ФАКТИ.БГ

Радев сезира КС заради Закона за здравето, оспорва обявяването на епидемична обстановка

Президентът нееднократно е призовавал отговорните институции към планирано и управляемо излизане от извънредното положение

Публикувана: 14 Май, 2020 10:09
59 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2832
Радев сезира КС заради Закона за здравето, оспорва обявяването на епидемична обстановка
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.3 от 39 гласа.

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка. Държавният глава оспорва нейното обявяване от Министерския съвет, липсата в закона на пределен срок за продължителността ѝ, формалните критерии за преценка на опасността за живота и здравето на хората и непропорционалното ограничаване на техните права.

Следва пълен текст на искането от президента за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за здравето:

Уважаеми конституционни съдии,

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето. С последните изменения в чл. 63 от Закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) беше развита уредбата на извънредната епидемична обстановка. Според дефиницията в § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби „извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. В чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето се предвижда редът за обявяване на извънредна епидемична обстановка по ал. 1, който включва извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск, предложение от министъра на здравеопазването и решение на Министерския съвет. За да се обяви извънредна епидемична обстановка, според чл. 63, ал. 3 при извършването на оценката на главния държавен здравен инспектор трябва да се констатира непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от заразна болест по чл. 61, ал. 1. В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето непосредствената опасност се презюмира с констатирането на някой от алтернативно посочените в разпоредбата критерии. Наред с това чл. 63, ал. 2 предвижда извънредната епидемична обстановка да се обявява за определен период от време, но не установява нито определен, нито определяем срок за времевите ѝ предели. Обявената извънредна епидемична обстановка е основание за въвеждане на временни противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването или на директора на съответната регионална здравна инспекция според териториалния им обхват, които могат да ограничават конституционни права на гражданите. Считам, че тези промени в Закона за здравето го отдалечават от конституционните стандарти, допускащи ограничаване на основните права, и не държат сметка за ролята, която законодателната власт има в този процес.

Конкретните ми съображения за оспорване на съответствието с Конституцията на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето са следните:

1. По чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето Използването на родовото понятие за бедствие в дефиницията на извънредната епидемична обстановка е показателно за опита на законодателя да разграничи извънредното положение от извънредната епидемична обстановка. Предвид това обявяването на извънредната епидемична обстановка се възлага в компетентност на Министерския съвет подобно на уредбата в чл. 50а от Закона за защита при бедствия. За разлика от последния закон, който фиксира и срока на действие на бедственото положение (не повече от 7 дни, с възможност за удължаване до 30 дни – чл. 51, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия), в Закона за здравето подобен подход не е приложен. Изисква се само обявяване за извънредната епидемична обстановка за определен период от време, но законът не определя, нито дава критериите за определяне на пределния срок, за който може да бъде обявена такава обстановка. Като се има предвид, че за периода на нейното действие могат да бъдат ограничавани основни права като правото на придвижване, правото на труд, не се спазва конституционното изискване по чл. 57, ал. 3 ограниченията със закон да бъдат временни. С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето законодателят допуска ограничения на основните права, без да дава времевите предели на ограниченията. Преценката се прехвърля на Министерския съвет – относно обявяването на извънредната епидемична обстановка и времето на ограниченията, и на министъра на здравеопазването – относно основните права, които могат да бъдат ограничавани. Така законодателят абдикира от конституционната си отговорност по чл. 57, ал. 3 при ограничаване на основните права на гражданите, недопустимо делегирайки на изпълнителната власт делегирани му от Основния закон правомощия. Неглижирана е и разпоредбата на чл. 61 от Конституцията на Република България, която при бедствия изисква от гражданите съдействие на държавата и обществото, а не установява основание за ограничаване на основни права. По изложените съображения считам, че чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето е в противоречие с чл. 57, ал. 3 и чл. 61 от Конституцията.

