ФАКТИ.БГ

Румен Радев наложи осмо вето

Президентът наложи вето върху разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Публикувана: 4 Февруари, 2019 15:02
41 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3272
Румен Радев наложи осмо вето
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

Държавният глава упражни правомощието си и върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбa от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни с възражения срещу установените с § 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване.

Президентът подчертава, че европейският регламент, който е причина за приетите промени, изисква държавите членки на ЕС чрез закон да постигат помиряване на правото на защита на личните данни с правото на изразяване и информация. Едновременно с това обаче регламентът не съдържа, нито препоръчва да има превес и надмощие в упражняването на едното право над другото, т.е. защитата на личните данни да е за сметка на свободата на изразяване и информация.

С формулираните 10 критерии, по които журналист, научен работник и писател следва да преценява и да доказва, че е използвал правомерно лични данни, се създава ненужна свръхрегулация. Изискването да се изпълняват тези критерии, дори и поотделно, представлява ограничение. То засяга същностното ядро на свободата на изразяване и информация като основно право, признато още в епохата на Просвещението в Европа, изпразва го от съдържание и неговото упражняване губи смисъл.

Според държавния глава не е постигнато необходимото равновесие и разпоредбата с 10-те критерии се явява прекомерна, небалансирана мярка. Свръхрегулацията на хипотезите, в които ще има конкуренция между защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация, води до силно накланяне на везните в полза на правото на защита на личните данни като „се жертва“ свободата на изразяване и информация. Така под формата на критерии за съразмерност със защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на основни конституционни свободи.

Пълен текст на Мотивите за налагане на вето върху разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни:

М О Т И В И

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.

Уважаеми народни представители,

Споделям основната цел на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИД ЗЗЛД) – осигуряване на ефективното прилагане на новата правна рамка на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни. Без съмнение, същото включва и мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламентът) в част от разпоредбите си притежава черти на директива и всяка от държавите членки е длъжна да предприеме действия за реализирането на заложените в тези разпоредби цели. Така чл. 85, пар. 1 от Регламента предвижда държавите членки да помиряват (от англ. reconcile – помирявам, съгласувам, сдобрявам) със закон правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване и информация, включително при обработването за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Подкрепям изцяло подхода в чл. 85 от Регламента. Като държава членка на Европейския съюз България се ползва от тази рамка за постигане на баланс между двете права чрез законови средства и механизми, които счете за подходящи. В този смисъл е и съображение 153 от Регламента.

Основното положение в чл. 85, пар. 1 от Регламента относно желаното помиряване на двете права е възпроизведено в чл. 25з, ал. 1 от ЗИД ЗЗЛД. В ал. 2 на чл. 25з законодателят е приложил специфичен подход – подредил е в 10 точки критерии, по които журналист, научен работник и писател в своята работа следва да преценява и евентуално да доказва дали и доколко е постигнат балансът между свободата на изразяване и информация, от една страна, и защитата на личните данни, от друга. Ще се преценява естеството на личните данни и обстоятелствата, при които е добита информацията. Ще се отчита въздействието върху личния живот на засегнатите хора, което поставя под въпрос функцията и предназначението на разследващата журналистика. Ще се преценява и общественият интерес, както и дали данните са за лица, заемащи висши публични длъжности, т.е. политици, магистрати и др. Ще се съобразява и дали информацията е за лица, които „поради естеството на своята дейност” имат „по-занижена защита на личната си неприкосновеност или чиито действия имат влияние върху обществото”, без да се дава ясна дефиниция кой попада в този кръг.

Заслужава да се отбележи, че самият Регламент не съдържа такъв списък с критерии или нещо подобно. Очевидна е легитимността на преследваната от законодателя и вменената от Регламента цел да бъде намерен законов път за помиряването на двете жизненоважни за гражданите основни права. Но способът, който законодателят е приложил, предизвиква основателни възражения. Помиряването в чл. 85 на Регламента е предвидено за права, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз – правото на защита на личните данни (чл. 8) и свободата на изразяване на мнение и информация (чл. 11). Съдържанието на т. 1-9 от чл. 25з, ал. 2 от ЗИД ЗЗЛД оставя впечатление, че посочването на критериите е изчерпателно. Точка 10 обаче съдържа „други обстоятелства, относими към конкретния случай“ и опровергава това впечатление, като отваря широко вратата за различни обстоятелства, които медията-администратор, ученият и писателят в своята работа следва да съобразява, а по-късно и да доказва. Законодателят в един момент е осъзнал, че опитът а priori да се фиксират критерии за помиряване, е обречен на неуспех. Показателно за това е, че създаващото впечатление за изчерпателност изброяване по чл. 25з, ал. 2 от ЗИД ЗЗЛД завършва с общата формулировка на точка 10. Демонстрираната колеблива позиция е източник на вътрешна несъгласуваност в законовата уредба в разрез с изискванията за последователност и предвидимост.

