ФАКТИ.БГ

МС одобри проекта на Бюджет 2021

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната

Публикувана: 28 Октомври, 2020 16:04
39 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1733
МС одобри проекта на Бюджет 2021
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.3 от 11 гласа.

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 година, която представлява мотивите към законопроекта.Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети на правителството.

Разчетите в АСБП за периода 2021-2023 г. отразяват тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика и оценките за ефекта от разходните дискреционни мерки, в т.ч. и от временните мерки в условията на извънредни обстоятелства.

Приходите за периода 2021-2023 г., изразени като процент от БВП, са в диапазона от 38,3 % до 37,6 %, а в номинален размер те се увеличават, като от 47 645,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 52 423,8 млн. лв. през 2023 година. Разходите, изразени като процент от БВП, са в диапазона от 42,2 % до 39,6 % и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за бюджетното салдо.

В номинален размер разходите се увеличават, като от 52 532,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 54 963,8 млн. лв. през 2023 година. В основните показатели се наблюдава тенденция на номинално увеличение както на приходите, така и на разходите, при условие че се изключат разходите през 2020 и 2021 г., свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията.

Независимо че параметрите на разходната част на бюджета за 2020 и 2021 г. надвишават 40 %-то правило по чл. 28, ал. 1 от ЗПФ, то след елиминиране на ефекта от временните разходи за COVID-19 мерки, те са в рамките на ограничението.

Дефицитът по КФП (на касова основа) показва тенденция на намаляване от 4,4% от БВП през 2020 г. (ревизирана оценка) до 1,8% от БВП през 2023 г. Ако от обхвата на бюджетното салдо се изключи ефектът от временните COVID-19 мерки, предвидени за 2020 и 2021 г., дефицитът се задържа в рамките на ограничението на националните фискални правила, като варира между 1,5 и 2 % от БВП в разглеждания период.

Предвижда се консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление” (на начислена основа) към края на периода, като съответно отрицателното салдо по бюджета за 2020 г. постепенно да намалее в периода 2021-2023 г. През 2020 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5,2 % от БВП. В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 5 % от БВП за 2021 г., 1,9 % за 2022 г. и 2,3 % от БВП за 2023 година. При отчитане на въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, дефицитът на сектор „Държавно управление" за следващата година се очаква да бъде в размер на 2,5 %.

През следващите две години ефект върху салдото оказва и придобиването на бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и придобиването на нов тип боен самолет, като при елиминиране на тези еднократни разходи, дефицитът на начислена основа спада съответно до 1,8 % и 1,3 % от БВП за 2022 г. и 2023 година.

При условие че през 2021 г. ситуацията с пандемията от COVID-19 се влоши значително, което да доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси, свързани с лечението на заболелите български граждани, се предвижда да бъдат заделени за буфер средства в размер на 5 на сто от разходите и предоставените трансфери на част от първостепенните разпоредители с бюджет, както и от субсидиите и капиталовите трансфери от централния бюджет. Това се прави с цел осигуряване на ресурс за форсмажорно извършване на разходи, свързани със закупуване на лекарствени продукти, апаратура, предпазни средства, дезинфектанти, изграждане на допълнителна леглова база, осигуряване на медицински екипи и други.

В областта на данъчната политика в средносрочен план се предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.

Политика по доходите.

АСБП за периода 2021-2023 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година. През 2021 г. ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360,0 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57,8 млн. лв. за непедагогическия персонал.

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 % от 01.08.2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID- 19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството. За 2021 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

Образование.

През 2021-2023 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители, като база за осигуряване на обхвата и качеството в предучилищното образование за постигане на по-високи образователни резултати, прилагане на интегрирани политики за превенция на отпадането от училище, с фокус върху децата и учениците от уязвимите групи и за успешно реализиране на пазара на труда.

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към осигуряване на качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на гражданите, чрез подобряване на достъпа, повишаване на ефективността на системата и справедливо разпределение на ресурсите спрямо потребностите на населението с основен фокус върху осигуряването на адекватна готовност на здравната система в условията на продължаваща епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 с оглед гарантиране предоставянето на пациентите на необходимата медицинска грижа, като същевременно се предпази здравето на работещите.

Приоритетите в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата, особено сред младежите, както и подобряване на адекватността и устойчивостта на системите за социална закрила и социално включване с фокус към най-уязвимите групи в обществото.

Пенсионната политика за периода 2021-2023 г. продължава да се усъвършенства, за да отговори на предизвикателствата, пред които страната ни е изправена, като усилията са насочени към намиране на балансирани и трайни решения, с които да се гарантира, както адекватността и устойчивостта на пенсионната система с демографските и социално-икономическите характеристики на страната, така и с необходимостта от устойчиво нарастване на доходите от пенсии, съобразно темповете на икономически растеж.