2. По чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето са изброени алтернативни критерии, при които законодателят приема, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. От една страна, законодателят изисква извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск от главния държавен здравен инспектор по чл. 63, ал. 2, а от друга страна, задължава да се приеме, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, когато се констатира някоя от алтернативно посочените по ал. 3 хипотези. По този начин оценката се формализира и свежда до предварителен списък от констатации, без да се държи сметка как се засягат животът и здравето на гражданите. Вместо да се търси пропорционалност на въздействието, което ще се цели с обявяването на извънредната епидемична обстановка, законът свежда непосредствената опасност до констатация - например за ниско имунизационно покритие на населението (чл. 63, ал. 3, т. 4), без да държи сметка в тази ситуация за разпространението на болестта. Този законодателен подход презюмира необоримо непосредствената опасност в конкретно изброени случаи. По този начин критериите не служат за основа на оценката на епидемичния риск. Те налагат изводи, които не следват от експертно становище, а от предварително зададени от законодателя констатации. Това формализиране крие сериозен риск от приемане, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето, без да е направена преценка за съразмерност на ограниченията за правата, които ще са последица от обявяването на извънредна епидемична обстановка. Както приема Конституционният съд (Решение № 2 от 2006 г., Решение № 8 от 2019 г.), без регулация държавата не би могла да изпълни позитивните си задължения, за да гарантира основните права, но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност от това, противоречи на логиката на основните права като отбрана на автономната сфера на индивида срещу държавата. Предвид това и формалните констатации в една оценка, която трябва да се прави въз основа на експертни заключения, се дава необосновано широко поле за ограничаване на основните права. Това не съответства на принципа на правовата държава, заложен в чл. 4 от Конституцията, и не издига във върховен принцип правата на личността.

3. По чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето Предвидените в чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето противоепидемични мерки, макар и във всяка една от посочените алинеи да се декларира временният им характер, не са обвързани с установени в закона пределни срокове или поне критерии за тяхното определяне. В чл. 63, ал. 5 и 6 е предвидено, че въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването могат да включват ограничаването на конституционни права - забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави с определени изключения, временно ограничаване придвижването на територията на страната, временно ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение или други обекти или услуги, предоставяни на граждани. По този начин основни права като правото на придвижване на територията на страната, правото на труд могат да бъдат подлагани на ограничения, без да е спазено изискването, че „със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите“. Ограниченията на такива същностни права без законово определен времеви лимит ги превръща в постоянни ограничения, налагани по преценка на изпълнителната власт, което не съответства нито на чл. 57, ал. 3, нито на чл. 8 от Конституцията. Конституционният съд подчертава необходимостта от конкретни гаранции, че прилагането на мерките ще е свързано с постигане на тяхната основна цел (Решение № 12 от 2013 г.). Възможността за прилагане на мерки в тези граници, наред с широките възможности за обявяване на извънредна епидемична обстановка, води до засилване на властовата асиметрия между изпълнителната и останалите власти (в този смисъл Решение № 1 от 2005 г.). Принципът на пропорционалността изисква прехвърлянето на правомощия да бъде подчинено на идеята за максимализиране на защитата на обществения интерес и основните права, а не да води до намаляване на гаранциите за защита на обществения интерес и основните права (Решение № 5 от 2005 г.). Като изисквания за пропорционалността на определени ограничения съдът в Люксембург счита, че въведената законова мярка трябва да е единственият начин за постигане преследваната цел или, ако има различни начини за постигане на същата цел, избраното средство да е най-малко утежняващо за частните субекти сред всички възможни; да е налице систематичност и съгласуваност – мярката да не води до резултат, обратен на преследваната цел (Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-388/07).

Уважаеми конституционни съдии,

По изложените съображения се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и 8 от Конституцията на Република България. Предлагам да конституирате като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на здравеопазването и омбудсмана.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.3 от 39 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
импийчмънт за този
1 Отговор
Този контролираната опозиция само ви успива. Нищо няма да направи, както до сега през мандата си, а го избрахте с огромно мнозинство, пак прилъгани с празни надежди.