Ролята на българския законодател в процеса на постигане целите на Регламента е да създаде подходяща нормативна среда, която да направи възможно уравновесяването на защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация. Самият баланс обаче винаги е конкретна величина, която предполага гъвкава индивидуална преценка, съобразена с особеностите на всеки отделен случай. В този смисъл свръхрегулацията не допринася за постигане на желаното равновесие и парадоксално се явява прекомерна, небалансирана мярка. Тя затиска и задушава основните права в разгръщането на техния потенциал. В случая свръхрегулацията на хипотезите, в които ще има конкуренция или колизия на тези две права, резултира в силно накланяне на везните в полза на правото на защита на личните данни, като „се жертва“ свободата на изразяване и информация. Търсеният баланс е убегнал на законодателя, тъй като стремежът да се даде готова абстрактна формула за балансирана преценка не помирява, а генерира допълнително напрежение между защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация.

Подобна уредба не е в услуга и на конституционното задължение да се осигури свободно от държавна намеса пространство за разгръщане на личността (чл. 4, ал. 2 от Конституцията). Това, разбира се, не изключва регулация, без която държавата не би могла да се погрижи позитивно за правата. Въпросът е за мярата, тъй като всяка регулация, когато е в повече, е отрицание на същността на личните основни права, която е отбрана срещу навлизането на публичната власт в запазената лична сфера (Решение № 2 от 2006 г. на Конституционния съд).


Свободата на изразяване на мнение и информация, както и правото на защита на личните данни, са права с фундаментално значение в едно демократично общество и в правова държава. Като основно право свободата да се изразяват мнения е провъзгласена както в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така и в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Както Конституционният съд е подчертал в тълкувателното си решение № 7 от 1996 г., изразяването на мнение е израз на свободата на убеждение и е преди всичко индивидуално право на личността, което Конституцията предоставя на "всеки". Всеки има право да търси, получава и разпространява информация (чл. 41 от Конституцията). Що се отнася до правото на защита на личните данни, то е необходимо проявление на неприкосновеността на личната сфера на индивида, провъзгласена в чл. 32-34 от Конституцията, чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 12 от Всеобщата декларация за правата на човека. Съгласно чл. 8, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз всеки има право на защита на неговите лични данни.

Както бе посочено, в чл. 85, пар. 1 от Регламента изрично се повелява на държавите членки на Европейския съюз чрез закон да постигат помиряване на правото на защита на личните данни с правото на изразяване и информация, вкл. при работата на журналисти, писатели и учени. В Регламента обаче не се съдържа, нито се препоръчва като принципно положение да има превес и надмощие в упражняването на едното право над другото, т.е. защитата на личните данни в определени хипотези да е за сметка на свободата на изразяване и информация. Регламентът предвижда балансът да се постига посредством широк арсенал от законови механизми, а приетият закон не съдържа достатъчно гаранции, че едното право няма да е за сметка на другото, особено когато залогът е свободата на словото.

Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с изброяване на критериите по чл. 25з, ал. 2, от които т. 10 обезсмисля посочването на предходните, не постига предписаното съгласуване между двете конкуриращи се основни права, като несъразмерно ограничава упражняването на свободата на изразяване и информация. Принципно положение, спазвано при преодоляване на конкуренция или колизия на основните права, вкл. в практиката на българския Конституционен съд (Решение № 3 от 2002 г.), е тяхното балансиране да се извършва по най-щадящ начин. В случая изискването да се изпълняват написаните в 10-те точки критерии, дори и поотделно, представлява ограничение, което засяга същностното ядро на свободата на изразяване и информация като основно право, признато още в епохата на Просвещението в Европа, изпразва го от съдържание и неговото упражняване губи смисъл. Конституционната практика възразява принципно спрямо такъв подход (Решение № 15 от 2010 г.), който се отклонява същностно от установените начала и стандарти на съвременната демокрация, и е недопустим.