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва:

474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7 %, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

Политиката в областта на отбраната. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия, а именно: придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. Допълнително са предвидени средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. За 2021 г. разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, възлизат на 1,69 на сто от БВП, което е с 0,05 % от БВП повече от референтния процент на разходите към БВП по Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 година.

Бюджетни взаимоотношения с общините.

В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г. Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година.

Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. Заделеният за България ресурс по инициативата на Европейския съюз REACT-EU е разпределен в пет от действащите оперативните програми от програмен период 2014-2020 г., които позволяват финансиране на дейности, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Друга мярка, която се предвижда да заработи, е Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility), който представлява ключова програма на Инструмента за възстановяване на ЕС. С него на държавите членки ще се предоставят безвъзмездна финансова подкрепа и заеми, за да се подпомогнат публичните инвестиции и реформи, предвидени в техните планове за възстановяване и устойчивост, както и за смекчаване на последиците за обществото, причинени от настоящата криза с COVID-19.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2021 - 2023 г. се очаква в края на периода държавният дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лв., респективно съотношението на държавния дълг спрямо БВП да нарасне от 25,6 % към края на 2021 г. до 28,2 % в края на 2023 година.

Предвижда се темпът на нарастване на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление" да продължи, номинално и спрямо БВП, в диапазона от 27,5 % от БВП през 2021 г. до 29,4 % от БВП в края на 2023 година. Независимо от повишената стойност на относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП, същите остават далеч под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост на Република България сред 28-те държави-членки на ЕС по отношение на ниска дългова тежест.

Към законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. се предлагат и промени на показателите по държавния бюджет за 2020 година. С проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2020 г. се предвижда, от една страна, намаление на неданъчните приходи по държавния бюджет в нетен размер на 895,0 млн. лв., и от друга, увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 840,7 млн. лв., с което бюджетното салдо по държавния бюджет за годината се предвижда да бъде отрицателно в размер на 5 187,2 млн. лв. (4,4 % от прогнозния БВП).

Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5 249,5 млн. лв. или 4,4 на сто от прогнозния БВП.

Следва да бъде отчетено, че мерките, свързани с пандемията от COVID-19 за сметка на националния бюджет и на пренасочен ресурс от Оперативните програми на ЕС, в годишен план са в размер на около 2,4 % от прогнозния БВП. Тези разходи и загуба на приходи са пряко следствие на извънредните обстоятелства, при които се изпълнява бюджетът през настоящата година. Елиминирайки влиянието на мерките, свързани с пандемията от COVID-19, дефицитът по консолидираната фискална програма за 2020 г. възлиза на 2 % от прогнозния БВП.

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.3 от 11 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Перо
1 Отговор
Един от най добрите бюджет

Коментиран от #3, #34, #35


Оценка:
-30 +3

Гошо
2 Отговор
Честито, един от най-смотаните бюджети напоследък, но нали тия на орлов мост бяха наркомани и платени. Айде със здраве да си плащате заемите сега.

Коментиран от #5, #26


Оценка:
-12 +11

3
Този коментар е премахнат от модератор.
Минчо
4 Отговор
ДОКАТО НАСЕЛЕНИЕТО БЯГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА БЮДЖЕТ.А СКОРО БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ В СВЕТА

Оценка:
-3 +25

5
Този коментар е премахнат от модератор.
Георги
6 Отговор
Бюджетът е бомба в основите на държавата , пари за отбрана ще дава при корона криза и световна такава , че ако хората здравословно и икономически ги съсипеш пак разбиваш националната сигурност бе БиБитКо, винаима и Шкембе воевода! ОСТАВКААААААААААААА

Коментиран от #19


Оценка:
-2 +22

Минчо
7 Отговор

До коментар #3 от "АНКЕТА":


НИЕ СМЕ ФАКТИЧЕСКИ АФРИКАНСКА ДЪРЖАВА ОТ 5 СВЯТ.С НАС СА БЕНИН ЦАР И ДР.

Оценка:
-2 +16

Перо
8 Отговор
ББ е най успешния премиер на страната

Оценка:
-25 +4

Karosel
9 Отговор
Мастиите си лаят кервана си върви!//---// Можете ли по - силно? Давайте да видим!

Оценка:
-10 +4

Българка
10 Отговор
Тия са вече за разтрел!

Коментиран от #14, #27


Оценка:
-5 +19

ГРАД КОЗЛОДУЙ
11 Отговор
предизборни лъжи

Оценка:
-4 +11

тргх
12 Отговор
Видяхте ли сега кой командва?
Всичките ви протести, писма до ЕП, посещения на евродепутати, резолюции и дрън- дрън са Пунта Мара.
И после не ревете, че тоя бил на дувара на оня, че другия го финансирал Божков или Василев и пр...
Вебер и Туск управляват Бг.

