11 35933

#ДжиПиГейт: Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми

 • биволъ-
 • корупция-
 • подкупи
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Данни за мащабна и всеобхватна корупция в европроекти излизат от скритото счетоводство на мрежа от консултантски фирми, свързани с големи строителни компании, пише Биволъ, който разполага с непублична документация за десетки проекти на обща стойност стотици милиони лева. Сред тях има счетоводни файлове с изрично отбелязани суми за подкупи.

Разкритията са за проекти по ПРСР, Оперативните програми и програмата за енергийна ефективност. Консултантите се уреждат директно с така наречените софт проекти – външна техническа помощ по оперативните програми, консултации за управление и отчитане на проекти, осигуряване на информираност, проучвания и оценка за въздействие, публичност и т.н. Като правило те са за суми от няколко десетки до няколко стотици хиляди лева.

Следват хард проекти за строителство на сгради, пътища, водопроводи, депа за отпадъци, саниране и т.н. при които сумите са за милиони и десетки милиони. Същата мрежа от консултантски фирми движи обществените поръчки за големи строителни фирми манипулира документацията и предрешава резултатите чрез подставени лица в оценителните комисии.

От няколко изпълнени проекта, свързани с фирмата „Джи Пи Груп“, се вижда и как се краде от проектите. Водят се паралелни количествено стойностни сметки, извършва се значително по-малко работа от предвидената, влагат се по-малко материали, но всичко се фактурира на разплащателния орган както е по задание и фирмите получават пълната сума.

Разликата от 30-40% е смъртоносният данък корупция, който убива реално, както показа трагедията край Своге. Защото в условията на повсеместна корупция би било невероятно схемата около „Джи Пи“ да е изключение, а другите да са чисти и в бяло. Най-вероятно в страната действат няколко такива мрежи, с които са обрасли всички по-големи играчи на пазара на обществените поръчки и усвояването на еврофондовете.

Чрез комисионни към просперитет

За да печелят и придвижват безпроблемно проектите, консултантските фирми смазват с подкупи властта на всички нива – от заместник-министър до одитори и експерти, личи от тайното счетоводство на фирмите „Рила Консулт“ ЕООД, „Европрограмконсулт“ ООД, „Ем Консулт Финанс“ ЕООД, „ЕС Енерджи Проджект“ ЕООД и „Лиан Консулт Сървисиз“ ЕООД. Комисионните са отбелязани грижливо в екселски таблици по месеци, като редакцията ни разполага с данни за период от година и четири месеца – от ноември 2013 до февруари 2015.

През този период консултантските приходи на групата от фирми възлизат на 7 212 448 лв., а раздадените комисионни на 4 027 280 лв. Това прави над 55% от приходите.

В тайното двойно счетоводство, което не е за външни очи, са отбелязани детайлно всички приходи и разходи на фирмите за заплати, офис, коли, оставащата печалба и специална колона „Комисионна“. В нея бенефициентите са обозначени в повечето случаи с малко име или с името на институцията, като има и някои твърде любопитни съкращения.

Институции на хранилка

Например: Кмет Вн. – 45 000 през декември 2013 г., Кмет Вн. 16 185 през март 2014, Вн – км.– 35 000 през април 2014, Видин -к – 10 000 през септември 2014.

В същото време „Рила Консулт“ изпълнява проект „Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Видин при изпълнението и управлението на проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” на стойност 497 000 лв. Ако Кмет Вн и Вн -км. са едно и също лице и то има отношение към проекта във Видин, може да се заключи, че само то е усвоило 21% от сумата за проекта.

Освен Кмет Вн., в отчетите се появява и Вн Станислава – Видин одит – 5 200 през декември 2013, Станислава – Видин упр – 9 920 през декември 2013, Станислава Вн – 5 705 през март 2014, Станислава одит Вн – 7 750 през април 2014, Станислава тех пом Вн – 13 520 през април 2014, Станислава Вн – 8 000 през юли 2014.

Станислава обаче не е само от Вн. През май 2014 г. имаме Станислава МОСВ писане на процедури с комисионна 6000 лв. През септември 2014 са дадени 23 705 на Станислава МОСВ климат и дифузни, а през декември още 10 000 на Станислава, одит МОСВ. Общо Станислава е получила 89 800 комисионни.

