Новини

Схематичен поглед към управлението на системата за сигурност

Успешното управление на системата за национална сигурност гарантира държавния суверенитет

Публикувана: 28 Януари, 2019 13:00
14 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1473
Схематичен поглед към управлението на системата за сигурност
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гл. ас. д-р НИКОЛАЙ КРУШКОВ е секретар по учебната дейност на Института по творчески индустрии и бизнес на Университета за национално и световно стопанство, София, България.

Професионален опит от две десетилетия в областта на националната сигурност на България (последна длъжност „началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи“).

Няколко години член на борда на една от водещите компании в Югоизточна Европа в хранително-вкусовата промишленост.

Специализирал в областта на сигурността в академиите за сигурност на Естония, Австрия, Португалия, Ирландия, Израел.

Почетен член на двустранната търговска камара България Израел.

Говори четири езика.

Безкрайният обхват на темата разгръщам схематично, в широчина, като представям на вниманието на читателя само в 20 точки принципите, които ми се струват съществени и позволяват по-лесна ориентация в полето на управлението на сигурността. Практическият ми 20-годишен опит в областта на националната сигурност ме е научил да отчитам, че дефицитите в управлението, на които съм бил свидетел, се предизвикват от недооценяване на системните връзки в цялостната картина. С предложения на читателя схематичен поглед се стремя да се съобразя с факта, че след края на 20-ти век като че ли никой няма достатъчно време, което да отдели за навлизане в дълбочина по повечето теми.

ПРИНЦИПНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ

1. Утвърждаване защитата на националната сигурност като обществено-политически приоритет.

- Осигурява функционирането на всички системи и подсистеми в съответствие с поставените цели.

- Осигурява функциониране на всички сектори и системи съгласно правилата.

- Утвърждава справедливост в обществените отношения и върховенство на закона.

2. Разгръщане на единна и централизирана система за сигурност.

- Обща, единна нормативна уредба на системата за сигурност с ясно регламентирани механизми за взаимодействие на всички структури в системата.

- Управленска централизация, позволяваща работа като единен организъм на различните специализирани структури.

- Организационното единство на системата изисква единни цели, единно планиране, единно информационно-аналитично осигуряване, единен отчет.

3. Устойчивост на целите в областта на националната сигурност.

- Националните цели в сигурността са неизменни. Възможно е да бъдат елемент от целите на колективни системи за сигурност, но не търпят изменения, могат само да бъдат допълвани.

- Независимост на целите от тясно партийни интереси, структурни промени или персонални смени на политически лидери.

- Националните цели в сигурността са конкретни, ясни, обявени на нацията, приети, одобрени и уважавани от всеки член на обществото.

4. Изисквания за заемане на управленска длъжност в системата за сигурност.

- Най-висока степен на професионални знания, умения, опит и постигнати резултати, в комбинация с кристален морал.

- Способност за вдъхновяване на служителите с професионални, но и лични качества, които изграждат доверие и професионално уважение сред ръководителите и експертите в системата за сигурност.

- Готовност за подлагане на ежегодни проверки за лоялност с полифизиографски изследвания („детектор на лъжата“) на всички ръководни нива за гарантиране на общественото доверие.

5. Въвличане на цялото общество и на всеки гражданин поотделно в обезпечаването на националната сигурност

- Създаване на двупосочна връзка по места между гражданите и служителите в системата за сигурност. Точките за контакт със служителите по места следва да са публично оповестени, достъпни за всички и системно използвани от двете страни.

- Стриктна защита от изтичане на информация относно източник на информация, използван от системата за сигурност.

- Ежедневна демонстрация на отдадеността на служителите в защита интересите на гражданите.

ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ

1. Приоритизиране на целите в областта на сигурността.

- Системен, единен анализ на средата за сигурност, прогнозиране и определяне на стратегически, и тактически цели.

- Прецизното формулиране на целите позволява смислено разпределение на задачите и определянето на сроковете за изпълнението им.