Вероятно с така въведените критерии се е целяло „улесняване“ на надзорния орган, съдилищата и дори на лицата, които обработват лични данни, като се създаде предвидимост и сигурност при преценката за законосъобразност на обработването на данни. Опасенията ми обаче са, че под формата на критерии за съразмерност на защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на основни конституционни свободи. Реалният обществен ефект от така законово регламентирания списък би рефлектирал върху титулярите на свободата на изразяване на мнение и информация, независимо дали поведението им ще бъде предмет на административно или съдебно производство. Това би направило поведението на журналиста, писателя и учения твърде предвидимо и очаквано вероятно съобразно закона, но не винаги в интерес на истината. В крайна сметка потърпевшо от възприетото законодателно разрешение ще бъде цялото общество. Неслучайно в своята практика Конституционният съд е откроил значението на правото свободно да се изразява мнение като един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество и като основно условие за неговия напредък и за развитието на всеки човек (Решение № 7 от 1996 г.).

Очаквам Народното събрание да изпълни конституционното си задължение и задълбочено да проведе ново обсъждане, което в този случай е особено важно. Не само защото се отнася до баланса между две основни права, но и защото трябва да се разсеят съмненията, че европейското законодателство се използва като фасада за прокарване на неприемливи мерки, които ерозират доверието на българските граждани в европейските ценности.

Уважаеми народни представители,

Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 26 относно чл. 25з, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
гошо
1 Отговор
Браво, само така трябва да се действа.Добе ,че оная жалка леличка Цецето не стана Президент.Ама народа си каза думата браво...

Коментиран от #13


Оценка:
-28 +49

ясно
2 Отговор
Вече усилено клони към Гинес

Оценка:
-18 +26

Borislav Popov
3 Отговор
Че кой го брои за слива тоя? Румен Ветото. Ако ще и 100 да наложи, на никой не му дреме. Безгласна буква.

Оценка:
-48 +28

ще му изстине столчето
4 Отговор
Съдейки по действията на Радев ,наистина съвсем скоро ще има предсрочни избори - за Президент и Вицепрезидент.

Оценка:
-40 +28

Борец срещу мафията
5 Отговор
Към Радев са обърнати очите на хората които все още се надяват че мафията може да бъде победена ! Успех президенте !

Оценка:
-23 +54

Перър
6 Отговор
И това ще го отхвърлят. Даже и да е прав кой ли го чува.

Оценка:
-3 +41

onq s konq
7 Отговор
Цяла АРМИЯ ОТ ЛАПАЧИ-"СПЕЦИАЛИСТИ" гравитира в Президентството около Радев,като целта е да се намери НЕПРЕМЕННО И НА ВСЯКА ЦЕНА слабо място в законите предлагани в НС.Естествено в това лошо няма,но "малката подробност" е,че в случая изобщо не става дума за ГРАДИВНА ПОЛИТИКА И ДЕЙСТВИЯ,А ЗА ЧИСТА ЗЛОНАМЕРЕНОСТ,целяща единствено НЕГЛИЖИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРИНЦИПНА ПОДМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ.След което всичко се написва изрядно на хартия,слага се печат и се поднася на Президента ЗА ПАРАФ.Нормално е Президента да се подписва като СЕЛСКИ КМЕТ без да чете написаното,защото ЗАМЕСТНИКЪТ МУ се е запознал основно със съдържанието,обсъдил /а/ го е с Нинова и съмненията са просто излишни.ДРУГИЯТ ПОДПИС НА РАДЕВ Е ПО-ВАЖЕН-и това е ПОДПИСЪТ МУ ВЪВ ВЕДОМОСТТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ,където пише 10000лв...които някакси са ПО-РАЗЛИЧНИ от 5000 на ББ:)Ами остава да му пожелаем да е "жив и здрав"...за радост на жена си.

Оценка:
-27 +26

Наблюдател
8 Отговор
Управляващите не са стока , но и това насекомо, което се води за държавен глава прекалява с постоянншти си контри. Накрая трябва и на него да му се наложи едно ВЕТО и да се маха от властта.