Станислава МОСВ климат и дифузни твърде вероятно се обяснява с проекта „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води“ с участието на „Европрограмконсулт“ ООД, за който МОСВ плаща 487 000 лв. Освен това същата фирма има договор с МОСВ за „Разработване на национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвата“ за 139 500 лв. , а междувременно „Рила Консулт“ се труди над „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”, за което МОСВ плаща 607 000,00 лв.

Всичко това може да се свърже и с двата записа от февруари 2015 г. МОСВ зам – 32 812 и Зам. МОСВ – 32 810.

Освен Министерството на околната среда и водите, фирмите от това съзвездие имат проекти финансирани от РИОСВ – София за „Маркиране с трайни знаци на терен границите на резервати и поддържани резервати, почистване и маркиране на екопътеки на територията на „Богдан“ срещу 150 000 лв., РИОСВ Смолян за „Маркиране с трайни знаци границите на терен на резерватите и поддържаните резервати” срещу 98 000 лв. и проект обозначен само с РИОСВ за „разработване на планове за управление на защитените територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан” срещу 797 000,00 лв.

Комисионните за РИОСВ обаче са доста стиснати на фона на сумите, които се усвояват. 8000 през октомври 2014 за РИОСВ – Смолян и още 8000 през февруари 2015, когато са отчетени и едни 50 000 за ГП РИОСВ. За сметка на това проектът за екопътеки в Богдан е отразен с няколко записа: Богдан АОП 6 000 + 4000 лв. януари 2014 и Богдан АОП с 25 000 + 12 000 лв. през юни 2014 г.

Следват общинските проекти, финансирани основно по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), където комисионните са по-умерени.

„Рила Консулт“ изпълнява проекта „Външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, финансиран по ОПОС от МОСВ. Той е на стойност 523 000 лв за 18 месеца. Договорът е сключен на 12.08.2013 г. а през януари 2014 г. е отчетена комисионна МОСВ Севлиево – 33 000. Същият месец е отчетена и странната Глоба Севлиево 52 300. През юни 2014 се появява Севлиево – 10 000, а през август Иво – договаряне Севлиево – 2000 лв.

От следващите запис за август Иво АОП Асеновград – 6000 и Иво Правец – 19 200 може да се направи интерпретация, че някакъв Иво от Агенцията за обществени поръчки помага за договарянето на проектите и съответно получава комисионни. Още повече, че Иво изглежда редовен клиент. Иво АОП получава 4000 през октомври 2014, Иво АОП Сопот получава 2000 същия месец, , Иво по дог от Правец получава 11 120 през юни 2014, Иво Разлог получава 6000 пак през юни и т.н. Без да правим абсолютно никакво твърдение, възниква основание да насочим своето внимание към тогавашния Главен секретар на агенцията Иво Кацаров.

„Рила Консулт“ изпълнява два проекта по ПРСР, финансирана от ДФЗ за община Етрополе всеки за по 60 000 лв. Под формата на комисионна това се материализира със записа Етрополе ДФЗ – 15 000 лв. през ноември 2014. Инициалите на Държавен Фонд Земеделие се появяват няколко пъти за различни суми и по различни проекти: ДФЗ Разлог – 15 000, Свиленград ДФЗ – 2200, ДФЗ Рудозем съгласуване – 1000.

Без имена, но твърде красноречиви са комисионните за Одитор комисия – 700 и Конкурентноспособност – 18 000.

Така на практика не остава институция, отговорна за разпределението на парите от европейските фондове, която да не е покрита, т.е. получила комисионна от фирмите, които са спечелили съответните проекти.

Не всички пари от графата „комисионни“ са отишли обаче за подкупване на длъжностни лица. Значителни суми са платени към големи строителни фирми като „Главболгарстрой“, „Джи Пи Груп“ и „ИСА 2000“. Тези фирми се явяват и изпълнители на големи проекти за строителство на обща стойност стотици милиони лева, които са спечелени очевидно не без решаваща помощ от страна на консултантите и техните комисионерски умения. Към този извод навежда документацията в масива от данни, с който разполагаме.

Потоци от кеш

В отчетите има и приходна графа, данните в която също са изключително интересни. Вижда се, че няколко милиона постъпват само от едно лице обозначено като Теди. Други лица, които внасят значителни суми пари са Тунджай (110 000), Жоро Разлог (77 000), Ради (55 000), Инджов (20 000), Пачо Разлог (10 000) и т.н.

Освен това постъпват големи суми от физически лица под формата на заеми и други плащания: ТБ заем от ДДС на Таня и Лили – 20 000, Петър за Колите за сметка на ЕСБ – 120 000, Заем от Таня и Петър – 200 000.

От друг файл с обобщение за приходите и разходите на една от фирмите става ясно, че от юли 2013 до юни 2014 над 2 милиона лева плащания са извадени в брой.

За същия период фирмата е получила от „Джи Пи Груп“ над 300 000 лв. и от „ГБС“ близо 200 000 лв. Тези приходи са отделно от сумите парите, които са разплатени към фирмата по европрограмите и обществените поръчки, в които се явява изпълнител.

Таня, Петър и Лили

На базата на информация от Търговския и Имотния регистри, Биволъ идентифицира лицата, които контролират консултантските фирми и движат проектите. Това са Татяна Бисерова Хаджиева-Делибашева, Петър Елен Петров и Лиляна Михайлова Зортева-Статева. С голяма доза вероятност това са Таня, Петър и Лили от графата „Лични“ в обобщаващата справка за периода. Тримата си раздават внушителен дял от приходите – над 500 000 лв. всекиму за период от 16 месеца.

На фона на тези сериозни печалби, разходите за заплати на 25 служители във фирмите се движат в диапазона 45 – 55 хиляди лева месечно.

Татяна Делибашева и Петър Елен Петров станаха публично известни покрай трагедията в Хитрино, след като фирмата им „Европрограмконсулт“спечели обществена поръчка за 270 000 лв., за да напише анализ за бъдещите разходи и ползи от инвестиционните проекти в пострадалата от взрива община. Тогава в медиите беше споменато, че те печелят поръчки с подобен предмет предимно в общини, контролирани от ГЕРБ и ДПС, но до задълбочено изследване на техните фирми и поръчки не се стигна.

За Лили – Лиляна Зортева се знае, че е била юридически консултант на вестник Торнадо, като нейната пищна сватба с финансиста Павлин Статев дори попада в лайф-стайл рубриките на вестника.

От фирмената история на тримата се вижда, че те са обвързани в множество компании, които се занимават с консултантски и строителен бизнес и печелят солидни обществени поръчки и европейско финансиране. В много случаи обаче се действа чрез подставени лица. Такъв е случаят с „Рила Консулт“ ЕООД, където нито един от тях не се появява, а номинален собственик се води адвокатът Николай Шопов. Формална връзка все пак се открива, но през ДЗЗД „Рила Консист“, в което „Рила Консулт“ си партнира с „Консист Консулт“ на Делибашева, която е и управител на сдружението.

В „Европрограмконсулт“ ООД обаче Делибашева и Елен Петров излизат като бивш и настоящ собственик. „Ем Консулт Финанс“ е на Делибашева, „ЕС-Енерджи Проджект“ ЕООДсъщо (там тя се появява с моминското си име Хаджиева). „Лиан Консулт Сървисиз“ ЕООД е преименувана на „Лиан Кънстракшън Сървисиз“ и в нея Лиляна Зортева е съсобственик с 50% от капитала.

Лиляна Зортева е собственик също така и във фирмата „Евробилд БГ Груп„, която в миналото е принадлежала на Мая Христова, известна с близостта си с популярната инвеститорка Гинка Върбакова, приватизирала ЧЕЗ. Разследването ни преди половин година за връзките на Мая и Гинка отведе и до лица от близкото обкръжение на премиера Борисов Нейният брат Димитър Зортев пък е съдружник с Петър Елен Петров във фирмата „Ем Пи Проджект„.

Как се крадат еврофондове през НПО с идеална цел

Адвокат Зортева се увлича също така от фолклор и етнографски артефакти, или поне за това говори участието й в сдружението „Шарените гайтани„. В случая обаче не става дума само за хоби, а и за солидно финансиране с европейски средства. Въпросното сдружение е получило 228 660 лв. по ПРСР, за да реализира „Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Пирдоп с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии“. Но това съвсем не е единственият успех на Зортева и нейните приятели и роднини в усвояването на еврофондове с неправителствени сдружения и мултимедия.

Освен в „Шарените гайтани“, където Зортева е съучредител с брат си Димитър, Елен Петров Атанасов (баща на Петър Елен Петров) и Мариос Аврам Янис Томопулос, предприемчивата група е реализирала още един такъв проект за 232 060 лв. в с. Алдомировци. Там аудио-визуалните компютърни технологии се прилагат в полза на културното наследство от сдружението „Алкалия„, а сдружените в него са добре познати фамилии – Петър Елен Петров и Михаил Димитров Зортев. Управител на „Алкалия“ е Александър Йорданов Благоев.

Симона Дачева през сдружението „Маршрути БГ“ (в което влиза и бащата на Петър Елен), прибира 226 600 лв. по ПРСР за „Мултимедиен туристически център и постоянна изложба в гр.Правец“ Сдружението е регистрирано в хотела „Правец Палас“ на площад „Тодор Живков“ 1. То е платило на „Лиан Консулт“ 145 000 лв. за неясно какви услуги.

Татяна Делибашева и Светослав Павлов са съучредители в сдружението „Венетица„, предлагащо подобен мултимедиен продукт в Долна Баня. Там също са усвоени 226 394 лв. по ПРСР. И в този случай „Лиан Консулт“ се явява доставчик на оборудване за проекта.

Тези четири мултимедийни проекта обаче са само за разяждане. Документите сочат, че описания по-горе кръжец е реализирал и четири еднотипни проекта за дневни домове за възрастни хора, всеки за около един милион лева.

Сдружение „МЯСТО, НАРЕЧЕНО ДОМ“ с управител Зорница Димитрова Бошнакова и членове Анита Димитрова Котова, Елен Петров Атанасов (баща на Петър Елен), Татяна Бисерова Делибашева, Бойка Любенова Иванова и Величка Аврамова Томопулу строи дневен център за стари хора в Каварна за 977 852 лв. по ПРСР.

Сдружение „ПРИЯТЕЛСКА УТЕХА“ с управител Величка Аврамова Томопулу (съпругата на Мариос Аврам Янис Томопулос) е взело 902 314 лв. по ПРСР за „Дневен център за стари хора Приятелска утеха“ в Свиленград. То е регистрирано в хотел-казино „Стар Принцес“ на Драган Цанов 4. Сред утешаващите приятели в сдружението личи името на Мирослава Димитрова Бошнакова – сестра на управителката в предишното сдружение, а също и Венета Христова Мушева, Марин Димитров Николов, Мадлена Бранимирова Иванова, Илиян Илиев Радов и Никола Симеонов Радев.

Сдружение ДОСТОЙНО УТРЕ е взело за построяване на дневен център за стари хора в Етрополе 977 858 лв. Учредители са Лиляна Михайлова Зортева, Татяна Бисерова Делибашева, Петър Еленов Петров, Зорница Димитрова Бошнакова, Симона Петрова Дачева (свързана с Петър Елен Петров чрез няколко фирми), Дафина Димитрова Гюрова и Михаил Димитров Зортев.

Сдружение ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ е бенефициент на проект за 915 744 лв. по ПРСР за дневен център за стари хора в Разлог. Учредители са Бойка Любенова Иванова (виж по-горе), Мартин Бисеров Хаджиев (брат на Татяна Делибашева), Лиляна Михайлова Зортева, Розалина Славчева Бошнакова, Светослав Георгиев Павлов и Румен Велев Христов.

Изброяването на всички съучредители, загрижени за възрастните хора, е важно, защото те се появяват в множество други фирми, печелещи проекти с европейско финансиране. Учредителите на сдруженията въобще не са хора, събрани на идейна основа с обществено полезна цел. Става дума за един и същ дриймтийм, състоящ се от ръководителите Таня, Лили и Петър, заедно с подставените лица – техни служители, роднини и близки. Така например Бойка Любенова Иванова фигурира в две фирми, спечелили проекти по ПРСР за изграждане на фотоволтаична централа. Александър Йорданов Благоев се появява в „Алфа Билд Инженеринг“ на Петър Елен Петров, Анита Димитрова Котова – геодезист, Илиян Илиев Радов – юрисконсулт и Мадлена Бранимирова Иванова – юрисконсулт и Зорница Бошнакова – юрисконсулт са служители на „Лиан Консулт“.

Освен това благородните строителни начинания за около 1 милион лева всяко се строят върху имоти, придобити от фирми на учредителите на сдруженията. Така например, в Етрополе имотът принадлежи на фирмата „Би Ви Пропърти“ на Величка Томополу. В Каварна мястото, наречено дом, принадлежи на „ТБ Консулт“ на Татяна Делибашева. В Разлог имотът е на фирмата-строител „Миле Инженеринг“, а в Свиленград на името на фирма на Лиляна Зортева.

За всеки от тези проекти Биволъ разполага с пълната документация, включително скритото остойностяване и това, което е представено като отчет на ДФЗ. Разликите са драстични и се краде от каквото може. Ето един пример от проекта в Каварна, в докладна записка, гласяща следното:

„По проект изкопа е предвиден с откоси и вертикално укрепване от към пътя, като за земни почви. Реално почвите са скални и няма нужда от укрепване и откоси, които допълнително оскъпяват проекта. Според мен трябва да искаме оферти за реалните количества, а за фонда да представим количествена сметка с укрепване и откоси, както е по проект.“

С такива и други врътки, неофициалните, но реални количествено стойностни сметки са на чувствително по-ниски цени. Данните не са окончателни към момента на съставянето на таблицата.

Във всеки случай, е необходимо да се започне разследване, което може да направи експертен анализ на изнесените данни за разходи и извършените дейности от друга страна. Ако въобще е възможно независимо такова в болестно корупционната среда, в която се намира цялата държава.

Вижда се, че фирмите, които консултират проектите и извършват СМР също са свързани с групата. И фактурират двойни суми спрямо реалните. В Свиленград „Приятелска утеха“ се строи от „Евробилд България“ на Мая Христова, а консултант е „Европрограмконсулт“. „Евробилд България“ обаче наема фирма-подизпълнител и в крайна сметка проекта, а и не само този, излиза доста изгодно, спрямо получените почти милион лева за всеки от обектите.

Другите фирми също имат интересна история. „Техно Строй България“, която строи в Етрополе, е в списъка на топ три изпълнителите на програмата за саниране. Публикации в медиите свързват „Миле Инженеринг“ в Разлог на местния бизнесмен Георги Фарфуров – Дудо, с кмета Любен Татарски.

От друга таблица се разбира, че всъщност „Джи Пи“ е съставила първоначалния бюджет за „Приятелска утеха“, за който са дадени 902 000 лв. европари. И след свършването на проекта се е утешила с едни 370 000 лв.

В записките към проектите на фалшивите сдружения с идеална цел се вижда, че три от тях фигурират като проекти „на Джи Пи“ и един – този в Разлог – „на Миле“.

Силуетът на Златев и сянката на Борисов

„Джи Пи“ и свързани с нея фирми като „Виа Конструкт Груп“ се споменават стотици пъти в огромния масив документация, който Биволъ проучи. Той включва проектните предложения за десетки обществени поръчки за строежи на пътища, мостове, сгради, ВИК мрежи, депа за отпадъци, саниране и т.н.

Така например всички гореуказани сдружения, усвоили милиони за дневни центрове и за мултимедия, са първоначално регистрирани на бул. Черни Връх 59А, където се намира централата на „Джи Пи Груп“ и също така и седалището на пенсионноосигурителното дружество на „Лукойл“.

Пак там се намира фирменият офис на „Рила Консулт“ оповестен в документи за обществени поръчки макар че по регистрация седалището е на ул. Цар Асен. Обединенията с участие на „Рила Консулт“ се регистрират също в сградата на „Джи Пи Груп“. На Черни връх 59 се намира и общата фирма на Петър Елен Петров с Татяна Делибашева „Алфа Билд Пропъртис„, както и „Енерджи Консулт“ – обединение между „Ес-Енерджи Проект„ и „Рафаилов Консулт“, управлявано от Делибашева.

Показателно е, че в таблиците с комисионните в графата „Други“ са отчетени подаръци за босове от „Джи Пи“. През май 2014 е например вписан подарък на стойност 3 960 лв. за изпълнителния директор на „Джи Пи Груп“ Владимир Житенски и още един подарък за Стефан Тотев на стойност 3 500 лв.

Интересна връзка излиза през фирмата „Евро Билд БГ Груп„, където в момента Зортева е съдружник. Преди нея съдружник в същата фирма е била Мая Маринова Христова, известна от разследването ни за връзката на Гинка Върбакова с вътрешен кръг около премиера Борисов, чрез партньора на карти Пепи Лашов.

Самият Златев не отрича, че също играел карти с Борисов

Други фирми, които ползват консултантските услуги на Таня, Петър и Лили са „ГБС“ на Симеон Пашов и „ИСА 2000“ на Юлиян Инджов, но техните проекти са малки по брой и обем в сравнение с тези на „Джи Пи“.

Едра корупция за стотици милиони

Изброените по-горе консултантски фирми изготвят и напасват офертите за „Джи Пи“, като разполагат с вътрешна документация от АОП за търговете, включително и Плик 3 с офертите на конкуренцията, което е грубо погазване на конкурсните принципи.

Освен това консултантите на „Джи Пи“ се изявяват като независими експерти, участват в комисии по ЗОП и помагат за отстраняване на конкуренцията.

Така например Лиляна Михайлова Зортева участва в комисията за оценяване на офертите за третия лъч на софийското метро през 2015 г.. Един от печелившите е консорциум между „Джи пи груп“ и „Станилов“ за участък на стойност 93.89 млн. лв. без ДДС. Зортева, в качеството си на сертифициран експерт по обществени поръчки, дава правни и фактически аргументи за отстраняването на конкурент на „Джи Пи“. При това тя е подписала декларация, че няма свързаност с участниците в конкурса.

Примерът с метрото не е изключение, а по-скоро правило. Самите Лили, Петър и Таня рядко се изявяват като „независими експерти“, а вместо тях в комисиите се включват свързани с групата юристи и строителни експерти като Гергана Цанкова Вълкова, Иван Сергеев Дойнов, Добри Тодоров Кондов, Светослав Георгиев Павлов и други.

Гергана Цанкова Вълкова е дежурен експерт в много проекти, обикновено придружавана от Добри Тодоров Кондов. Тя е придобила през 2014 г. от Симона Дачева фирмата „Радио Релокс“, първоначално регистрирана отново в централата на Черни Връх 59А.

Иван Сергеев Дойнов управлява сдружението „Аква Консулт“ с участието на „Рила Консулт“. Добри Тодоров Кондов е бил управител на Сдружение „Топлина и Възможност“, в което Делибашева присъства чрез брат си и съдружниците си, както беше описано по-горе.

А Светослав Георгиев Павлов също е свързан с това сдружение, както и със сдружението „Венетица“.

При наличието на такива връзки всички конкурси по ЗОП с участието на някой от тези експерти и фирми, свързани с Таня, Лили, Петър и Ко са сериозно опорочени. Но свързаността по правило не се декларира, а и няма #КОЙ да проверява.

Пример: Добри Тодоров Кондов е председател на комисия в община Мадан по обществена поръчка за обследване и технически паспорт на предвидени за саниране блокове. Участва и печели „Ес-Енерджи проект“ на Делибашева. Сумата не е голяма, само 54 500 лв. но следва и голяма поръчка с рамково споразумение за други услуги в община Мадан за 496 000 лв.

А сега накъде?

Логичният отговор е – към прокуратурата. В изложеното дотук има данни за разнообразни съставомерни деяния, които са проследими, проверими и доказуеми. Припомняме, че при неотдавнашната акция срещу групата на хотелиера Ветко Арабаджиев, прокуратурата оповести като доказателство… екселска таблица.

„Едно от намерените неща е екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона“ – заяви пред медиите прокурор Иван Гешев.

В настоящата публикация Биволъ само леко открехва прозореца към зловещия таен бункер на всевластната корупция, заразила тежко всички сфери и етажи на властта в България. Това обаче би трябвало да даде достатъчни основания за радикални реакции от страна на отговорните институции, ако въобще в тях е останало нещо здраво, което да работи в интерес на закона и обществото.

Разкриването на цялата картина ще бъде шокиращо и скандалът би надхвърлил границите на страната. То изисква огромна физическа работа и време, но ние сме твърдо решени да стигнем до край! БиволЪ твърди, че във файловете с които разполага се съдържат не само екселски таблици, но и копия от хиляди страници документация от обществени поръчки. Документите неопровержимо сочат, че конкурсите за обществени поръчки са били опорочени или манипулирани чрез нераглемнтирано разкриване на документи и внедряване на експерти в комисиите по одобряване /поставяне/ на кандидатите.

Изходният материал, ще бъде изпратен и до OLAF. Оттам българската прокуратура може да го „усвои“, ако въобще благоволи да се самосезира по публикации в „електронен сайт“.

Разследването е част от проекта “Exposing fraud in EU-funded projects in Romania and Bulgaria” на Биволъ и Rise Romania финансиран от фонда IJ4EU на Европейската комисия и Европейския център за медийна свобода European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Кондю Себастиян Щраус

  37 1 Отговор
  Пука му на манго и на Ганьо ,нали има рикии и чибачита.
 • 2 Да ги убием с камъни

  57 1 Отговор
  Мръсни крадци, убийци!!!
 • 3 Българина

  48 2 Отговор
  Има едно решение, на жълтите павета на пондърветата и да висят докато изгният. Така следващите хайдуци няма да забравят какво ще им се случи

  Коментиран от #11

 • 4 Реалист

  51 3 Отговор
  Браво на журналистите!!! Сега на ход е прокуратурата. Но да не пропускат и хода на доган със студения резерв. Златев е наглец и пионка на руснаците в България.

  Коментиран от #7, #25


 • 5 Пасатор

  45 0 Отговор
  Чакай уйо да спечелиш обществена поръчка, ако нямаш вуйчо владика!
 • 6 Монтреал

  51 1 Отговор
  Господин Цацаров, надявам се че няма изведнъж да решите и Вие да се присъедините към г-н Борисов и да заминете за Ню Йорк, а ще си свършите работата.
 • 7 куку руку ку

  34 0 Отговор

  До коментар #4 от "Реалист":

  Коя прокуратура?
 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Трънчев

  30 0 Отговор
  Тези неща изглеждат много добре, ако наистина им се обърне внимание.
  Но защо точно сега?! Министрите в оставка още не са освободени. Има и други интересни събития последните дни.
  Това разкритие дано не премества медийното и общественото внимание от нещо друго, което става задкулисно, но ще бъде от значение.
  Въпреки всичко, ако всичко писано е вярно, само и единствено българските власти няма да се справят. Трябва външно независимо разследване. Иначе всичко е обречено да се потули и забрави.
 • 10 Българина

  50 0 Отговор
  След такава статия в англия или германия жандармерията щеше да е на крак с цялата прокуратура.... А тук е ден на майстора като всеки ден....
 • 11 Кратун

  33 0 Отговор

  До коментар #3 от "Българина":

  На16 септември на жълтите павета.СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!!!!##

  Коментиран от #14

 • 12 Bubbles

  29 1 Отговор
  И сега ако има държава и народ трябва изхвърчат една камара глави!
 • 13 Така де

  26 2 Отговор
  Така се работи в ДЕМОНкрацията! Затова Запада ни я налага тази система, за да могат Разбойковците да ни ограбят, прогонят, убият, а после Западняците да дойдат и да завладеят ГОТОВО унижощената нация. Така най-лесно се завладяват чужди държави, с вътрешни хора във властта и демократична система

  Коментиран от #16

 • 14 Bubbles

  17 0 Отговор

  До коментар #11 от "Кратун":

  В Неделя?

 • 15 287

  34 1 Отговор
  Публикувайте/споделяйте всички, защото това няма да се появи по нито една телевизия!!!!!!!!!!!!!
 • 16 ГосТ

  12 2 Отговор

  До коментар #13 от "Така де":

  😂 така де ЕС е виновен !
  😂😂😂
 • 17 Зимен Сън БГ

  28 0 Отговор
  Никой нищо няма да направи! Всички са в схемата и няма мърдане. Ще мине и замине. Нито МВР, нито Прокурори ще кажат дума.. А народа спи ли спи - сладко, сладко!?
 • 18 БЕНЗИНДЖИЯ

  18 0 Отговор
  Управата крадлива управниците 2-пъти а Народа ги знае и нищо не прави еми докато спите те ще крадат айде да ви е честата поредната кражба и продължавайте да свеждате глава пред поробителите ви!
 • 19 Антон 1

  21 0 Отговор
  Нищо ме е това ! Нищо !
  Ум да ви зайде за сто пъти по толкова ! Даже не ни го побира главата !
  В цяла България , за всичко , всичко ! Пътища , училища , градини , болници , общини , туризъм , о много още ! Мафия уникална ! Теминал 2 ! Това !
 • 20 Леле....

  26 0 Отговор
  ВДИГНИ СЕ НАРОДЕ!!!!!!
 • 21 Антон 1

  18 3 Отговор
  Добре , това правителство си заминава , а после ?

  Аз съм отчаян !

  Коментиран от #22, #23

 • 22 Гонорейко

  4 10 Отговор

  До коментар #21 от "Антон 1":

  Тогава ми лапай чепа и смучкай!

  Коментиран от #26, #27

 • 23 Bubbles

  21 1 Отговор

  До коментар #21 от "Антон 1":

  Няма кой, народа трябва да се вдигне и да ИЗТРЕБИ повтарям ДА ИЗТРЕБИ до крак всичката управленческа и чиновническа измет от последните 30 години, за едно с тях да се изтребят и всички олигарси и цялата им рода ДО КРАК. Така всеки следващ ще си знае какво го чака ако сгафи.
  Обаче тъй като това НЯМА ДА СТАНЕ, събирай багажа и през терминал 2!
 • 24 Къде си Кон

  19 0 Отговор
  Кобилкин, няма ли да напишеш и тук нещо?!? Също и за статията за новата покупка на Доган. Чакам да ни обясниш колко е добре държавата, как ако дойде някой друг е мн.лошо и т.н. и т.н. А другите специалисти къде сте?!?

 • 25 Не се излагай

  19 0 Отговор

  До коментар #4 от "Реалист":

  В БГ институциите са на мафията. Нито прокуратура нито съд ще ни спасят. Трябва ние да се оправяме с тях
 • 26 Амтон 1

  15 0 Отговор

  До коментар #22 от "Гонорейко":

  Този коментар е показателен за 80% !
  Не знам , как въобще е налучкаш никвите да го напише !!
  На паметника Шипка , най-отгоре на върха , целият парапет /метален / е надраскан с всевъзможни глупости !
  Що за дебил трябва да си , да отидеш до Шипка , да посетиш този свят паметник , да изкачиш пет етажа /вътрешността е музей / и да драскаш глупости ! Най -малкото при тая живописна гледка , която смразява дъха ,въобще ме трябва да ти идва на ум да напишеш у...й , независимо на каква възраст си и въобще който и да си !
  Та исках да кажа , май си заслужаваме съдбата !
 • 27 Антибиотик

  5 0 Отговор

  До коментар #22 от "Гонорейко":

  Ще те лекувам много , само да ми паднеш !
 • 28 браво

  13 1 Отговор
  за куража и усилията на журналистите от "Бивол"!много добре ще направят,ако се разровят и в една такава поръчка и дейност във варненския квартал "Аспарухово".там се подвизаваха "инжстрой" и "пътища и мостове".нека сами,или с помоща на вещи оценители преценят дали това,което е направено струва 34,5 мил. лв!макар и да се строеше под прозорците на местното кметство ,кметица и подопечните и' служители един път не бяха забелязани да се интересуват какво и как се строи.голяма част от тези милиони са също Европейски пари!

  Коментиран от #29

 • 29 Антон 1

  15 0 Отговор

  До коментар #28 от "браво":

  А Хидрострой , а другите до ДПС , а тези които контролират качеството и приемат обектите !
  Оня артист стария шеф на АПИ къде го покриха ?
  Тоя ако се разприказва , не правителство , ами кмет няма да има от кого да изберем ! Ще цъфне истината на всички които са във властта , от кметски наместник до премиер !
 • 30 Тикволандия

  14 0 Отговор
  Бойко, мутро, кажи си!!!!!!!!
 • 31 СМОТАНЯКА

  7 0 Отговор
  КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ??? НИКАГАШ НЕЕ ИМАЛО И НЕМА ДА ИМА.
  ТОВА КОЕТО СТАВА НИ Е МАНТИЛЕТЪТ ПО РОЖДЕНИЕ И МЕТОТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ И НАЙ ОБИКНОВЕННА ЖИЗНЕНА ПРАКТИКА .
  НО КОРУПЦИЯ НЯМА , И НЯМА ДА ИМА.
  ДАЖЕ НЯМА И РЕГИСТРИРАН ТАКЪВ ИНЦИДЕНТ , А ГЕПВАНЕ , ГРАБЕЖ ИЗТОЧВАНЕ НА ПАРИ И ГОЛЕМИ ГЕШЕФТИ , ПОПАДА В ДРУГА ГРАФА.
 • 32 Марио

  4 0 Отговор
  Така е има няма от 10 години. Добър ден
 • 33 патриотъ

  1 1 Отговор
  По какво кръга Борисов се различава от кръга Виденов?!Схемите са същите и размерите на окраденото са огромни.Време е за съд и разстрели-народен съд!