1 Януари, 2018 07:32 13 505 1

1 януари 2007 г. България в ЕС

 • българия-
 • ес

На 1 януари 2007 г. става факт разширяването на ЕС. България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз.

Началото на процеса се поставя от шест държави, които основават Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г. От тогава броят на държавите членки на ЕС се е увеличил до 27, след като България и Румъния стават членове на ЕС на 1 януари 2007 г. На 1 юли 2013 г. Хърватска се присъединява към ЕС.

Българският, румънският и ирландският език стават официални езици на Европейския съюз, заедно с още 20 езика.

За да бъде присъединена към ЕС, желаещата страна трябва да отговори на икономически и политически условия, познати още като „копенхагенски критерии“ (установени след срещата на високо равнище в Копенхаген през юни 1993), които изискват наличието на стабилно демократично управление, което зачита правото на закона, и съответните свободи и институции. Съгласно Маастрихтския договор всяка страна членка на Европейския съюз, както и Европейския парламент, трябва да одобрят всяко едно разширяване.

Процесът на разширяване е основният двигател на друг по-общ европроцес, известен като „европейска интеграция“, който представлява засилване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС с цел постепенно хармонизиране на техните закони.

Важните дати по пътя на българската евроинтеграция:

1990 г.

22 декември - 7 Велико народно събрание приема, по предложение на Любомир Иванов, решение за желанието на Република България да стане пълноправен член на Европейските общности.

1993 г.

ЕС приема Копенхагенските критерии, които страните-кандидатки трябва да изпълнят

1995 г.

14 декември - 37 Народно събрание гласува решение Република България да подаде официално молба за пълноправно членство в Европейския съюз (ЕС).

15-16 декември - По време на третата среща на държавните и правителствени ръководители в рамките на Европейския съвет в Мадрид на Хавиер Солана е връчена молбата на Република България за членство в ЕС. Европейският съвет възлага на Европейската комисия да изготви становища върху молбите за членство на асоциираните страни.

1997 г.

3 март - Европейската комисия отправя покана към България да актуализира подадената по въпросника информация.

17-18 март - Комисарят Ханс Ван дер Брук пристига на официална визита в София. На нея са очертани основните мерки, които трябва да бъдат взети от българското правителство за подготовката на България за разширяването на ЕС.

16 юли - Излиза становището по молбата на България за членство в рамките на План 2000. Становището оценява Република България като страна-кандидатка, която не е достатъчно готова да започне преговори за присъединяване.

12-13 декември - Европейският съвет в Люксембург взема решение да започне преговори за присъединяване с Унгария, Полша, Естония, Чехия, Словения и Кипър. Заедно с това решава подготовката за преговори с България, Латвия, Литва, Словакия и Румъния да се ускори.

1998 г.

23 март - Министерски съвет на Република България приема Национална стратегия за присъединяване на Република България към ЕС.

27 април - Започва многостранният аналитичен преглед на законодателството на страната ни.

1999 г.

10 март - Министерският съвет на Република България приема Постановление № 47, с което създава Съвет по европейска интеграция и тематични работни групи за координация на процеса на присъединяване на България към ЕС.

13 октомври - Европейската комисия публикува втори редовен доклад за напредъка на страните кандидатки за членство.

29 ноември - Подписан е меморандум с ЕК по отношение срокове за извеждане от експлоатация на блокове в АЕЦ Козлодуй.

10 декември - Европейският съвет в Хелзинки взема решение да открие преговори с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта.

2000 г.

20 януари - Правителството приема Постановление № 3, с което определя Главен преговарящ, основен екип на преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

15 февруари - Провежда се първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България. Това е официалното откриване на преговорите.

28 март - Започва първото работно заседание по преговорите на ниво заместници. България представя преговорни позиции по 8 глави. Отворени са главите “Обща външна политика и политика на сигурност”, “Външни отношения”, “Култура и аудиовизуална политика”,“Образование и професионално обучение”, “Наука и изследвания”, “Малки и средни предприятия”.

14 юни - Предварително са затворени 4 преговорни глави –“Малки и средни предприятия”, “Наука и изследвания”, “Образование и професионално обучение” и “Обща външна политика и политика на сигурност”.

2 август - България представя позиция по глава “Свободно движение на капитали”.

24 октомври - България предоставя единна преговорна позиция. Отворени са 3 нови глави за преговори - “Защита на потребителите и тяхното здраве”, “Телекомуникации и информационни технологии”, “Статистика”.

16 ноември - България представя 4 преговорни позиции. Две нови глави са отворени за преговори – “Свободно движение на капитали”, “Дружествено право”.

20 ноември - Предварително са затворени следните преговорни глави: “Култура и аудиовизия”, “Външни отношения”, “Статистика” и ”Защита на потребителя”.

1 декември - Съветът на министрите по правосъдие и вътрешни работи на ЕС взема решение за изваждане на България от негативния визов списък “Шенген”.

2001 г.

30 март - Открити са три нови глави за преговори. Те са: “Свободно предоставяне на услуги”, “Политика на конкуренцията”, “Рибно стопанство”.