Оценка:
-32 +18

азаз
9 Отговор
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Оценка:
-11 +22

АНАЛлизатор
10 Отговор
Ако президента Радев не наложи вето и Нинова не изкара флашка животът ми ще стане много скучен.

Оценка:
-22 +17

11
Този коментар е премахнат от модератор
Аве Фюрер до Румба Ветото
12 Отговор
Не е лесно дълги години да те е стягала армейската околожка по главата .... и ето го резултата , шизофреидна мания за раздаване на "вето" , на всичко и на всички , важното е да сме в играта и да ломотим много , така може и някой да му повярва че работа върши . Румба -ВЕТОТО , каква клоунада само ....

Оценка:
-23 +17

Гоце
13 Отговор

До коментар #1 от "гошо":


Гоше, ти да не си журналист бате? Май не си разбрал за какво иде реч. Тъкмо поорязаха правата на журналистите да те правят на маймуна и теб и цялото ти семейство и да не носят никаква отговорност и тоя червеномутрест връща закона. Не, че не му свикнаха и няма да го прегласуват. Журналистите са като богопомазани. Държат се като свински черва и веднага ревват ако някой закачи някой от тях. Могат да те съсипят виновен невиновен и да се оправдаят с правото на информираност. На всичкото отгоре разбират от всичко - от презервативи до F-16 и са винаги прави. Колкото до "жалката леличка" - варно, че е грозничка, но тоя червеномутрест хубостник не може да и стъпи на малкото пръстче интелектуално. Ако не са тия около него, отдавна да е изпаднал в ступор.

Коментиран от #23


Оценка:
-17 +17

Експериментът
14 Отговор
Браво на Президента.Значи ако някои изнасили или убий, то журналистите няма да имат право да разгласяват името му. Или хванали някои със подкуп и ще чакаме да приключи следствието за да разберем името и етническата принадлежнос на извършителя. Къде остана свободата на словото. Сега всеки престъпник ще има право да съди журналистите за разгласяване на лична информация.

Оценка:
-9 +20

патриотъ
15 Отговор
Браво гн Президент,народа е с теб!

Оценка:
-16 +20

КоБе
16 Отговор
Не мога все още да го разбера този. Безмислени стъпки за статистиката и пряко ориентиран към определени индивиди, а пък катапултиран от други такива.

Оценка:
-11 +9

КОЧА
17 Отговор
АБЕ АМА КОЙ Е ТООООООООООООО ДА КАЗВА КОЙ ГО СМЯТА ЗА ЖИВ -- ТА ТОВА Е КУМАНИС НЕВЕРНИК -- КРАДЕЦ ...........

Оценка:
-16 +6

Голем смях
18 Отговор
Разбира ти свиня от кладенчова вода...Че и фатмака нагази дълбоко в правото.

Оценка:
-13 +13

Реалист
19 Отговор
Абе пингвина е под чехъл и си избива комплексите - прави са на МАЖ. Жалки изпълнения! До сега, от 1989г. до сега, тоя е най-слабото изпълнение - патерицата на бсп/бкп без право на собственно мнение. Мнооооогоооо мноооогооо жалък...

Оценка:
-14 +9

Смерт
20 Отговор
тикву :)

Оценка:
-4 +6

21
Този коментар е премахнат от модератор
А БЕ
22 Отговор
ПРОСТ ЧОВЕК УМОРА НЯМА, ЧЕ ДАЖЕ И НЕ СЕ ПОТИ !!!ЕЙ ТОЯ НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ Е НЕ ПОСЛЕДНА ДУПКА НА КАВАЛА, АМИ НА КЕНЕФА !

Оценка:
-9 +7

гошо
23 Отговор

До коментар #13 от "Гоце":


Интересно расъждение,уважавам чуждото мнение ,дори да не съвпада с моето.Цецка може да е много интелегентна, но за Президент това не е най важното.Познавам шефа на БАН и за мен той е най интелегентния човек, който съм срещал в България и чужбина, но според мен не става за Президент.Колкото до Радев ,пилот на изтребител, Генерал,шеф ВВС,знае перфектно английски,френски,руски, не смятам, че е зле.За да станеш пилот, трябва да си много повече от интелигентен.Трябва хладнокръвие,воля и много други неща.Плевнев беше интелигентен ,но за жалос чехалчо,даже и момичетата сигурно са го били в училище,не става каквото и да кажеш,даже за втори мандат го беше срам да се кандидатира,той самият усещаше ,че не става.За Премиера,който дори и Български не знам дали знае добре,за чужди езици въобще да не говорим.Едва ли един пожарникар може да е по интелигентен от един пилот на изтребител.Това е мойто мнение с което не ангажирам никой.

