ.БГ

Урсула фон дер Лайен: Икономиката на изкопаемите горива е на доизживяване

Искаме да завещаем на следващото поколение една здрава планета, каза още тя

Публикувана: 15 Юли, 2021 16:31
45 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1280
Урсула фон дер Лайен: Икономиката на изкопаемите горива е на доизживяване
Снимка: БГНЕС/ EPA
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.

Европейската комисия прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на тези намаления на емисиите през следващото десетилетие е от решаващо значение, ако искаме Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., а Европейският зелен пакт — в реалност. С предложенията Комисията представя законодателните инструменти за постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата, и за дълбоко преобразяване на нашата икономика и общество с идеята за справедливо, екологосъобразно и благоденстващо бъдеще.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза: „Икономиката на изкопаемите горива е на доизживяване. Искаме да завещаем на следващото поколение една здрава планета заедно с добри работни места и растеж, които не вредят на природата ни. Европейският зелен пакт е нашата стратегия за растеж, която се стреми към декарбонизация на икономиката. Европа беше първият континент, който заяви, че се стреми да постигне неутралност по отношение на климата през 2050 г., и сега първи представяме конкретна пътна карта. Европа превръща в дела политическите заявления в областта на климата посредством иновации, инвестиции и социален баланс“.

Цялостен и взаимосвързан набор от предложения

Предложенията ще подкрепят необходимото ускорено намаляване на емисиите на парникови газове през следващото десетилетие. Те съчетават: използване на търговията с емисии в нови отрасли и по-строго прилагане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии; по-разширено използване на възобновяеми енергийни източници; по-висока енергийна ефективност; по-бързо внедряване на видове транспорт с ниски емисии заедно с инфраструктурата и горивата, които са им необходими; съобразяване на данъчните политики с целите на Европейския зелен пакт; мерки за предотвратяване на изместването на въглеродните емисии; както и инструменти за опазване и разрастване на нашите естествени въглеродни поглътители.

- Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) определя цена за емисиите на въглерод и ограничава ежегодните емисии от определени стопански отрасли. С нейна помощ успешно бяха намалени емисиите от производството на електроенергия и енергоемките отрасли с 42,8 % през последните 16 години. Комисията предлага да се намали още повече общият таван на емисиите и да нарасне годишният темп на намаляване на емисиите. Комисията също така предлага безплатните квоти за емисии от въздухоплаването постепенно да бъдат премахнати и да се извърши съгласуване със Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), като за първи път бъдат включени в СТЕ на ЕС и емисиите от корабоплаването. В отговор на забавеното намаляване на емисиите при автомобилния транспорт и сградния фонд се създава отделна нова схема за търговия с емисии за разпределението на горива за автомобилния транспорт и сградите. Комисията предлага също така да се заделят повече средства за Фонда за иновации и за Модернизационния фонд.

- В допълнение към заделените в бюджета на ЕС значителни средства за действия в областта на климата, държавите членки следва да изразходват всичките си приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и енергетиката. Специална част от приходите по новата система за пътния транспорт и сградите следва да посрещне евентуалното социално въздействие при уязвимите домакинства, микропредприятията и ползващите транспорт лица.

- В Регламента за разпределяне на усилията се определят по-високи цели за намаляването на емисиите във всяка държава членка по отношение на сградите, автомобилния и вътрешния морски транспорт, селското стопанство, отпадъците и малките промишлени предприятия. Като се отчитат различните изходни позиции и капацитет на всяка държава членка, въпросните цели се основават на всеки отделен БВП на глава от населението с известни корекции, за да се вземе предвид ефективността на разходите.

- Държавите членки също споделят отговорността за поглъщането на въглерода от атмосферата, така че в Регламента относно земеползването, горското стопанство и селското стопанство беше определена обща цел на ЕС за поглъщане на въглерод чрез естествени поглътители, която се равнява на 310 милиона тона емисии на CO2 до 2030 г. Националните цели ще изискват от държавите членки да положат усилия и да увеличат своите въглеродни поглътители, за да постигнат тази цел. ЕС следва да се стреми в отраслите на земеползването, горското стопанство и селското стопанство да бъде постигната неутралност по отношение на климата до 2035 г., включително що се отнася до емисиите от селското стопанство, различни от CO2, като например емисиите от използването на торове и животновъдството. Стратегията на ЕС за горите има за цел да подобри качеството, количеството и устойчивостта на горите в ЕС. Тя подкрепя горските стопани и горската биоикономика и същевременно запазва устойчивия добив и използване на биомаса, опазва биологичното разнообразие и определя план за засаждане на три милиарда дървета из цяла Европа до 2030 г.

