ФАКТИ.БГ
  • кевр-
  • цени-
  • ток-
  • енергия

КЕВР утвърди поскъпването на парното и тока от 1 юли

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%

Публикувана: 1 Юли, 2021 17:50
86 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2870
КЕВР утвърди поскъпването на парното и тока от 1 юли - 1
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%

Основните причини за нарастването са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии, съобщиха от КЕВР.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Комисията утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1.07.2021-30.06.2022 г.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh.

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД - 78,18 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh.

Като национален регулаторен орган КЕВР регулира цените в съответствие с нормативната уредба и актуалните пазарни условия. Основен приоритет на Комисията е да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като отчита и интересите на енергийните дружества, при спазване изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и за възстановяване на разходите. Това се казва още в съобщението на регулатора.

Причини за поскъпването

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии.

Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent. Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи Комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на април. Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ MWh, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв./ MWh.

Заложената цена на СО2 квоти от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон.

България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос. По тази причина Комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи.

В решението на Комисията за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика – брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и други.

Определянето на прогнозна цена на топлинната енергия е извършено от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. Комисията осъществи ценово прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата в съответствие с тенденциите на международни газови пазари и сключените на тях фючърсни сделки. В прогнозната цена на природния газ регулаторът отчете данните за петролната и хъбова компонента в търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. Взети са предвид прогнозните цени по тримесечия, в които са включени и цената за задължения към обществото и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ.

По отношение на СО2 квоти Комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро/t СО2. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства.

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата.

С цел да не бъде допуснат допълнителен ръст на цените на топлинната енергия Комисията положи всички усилия за намаляване на разходите на енергийните дружества, извън тези за природен газ и за емисии. В заявленията на дружествата бяха нанесени сериозни корекции. Не бяха приети исканията за повишаване на разходите за заплати, инвестиции, ремонти, амортизации и за поддръжка на съоръжения, които биха довели до допълнително увеличение на цената на топлинната енергия. В решението на регулатора тези разходи са ограничени и остават на нивата им през 2020 г. За първи път регулаторът драстично намали и технологичните разходи на дружествата по преноса на топлоенергия.

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74%, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори. Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия.

Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 MWh. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от ФСЕС, е определена на 108,37 лв./MWh.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво - природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Решенията на КЕВР за цените от 1 юли 2021 г. в сектор „Електроенергетика“ и в сектор „Топлоенергетика“ ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.1 от 11 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Дълбоко помнещ
1 Отговор
След 1989 единственото намаление на цената на тока беше през юли 2013 от Орешарски. Затова мафията организира платени протести и го свали.

Коментиран от #23, #35, #84


Оценка:
-5 +82

Си ган
2 Отговор
Къде е Че Гевара да вдигне юмруче?

Коментиран от #4


Оценка:
-47 +18

Цуцуранов
3 Отговор
Е нали Боко шофьорчето и Теменужка счетоводителката ни обясниха как са разнообразили доставките на газ . Това щяло да ни намали сметките за парно и топла вода.Бяха едни детирамби как братския газ паднал в цената и ще ни връщат парички. Ако греша драматично някой да ме поправи.

Коментиран от #9, #29


Оценка:
-1 +87

4
Този коментар е премахнат от модератор.
мда
5 Отговор
Като нещете АЕЦ Белене, ще купувате вносен ток.

Коментиран от #33, #55


Оценка:
-6 +63

Охо Бохо
6 Отговор
Наглеца пенсионер председател на КЕВР още ли е на поста си? Този като професора по всичкология не се наяде. Не се оплаквам, но наглостта да ни гледат в очите и да лъжат ме вбесява.

Коментиран от #81


Оценка:
-0 +69

Капитализъм
7 Отговор
В действие. Някой да е очаквал нещо друго. Сега апологетите ще започнат да не обясняват че това е за наше добро или пък че няма как. ИМА

Коментиран от #45


Оценка:
-1 +49

Ko? Не!
8 Отговор
Докога???