Коментиран от #4, #7, #27, #31


Оценка:
-84 +22

Последния софиянец
2 Отговор
Като ние пикаем на правата си, така ще е. Добре че има един човек да мисли а народа.

Коментиран от #15, #17


Оценка:
-23 +96

Лили
3 Отговор
Мислих че днес ще бъде хубав ден ,и изведнъж рАДЕВ

Коментиран от #8, #9, #19, #43


Оценка:
-86 +26

Глей си работата
4 Отговор

До коментар #1 от "импийчмънт за този":


Аз пак ще гласувам за него!

Оценка:
-26 +80

Мишо Бирата
5 Отговор
.. скоро ще има флаш моб "ПИРОНА-19" ... всеки който се чувства излъган , предаден или баламосан от Рапона да вземе в ръката си камъче (но наистина камъче - такова което може да се побере в детска ръчичка) и да го остави пред Общината си !!

Оценка:
-12 +32

Някой си
6 Отговор
Нещо за следенето на мобилни телефони от МВР?
Няма, йок!

Оценка:
-7 +33

ееее
7 Отговор

До коментар #1 от "импийчмънт за този":


Нещо му има на човека, лекарите да се произнесат. Между другото как стои въпроса със замяната му при неработоспособност юридически?

Коментиран от #12


Оценка:
-54 +19

8
Този коментар е премахнат от модератор
9
Този коментар е премахнат от модератор
Pilot
10 Отговор
Ей, ако имахме поне малко самосъзнание и гордост, отдавна да сме приключили с тиквите, тумбаците и мутрите , както всички хора по света, а не ганьо да си стои в къщи и да чака някой друг да му свътши работата !
Президента нищо сам не може да направи !

Коментиран от #11


Оценка:
-15 +62

Лили
11 Отговор

До коментар #10 от "Pilot":


Сигурно и с Деса сам нищо не може за направи

Коментиран от #16, #20


Оценка:
-40 +17

Гешеф
12 Отговор

До коментар #7 от "ееее":


С Бойко и Мутафчийски работим по въпроса.

Оценка:
-8 +16

Гост
13 Отговор
Да се обзаложим, какъв ще е отново резултатът.
Много слаба опозиция. Искам силна опозиция. То иначе управляващите си правят каквото искат на наш гръб.

Оценка:
-5 +36

Българин
14 Отговор
ИКОНОМИКАТА НИ НЯМА ДА РЕСТАРТИРА НА 100% ДО КАТО ЕВРОПА И СВЕТА БОЛЕДУВАТ!!!
МОЖЕ ДА СЕ НАПЪВАМЕ, МОЖЕ ДА ЛАЕМ ТОВА Е, НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ!!!

Оценка:
-10 +22

Всички полудяха
15 Отговор

До коментар #2 от "Последния софиянец":


Ко каза ко?????

Оценка:
-10 +8

Когато
16 Отговор

До коментар #11 от "Лили":


Ако искаш да ти направя един " марсианец "

Коментиран от #26


Оценка:
-5 +6

Добруджанец
17 Отговор

До коментар #2 от "Последния софиянец":


В същност не е един , цялото 'бсп' ги мисли тези работи.Президентчето е само за вътрешно партийна употреба,както бяха и тези преди него.

Коментиран от #29


Оценка:
-26 +13

Червен имбецил
18 Отговор
Ушатият пингвин има-няма изчезне за 10-15 дни и ХОП изскочи да каже някоя простотия.....

Оценка:
-30 +19

19
Този коментар е премахнат от модератор
20
Този коментар е премахнат от модератор
Ако не може
21 Отговор
Да ги матира тези нехранимайковци от кабинета на Боко, поне да им дава вечен шах. Сега е момента да ги притисне.

Оценка:
-15 +15

Кафяво червен трол
22 Отговор
Какво е Радев? Пилот който вече не вдига изтребителя

Оценка:
-32 +18

Барцалоняка
23 Отговор
Пуснах карантина зарад Барцелона, ся пак зарад фк Подуене, пък другия месец ще видим

Оценка:
-9 +22

баш Сужук
24 Отговор
Номера с карантината мина веднъж зарад Барцелона, от тук нататък отива на минус ралтата

Оценка:
-8 +24

бат Толумб
25 Отговор
Жиросвам на Радев МС и отивам в Барцалона

Оценка:
-8 +11

Лили
26 Отговор

До коментар #16 от "Когато":


И ти като цялата ви партийка,на думи царе ,а като дойде време за работа , съжалявам мила засечка .

Оценка:
-9 +9

27
Този коментар е премахнат от модератор
28
Този коментар е премахнат от модератор
Последния софиянец
29 Отговор

До коментар #17 от "Добруджанец":


Милионерите от БСП мислят само как да си запазят милионите. На всички е ясно че в следващия парламент ще има само четири партии с равни проценти. Ще има нужда от тройна коалиция. Свалят кака Кури и турят колаборациониста Гергов. БСП, ГЕРБ и ДПС правят тройна коалиция, а Слави е опозиция.

Коментиран от #50


Оценка:
-7 +11

jorj
30 Отговор
За Десислава няма ли да сезираш КС, след като по конституция няма Първа дама а тия влачиш навсякъде!!!

Коментиран от #33, #34, #44


Оценка:
-16 +12

Мислещ
31 Отговор

До коментар #1 от "импийчмънт за този":


Какво значи "няма да направи"? Той е сезирал съда, а останалото съда трябва да направи.

Оценка:
-9 +17

достоен
32 Отговор
Браво, Г-н Президент!

Оценка:
-10 +19

Червен имбецил
33 Отговор

До коментар #30 от "jorj":


Деса в момента хока Радев по 10 пъти на ден, защото няма командировки, делегации, гала вечери и шебека се е видял в чудо и си го изкарва на бате Бойко...

Коментиран от #38, #58


Оценка:
-15 +12

Последния софиянец
34 Отговор

До коментар #30 от "jorj":


Да ходи парясник като Плевнелиев ли?

Оценка:
-6 +11

Радко Пиратков
35 Отговор
Аз Що не взема да обявя една военна обстановка за неопределено време и да изкатам БТР ите по площадите че то без бой няма да се мине

Оценка:
-5 +6

Атанасов
36 Отговор
Браво!!!

Оценка:
-5 +9

37
Този коментар е премахнат от модератор
38
Този коментар е премахнат от модератор
Факти,
39 Отговор
Обосновете се поне веднъж защо изтривате неудобните коментари? Излиза че Вие може да цензурирате по Ваше лично осмотрение!

Оценка:
-2 +6

Умно село
40 Отговор
Дадена им такава власт в ръцете могат да лашкат стадото и тулупите до безкрай!
Извънредното положение ПАДНА!
ДА ЖИВЕЕ ИЗВЪНРЕДНОТО ЖИВУРКАНЕ И ПЛАШЕНЕ С ЧУВАЛИ ЗА ПОИЗСТИНАЛИ ЖИВИ!
Да вписват държавата във АП и да се приключва.
То държавата отдавнта я отнеха от хората.

Оценка:
-3 +8

пройчо
41 Отговор
Разлигавеното леке плевнелиев днес има рожден ден!Честито на феновете на Бою Джиросания.

Оценка:
-4 +8

42
Този коментар е премахнат от модератор
Шишето е затворено
43 Отговор

До коментар #3 от "Лили":


Утайките се появиха в група!
Разклати бутилката малко ,за да се видиш какъв си!!!
Цеката ви е стандарта на мисълта и словото.

Коментиран от #46


Оценка:
-2 +4

Първа дама
44 Отговор

До коментар #30 от "jorj":


няма. По протокол обаче при междудържавни посещения държавният глава е съпровождан от съпругата си. Някога, като вдовец, Тодор Живков бе съпровождан от дъщеря си. Този протокол не е от вчера, нито е дошъл в България с назначението на Радев. И Петър Стоянов, и Ж.Желев, и Г.Първанов го спазваха. Плевнелиев беше толкова отвратителен, че даже и тогавашната му съпруга го неглижираше, но това е друга тема. Постарай се да не пишеш простотии за едната слава, няма да я получиш.

Оценка:
-5 +6

45
Този коментар е премахнат от модератор
Лили
46 Отговор

До коментар #43 от "Шишето е затворено":


Като всеки алкохолик, мисленето ти се свежда до бутилка и утайка

Коментиран от #49


Оценка:
-5 +1

Без промяна145 години
47 Отговор

До коментар #42 от "Верно ли":


Наследство от Турското иго, Левски да си лежи и почива, че ако се събуди , доста ще се учуди, че за тези, стотина години,нищо не се е променило.
Предателите и доносниците , са повече от нормалните честни Българи.,
Продават си децата за жълти стотинки, като роби ,Държавата е превзета от Димитър общи и Партията му и вече почти поробена.

Оценка:
-0 +2

48
Този коментар е премахнат от модератор
има и друго платно
49 Отговор

До коментар #46 от "Лили":


Мисленето си е твое, не употребявам алкохол,и не пуша цигари
не членувам в политически партии, не си ти виновен,виновни са твоите родители, че са те оставили ,да караш в еднопосочното движение ,до момента, а там има знаци и ти не искаш да ги спазваш.
Първите 7 години определят ,независимото мислене, после е късно.

Коментиран от #52


Оценка:
-0 +4

Пращи от акъл
50 Отговор

До коментар #29 от "Последния софиянец":


За този коментар ,ще те предложа за Нобелова Награда!

Оценка:
-0 +1

Майор Строгов
51 Отговор
То не бяха призиви , то не бяха отзиви. Тоя отдавна излезе от задния вход на Президенството , останаха му само зелените чорапи на Дондуков . Фигурант с болни амбиции.

Оценка:
-4 +6

Лили
52 Отговор

До коментар #49 от "има и друго платно":


Когато ходиш като пате , крякаш като пате ,и приличаш на пате ,обикновено си пате. Така че колко си безпартиен и не пиеш ми е ясно

Оценка:
-3 +2

Илон Мъск
53 Отговор
БТРите първо трябва да минат през руско-съветската сволоч , да се направи едно хубаво почистване и обезпаразитяване от оня призрак дето бродел по Европа , да се натоварят всички тия на чинията от Бузлуджа и да се пратят като космически боклук в депото на някоя Черна ДУПКА.

Оценка:
-3 +6

54
Този коментар е премахнат от модератор
Ф16
55 Отговор
Моля Ви Г-н Президент, освободете поста по-бързо. Абсолютна карикатура станахте от нестихващите Ви самовлюбени критики. Нямате нищо общо с реалността. Само мрънкате, но нищо не сте свършили цял мандат. Абсолютен поплювко и детско кречетало на пружина. Когато и да дойдат следващите избори за вашия пост сте аут. Вече и децата ви се смеят на червените 0лигофренски критики. Как не Ви омръзна да си дъвчете утопичните идеи. Търсите, подобно на последователите си лесни отговори на сложни и мнооого комплексни въпроси. Това време отдавна отмина. Само някои останахте в него и не можете да изплувате от глупостите си.

Оценка:
-4 +6

Ван дер Любе
56 Отговор
Браво на президента. Очевидно Борисов прескача конституцията и някой трябва да го спре. Да ходи да ремонтира Графа и Дондуков, че се скапаха, а може и тръбата за Перник, че и тя не става.

Оценка:
-5 +3

57
Този коментар е премахнат от модератор
jorj
58 Отговор

До коментар #33 от "Червен имбецил":


Супер!!!!!!

Оценка:
-1 +0

Аве Адолф Хайлллл
59 Отговор
Ами той фатмака си е с по презумция с ограничена мисловна дейност, и какво друго му остава , освен да повтаря и преповтаря устава написан му от Корнелка - изкуфелка , направо си е за съжаление тоз човечец ......

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Соломон Паси
Соломон Паси с коментар пред бТВ за мигрантите:
По темата за бежанския поток премиерът ни е по рождение в оставка."

Още бисери