- На производството и потреблението на енергия се падат 75 % от емисиите в ЕС, така че от решаващо значение е да се ускори преходът към по-екологосъобразна енергийна система. С Директивата за енергията от възобновяеми източници се поставя по-висока цел — до 2030 г. 40 % енергията ни да се произвежда от възобновяеми източници. Всички държави членки ще допринесат за постигането на тази цел, като постигнат предлаганите конкретни цели за енергопотребление от възобновяеми източници в транспорта, отоплението и охлаждането, сградния фонд и промишлеността. За да постигнем своите цели в областта на климата и околната среда, критериите за устойчивост при използването на биоенергия стават по-строги и държавите членки ще трябва да разработват всички свои схеми за подпомагане използването на биоенергия по начин, който е съобразен с принципа на каскадно използване на дървесната биомаса.

- За да намалим общото енергопотребление, да намалим емисиите и да се справим с енергийната бедност, в Директивата за енергийната ефективност ще бъде зададена една по-амбициозна обвързваща годишна цел за намаляване на енергопотреблението на равнище ЕС. Тя ще ръководи начина, по който се определят националните приноси, и ще увеличи почти двойно годишното задължение за икономии на енергия за държавите членки. От публичния сектор ще се изисква ежегодно да санира 3 % от своите сгради, за да стимулира вълната на саниране, да създава работни места и да намалява енергопотреблението и разходите за данъкоплатците.

- За ограничаване на нарастващите емисии от автомобилния транспорт е необходима комбинация от мерки в допълнение към търговията с емисии. По-строгите стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили ще ускорят прехода към мобилност при нулеви емисии като наложат спад при средните емисии от нови автомобили с 55 %, считано от 2030 г., и с 100 %, считано от 2035 г. спрямо равнищата от 2021 г. В резултат на това всички нови автомобили, регистрирани към 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии. За да се осигури възможност водачите да зареждат с електричество или с гориво своите превозни средства в надеждна мрежа от станции в цяла Европа, преразгледаният Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива ще изисква от държавите членки да увеличават своя капацитет за зареждане съобразно с продажбите на автомобили с нулеви емисии, както и да изградят зарядни станции за електричество или горива на редовни интервали по главните магистрали: на всеки 60 километра за зареждане с електроенергия и на всеки 150 километра за зареждане с водород.

- Авиационното и морското гориво водят до сериозно замърсяване и за тях също се налагат специални мерки в допълнение към търговията с емисии. Регламентът за инфраструктурата за алтернативни горива изисква въздухоплавателните средства и корабите да имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища. Инициативата ReFuelEU Aviation ще задължи доставчиците на горива да смесват все по-голям дял устойчиви авиационни горива в горивото за реактивни двигатели, зареждано на летищата в ЕС, включително синтетични нисковъглеродни горива, известни като горива на основата на електроенергия. Аналогично, инициативата FuelEU Maritime ще стимулира използването на устойчиви морски горива и технологии с нулеви емисии като се определи максимална пределна стойност за съдържанието на парникови газове в източниците на енергия, използвани от корабите, акостиращи в европейски пристанища.

- Данъчната система за енергийните продукти трябва да предпази и подобри единния пазар, както и да подкрепи екологичния преход чрез правилните стимули. В преразгледаната Директива за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията се предлага въпросното данъчно облагане да се съгласува с политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, като се насърчават чистите технологии и се премахват остарелите освобождавания и намалените ставки, които понастоящем насърчават използването на изкопаеми горива. Новите правила имат за цел да намалят отрицателните последствия от конкуренцията в областта на данъчното облагане на енергията, като спомогнат за осигуряването на приходи за държавите членки от екологични данъци, които забавят по-слабо растежа, отколкото облагането на труда.