Коментиран от #16


Оценка:
-3 +12

ГРАД КОЗЛОДУЙ
13 Отговор

До коментар #3 от "АНКЕТА":


точен пост на ник АНКЕТА

Оценка:
-1 +3

14
Този коментар е премахнат от модератор.
Перо
15 Отговор
Правителството мисли за всички

Оценка:
-10 +2

Българка
16 Отговор

До коментар #12 от "тргх":


Видяхме и знаем кой краде.
Идва сметката

Коментиран от #20


Оценка:
-0 +12

Фаро
17 Отговор
МС не са ли гербаджииската сбирщина

Коментиран от #28


Оценка:
-3 +8

1-20
18 Отговор
Двойно увеличение за неграмотните даскали, които не могат да преподават дистанционно.

Оценка:
-2 +7

ГРАД КОЗЛОДУЙ
19 Отговор

До коментар #6 от "Георги":


прав си приятел ГЕОРГИ герб искат болна и слаба ДЪРЖАВА силна мафия а у нас мафията си имат държава

Оценка:
-0 +12

Баба Илийца
20 Отговор

До коментар #16 от "Българка":


И къде идва тая сметка, къде ги тия кръчмари като площада е празен ? Идва - тръцки !

Оценка:
-4 +0

Тоя Тулуп Бойко
21 Отговор
Ще фалира държавата. Простак милиционер да управлява, това го няма никъде и не може да се случи.

Оценка:
-0 +12

Чичо
22 Отговор
Квото и да пише там следващото НС първо него ще промени, и бацо у затвор 😂

Оценка:
-1 +5

Народът
23 Отговор
Бюджетаро бай Киро пак се е нacpaл! На всички ни натресе маски, а той маа гащи с БОКо без памперс?! Поздравяваме го заедно с БОКо и с ДС-Ванче караПрас с БКП+БЗНС-номенклатурна ДС-агентурна майка мaнгo-каракачанска?!

Оценка:
-0 +2

ха ха
24 Отговор
Новината трябваше да е : Радев одобри бюджета.

Коментиран от #29


Оценка:
-1 +1

ГОРСКИ
25 Отговор
Мандата ви свършва а одобрявате бюджета много сте нагли ?????

Коментиран от #30


Оценка:
-2 +4

ares
26 Отговор

До коментар #2 от "Гошо":


Ти си голям експерт

Оценка:
-2 +0

27
Този коментар е премахнат от модератор.
28
Този коментар е премахнат от модератор.
ares
29 Отговор

До коментар #24 от "ха ха":


Кой е па тоя че да одобраява нещо

Оценка:
-2 +1

ares
30 Отговор

До коментар #25 от "ГОРСКИ":


След март месец продължава.ПОБЕДА НА ГЕРБ

Коментиран от #32


Оценка:
-5 +0

31
Този коментар е премахнат от модератор.
Насакото Яката
32 Отговор

До коментар #30 от "ares":


Не ГЕРБ,а Гроб хе хе

Оценка:
-1 +5

ГРАД КОЗЛОДУЙ
33 Отговор
герб ни води у пропаста

Оценка:
-1 +5

Дъртият
34 Отговор

До коментар #1 от "Перо":


Няма кой да връща държавният дълг, останахме само дъртаци и пенсионери и инвалиди.

Коментиран от #37


Оценка:
-0 +3

САМО ФАКТИ
35 Отговор

До коментар #1 от "Перо":


Как ще ги стигнем Румънците?

Минималната месечна работна заплата

Как ще ги стигнем Румънците?

С нашите ОПГ-ГЕРБ и ОПГ-ДПС?
С нашият патологичен самохвалко, лъжец и крадец
Чекмедже Боко Джипкаджи?

Евростат
Към януари 2020 г.
Минималната месечна работна заплата в отделните държави членки.

Най-малка е, 312 евро в България, или 624 български лева!
В Румъния, минималната месечна работна заплата 913 български лева!

Или румънецът получава минимум 46,3 % повече от българина!!!

Как ще ги стигнем Румънците?

ОПГ-ГЕРБ и ОПГ-ДПС,
под методическото ръководство на Борисов и Доган,
и под плодотворното дърлене на Нинова и БСП,
закопават България на дъното на ЕС!

Последна по заплати и пенсии!
Първа по смъртност и корупция!

Оценка:
-0 +4

Отровното трио
36 Отговор
Народе?! Защо търпите това! С този бюджет ще раздадат на народа НАШИТЕ пари. Като вземем властта няма да има и една стотинка за нас!

Оценка:
-2 +1

Нощ след нощ
37 Отговор

До коментар #34 от "Дъртият":


40 милиарда лева външен дълг има да ги връщаме към близките на 40години тоест 2060

Оценка:
-0 +2

Тото прогноза
38 Отговор
6,7,9 ,3 ,13, 45

Оценка:
-0 +1

Венци
39 Отговор
Яко крадене за олигархията и обръчите от фирми на ГЕРБ-ДПС
А за материала - най-дълго от трите.

Оценка:
-0 +3

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Владимир Путин
Президентът на Русия в интервю за американската NBC
Не ползвам Twitter. Доналд е по-модерен човек от мен"

Още бисери