ФАКТИ.БГ

ВАС отказа да спре „предварителното“ назначаване на председателя на СГС

Съдията не е български гражданин

Публикувана: 1 Август, 2019 19:29
8 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4230
ВАС отказа да спре „предварителното“ назначаване на председателя на СГС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане искането да спре предварителното изпълнение на решението, с което Алексей Трифонов беше избран за председател на Софийския градски съд (СГС). То беше направено от конкурента му за поста Евгени Георгиев.

На последното си заседание Съдийската колегия на ВСС, гласувала предварително изпълнение на решението си да избере Трифонов начело на СГС, също даде заден ход. И отложи за наесен гласуването на титулярни заместник - председатели на Софийския градски съд, предложени от него.

Трифонов бе избран за председател на СГС в края на 2018 г., но заради оспорването на този вот решението не е влязло в сила. В началото на тази година обаче кадровиците гласуваха предварително изпълнение, а ВАС го потвърди.

ВАС вече се е произнасял по предварителното изпълнение на решението, като го допусна и затова Трифонов встъпи в длъжност и пое ръководството на съда. Според Георгиев обаче има нови обстоятелства, които налагат ВАС да се произнесе отново. Те са свързани с един въпрос, който стана тема на делото за избор на председател на СГС след разследване на журналистката Валя Ахчиева, което постави под съмнение дали Трифонов е български гражданин, а това е задължително условие за всеки съдия. Като адвокатът на Трифонов Александър Капъмов посочи, че е представил по делото официални писмени документи от Министерството на правосъдието и столичния район „Илинден“, от които се установява, че родителите на Алексей Трифонов не са подавали съвместна молба за избор на българско гражданство в едногодишен срок от раждането му, както и че той не е придобил такова по натурализация. Според Евгени Георгиев има риск да се причинят труднопоправими вреди на него, а и на цялата съдебна система, ако Трифонов продължи да ръководи СГС.

В определението си от днес, с което отказват да се произнесат по спирането на изпълнението, върховните съдии Марио Димитров (председател), Василка Шаламанова (докладчик) и Росен Василев посочват, че искането на Евгени Георгиев е недопустимо. За да обосноват този извод, те се опират на чл.166 от АПК.

„Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Алинея четвърта на чл.166 от АПК предвижда, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2“, разясняват първо те в определението си.

А след това заявяват: „Молителят е формулирал искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Разпоредбата на чл.166 от АПК, не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение“.

ВАС обяснява, че тази разпоредба предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, то да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. „В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези, обхванати от чл.166 от АПК. Действително, при определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда.

Липсата на условията по чл.166 от АПК за спиране на допуснато предварително изпълнение, а именно липса на разпореждане на органа в този смисъл или на предвидено по закон предварително изпълнение, доколкото в настоящия случай същото е допуснато от съда, водят до извод за недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато от съда“, се посочва в определението.

То може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Ето и решението на съда:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 11645

София, 01.08.2019

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИО ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

по адм. дело № 8807/2019. Document Link Icon

Производството е по реда на чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по молба, подадена от адв. А. Кашъмов, пълномощник на жалбоподателя по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспореното решение на Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, на осн. чл.166, ал.2 от АПК, въз основа на нови обстоятелства.

Върховният административен съд, шесто отделение, намира искането за спиране за процесуално недопустимо.

Производството по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение е образувано по жалба на Е. Георгиев, съдия в СГС срещу решение на СК на Висшия съдебен съвет по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, с което след проведено явно гласуване и при обявения резултат 9 гласа "за" и 4 гласа "против" на основание чл.194б, ал.4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)е назначен А. Боянов Трифонов-съдия в Апелативен съд София, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на длъжността "административен ръководител - председател" на Софийски градски съд с ранг "съдия във ВКС и ВАС".

В хода на съдебното производство, с молба от 23.01.2019г., чрез процесуален представител Съдийската колегия на ВСС е поискала на основание чл. 167, ал. 1 АПК във връзка с чл. 194б от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ от съда да допусне предварително изпълнение на решението за избор на председател на Софийски градски съд. По молбата съдът се е произнесъл с определение от 4.02.2019г., с което на основание чл.167, ал.1 от АПК е допуснал предварително изпълнение на решението на СК на ВСС за избор на председател на СГС до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС. Въз основа на това определение на ВАС, А. Трифонов е встъпил в изпълнение на длъжността „административен ръководител-председател“ на СГС на 12.02.2019г.

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Алинея четвърта на чл.166 от АПК предвижда, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2.

Молителят е формулирал искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Разпоредбата на чл.166 от АПК, не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Тази разпоредба предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, същото да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези, обхванати от чл.166 от АПК. Действително, при определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда.

Липсата на условията по чл.166 от АПК за спиране на допуснато предварително изпълнение, а именно липса на разпореждане на органа в този смисъл или на предвидено по закон предварително изпълнение, доколкото в настоящия случай същото е допуснато от съда, водят до извод за недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато от съда.

С оглед гореизложеното искането за спиране на допуснатото от съда предварително изпълнение на решението на СК на ВСС следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство следва да се прекрати.

Водим от горното, Върховният административен съд, шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата, подадена от адв. А. Кашъмов, пълномощник на жалбоподателя по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспореното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, на осн. Чл.166, ал.2 от АПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8807/2019 г. на Върховен административен съд, шесто отделение.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на определението, делото да се приложи по адм.д.№14988/2018г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4 от 2 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ле ле ле ле
1 Отговор
помна как преди 20-на години хванаха един хитрец с подправеНИ дипломи,та същият 4-5 години бе главен лекар на санаториума в Искрец ,а след като го хванаха бе над 2 години съдия в съда в Своге!!!!Тук нещо дребно- не бил български гражданин,еее нали ще слуша!

Коментиран от #2, #5


Оценка:
-2 +14

???
2 Отговор

До коментар #1 от "ле ле ле ле":


Колкото съдии -толкава мнения. А какво остава за нещо по-сложно. При администрацията има единност само при гласуване на заплатата.

Оценка:
-0 +10

Аз съм
3 Отговор
ЗАКРИВАЙ!!!

Оценка:
-1 +14

нико
4 Отговор
ВАС отказва. Руснак е. Виж ако беше западняк.

Оценка:
-2 +6

5
Този коментар е премахнат от модератор.
Реклама
6 Отговор
Както ни убеждаваше една реклама - Традициите не са това, което бяха...Ето че, това вече е факт.

Оценка:
-0 +0

От ВАС
7 Отговор
Няма по корумпирани от бг. съдиите !!!

Оценка:
-1 +2

Главен санитарен инспектор
8 Отговор
Ей пълно с мужишки петоколонници в тази държава. Аз предлагам пълното евтаназиране ,както вече става с прасетата ,щото няма как да избегнем с тази евразийска чума.

Оценка:
-1 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Симеон Сакскобургготски
Бившият български премиер Симеон Сакскобургготски говори пред БНР за конфликта в Сирия
Русия си е където си е и представлява една много значима и важна страна в политическо и всяко друго отношение."

Още бисери