- И накрая, нов механизъм за въглеродна корекция по границите ще определя цената на въглеродните емисии при внос на определен набор от продукти, за да се гарантира, че амбициозните действия в областта на климата в Европа не водят до „изместване на въглеродни емисии“. Това ще гарантира, че намаляването на емисиите в Европа допринася за намаляване на емисиите в световен мащаб и не стимулира преместването на производството с високи въглеродни емисии извън Европа. Тя също така има за цел да насърчи промишлеността извън ЕС и нашите международни партньори да предприемат стъпки в същата посока.

Всички предложения са свързани и се допълват взаимно. Нуждаем се от този балансиран пакет и от генерираните от него приходи, за да осигурим на Европа преход, който ще я направи справедлива, екологична и конкурентоспособна, разделяйки равномерно отговорността между отделните отрасли и държави членки и предоставяйки допълнителна подкрепа, където е необходимо.

Социално справедлив преход

Макар в средносрочен и дългосрочен план ползите от политиките на ЕС в областта на климата със сигурност да надхвърлят разходите за прехода, в краткосрочен план тези политики могат да поставят допълнителен товар върху уязвимите домакинства, микропредприятията и ползващите транспорт лица. Затова политическите мерки в представения пакет са разработени по начин, който да разпределя справедливо разходите в областта на изменението на климата и приспособяването към него.

Освен това, инструментите за ценообразуване на въглеродните емисии генерират приходи, които могат да бъдат реинвестирани за стимулиране на иновациите, икономическия растеж и чистите технологии. Част от предложението е и създаването на нов социален фонд за климата, който ще осигурява специално финансиране на държавите членки за подпомагане на инвестициите на гражданите в енергийна ефективност, нови отоплителни и охлаждащи системи и по-екологична мобилност. Социалният фонд за климата ще се финансира от бюджета на ЕС със суми в размер до 25 % от очакваните приходи от търговията с емисии от горива за строителството и пътния транспорт. Той ще осигури 72,2 млрд. евро финансиране за държавите членки в периода 2025—2032 г. въз основа на целенасочено изменение на многогодишната финансова рамка. Предлага се използването на равностойно финансиране от страна на държавите членки, което ще осигури общо 144,4 млрд. евро с оглед на един социално справедлив преход.

Ползите от предприемането на действия сега за защита на хората и планетата са ясни: по-чист въздух, по-хладни и по-зелени градове, по-здраво население, по-ниско енергопотребление и сметки за енергия, работни места в Европа, технологии и промишлени възможности, повече пространство за природата и една по-здрава планета, която да завещаем на бъдещите поколения. Предизвикателството в основата на екологичния преход на Европа е да се гарантира, че ползите и възможностите, които произтичат от него, са общо достояние възможно най-бързо и справедливо. Като използваме различните политически инструменти, с които разполагаме на равнище ЕС, можем да осигурим достатъчно ускорен темп на промяна без излишни разриви.

Една от целите на Европейския зелен пакт, представен от Комисията на 11 декември 2019 г., е Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Европейският законодателен акт за климата, който влиза в сила този месец, превръща в обвързващо законодателство ангажимента на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата и междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г.Ангажиментът на ЕС да намали своите нетни емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. беше представен през декември 2020 г. на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата като приноса на ЕС за постигане на целите на Парижкото споразумение.

В резултат на действащото законодателство на ЕС в областта на климата и енергетиката емисиите на парникови газове в ЕС вече са намалели с 24 % спрямо 1990 г., а през същия период икономиката на ЕС е отбелязала ръст от около 60 %, прекъсвайки връзката между икономическия растеж и емисиите. Тази изпитана и доказана законодателна рамка е в основата на представения законодателен пакет.

Преди да представи настоящите предложения, Комисията извърши обстойни оценки на въздействието, за да прецени възможностите и разходите, свързани с екологичния преход. През септември 2020 г. една всеобхватна оценка на въздействието залегна в основата на предложението на Комисията целта на ЕС за нетно намаляване на емисиите до 2030 г. да бъде завишена до най-малко 55 % намаление спрямо нивата от 1990 г. Според оценката тази цел е едновременно постижима и в наш интерес. Законодателните предложения стъпват на подробна оценка на въздействието, отчитайки взаимовръзката с другите части от пакета.