Коментиран от #24, #33


Оценка:
-5 +7

А БЕ
24 Отговор

До коментар #23 от "гошо":


Пък моето мнение с което не ангажирам никого, ЧЕ Е МНОГО ПРОСТ ! ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕК НЯМАШЕ ПО ТОЗИ ПРОСТАШКИ НАЧИН ДА ПРИКРИЕ БАЩА СИ, НЯМАШЕ ПО ВРЕМЕТО НА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ДОГОВОРЯ ГРИПЕН, ЗАЩОТО КОЛКОТО И ДА СА ДОБРИ ЗА МЕН ПО ТОЗИ НАЧИН НАПРАВЕНА СДЕЛКАТА СИ Е ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИ, А ЗА ИЗЦЕПКИТЕ НА ЖЕНА МУ Е БЕЗМИСЛЕНО ДА СЕ КОМЕНТИРА ТОВА..........!

Коментиран от #26


Оценка:
-5 +8

гошо
25 Отговор
Добре де ,ако вие сте интелигентен и вашата жена,баща,дете направят нещо лошо,то изведнъж вие вече не сте интелигентен така ли,ставате прост ли.И като е толкова прост,как е пилотирал тоя изтребител и е научил тези езици.

Коментиран от #27


Оценка:
-4 +6

гошо
26 Отговор

До коментар #24 от "А БЕ":


Добре де ,ако вие сте интелигентен и вашата жена,баща,дете направят нещо лошо,то изведнъж вие вече не сте интелигентен така ли,ставате прост ли.И като е толкова прост,как е пилотирал тоя изтребител и е научил тези езици.

Оценка:
-2 +5

Хаджи хаджи Българин
27 Отговор

До коментар #25 от "гошо":


Защото е учил и в САЩ пише! Освен това до 1989 година руският + още един западен език бяха задължителни! А ти чиче , и магаре в каруца не можеш да впрегнеш! Все ще го връзваш зад каруцата! А за да управлява самолет, където комуникацията е на английски в цял свят, може да е научил нещо човека! А ти попитай твоят кумир ББ и Гуменката ЦЦ нещо на английски! Ще има да клатят глава на лаво- на дясно и ще отговарят с Йес !

Оценка:
-4 +4

ванката
28 Отговор
и 88 ветота да вкара пак няма да му обърнат внимание гробарите които имат за цел да ни заровят ... и защо изобщо ни е президент след като няма никаква власт харесвам го човека изглежда различен от останалите боклуци но с това орязване на правомощията е напълно излишна тази длъжност харчат се едни милиони на вятъра

Оценка:
-5 +0

заката
29 Отговор
Рапайй Сууджуците якоо!

Оценка:
-0 +2

onq s ogromniq
30 Отговор
Гледам половината писания са на един и същ Соросоиден джендър, браво тикво, бегай за кешовицата добре се справи. А г-н Радев е най-добрия Президент до сега!

Оценка:
-4 +4

1944
31 Отговор
резидентката на шофьора на самальота одобри ли ветото?

Оценка:
-2 +3

Щирилиц
32 Отговор
Този на кой беше агент на таварищ Решетников ли

Оценка:
-3 +2

Голем смях
33 Отговор

До коментар #23 от "гошо":


По твоята логика всеки американски,английски ,френски или друг натовски пилот могат да станат Президент на България.Със сигурност имат стотици летателни часове повече от Радев,което ги прави със сигурност десетки пъти по-добри пилоти.Със сигурност много от тях са участвали в истински сражения ,кацали и излитали са на самолетоносач,завършили са военни академии и говорят английски,френски и други езици на мноооого по-високо ниво от инж.Радев.Но за радост на народите си не са станали президенти ,а са си останали военни пенсионери.Но са нямали инструктор като Решетников.Там е разликата.