- Ефективното бюджетиране, което е в основата на изпълнимостта, е възможно само при ясни цели, конкретни задачи и прогнозни срокове на изпълнението.

2. Планиране и организиране на дейността за постигане на оптимални резултати в интерес на обществото и отделния гражданин.

- Планирането се обвързва с колективните потребности на нацията и на отделния човек, но и с потребностите на българския бизнес и предприемачество.

- Отделянето на повече време за планиране от страна на ръководителите на всяко административно ниво резултира в по-висока степен на ефективност на системата за сигурност.

- Координирано изпълнение на задачите от всички структури, което изисква и налага споделяне на ресурсите на различните структури, съвместен анализ на изпълнението, единен отчет.

3. Задължителен стремеж за постигане на поставените цели на възможно най-ниска цена и за най-кратък срок, като условия за висока ефективност.

- Управлението на процесите и служителите в сигурността се възлага само на професионално подготвени, опитни и решителни ръководители.

- Високата професионална подготовка, ресурсната ограниченост, индивидуалният подход във всеки отделен случай и ролята на човешкия фактор в цялата палитра от възможности, са в основата на ефективността.

- Уважението и насърчаването на креативността на всяко управленско и експертно ниво гарантира развитие и просперитет на интегрираната система за сигурност.

4. Планирането и организирането на дейността следва да включва системно повишаване степента на професионална подготовка на служителите.

- Първоначално и текущо обучение, съобразено с международните стандарти и най-добрите практики.

- Специализация в полето на професионална активност и задължително избягване припокриването на функционална компетентност на различни структури.

- Насърчаване на иноваторите, дръзнали с критичен поглед да търсят, открият и предложат решения в неизвестни връзки и зависимости.

5. Контрол на изпълнението на целите. Контрол на изпълнението на задачите. Контрол на ефективността. Контрол на мотивацията на служителите. Контрол на лоялността към закона и към системата за сигурност.

- Системно наблюдение, така че всичко да протича съобразно поставените цели и задачи и по установения ред, правила и разпореждания.

- Анализ на ефективността, оценка на резултатите и насърчаване на най-успешните структури, техните лидери и служители.

- Управленско насърчаване и подкрепа на работата в екип, и системен самоконтрол от всеки член на екипа, като основни фактори за успех.

ПОДДЪРЖАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ

1. Морални измерения на мотивацията.

- Прозрачен подбор за всяка вакантна позиция: управленска и експертна.

- Ясни и неотменими правила за кариерното развитие.

- Стандартизирани писмени процедури за действие в различни ситуации.

2. Материални измерения на мотивацията.

- Съвременно материално-техническо и технологично осигуряване на системата и на дейността на служителите.

- Обвързване на възнаграждението на служителите с резултатите в работата.

- Развитие на собствен напреднал технологичен капацитет.

3. Публичност на резултатите от контрола върху ефективността на системата за сигурност и отделния служител.

- Резултатите от проверки за лоялност на ръководители и експерти в сектора за сигурност да бъдат обществено достояние.

- Публичност на вътрешните и външни одити на резултатите от дейността.

- Публичност на успехите и неуспехите в изпълнението на поставените цели.

4. Изискване на уважение и признателност от страна на обществото към дейността на служителите в системата за сигурност.

- Служителите са пример за морал и отдаденост за всички членове на обществото.

- Работният режим на служителите осигурява тяхното разположение в полза на обществото, независимо от време, място и степен на заплахата.

- Достъпност на функционално отговорния служител за всеки гражданин в нужда.

5. Защитеност на служителите срещу неправомерно влияние върху работата им.

- Неприкосновеност при изпълнение на служебните задължения.

- Надеждна законова закрила срещу всички форми на външно или вътрешно институционално или персонално неоторизирано въздействие върху служителите в системата за сигурност.

ЕДИННА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

1. Вяра на всеки служител във върховенството на закона.

- Безусловна вяра в законите на страната.

- Висок морал, чувство за дълг и отговорност пред държавата, обществото и отделния гражданин.

2. Отдаденост на всеки служител на каузата „справедливост за всички“ и осъзнат стремеж към жертване на личните интереси и потребности срещу безрезервно обществено уважение.

- Приоритет на обществения интерес пред личния интерес на служителя.

- Дисциплина от всеки служител, усърдие и активност в утвърждаването на справедливостта без разлика в пол, вяра, националност, материално положение, социално положение.

3. Безпристрастност на служителите в отношенията с гражданите, изхождайки от принципа, че „винаги има три истини: твоята истина, моята истина и истината“.

- Уважение към всеки член на обществото.

- Обективност и безпристрастност на оценката в съответствие с върховенството на закона.

4. Единство и екипност в работата на служителите.

- Единоначалие в съчетание с взаимно уважение и споделяне на общи ценности.

- Забраняване на „аз“ за сметка на „ние“.

5. Общ език и взаимно разбиране между служителите в системата за сигурност.

- Отстояване на задължителната за работата решителност и вдъхновяване на последователи.

- Заключението, воден от разбирането за краткост, прегледност и яснота, мога да изведа само в едно изречение, а именно: Успешното управление на системата за национална сигурност гарантира държавния суверенитет, позволява управлението на всички процеси в национален интерес, подпомага българския бизнес, осигурява закрила на всеки български гражданин.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Meganoob BG
1 Отговор
Доста иронично. Националната сигурност се занимава със всичко друго, но не и със сигурността на нацията. Българи умират наляво надясно всеки ден, ама без хора които да измислят данъци наистина няма как да оцелее народа.

Оценка:
-0 +8

Е И
2 Отговор
И какво от това?!?....

Коментиран от #5


Оценка:
-0 +7

Счетито
3 Отговор
И аз мога да ви преразкажа IFRS-9, но не го правя. Защо ли....

Оценка:
-1 +6

Перър
4 Отговор
каква сигурност. Колко армия има с какво е воаражена? Какви служби има с каква техника? И къде е националния дух че тези хора с гордост да си вършат работата.

Оценка:
-1 +6

Студент
5 Отговор

До коментар #2 от "Е И":


Става за курсова работа. Ще се преписва яко.

Оценка:
-1 +8

Гост
6 Отговор
А бе стига сте мрънкали бе! Добре е написано, и всеки трябва да почне да работи ефективно и ефикасно (проверете каква е разликата между двете сами), за да се подобри ситуацията. Всеки трябва да прави каквото може и да се стреми да може да прави повече! само с ирония и приказки промяна няма да има!

Коментиран от #7


Оценка:
-4 +4

Гостев
7 Отговор

До коментар #6 от "Гост":


Основният извод от писанието е: всеки пред всекиго за всичко е отговорен. Друг вариант на "Дайте да дадем!"....:)

Оценка:
-2 +1

Наблюдателя
8 Отговор
Много добре структурирано. В кратък текст са посочени най-значимите принципи. Браво!

Оценка:
-0 +2

натовец
9 Отговор
Едно време имаше Национална сигурност, сега има професори, експерти и др. по Национална сигурност.

Оценка:
-2 +0

Овчар
10 Отговор
Обмислено и подредено, подсказващи за опит в управлението. Да има кой да чете...

Оценка:
-0 +2

БЪЛГАРЧЕ
11 Отговор
Не зная дали е изпълнимо, но така трябва да бъде.
Авторът има попадения в десетката.

Оценка:
-0 +1

Специалист
12 Отговор
хубаво е написано и трябва да се чете

Оценка:
-0 +1

Работохолик
13 Отговор
Браво, но никой не чете, не знае, камо ли да работи

Оценка:
-0 +1

Професор
14 Отговор
Поздравления към автора!

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Вежди Рашидов
Министърът на културата в оставка пред "24 часа"
Влязох в кабинета си с усмивка, излизам на шепа хапчета"

Още бисери