Дългосрочният бюджет на ЕС за следващите седем години ще подкрепи екологичния преход. 30 % от програмите по линия на Многогодишната финансова рамка и на инструмента Next Generation EU за периода 2021—2027 г., възлизащи на 2 трлн. евро, са заделени за действия в областта на климата. 37 % от средствата, с които разполага инструментът Next Generation EU (723,8 млрд. евро по текущи цени), чрез който ще финансират националните програми за възстановяване на държавите членки по линия на Европейския инструмент за възстановяване, са разпределени за действия в областта на климата.

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.4 от 19 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
прънгел
1 Отговор
Дано и икономиката на изкопаните политици като вас да приключи скоро и да ви закопаят откъдето са ви изкопали.

Коментиран от #18


Оценка:
-0 +47

БАЙ Х@Й ‼️
2 Отговор
Все едно да разделите басейн на зона за пикаещи и непикаещи!

Коментиран от #5, #10, #33


Оценка:
-1 +42

ОПЕК
3 Отговор
Брей затриха ни бизнеса тези

Оценка:
-5 +7

честен ционист
4 Отговор
55% по-малко парникови емисии значи, или 55% по-малко хора, или всички с каруците и магаренцата на село. Като се има на предвид, че селата ги няма, значи ще да е първото.

Оценка:
-1 +33

БАЙ Х@Й ‼️
5 Отговор

До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️":


Сигурно ще запазите над Европа да не идва въздуха от Китай, САЩ, Русия....

Оценка:
-1 +34

Кочо
6 Отговор
Че то и ЕС е на доизживяване.

Коментиран от #17


Оценка:
-1 +30

AGENDA 2030
7 Отговор
ТЕЗ САТАНИСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИЩО УСКОРЕНО ПРОКАРВАТ ПЛАНА ЗА ГЕНОЦИД НАД НАСЕЛЕНИЕТО,МНОГО УСКОРЕНО!ВСЯКО ТАКОВА ИЗКАЗВАНЕ Е ПЛАШЕЩО !

Оценка:
-1 +44

агент07
8 Отговор
Хахаха.....голяма разбирачка се извъди тая!

Коментиран от #11


Оценка:
-1 +26

ретроспекция
9 Отговор
всичко което стана с ел коли беше план на цру срещу Русия! първо стана скандала 2015 с немските дизели в сащ, въпреки че се знаело 10 г по рани, второ, тесла излезе на печалба на 15 г след създаването си като през това врвме живя само от държавни субсидии и акционери фирми на цру. Никой друг частен бизнес по света не може да съществува 15 г на загуба! и ето на, сащ накараха света да се отткаже от изкопаемите горива за да смажат Русия, плана сработи, но светът вечно ще копае нещо

Коментиран от #14, #34


Оценка:
-1 +32

капиталист
10 Отговор

До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️":


Не е точно така. Комшията ти като се изтропа в тоалетната мирише ли ти на тебе. За какво си мислиш горят боклук в България, по твоята логика всичко се върти и носи с ветреца и на Запад.. Земята е необятна, дори масата на мравките е по-голяма от тази на всичките хора щъкащи по земята. Тая ви ги обяснява тие небивалици само щото ще ви доят с нови високи данъци.

Коментиран от #25, #29


Оценка:
-2 +18

АГЕНДА 2030
11 Отговор

До коментар #8 от "агент07":


КАКТО НЕ Е НИКАКВА ТАКА ЩЕ ИЗТРЕБЯТ 5 МИЛИАРДА СТАДНИ ЗА ДА ОСТАНЕ САМО 1 МИЛИАРД ГОИ ЕВТАНАЗИЙКА ЗА ВСИЧКИ ЩЕ ИМА ОТ СЪРЦЕ ЧРЕЗ УБОЖДАНЕ.

Оценка:
-2 +33

Ами вие политиците унищожавате ресурсите
12 Отговор
На планетата щото вие правите така че корпорациите да унищожават ресурсите като предлагат вредна концепция на хората нака че справедливо е ел колите да бъдат безплатни хората да ги притежават а корпорациите да ги произвеждат и ремонтират и тока да е също безплатен защото тои е безплатен само вие световните управници правите нака че сичко да е платено щот земята е робско място пирамидална структура

Оценка:
-0 +22

нещастница
13 Отговор
тази патка знае ли че човек сеатвув защото има какво да копае? няма да копаем нефт ще копем литии, при втория случаи гледката се вижда от космоса. управлават ни дебили. социализма ще св върне и без да го искаме. той е в пъти по екологичен от капитализм, абослютен факт!

Оценка:
-1 +26

А не е верно😂😂😂
14 Отговор

До коментар #9 от "ретроспекция":


В бегето е пълно с такива абсурди и лукойла вечно повтара че работи на загуба и печели най много 5 стинки на продаден литър бензин😂😂😂😂😂

Оценка:
-9 +6

Коя си ти ма
15 Отговор
Ти ли ще ми кажеш на крантоо

Оценка:
-2 +15

Некой си
16 Отговор
... каза фон дер лайен и се качи на служебния мерцедес (дизел), който я закара на летището, където се качи на частния самолет, за да отиде до Виена... например.
Частните самолети генерират 20 пъти повече емисии за един пътник, в сравнение с търговските полети.
Та, драги евродебили, продължавайте да вярвате на красиви думи, изречени от самодоволни евробюрократи!

Коментиран от #21


Оценка:
-0 +32

Да така е но
17 Отговор

До коментар #6 от "Кочо":


Първо човеците ше измрът и ес ше изпълни ролята за която е създаден а ние като сме умрели няма да го видим че ес го нема вече

Оценка:
-0 +14

Hess
18 Отговор

До коментар #1 от "прънгел":


Навремето един велик австриец такива ги закопаваше 2 метра в дълбочина!

Коментиран от #24, #27


Оценка:
-1 +17

БАЙ Х@Й ‼️
19 Отговор
На пътя София-Варна / защото няма АМ" Хемус"/ ще изградят 7 зарядни станции 😃😃😃😃😃😃😃 и като знам трафика сега и времето за зареждане с ток 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Оценка:
-0 +15

Българина
20 Отговор
личи си че е проста швабка бабка! човечетвотосъществува щото копае нещо! и въздуха идва от земята. като не копем едное копаем друго. всеки играл игри знае че когато не коепаеш нищо умираш.. ако това е целта на глобализма, да каже, да мрем, че да не раждаме деца и тях да трепят..

Коментиран от #26


Оценка:
-0 +15

По принцип да но
21 Отговор

До коментар #16 от "Некой си":


Целта е да се спре масовото от хората ползване на двг защото като е масово ползван от милиарди хора тогава се създава замърсяването...ако 500 политика в европа карат двг а останалите милиони и милиарди човеци карат ел коли тогава няма да има замърсяване от двг

Коментиран от #23, #28


Оценка:
-12 +1

АЛО
22 Отговор
УРСУЛА,И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е НА ДОИЗЖИВЯВАНЕ.ИСКАМ ДЕЦАТА ТИ И ВНУЦИТЕ ДА СТАНАТ ДЖЕНДЪРИ И ТРЕТОПОЛОВИ,С ПО 100 ВАКСИНИ АСТРА ЗЕНЕКА В ЗАДНИКА...

Оценка:
-0 +20

23
Този коментар е премахнат от модератор.
24
Този коментар е премахнат от модератор.
БАЙ Х@Й ‼️
25 Отговор

До коментар #10 от "капиталист":


Бъркаш двете понятия ДОМ и ПЛАНЕТА !

Оценка:
-2 +4

26
Този коментар е премахнат от модератор.
чубрица
27 Отговор

До коментар #18 от "Hess":


Нищо не е случайно, това са естествени и закономерни процеси.

Оценка:
-5 +3

28
Този коментар е премахнат от модератор.
БАЙ Х@Й ‼️
29 Отговор

До коментар #10 от "капиталист":


Дали някой ще гори боклука в Италия или в България за Земята няма никакво значение - вредните емисии са едни и същи, има знчение за живеещите в района ! А за тоалетната- няма никакво значение от кой апартамент са фекалиите от спукната фекална тръба във Варненския залив!

Оценка:
-0 +9

Механик
30 Отговор
Искат да завещаете една здрава планета и всичко това, след като ИМЕННО ВИЕ създадохте "потребителското общество"?! Вие, капиталистите в безмерната си алчност, пропагандирахте, че нищо не бива да се ремонтира, а трябва да се купува ново. Вие след 93-та година назначихте в институтие си т. нар. "краш-отдели", които изследваха как да направят така, че един продукт, веднага след изтичане на гаранцията му да се повреди. Вижте си колите, прахосмукачките, пералните.... нищо не може да изкара повече от 2 години, а и от медиите ни се присмивате, ако се опитваме да поправим уреда, а не да купим друг. Ганьовци ни викате, селтаци ни викате!
Вие погубихте света, а сега искате да ни ЗАНУЛЯВАТЕ, понеже в празен магазин, дори и да имаш много пари, пак няма какво да купиш. (четете "празен магазин" като Земята без ресурси).
Сега се сетихте, че трябва и чиста земя за наследниците, ама за вашите! Нашите ги ваксинирате и ги знаулявате! Нагли, безочливи НЕчовеци!

Оценка:
-0 +16

Госあ
31 Отговор
Не ми се коментира просто... гинеколожка решава кое производство е устойчиво и кое - не. Впрочем тази колко чавета е народила и ако всяка жена на планетата народи по толкова, това устойчиво ли ще бъде ?

Оценка:
-0 +12

32
Този коментар е премахнат от модератор.
ГОСТ
33 Отговор

До коментар #2 от "БАЙ Х@Й ‼️":


РАЗСМЯ МЕ ОТ СЪРЦЕ,БРАВО!

Оценка:
-0 +3

Ако бе слушал
34 Отговор

До коментар #9 от "ретроспекция":


по задълбочено и внимателно,щеше да знаеш,че Русия от няколко години въоббще не е бензиностанция,както са я смятали до преди. САЩ вместо да са смазали Русия я правят по -силна и независима и отдавна икономиката на Русия не зависи от изкопаемите горива. САЩ могатда смажат на Русия твърдия с хубава смазка друго не могат.

Оценка:
-0 +8

35
Този коментар е премахнат от модератор.
Абдулла,инженер от Гана
36 Отговор
Ний прави вятър,вятър прави ток,ток прави топло светло.Нема сажди.Само ний..

Оценка:
-0 +0

37
Този коментар е премахнат от модератор.
Гост
38 Отговор
Животът на ЕС ведно с управляващата върхушка е на изживяване, буквално!

Коментиран от #40


Оценка:
-0 +3

Павел пенев
39 Отговор
Трябва да признаем,че ти самата си на доизживяване и дано по малко вреди да нанесеш на всички европейци. Защо не си заминеш заедно с баба Меркел,има прекрасни старчески домове в Германия.

Оценка:
-0 +3

Глупости
40 Отговор

До коментар #38 от "Гост":


Старото поколение си заминава идва новото на което му харесва европата и няма недоволни...новото поколение носи промяната която му е заложила системата преди да се роди

Оценка:
-2 +0

Вижте колко изтрити мнения има
41 Отговор
И тва било свобода на словото и изразяването в бегето😂😂😂😂

Оценка:
-0 +1

.......
42 Отговор
НО НАЛИ ОТ ТЕЗИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ СЕ ПРАВЯТ БАТЕРИЙ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ,СРЕБРО ,ОЛОВО,АЛУМИНИЙ

Оценка:
-0 +5

Социализъмъ
43 Отговор
приключи с Укази 56 и т.н. ЕС ще приключи по същия начин

Оценка:
-0 +4

44
Този коментар е премахнат от модератор.
И да видим
45 Отговор
като забраните горивните процеси чий х..... ще ядете тогава? Някой досега да е предложил електрически трактор, който да може да оре поне 8 часа с едно зареждане на батериите? По време на кампания се работи и денонощно. Слабички са ви технологиите още, че а се пънете така!

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


ТОП 5