Коментиран от #35


Оценка:
-1 +0

гошо
34 Отговор
Не съм писал ,че Радев е най добрия пилот на земята, със сигурност има много по добри,казах само,че пилот на изтребител не може да е прост,както някой пишат.Също така не са много пилотите в НАТО,който са Генерали и шефове на ВВС.Прочети да видиш,колко много примери има в историята,как виши воени стават Президенти на страните си,САЩ/ Айзенхауер,с ранг на армейски генерал,Франция,Испания и много др.,който не са станали военни пенсионери.Щом Радев толкова не става,защо тогава Борисов 10 години го държа за шеф на ВВС и го направи Генерал.Или Борисов назначава само тъпи и прости хора.Докато беше летец беше умен и готин,но щом стана Президент вече е тъп и прост.Ако беше Президент на Герб щеше да е най готиния човек на земята.Престави си Цецо Цветанов,който сега всички го обичат в Герб,зе запише в БСП,веднага ще пишат колко е тъп и прост.

Оценка:
-0 +2

гошо
35 Отговор

До коментар #33 от "Голем смях":


Не съм писал ,че Радев е най добрия пилот на земята, със сигурност има много по добри,казах само,че пилот на изтребител не може да е прост,както някой пишат.Също така не са много пилотите в НАТО,който са Генерали и шефове на ВВС.Прочети да видиш,колко много примери има в историята,как виши воени стават Президенти на страните си,САЩ/ Айзенхауер,с ранг на армейски генерал,Франция,Испания и много др.,който не са станали военни пенсионери.Щом Радев толкова не става,защо тогава Борисов 10 години го държа за шеф на ВВС и го направи Генерал.Или Борисов назначава само тъпи и прости хора.Докато беше летец беше умен и готин,но щом стана Президент вече е тъп и прост.Ако беше Президент на Герб щеше да е най готиния човек на земята.Престави си Цецо Цветанов,който сега всички го обичат в Герб,зе запише в БСП,веднага ще пишат колко е тъп и прост.

Коментиран от #36


Оценка:
-0 +2

Голем смях
36 Отговор

До коментар #35 от "гошо":


Ти си мислиш ,че има разлика между Боко и Румен ли.Нали едни и същи кукловоди им дърпат конците.Нали ГЕРБ нарочно издигнаха неизбираем кандидат ,за да може човекът на Решетников,респективно на Мацква да спечели.Можеха да извадят поне 100 по-печеливши кандидатури от този тъп анонимник.Всеизвестно е,че военните не са най-умната част от обществото.И не ми давай примери с Де Гол или Франко .Той и Сталин е бил генералисимус ,а Пиночет направи Чили най-богатата страна в Ю.Америка.Да не говорим за режима на полковниците в Гърция,военните преврати в Турция и половин Африка и Азия.Там където са управлявали военни с малки изключение е имало терор и смрад.Щото са мноооого умни.Добре ,че нашия фатмак не може да се развихри.

Коментиран от #37


Оценка:
-1 +2

гошо
37 Отговор

До коментар #36 от "Голем смях":


Дай ми само 5 имена от 100 по-печеливши кандидатури на Герб за Президент.

Коментиран от #38


Оценка:
-0 +1

Голем смях
38 Отговор

До коментар #37 от "гошо":


Азис,русата Златка,„Димитър Пенев,Стоичков,Боко банкянския , професор Пимпирев,Борислав Михайлов ,Кубрат Пулев,Матей Казийски или Станка Златева. И още десетки фолк фурии или плеймейт моделки.Резултатът нямаше да е по-лош,отколкото човекът на Решетников.Поне щеше да е наше момче или момиче.И без това от тази загубена длъжност нищо не зависи и е време тази ясла на народна пара да се закрие.Че на всички отгоре и Вицепрезидент с всичките му антуражи и харчове.Що за богата държава.

Коментиран от #39, #40


Оценка:
-0 +0

39
Този коментар е премахнат от модератор
гошо
40 Отговор

До коментар #38 от "Голем смях":


А между другото за русата Златка и Азис за ПРЕЗИДЕНТ,още не мога да спра да се смея.Забрави и Митьо пищова.

Оценка:
-0 +1

бсфн
41 Отговор
герберски защитници вашите идоли идват от мафията,през 89год.е охранявал житата край дулово после отива при мафията защото като стана гл. секретар го екстрадира в сърбия и си изпроси ген. лейтенантски пагони от първанов защото имал подчинени с по голям чин а дори и искаше наказание на служителки,че го проверявали за семейно положение боклуци ни управляват

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
ТОП 5