Оценка:
-1 +34

Охо Бохо
9 Отговор

До коментар #3 от "Цуцуранов":


Добре, че и шистов газ от братска кравария не ни доставят.!

Коментиран от #53


Оценка:
-0 +35

Михайлов
10 Отговор
А работата на бившето премиерче мутре беше да се разхожда по цял ден с жипката и да имитира дейност, да прибира комисионни от Обществените поръчки и да зида пачки и кюлчета в Чекмеджето.

Коментиран от #18


Оценка:
-0 +50

Европа
11 Отговор
Като прибавите и допълнителни пачки ще поскъпне още

Оценка:
-0 +27

Айде пак честито
12 Отговор
Много се кефя че животът става все по-гаден за всички,включая и мене си,себе си и тн.Искам това да продължи и всеки да си го получи според заслугите.Айде да живей капитализма,демокрацията и най-вече частната инициатива хахахаха...

Оценка:
-0 +42

БОЛШЕВИК
13 Отговор
Това е капитализма, мине малко време и време за увеличения.
Сега и разни търгаши и всякаква капиталистическа паплач, ще почне да увеличава цени на стоки, цени на услуги, докато не свалят по две кожи от гърбовете ни!

Коментиран от #51


Оценка:
-1 +43

Цуцуранов
14 Отговор
Гeрбaвитe cтe тaкивa фa cул ници чe cи миcлитe, чe рaбoтaтa нa Прeзидeнтa e дa увeличaвa тoкa, a нa Прeмиeрчeтo дa cтрoи мaгиcтрaли, кaтo ce шляe пo цял дeн c Жипкaтa и ce cнимa c бaгeриcтитe.
Нa тoвa му викaтe - cтрoeж нa мaгиcтрaли - при тoвa пoлoвин милиaрд килoмeтрa

Оценка:
-0 +34

РАДЕВ СТИГА ВДИГА ЦЕНИТЕ
15 Отговор
БСП И РАДЕВ.......АРХИТЕКТИТЕ НА НОВИТЕ ЦЕНИ

Оценка:
-37 +6

РАДЕВ, КВО СТАВА
16 Отговор
ЦЕНИТЕ ЯКО НАГОРЕ...ПРАВИТЕЛСТВОТО СПИ, БСП МЪЛЧИ....А ТИ

Оценка:
-31 +9

РАДЕВ, СПРИ СЕ
17 Отговор
НАРОДА ИЗНЕМОГВА, КОЙ ШЕ ВИ ПЛАЩА НОВИТЕ ЦЕНИ НА ПАРНОТО....ТОВА Е ГЕНОЦИД СПРЯМО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Коментиран от #25


Оценка:
-28 +19

Не си
18 Отговор

До коментар #10 от "Михайлов":


Съвсем прав. Част от пачките той хвърляше от прозореца на джипката

Оценка:
-0 +21

БСП СОЦИАЛИСТИ....АМА ТЕСНИ
19 Отговор
КОЙ ЩЕ ЗАЩИТИ ОБЕДНЯВАНЕТО НА ХОРАТА...НИНОВА, МАНОЛОВА, ДОНЧЕВА...КЪДЕ СТЕ....ДОКОГА ЩЕ ИЗЧЕГЪРТВАТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА ХОРАТА....СРАМ НЯМАТЕ ЛИ

Оценка:
-27 +8

СССР
20 Отговор
Да живее дружбата с Русия и в нейно име да плащаме все по-скъпи парно и ток! Важно е да сме патрЕоти и да не сме слуги на краварите и на Сорос. Ура другари. Може да сме бедни, но сме и прости!

Коментиран от #79


Оценка:
-23 +7

ПИТОМЦИТЕ НА РАДЕВ
21 Отговор
БЪРЗО ПЪЛНЯТ ШКАФЧЕТА С НАРОДНА ПАРА...ВРЕМЕТО Е КРАТКО...ДОКОГА????

Оценка:
-29 +3

ЦЕНИТЕ СА КОНСУЛТИРАНИ С
22 Отговор
ДРАГАН ЦАНКОВ. 28

Оценка:
-20 +0

Горо
23 Отговор

До коментар #1 от "Дълбоко помнещ":


Вие сте напълно прав! По време на едногодишното управление на Пламен Орешарски цената на тока бе намалена не веднъж, а на четири пъти. Енергиен министър тогава бе Драгомир Стойнев. Но българинът има къса памет или пък се поддава лесно на манипулации,от което се възползва Борисов, за да управлява цели 11 години и да вдига непрекъснато цените нагоре.

Оценка:
-1 +37

Кой не скача е червен
24 Отговор
30 лв е разликата в цената за парно за MW/h между Сливен и Габрово/Велико Търново. Това са 30%! Колко са им абонатите, Илко е персонала на топлофикациите и какви са средните им заплати? Ако не доставят топла вода пролетта и лятото вземат ли заплати? Защо ли питам, това е капиталистическа демокрация и задължително има бедни и богати!

Оценка:
-2 +28

25
Този коментар е премахнат от модератор.
fks99 мada
26 Отговор
Трайте сега Слави-евнуха като стане шеф парното и тока ще са безплатни

Оценка:
-22 +6

историчка
27 Отговор
Доста дълго време под давление на САЩ С. Арабия държеше ниски цени за да се срине бюджета на Русия. Но май се срина и техния, а ние все пак е по-добре да дадем част от 70 милиардните си лични спестявания на руския народ, който ни е освободил два пъти!

Оценка:
-16 +6

Желю Войвода
28 Отговор
Или ние ги коламе,или па те назе!

Оценка:
-0 +11

Като има будали да ги слушат и търпят
29 Отговор

До коментар #3 от "Цуцуранов":


Ще лъжат. Овцете да се подготвят за по-голямо стригане.

Оценка:
-0 +17

Димов
30 Отговор
Никога повече ОПГ ГЕРБ и Каскетура в България!!!Борисов, Гешев, Цацаров, Пеевски и Доган да получат справедлив съдебен процес и справедливо наказание за престъпленията си срещу държавата и българският народ!!!

Коментиран от #38


Оценка:
-2 +26

Гришата
31 Отговор
търсете още Руски шпиони и токът и газта ще се вдигне с 600% търсете ,те са навсякъде искат да разберат как се прави корупция ,как се краде законно как гърбавата партия си направи частен главен прокурор и как трезорите на банките са в хола на ГЕРБ,ПАТРИОТИТЕ И ДПС.ТЪРСЕТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!

Оценка:
-2 +27

РАДЕВ, СТИГА ГРАБИ НАРОДА
32 Отговор
ДОКОГА ЦЕНИТЕ ЩЕ РАСТАТ, А БСП ЩЕ МЪЛЧИ...КОЙ ЗАЩИТАВА БСП БЕДНИЯТ НАРОД ИЛИ БОГАТИТЕ УПРАВНИЦИ....

Оценка:
-19 +7

У бре Ю бре
33 Отговор

До коментар #5 от "мда":


Ако ще и 10 АЕЦа да има докато има тука овце които само блеят винаги и за всичко ще има поскъпване.

Оценка:
-0 +20

ОЛИОТО НАДХВЪРЛЯ 4 ЛВ ЛИТЪРА..
34 Отговор
С НОВИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА И ПАРНОТО ГОНИ ПЕТАРКА.....ЗА СИРЕНЕТО, КАШКАВАЛА, МЕСОТО НЕ МИ СЕ МИСЛИ.....РАДЕВ, КОЙ ЩЕ ПОМОГНЕ НА БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ...КОЙ

Коментиран от #36, #71


Оценка:
-9 +14

Вярно
35 Отговор

До коментар #1 от "Дълбоко помнещ":


С половин стотинка. Иначе казано с двадесет стотинки по малко ва месец.

Оценка:
-4 +1

Как кой
36 Отговор

До коментар #34 от "ОЛИОТО НАДХВЪРЛЯ 4 ЛВ ЛИТЪРА..":


Самия другар Радев. И Импексова,заедно с Галева и Пенсионирането за градски автобус 6 стотинки,боза 6 и т.н

Оценка:
-19 +3

Вън всички от КЕВР
37 Отговор
До кога ще търпим пенсионера Иван Иванов да взима подкупи и да обрича народа на скъпи сметки.

Оценка:
-1 +26

Верно ли
38 Отговор

До коментар #30 от "Димов":


Другарю.Ами позитанската кобила и кюстендилската слива,КОГА???????

Оценка:
-13 +3

РАДЕВ, ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е В РЪЦЕТЕ ТИ
39 Отговор
ТВА Е ЯКО ЩАВЕНЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.......ПРЕДПРИЕМИ НЕЩО...САМО С РАЗМАХВАНЕ НА ЮМРУЧЕТА ЦЕНИ НЕ ПАДАТ......

Оценка:
-15 +7

НАРОДА ИЗНЕМОГВА РАДЕВ СИ ТРАЕ
40 Отговор
ПРАВИТЕЛСТВОТО СПИ.....ЗАНИМАВА НИ С ...ГЛУПОСТИ

Коментиран от #41, #42


Оценка:
-15 +4

41
Този коментар е премахнат от модератор.
хахахахаха
42 Отговор

До коментар #40 от "НАРОДА ИЗНЕМОГВА РАДЕВ СИ ТРАЕ":


Звъни за още инструкции , нископлатено тролче на Инкасото!

Като започнеш да импровизираш и се одрищяваш до ушите!

Оценка:
-1 +6

РАДЕВ, ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е В РЪЦЕТЕ ТИ
43 Отговор
С ЕДНИ ЦЕНИ НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ, ТРЪГНАЛИ ДА УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВА.......НЕКАДЪРНИЦИ ВЪН

Коментиран от #44, #46


Оценка:
-11 +2

44
Този коментар е премахнат от модератор.
Ирина К
45 Отговор

До коментар #7 от "Капитализъм":


Да, ама пенсите от 1-ви юли ги вдигат само с 5 % и к,во правим?

Оценка:
-0 +6

46
Този коментар е премахнат от модератор.
ПРОДАЖНИЦИ ..ВЪН
47 Отговор
СТИГА СТЕ СМУКАЛИ КРЪВТА НАРОДНА.....СТИГА СТЕ ТРУПАЛИ ПАЧКИ В ШКАФЧЕТАТА.......НЕКАДЪРНИЦИ...ВЪН

Коментиран от #48


Оценка:
-8 +4

48
Този коментар е премахнат от модератор.
РАДЕВ И БСП АРХИТЕКТИТЕ
49 Отговор
НА НОВИТЕ ЦЕНИ...СЪГЛАСУВАНО С ДРАГАН ЦАНКОВ. 28

Оценка:
-12 +1

ПРОДАЖНИЦИ...ВЪН
50 Отговор
ТВА ЛИ СА НОВИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ И НОВИТЕ ДЕМОКРАТИ....НЕКАДЪРНИЦИ

Коментиран от #57


Оценка:
-13 +3

Ирина К
51 Отговор

До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":


Колега, Забравяш че от всичко, което плащаш - ток, парно, храна и др. обратно ти вземат и 20% ДДС.

Коментиран от #58


Оценка:
-1 +12

БСП МЪЛЧИ...КОЙ ЩЕ ЗАЩИТИ БЕДНИЪЕ
52 Отговор
ДРУГАРКО НИНОВА, КОЙ,...ЗА КАКВО СТЕ СОЦИАЛИСТИ......ДА ПРАВИТЕ КОНГРЕСИ И ПЛЕНУМИ, А НАРОДА ДА ОБЕДНЯВА....НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ...

Оценка:
-9 +7

Ааааа
53 Отговор

До коментар #9 от "Охо Бохо":


доставят, доставят, ама не не ти го обявяват. Добре, чче просто капацитета на тръбта през Гърция е малък.

Оценка:
-1 +2

така е
54 Отговор
дойде служебно правителство,и хоп,извиване на вратовете на хората

Оценка:
-9 +2

оффффффффффф
55 Отговор

До коментар #5 от "мда":


само да ти кажа че ние произвеждаме пре-достатъчно ток,обаче го изнасяме за в пъти по евтино от колкото се продава към нас,

Оценка:
-0 +9

РАДЕВ, ДАЙ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НОВИТЕ
56 Отговор
ЦЕНИ......НЕ СЕ СПОТАЙВАЙ

Оценка:
-8 +4

ми да
57 Отговор

До коментар #50 от "ПРОДАЖНИЦИ...ВЪН":


всеки знае че сега идват гладните,и каквото може ще ошушкат,то това си е манталитет на партийте,иначе от къде пари

Оценка:
-5 +2

изнудвачи
58 Отговор

До коментар #51 от "Ирина К":


ама нема и да си го вземем

Оценка:
-0 +3

Гост
59 Отговор
Г*дни, м*ъсни политици!

Оценка:
-6 +5

БСП СОЦИАЛИСТИ....АМА ТЕСНИ
60 Отговор
КВО НИ ПУКА, НИЕ ПАРИ СИ ИМАМЕ....ДА МУ МИСЛИ ОБИКНОВЕНИЯ БЪЛГАРИН

Оценка:
-7 +2

Шумкар
61 Отговор
Браво таварищ Радеф

Оценка:
-8 +3

ПРОДАЖНИЦИ...ВЪН
62 Отговор
РАДЕВ, КВО СТАВА........КОЛКО ОЩЕ ЩЕ СТАВИШ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....

Оценка:
-8 +3

СЪГЛАСУВАНО С ДРАГАН ЦАНКОВ 28
63 Отговор
НЕМА ЛАБАВО...ПО ТРИ КОЖИ СВАЛЯТ ОТ БЪЛГАРИТЕ.....

Оценка:
-6 +3

Същите
64 Отговор
Изобщо не ме интересува Бойко дали има шкафче и дали няма, Интересува ме да живея нормално, а като гледам как се вдигат цените на абсолютно всичко и как Радев и Служебното правителство назначено от него не си мърда пръста в тази насока и се прави, че не вижда

Коментиран от #65


Оценка:
-7 +6

65
Този коментар е премахнат от модератор.
Стъки ви го
66 Отговор
Луканова зима>Виденова зима>Радева зима.Очаквайте продължение...

Оценка:
-7 +0

Чики-Рики
67 Отговор
Тия няма ли кой да ги ликвидира бе?! Бойко ги разглези и сега си правят каквото си искат!Май големи комисионни получава още от тях ,, Буда,,?!

Оценка:
-2 +2

Същите
68 Отговор

До коментар #65 от "хахахахаха":


Абе шамшал гласувай си за Слави като си му фен, Само думи без дела

Оценка:
-4 +1

експерт
69 Отговор
На фона на всички фактори влияещи за поскъпването на тока и парното предлагам на КЕВР да включат поскъпването на биткойна заради високите си разходи на ток за производството му.

Оценка:
-2 +2

Хон Гил Дон
70 Отговор
Тиквите 11 години ограбваха държавата, спряха и проекта Белене (не ни трябвала още една атомна централа), и ся ги боли шкафа, че се вдигат цените на тока! Както е тръгнало, скоро ще се наложи да купуваме ток от съседна Турция, а тогава цените ще са тройни!

Оценка:
-0 +10

qwerty
71 Отговор

До коментар #34 от "ОЛИОТО НАДХВЪРЛЯ 4 ЛВ ЛИТЪРА..":


Цените започнаха да растат още при вашето управление!

Оценка:
-1 +7

РАДЕВ ДОКОГА ШЕ ГРАБИТЕ ОТ НАРОДА
72 Отговор
ЗАТОВА ЛИ СКАЧАХМЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ.....

Оценка:
-5 +1

РАДЕВ, ЗА ДВА МЕСЕЦА НАДМИНА И БАЦЕТО
73 Отговор
ТАКОВА ПОСКЪПВАНЕ НЕ Е ИМАЛО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ....БЪРЗО ОПРАВЯТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Оценка:
-4 +2

ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ...УЗАКОНЕН
74 Отговор
РАДЕВ, НЕЩО ДА СИ ЧУЛ ЗА ЦЕНИТЕ.......НЕ СИ....ТАКА СИ И МИСЛЕХ...

Оценка:
-4 +3

Народа
75 Отговор
Радев радев а уж дойдохте за промяна

Оценка:
-5 +1

РАДЕВ, ЩЕ ИЗЧЕГЪРТАТЕ
76 Отговор
И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТАЯ ДЪРЖАВА.....

Оценка:
-2 +1

ДРАГАН ЦАНКОВ 28
77 Отговор
СПОКО, ВСИЧКО Е ...СЪГЛАСУВАНО....

Оценка:
-1 +0

Коцето
78 Отговор
До Факти - трябва да има блокаж поне 3 часа след като си публикувал коментар. В момента на тиквата морозовците изплюват по коментар на минута.

Оценка:
-0 +2

Не знам какво
79 Отговор

До коментар #20 от "СССР":


си искал да кажеш, само ще ти припомня, че иронията е белег за високо майсторство на изказа. А ако се върнем във времето на ка е "ДРУЖБАТА НИ с СССР", ще видим, че цената на тока е била: нощна тарифа - 1 стотинка, дневна - около 2, не помня точно, но не повече. Интерполирайте тези цени спрямо средната заплата тогава и сега и направете изводи. А дружбата ни със САЩ ни донесе забрана за газопровод през България и за строителство на нова АЕЦ.

Оценка:
-1 +2

100pera
80 Отговор
Е, точно царади това е права Мая Манолова когато иска разформироване на КЕРВ и създаването й с нови функции и правила!
Това решение на герберасткиата КЕВР е като ухапване на умираща змия! Долу ГЕРБ!

Оценка:
-1 +3

яяй555
81 Отговор

До коментар #6 от "Охо Бохо":


Добре де, тия служебните махнаха кого ли не, но Иванчо пенсията си седи на поста. Как така?! Това е ключов орган. Има нещо гнило...

Коментиран от #85


Оценка:
-0 +5

chi
82 Отговор
Тия от КЕВР всички са разбойници и прислугват на мафията!

Оценка:
-0 +5

Miro
83 Отговор
Няма проблеми, ние сме доволни. Нация от доволни...

Оценка:
-0 +3

Маde in Bg
84 Отговор

До коментар #1 от "Дълбоко помнещ":


Чудно ,но факт! Тези сега институции продължават да са банда обирджии на народа! Неразгласявана Криза от всички страни в БГ ,да вдигат битови сметки ,то си е престъпление с/у хората! Трябва да се озаптят ! Ако управляващите не го направят ,то ще гласуваме на изборите,но не за сегашните ,пък ще видим после!

Оценка:
-0 +0

И Аз мисля така,
85 Отговор

До коментар #81 от "яяй555":


затова ще преосмисля за кого да гласувам!

Оценка:
-0 +0

мнение
86 Отговор
кевер е излишна и безсмислена хранилка за послушни тъпаци по-добре да се закрие оти работи в ущърб на народо

Оценка:
-0 +2

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове


ТОП 5