11 юни - Открити са три нови глави и е затворена предварително глава “Дружествено право”. Отворените глави са “Индустриална политика”, “Транспортна политика”, “Митнически съюз”.

27 юни - България представя три преговорни позиции и отваря главите “Данъчна политика”, “Околна среда”, “Правосъдие и вътрешни работи”.

27 юли - Открити са две глави за преговори и предварително е закрита глава “Свободно движение на капитали”.

Септември – октомври - България предоставя три преговорни позиции.

26 октомври - Отворени са за преговори две глави - “Свободно движение на хора” и “Социална политика и заетост” и предварително е закрита глава “Телекомуникации”.

28 ноември - Отворени са четири нови глави за преговори и предварително е затворена глава “Свободно предоставяне на услуги”. Отворените глави са “Енергетика”, “Регионална политика и координация на структурните инструменти, “Финансов контрол” и “Финансови и бюджетни въпроси”.

20 декември - Открита и предварително е закрита глава “Индустриална политика”.

2002 г.

21 март Открити са две нови преговорни глави – “Земеделие”, “Икономически и валутен съюз”.

22 април - Предварително са закрити преговорни глави “Икономически и валутен съюз”, “Социална политика” и “Институции”.

10 юни - Предварително са закрити преговорни глави “Свободно движение на хора”, “Свободно движение на стоки” и “Данъчна политика”.

29 юли - Предварително е закрита преговорна глава „Митнически съюз“.

30 септември - Предварително е закрита преговорна глава „Финансов контрол“.

24-25 октомври - Европейският съвет в Брюксел взема решение, че Комисията и Съветът ще подготвят „пакет“ за България и Румъния, който ще бъде представен за одобрение на Срещата на върха в Копенхаген през декември 2002 г. Този „пакет“ ще съдържа като минимум детайлизирана „пътна карта“ за присъединяването на двете страни, както и увеличена предприсъединителна помощ.

12-13 декември - На Срещата на върха в Копенхаген е връчена Пътна карта за присъединяване на България и Румъния.

2003 г.

16-17 юни - Министърът на външните работи Соломон Паси участва в заседание на Конференцията по присъединяването на България към ЕС на равнище министри. Като крайна дата за приключване на преговорите с ЕС е потвърдена 2004 г.

30 юни - В Брюксел на заседание на Конференцията по преговорите на България с ЕС на равнище главни преговарящи е затворена Глава „Околна среда“. По този начин до края на преговорите остават още „финансовите глави“ - Глава 7 - „Селско стопанство“, Глава 21 - „Регионална политика“ и Глава 29 - „Бюджет“.

19 октомври - България затваря 26 от общо 30 глави. С това тя е затворила всички “технически глави” в преговорите.

29 октомври - На 18-тото заседание на Междуправителствената конференция по присъединяването на България към ЕС в Брюксел е взето решение за затваряне на Глава 24 от преговорите на България с Европейския съюз на тема „Правосъдие и вътрешни работи“.

12-13 декември - На среща на Европейския съюз в Брюксел лидерите на 25-те (15-те сегашни и десетте бъдещи членки на съюза) решават България да бъде приета в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Европейският съвет подкрепя 2004 г. като година за приключване на преговорите с България и Румъния. Решено е всяка от страните да бъде оценявана по собствените си показатели.

2004 г.

14 януари - Отворена е главата “Други”.

4 юни - По време на преговорите за присъединяване към ЕС на равнище главни преговарящи България затворя главите „Земеделие“, „Регионална политика и координация на структурните инструменти“ и „Финансови и бюджетни въпроси“.

15 юни - След като затворя последните две преговорни глави - „Конкуренция“ и „Други въпроси“ България приключва преговорите с Европейския Съюз. Така страната ни приключва преговорния процес шест месеца по рано от предвиденото. Българската делегация договаря една година отсрочка за вноските на страната ни в европейския бюджет и увеличаване на вече одобрените следприсъединителните пакети.

29 октомври - В Рим премиерът Симеон Сакскобургготски и външният министър Соломон Паси подписват от името на България заключителния протокол на Европейския съвет за приемането на Европейската конституция. България не може да подпише самата конституция преди приемането на страната в ЕС на 1 януари 2007 г.

2005 г.

13 април - Европейският парламент гласува с абсолютно мнозинство в подкрепа на подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС на 1 януари 2007 г. Подписването на Договора за присъединяване е подкрепено с 522 гласа “за”, 70 гласа “против” и 69 “въздържали се”.

25 април - На тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват Договори за присъединяване към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.

Свързани новини

 • Балканите чакат България да ги поведе
  Балканите чакат България да ги поведе
  Надяваме се, че по време на българското председателство на ЕС, Македония ще получи дата за започване на преговори за членство на Съюза. Това заяви мак ...
  02.01.2018
  5 319
  30

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 цун кай уй

  2 0 Отговор
  мямала си баба беличка па си купила козичка /ЕС/
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове