ФАКТИ.БГ

КФН с 16 отговора за "Бонус-малус" в "Гражданската отговорност"

Получени до момента са над 60 официални предложения и са прегледани над 700 коментара в онлайн каналите. Предстои да бъдат обсъдени от КФН, МВР и МТИТС кои от тях да бъдат включени и представени на обществено обсъждане.

Публикувана: 20 Декември, 2019 18:16
48 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5400
КФН с 16 отговора за "Бонус-малус" в "Гражданската отговорност"
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.

На 19.11.2019 г. КФН публикува на сайта си Наредба за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, заедно с мотивите към нея, както и проект за последващи промени в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност" на автомобилистите и „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, които представят цялостно модела на функционирането на бъдещата система.

Отговорни за проекта са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В процеса на изработване на системата активно се включи и Държавната агенция за пътна безопасност.

КФН използва възможността да комуникира с обществото, като до момента са събрани над 60 официални становища и са разгледани над 700 коментара в онлайн средите, които отразяват част от общественото мнение по предложената система „Бонус-малус“.

В допълнение на изброените канали, се състояха и няколко експертни обсъждания, в които участваха неправителствени организации, различни асоциации, като Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация на пострадали при катастрофи, Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”, „Институт за пътна безопасност“, Гаранционен фонд, представители на МВР и на МТИТС.

Предстои направените предложения и коментари да се обсъдят от КФН, МВР и МТИТС и тогава проектът на Наредбата за системата „Бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да се публикува на Портала за обществени консултации и интернет страниците на трите институции за стартиране на едномесечно обществено обсъждане.

На база на направените предложения, Комисията за финансов надзор предоставя на широката общественост едни от най-често задаваните въпроси по системата „Бонус-малус“ и подготвените отговори към тях:

 1. Защо се вписва водач в застрахователната полица?

  Предложението за вписване на водачите, които ще управляват моторното превозно средство в застрахователната полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с произтичащата от него последици в случай на невписване на водача е, за да се ангажира персоналната отговорност на водачите на МПС за собственото им поведение.

  Изключения

  В някои случаи изискването за вписването на водачи в застрахователната полица не се прилага, така например: по отношение на линейки, автомобили на министерство на вътрешните работи, имащи право да ползват специален режим на движение, учебни моторни превозни средства и др.

  По отношение на особено чувствителните въпроси, свързани с възникване на извънредна необходимост от управление на МПС от лице извън кръга на вписаните в застрахователната полица (например когато вписан водач не е в състояние да управлява моторното превозно средство поради употреба на алкохол, злополука или влошено здравословно състояние) е предвидено, че управлението на автомобила от друг водач, няма да се счита за неизпълнение на изискването за вписване на водача в застрахователната полица. Това се отнася и за случаите, в които се ползва услугата „не карай пил“ (дринк енд драйв).

  Всички лица, които управляват автомобила независимо дали са вписани или не като водачи в застрахователната полица остават застраховани.

  Не се предвижда предложение за промяна на правилата относно кръга на застрахованите лица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, който ще продължи да включва всички лица, които на законно основание управляват или ползват моторното превозно средство, във връзка с което е сключена застраховката, независимо дали са вписани като водачи в нея или не. Това означава, че в случай на пътнотранспортно произшествие, причинено от невписан водач, застрахователят ще продължава да изплаща обезщетение и няма да има право да изисква възстановяване на плащането от невписания водач само на основание, че не е включен в застрахователната полица.

  1. Защо „бонус-малус“ класовете се определят на база на административни нарушения и престъпления? Защо не се вземат предвид причинените щети?

   Системата „Бонус-малус“ се основава на административни нарушения и престъпления във връзка с движението по пътищата. Взети са предвид административните нарушения и престъпления, които в съответствие с извършените анализи в най-голяма степен допринасят за причиняване на пътнотранспортни произшествия (като превишаване на ограниченията на скоростта, отнемане на предимство, извършване на опасни маневри, управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние или под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, хулиганско поведение при шофиране на моторно превозно средство) или престъпления, които сами по себе си представляват пътнотранспортни произшествия с причинени вреди на имущество или физически лица.

   Целта на подхода е да съдейства за превенция на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия, като въздейства още на етапа на установяване на рисковото поведение, преди вредите да са настъпили. По този начин предложеният проект за система „Бонус-малус“ ще бъде насочен към противодействие на причините за настъпване на застрахователни събития, вместо да регистрира вече настъпили застрахователни събития и да въздейства едва след като вредоносните последици от тях вече са настъпили.

   Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия, определени с проекта на наредбата за системата „Бонус-малус“, но застрахователите и сега имат практика да предвиждат надбавки и отстъпки от цената на застраховката, определяйки ги въз основа на собствената си ценова политика и характеристиките на индивидуалните им застрахователни портфейли. Проектът на Наредба предвижда възможността тази практика да се запази, като допълнително ще се осигури и достъп до информацията за причинените щети чрез информационната система на Гаранционния фонд.

   1. Какво мислите за предложението за система, базирана на данни за изплатените обезщетения, така че само водачите, за които застрахователите са плащали щети, да имат оскъпяване на полицата?

   Моделът на система „Бонус-малус“, който се предлага работи и в тази насока. В проекта на Наредба №49, публикуван заедно с проекта на Наредбата за системата „Бонус-малус“, се посочва, че за целите на определяне на базовата застрахователна премия застрахователите, ще имат право на достъп до данни за изплатени претенции за предходните 5 год. по застраховки „Гражданска отговорност" на автомобилистите, като условията и редът на достъп до информацията ще се определят с Наредба № 54. След натрупването на надеждна и структурирана статистическа информация за пазара като цяло при прегледа на системата „Бонус-малус“ ще се анализира и възможността да бъдат включени допълнително и изплатените претенции като фактор.

   1. Взимат ли се предвид и щетите? Ако да, от кого и къде?

   Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия, определени с проекта на наредбата за системата „Бонус-малус“, но застрахователите и сега имат практика да предвиждат надбавки и отстъпки от цената на застраховката, определяйки ги въз основа на собствената си ценова политика и характеристиките на индивидуалните им застрахователни портфейли. Предложено е факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да могат да се използват от застрахователите при формиране на тяхната базова застрахователна премия по застраховката, като да предвидят намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), съгласно разработени от тях тарифи, обявени пред Гаранционния фонд. По този начин не се създава нормативно задължение на застрахователите да прилагат тези фактори в договорната си практика и застрахователите остават свободни да формират тарифите за базовата застрахователна премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Единственото ограничение, което се поставя при формирането на базовата премия е тя да не включва факторите, определени за целите на системата „бонус-малус,“ за да се избегне двойното отчитане на едни и същи фактори, както при определяне на базовата премия така и при нейното коригиране.

   В случай, когато факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции, са предвидени в тарифите на застрахователите, се създават условия за използване на информацията в регистъра на предявените и изплатените претенции, поддържан в информационния център на Гаранционния фонд. Това ще позволи на застрахователите да извършват качествена индивидуална оценка на риска на база изплатени обезщетения при определяне на базовата застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и ще се създаде гаранция срещу недобросъвестно скриване или срещу незнание на информация от застраховащите лица по отношение на тези фактори за оценка на риска.

   1. Защо системата „бонус-малус“ се въвежда равнопоставено за всички, а не предвижда от първоначалния момент отстъпки за водачи без нарушения (напр. със т.нар. „златен талон“) и утежнения за водачи с нарушения в период от примерно 5 години назад

   Въвеждането на система „бонус-малус“ предполага адресатите на нормативния акт да са в известност за последиците от своите действия, за да могат да съобразят поведението си с тяхното настъпване, затова не се предвижда деяния, които са извършени преди влизането на наредбата в сила да се взимат предвид. През следващата 2020 г. и след приемането на наредбата „Бонус-малус“ и обнародването ѝ в Държавен вестник ще има нулев период (измерен в месеци или година), в който ще се събират данни за нарушенията, които всеки един водач на автомобил, извършва на пътя, а самата система, се очаква да започне да функционира през 2021 г.

   1. Защо класовете за „малус“ предвиждат утежнение до 400 %, а класовете за „бонус“ предвиждат отстъпка до 23/25%?

   Един от принципите, на който се основава системата „Бонус-малус“ е финансова неутралност. Това означава, че тя не трябва да води сама по себе си нито до увеличаване, нито до намаляване на общия размер на застрахователните премии, събирани при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а само да преразпределя тежестта между по-рисковите и по-малко рисковите водачи. Съобразно направените анализи се очаква преобладаващата част от водачите (между 70 и 80%) да бъдат в групата на нискорисковите, които се ползват от отстъпка от премията. За да могат да бъдат събрани средствата за финансиране на отстъпката, надбавката върху премията на високорисковите водачи трябва да бъде достатъчна. Следва да се има предвид, че в областта на най-високите класове за малус се очаква да бъдат по-малко от пет процента от водачите на МПС и това ще бъдат лицата, извършващи престъпления или тежки нарушения във връзка с движението по пътищата.

   „Бонус-малус“ системата нито облагодетелства, нито ощетява застрахователите, При тях реално пари в повече няма да остават. Парите трябва само да се преразпределят. Ако 70%-80% от водачите са изрядни и те трябва да получат 23% бонус, то той ще се формира едва от 20 % от водачите, които имат по-високо рисково поведение.

   Тоест ако имаме 10 човека, от които на 8 трябва да дадем, а на 2 да вземем, то от двама трябва да се вземат по 4 лв., за да се дадат на 8 човека по 1 лв.

   1. От бранша коментират, че 80% от шофьорите ще получат отстъпки. Възможно ли е това да затрудни допълнително компаниите, при положение, че именно задължителната полица „Гражданска отговорност“ има най-голям дял?

   „Бонус-малус“ системата следва да се самофинансирa, като не се изкривява средната годишна премия, което означава, че се създават условия за справедливо коригиране на застрахователна премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като не се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на гражданите. На база на получените разпределения са определени и премийните множители, по начин, който гарантира, че съществува равновесие не само в дългосрочна, но и във всяка бъдеща година на функциониране на системата.

   1. Колко ще са реалните суми, плащани от шофьорите?

   При примерна базисна премия за ГОА от 300 лв., изчисленията показват, че при 20 степенната скала, полицата за изрядните водачи ще бъде 225 лв. Онези 0,6 % от водачите, причинили смърт на пътя, пък ще платят 1200 лв. застраховка или с 900 лв. по-скъпа застраховка.

   По-долу прилагаме пример с предложение за 20 класа.

   Средна застрахователна премия

   300 лв.

   "бонус-малус" класове

   Стационарно разпределение, съгласно разчети

   Премийни множители

   Цена на застраховка

   1

   44.2%

   75%

   225 лв.

   2

   7.2%

   76%

   228 лв.

   3

   6.3%

   77%

   231 лв.

   4

   6.4%

   78%

   234 лв.

   5

   5.1%

   79%

   237 лв.

   6

   4.3%

   80%

   240 лв.

   7

   4.2%

   90%

   270 лв.

   8

   4.1%

   100%

   300 лв.

   9

   2.9%

   110%

   330 лв.

   10

   2.6%

   120%

   360 лв.

   11

   2.3%

   130%

   390 лв.

   12

   1.9%

   160%

   480 лв.

   13

   1.7%

   190%

   570 лв.

   14

   1.5%

   220%

   660 лв.

   15

   1.3%

   250%

   750 лв.

   16

   1.1%

   280%

   840 лв.

   17

   1.0%

   310%

   930 лв.

   18

   0.8%

   340%

   1 020 лв.

   19

   0.7%

   370%

   1 110 лв.

   20

   0.6%

   400%

   1 200 лв.

   ОБЩО:

   100.0%

   Разпределение по видове класове, съгласно разчети по проекта

   77.6%

   Бонус

   4.1%

   Неутрален

   18.4%

   Малус

   1. Как и за какви нарушения ще се формира коефициентът за отделните водачи?

   Нарушенията, които ще се вземат предвид за определяне на „бонус-класа“ на водачите са изброени изчерпателно в Приложение № 1 към проекта на наредба. Те включват преди всичко административните нарушения по Закона за движението по пътищата, които в най-голяма степен допринасят за причиняване на пътнотранспортни произшествия, а също така и престъпления по Наказателния кодекс, които в преобладаващата си част са свързани с настъпили пътнотранспортни произшествия от които са били причинени материални щети, телесни повреди или смърт на физически лица.

   Някои примери за нарушения са:

   • превишаване на ограничението на скоростта с повече от 20 километра в час;

   • изпреварване, създаващо непосредствена опасност за движението;

   • отнемане на предимство;

   • опасни маневри;

   • управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

   Всяко едно от административните нарушения или престъпления, които имат отношение към определянето на „бонус-малус“ класа носи съответния брой „малус“ точки, като всяка „малус“ точка води до увеличаване на класа на водача с една степен нагоре. Например ако водач се намира в базовия клас 6, при влизане в сила на наказателно постановление или електронен фиш за превишаване на скоростта в населено място с между 21 и 30 км/ч – нарушение, за което се предвиждат 3 малус точки, неговият клас ще се промени на 9 клас. Такъв би бил случаят ако водачът е шофирал с повече от 70 километра в час на обикновена градска улица, където ограничението е 50 километра в час или с повече от 90 километра в час на бул. „България“ където ограничението е 70 километра в час.

   1. Как се определя коефициентът, с който се коригира застрахователната премия?

   Гаранционният фонд, на база информацията, получена чрез електронен обмен на данните относно влезлите в сила актове за налагане на наказания на административните нарушения и престъпленията, предвидени в наредбата, определя коефициента на корекция, като по този начин се изключва рискът от субективизъм. Съгласно предложения проект коефициентът, с който се коригира застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се определя автоматизирано от информационната система на Гаранционния фонд и съответства на коефициента на най-високия „Бонус-малус“ клас между определените класове на собственика/собствениците и на водача/водачите на МПС, вписан/и в застрахователната полица.

   1. Защо за електронната проверка на личен „бонус-малус“ клас се изисква ПИК или КЕП?

   Изискването за използване на Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите или Квалифициран електронен подпис за искане на информация относно личния „бонус-малус“ клас посредством безплатна електронна услуга, предоставяна от Гаранционния фонд е предложено във връзка с необходимостта за спазване на правилата за идентификация на лицата при достъп по електронен път до данни в регистрите, отнасящи се до тях. Лицата имат право на достъп по електронен път до всички данни в регистрите и базите данни, отнасящи се до тях, след като се идентифицират по надлежния ред.

   Проектът на наредба предвижда и алтернативна възможност за заинтересованите лица, които не разполагат с такива кодове за идентификация, да получават информация относно личния си „бонус-малус“ клас посредством застраховател или застрахователен посредник, след като се идентифицират с личен документ по смисъла на Закона за българските лични документи. Направеното предложение е тази проверка също така да бъде безплатна.

   1. В началото на декември дойдоха предложения държавата да избере по-плавната 20-степенна скала за системата бонус-малус и да промени текстовете така, че неизрядните шофьори да могат да получат базовата цена след максимум 5 години без нарушение на пътя. Какво мисли КФН по този въпрос?

   Всички предложения, които са отправени по проекта на Наредба за системата „бонус-малус“ предстоят да бъдат внимателно разгледани и обсъдени от трите институции - КФН, МВР и МТИТС. Приемането на окончателния проект ще бъде публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и интернет страниците на трите институции за стартиране на законоустановения срок за едномесечно обществено обсъждане.

   Системите „Бонус-малус“, които имат по-малък брой класове, позволяват по-бърз преход на лицата между различните класове, но водят до по-резки увеличения на премиите, за да се запази баланса в системата. Също така, системите, които предоставят възможност за увеличение на премията на 400%, осигуряват по-големи отстъпки за лицата в бонус класовете

   По отношение на предложението след 5 години без нарушение на пътя водачите да се връщат в базов „неутрален“ клас, считаме, че е едно добро предложение, което също трябва да бъде разгледано при приемането на окончателния проект на Наредбата за системата „бонус-малус“.

   1. С въвеждането на системата не се ли наказват два пъти за едно и също нарушение шофьорите?

   Системата „Бoнус-малус“ не е система за наказания, която да дублира административно наказателните разпоредби на Закона за движението по пътищата или престъпленията по Наказателния кодекс. Тя има за цел да категоризира риска и в зависимост от него да определи застрахователната премия. Разликата е в това, че при санкцията водачът получава глоба или наказание лишаване от свобода за вече извършеното административно нарушение или престъпление, докато при застраховката увеличеният „Бонус-малус“ клас отразява повишения риск същият водач за в бъдеще да причини пътнотранспортно произшествие с произтичащите от това вреди, като се изхожда от неговото рисково поведение в миналото. По същия начин се процедира и при „класическата“ система „бонус-малус“, където малусите се начисляват въз основа на вече изплатени обезщетения или настъпили застрахователни събития. Предложената система се опитва да направи крачка напред като взема предвид не настъпилото пътнотранспортно произшествие, а индикациите за неговото възможно настъпване, каквито са извършването на нарушения по пътя. По този начин тя се опитва да въздейства превантивно, а не пост фактум, когато вредите вече ще са настъпили.

   1. След като бъде приета системата, след 4 години ли чак може евентуално да бъде променена?

   Не, текущо всяка година ще се следи системата и вече съобразно натрупаните реални данни ще се калибрира допълнително при необходимост.

   1. В семейство има две коли и съпругата никога не прави нарушения, а съпругът всяка година го снимат с 21 км\ч превишена скорост, но никога не е правил катастрофа. Защо ако всеки от съпрузите си има кола трябва да се плаща по-висока гражданска и за двете коли, само заради вероятността веднъж в годината единият да ползва колана на другия?

   Вписването на водач в застрахователната полица е указание, че той ще управлява автомобила. Дали и колко често е фактически въпрос. Правната възможност означава, че той може да го управлява всеки ден с произтичащия от това риск от причиняване на вреда. Ако съпрузите в дадения пример считат, че вероятността за управление на автомобила на съпругата от съпруга е толкова малка, че не е обосновано да се заплаща по-висока застрахователна премия заради по-високия му „бонус-малус“ клас, могат да решат да не го вписват в застрахователната полица. В случай на възникване на необходимост в срока на застраховката съпругът все пак да управлява автомобила на съпругата, защото напр. неговият автомобил не е на разположение поради повреда, кражба или друго обстоятелство, предложеният проект предвижда възможността съпругът да бъде вписан допълнително в застрахователната полица на автомобила на съпругата. В извънредна ситуация, когато например съпругата не е в състояние да шофира и се налага съпругът да я превози с нейния автомобил, предлаганият проект предвижда, че той би могъл да управлява автомобила без да понася някаква отговорност. По същия начин, когато управлението на автомобила се налага от други извънредни обстоятелства, които биха могли да се определят като крайна необходимост (напр. необходимостта да бъде спасен нечий живот или здраве, да бъдат предотвратени вреди за имущество или други подобни) по правилата на Закона за административните нарушения и наказания управлението на автомобила на съпругата от невписания съпруг също няма да се третира като административно нарушение. Бихме искали да обърнем внимание, че предлаганият проект не променя кръга на застрахованите лица и дори в ситуацията, в която съпругът не е вписан в застрахователната полица на съпругата си, той ще продължава да бъде застрахован и при причиняването на евентуални вреди от неговото управление застрахователят ще бъде длъжен да ги обезщети без да има право на регрес срещу невписания водач само на основание, че не е бил вписан в полицата.

   Както е видно предложената уредба не поставя пред гражданите непреодолими пречки пред възможността да управляват разходите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

   1. Възможно ли е системата „бонус-малус“ да възпрепятства развитието на каквито и да е модерни начини за споделено пътуване заради изискванията за вписване на водачите. По този начин няма да мога да ползвам електроколи и бусове Spark, които са екологични и удобни, при семейство с над 3 водача става сложно, има и други услуги като drink-and-drive, които стават реално невъзможни да функционират.

   Предложението за модел на системата „Бонус-малус“ върви паралелно с предложения за промени и в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. Предложената нова редакция на ал.2 на чл. 6 от тази Наредба, която е предвидила необходимите изключения, където попада услугата от типа „Не карай пил“/ “дринк енд драйв” или други събития, при които вписан водач или собственик-вписан водач, нямат способността да управляват моторното средство и мога да го предоставят на друго невписано лице. След общественото обсъждане ще бъдат отчетени и другите предложения в същата насока.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.3 от 6 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Димов
1 Отговор
Публикувано във факти.бг: за да се ангажира персоналната отговорност на водачите на МПС за собственото им поведение ----------- Тогава защо ГО не е на водача, а продължава да е на МПС?

Оценка:
-0 +73

Димов
2 Отговор
Публикувано във факти.бг: ще бъде насочен към противодействие на причините за настъпване на застрахователни събития, вместо да регистрира вече настъпили застрахователни събития ---------- Едно и също опасно действие може да предизвика крайно различни застрахователни последствия, или дори да не ги предизвика. Няма как да определите стойността на щета, само по нарушението. Стойността на щета се определя по самата щета.

Оценка:
-1 +43

3
Този коментар е премахнат от модератор
4
Този коментар е премахнат от модератор
5
Този коментар е премахнат от модератор
Димов
6 Отговор
Причинeнитe щeти нe ca чacт oт eдиннитe изиcквaния зa кoригирaнe нa зacтрaхoвaтeлнaтa прeмия, oпрeдeлeни c прoeктa нa нaрeдбaтa зa cиcтeмaтa „Бoнуc-мaлуc“, нo зacтрaхoвaтeлитe и ceгa имaт прaктикa дa прeдвиждaт нaдбaвки и oтcтъпки oт цeнaтa нa зacтрaхoвкaтa ------------ Е, нали точно тази порочна практика искаме да прекъснем? Защо сега искате да я затвърдите, вместо да я оправите?

Оценка:
-0 +35

Димов
7 Отговор
Въвeждaнeтo нa cиcтeмa „бoнуc-мaлуc“ прeдпoлaгa aдрecaтитe нa нoрмaтивния aкт дa ca в извecтнocт зa пocлeдицитe oт cвoитe дeйcтвия, зa дa мoгaт дa cъoбрaзят пoвeдeниeтo cи c тяхнoтo нacтъпвaнe --------------- А досега не биваше да се съобразяват и можеха да си се блъскат наволя ли?

Оценка:
-0 +31

Димов
8 Отговор
Публикувано във факти.бг: „Бонус-малус“ системата нито облагодетелства, нито ощетява застрахователите, При тях реално пари в повече няма да остават. ------------- Това добре, ама да не четем после новини от сорта на "И тази година застрахователите пак избиха рибата с печалби".

Оценка:
-0 +36

Иван
9 Отговор
Защо застраховката не е за даден човек, без значение кой автомобил управлява. За да управлява, трябва да има платена застараховка. Ако е опасен застраховката ще бъде по-скъпа. Не мога да разбера за какво се мислят всички гимнастики.

Оценка:
-0 +50

Димов
10 Отговор
Aкo 70%-80% oт вoдaчитe ca изрядни и тe трябвa дa пoлучaт 23% бoнуc, тo тoй щe ce фoрмирa eдвa oт 20 % oт вoдaчитe, кoитo имaт пo-виcoкo риcкoвo пoвeдeниe. ------------- Сериозно ли ни убеждавате, че 70-80% от шофьорите в България нямат нарушения през последните 5 години? По-скоро ще завишите яко премията на 95% от водачите, които имат дори фиш за превишена скорост с 10км/ч. А ще намалите с почти нищо премията на едва 5% от шофьорите, които излизат само през уикенда с колата.

Оценка:
-0 +50

кнаус 485
11 Отговор
Ако в България има гражданско общество,трябва да протестира и да се отмени тая глупост бонус-малус...застрахователите са паразити печелещи незаслужено много пари....,но така е като имат силно лоби в народното събрание и правителството....

Оценка:
-1 +60

Димов
12 Отговор
....при кoитo впиcaн вoдaч или coбcтвeник-впиcaн вoдaч, нямaт cпocoбнocттa дa упрaвлявaт мoтoрнoтo cрeдcтвo и мoгa дa гo прeдocтaвят нa другo нeвпиcaнo лицe. ----------------- Значи всеки, който бъде хванат зад волана на кола, в чиято полица не е вписан, ще претендира, че я кара, защото собственика й е пиян или не може да я прибере по друга причина.

Оценка:
-0 +25

Брах ви лайката гербаджийска
13 Отговор
Аре вдигаме ли се или в кошарата е по добре

Оценка:
-0 +38

Димов
14 Отговор
Пак питам: Сериозно ли сте пресметнали, че 20% от шофьорите ще бъдат с големи малуси, защото 80% от шофьорите били изрядни? Тия цифри майтап ли са? Я вземете данните от КАТ, колко от шофьорите в България имат установени нарушения през последните 5г, и смятайте наново.

Оценка:
-0 +34

Бокус-Фалос
15 Отговор
Тия, ако наистна бяха прочели поне 4-5 мнения в интернет нямаше да напишат тези глуписти, като се почне от БЕЗУМИЕТО "висване на водачите в полицата" !?!? Оонатам дори не сизаслужава да им коментираме НАГЛОСТТА! Явно този път, ще разберат по трудния начин, че търпението си има граници ? Очаквам най-после на хората да им писне и да ги подпукат, защото това дране няма край. А най-гадно е да те дерат по тъпашки! Във Франция и за по-малко гледайте, какво правят. Че сме овце, овце сме, ама и млякото свърши, а и козина не остана, така че не мисля, че ще им се получи! Интересно този път Бокоса, как ще си измие ръцете, че ни е нахлузил Фалоса ?

Оценка:
-0 +43

Бонус фалос
16 Отговор
Ма не се наядоха Тея говеда бе.
Първо тая застраховка трябва да е на водача,
не на колата, после да мислят разните простотии.
Щото като ме снимат някъде с 20 км. над разрешеното и ми вдигнат застраховката, с 400% колата ще си смени рязко собственика.

Оценка:
-0 +38

Фармацевт
17 Отговор
Стоите си в къщи, вазелин има за всички!!!

Оценка:
-2 +33

malkiq bonus
18 Отговор
не разбрахте ли че държавата- ГЕРБ иска много да лапа ,било от застраховки,данъци,Еко такси и други задължителни плащания,кога ще дойде видов ден?

Оценка:
-0 +39

Гад
19 Отговор
Ще се провикна лееекичко към тия които го мислят този бонус-малус и не им идва на ум че гражданската трябва да е на човека, а не на автомобила.
ВИЕ ИДИОТИ ЛИ СТЕ БЕЕЕЕЕ???
Или ние сме такива че ви търпим и не сме ви подпукали с голямата гьостерица.

Оценка:
-2 +37

Метко
20 Отговор
А на турските джигити с камионите,колко ще им вдигнете застраховката,бе педали.

Оценка:
-0 +39

abv
21 Отговор
Каква мафия само управлява държавата. Аз съм със златен талон от 2007 г.
ДОСЕГА СЪМ ПЛАЩАЛ ВСЯКА ГОДИНА БЕЗ ПОЧТИ НИКАКВИ ОТСТЪПКИ.
ЗАЩО ПО ТАЗИ СКАПАНА СУПЕР НЕСПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА НАРЕЧЕНА БОНУС-МАЛУС ТРЯБВА ДА ПЪЛНЯ ГУШАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ.

ПРЕДЛАГАМ ТЯ ДА СЕ КАЗВА ОГРАБУС ОТ ЗАСТРАХОВАТОС.

ТОВА Е ИСТИНАТА УВАЖАЕМИ БЪЛГАРИ.

Оценка:
-1 +32

abv
22 Отговор
ОГРАБУС ЕЖЕГОДНУС НЕСПРАВЕДЛИВУС ОТ ЗАСТРАХОВАТУС

Оценка:
-0 +22

555
23 Отговор
Застрахователите си присвояват права на контролни и наказателни органи.Ако съм извършил нарушение КАТ са ме санкционирали и наказали за това.Защо застраховотел ще ми налага допълнителни санкции и ще ме обявява за опасен.Ами ако ми отнемат книжката за година ще ми върнат ли застраховката.Всеобщо известен факт е ,че тия които си позволават своеволия и хулиганство по пътя не ги стряскат парични санкции.Защо на примерните водачи не се намаля цената на застраховката,а отново плащам редовна такса.С какво ме стимулират? Значи аз примерния отново съм прецакан.Какво ме грее ,че Пенчо джигита плаща по-вече на застрахователя.Само със санкции не става,гаспода.В напредналите страни стимулират,не санкционират.Въобще не ни я представяйте тази кауза като възспитателна.На всички им е ясно,че това е поредната схема за дране на живо. Хайде стига вече.............

Оценка:
-1 +36

ФИНЦИ
24 Отговор
ЧИСТИ ЛРОБИТА ЧИСТА ПРОБА ИЗМАМА ОБИРЖИИСТВО И ДОЕНЕ НА ПРОСТИЯ НАРОД ОВЦИ СТЕ БРАТЯ И ЗА ТОВА ВИ ДОЯТ

Оценка:
-0 +26

Мен
25 Отговор
Уважаеми другари.Това е поредният лобистки закон ако не сте разбрали.

Оценка:
-0 +25

минаващ
26 Отговор
Аз имам два въпроса, които ги няма в статията. Какво ще направи КаФеНе-то ако една сутрин осъмне под прозорците си със 100000 разгневени шофьори, прясно заклани с по 1000 лева отгоре, въоръжени с камъни, тояги сопи и друго? И второ. Кога КаФеНе ще приеме Истанбулската конвенция, без това вече се видя, че се занимава с неприсъщи и дейности, предвид урагана от шамари, който се задава в семействата, когато (обикновено) жената сгафи и това бръкне в джоба на мъжа. Стига глупости, давайте да се организираме, да грабваме дърветата и да ги почваме. Поколенията преди нас са нямали тоя късмет за организация, интернет във всяка къща и все пак са вдигали революция. Що за търпеливи до тъпотия говеда сме ние?

Оценка:
-1 +23

Пежо
27 Отговор
Логиката на оня от приказката,дето бие детето предварително,защото БИ МОГЛО и да счупи стомната е същата.Не е ли редно тогава,преди депутатите да влизат в Парламента,да получават превъзпитание като в английско училище от 19 век?Пускат по пързалката поне 60 % от стадото,а то не се усеща.Страшен лобизъм...Най-честно е застраховката да е на водача,и да се отчитат само изплатени щети по ГО,може и хванати с алкохол и наркотици.Превишената скорост не е най-голямият риков фактор,а и дебилните ограничения са безброй

Оценка:
-0 +24

минаващ
28 Отговор
В Румъния пенсиите скачат с 40%, нямало пари, а? Да не би да са по-ниски от нашите? Ма то наистина на по-добре без матрял, да мре от глад, отколкото с такъв.

Оценка:
-0 +11

минаващ
29 Отговор
Кога т.нар. застрахователни експерти ще получат минимум по десятка на държавната попара за източване на дружествата, чиито интереси уж трябва да пазят чрез инсценирани катастрофи в чужбина (там могат да се уважат огромни искове и това не подлежи на контрол).

Оценка:
-0 +9

Бачо Киро
30 Отговор
И какви са застрахователите, като какви се изживяват, че трябвало да контролират водачите? Нарушенията господа идиоти се санкционират от КАТ, вие нямате никаква работа тук. На вас ви се плаща за да покривате щети, дали някой е паркирал неправилно или е превишил скоростта не е ваша работа, освен ако от това са предизвикани щети. Така, че си гледайте в паницата. Аман от идиоти в тази държава, които си врат носа навсякъде, същите миндили като онея с винетките ...

Коментиран от #43


Оценка:
-0 +31

николай
31 Отговор
пропуснали са въпроса защо когато имаш повече от едно мпс , но си вписан само ти, трябва да плащаш застраховка за всяко поотделно

Оценка:
-1 +13

Caci
32 Отговор
Kvi sa tia gluposti mamka vi prokleta kak se ne naiadohte

Оценка:
-1 +7

Светлин
33 Отговор
Мафия

Оценка:
-0 +11

продавам си колата
34 Отговор
Аз смятам, че като имаш книжка няма значение чия кола караш. Щом си водач отговорноста идва логично. Нама млади, стари водачи. Или имаш или нямаш книжка. Изкарал книжка пък неможе да кара в тъмното щото бил нов водач. Тогава за кво му е? За ко е ходил на курс за 800лв? Там ко са го учили? Караш колата на бати,тати,вуйчо....като блъснеш някой те съдят и айде. Ако смажа пешеходец с моята или чужда кола има ли значение? Ако карам пиян чужда или моя кола кво е значението? И що да не карам чужда кола. Не е обявена за крадена, имам книжка, има документи за колата.........Като не правя ПТП къв им е проблема? Да направят гражнската 1000лв та да спрат да мислят глупости мама им мръсна.

Оценка:
-0 +13

валентин
35 Отговор
тази статия е пълна простотия няма нищо общо с закона за движение по пътищата ако го приемат това в деиствие ще пламне парламента ....аз ще съм на предна линия да тракам с калашника

Оценка:
-0 +15

Ха ха ха ха ха ха ха
36 Отговор
Бонус Фалос за всички...

Оценка:
-0 +5

Алберт
37 Отговор
ОТНОВО СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ЗА ИНСИНУАЦИИ И СИЛОВО НАЛАГАНЕ НА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ. СИСТЕМАТА "БОНУС-МАЛУС" СЕ ПРИЛАГА САМО С ОГЛЕД И ОТЧИТАНЕ НА ПРИЧИНЕНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ВРЕДИ И ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. Така е в цял свят. В България "компетентните експерти" се стремят ДА ОБЪРНАТ ЗАСТРАХОВАНЕТО С ГЛАВАТА НАДОЛУ, ДА ПОДМЕНЯТ НЕГОВАТА СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И РОЛЯ, ДА ГО ПРЕВЪРНАТ В ЯКА ПОЛИЦЕЙСКА ТОЯГА И ДА ОТВРАТЯТ ХОРАТА ОТ БЛАГОРОДНАТА ДЕЙНОСТ. БЪДЕТЕ СИГУРНИ - И ТОЗИ ОПИТ НЯМА ДА МИНЕ. ОСВЕН ТОВА, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД КОИ СА ТРИТЕ РАЗРАБОТВАЩИ ИНСТИТУЦИИ (БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ)- ТОВА Е ЧИСТА ПРОБА НЕПОЗВОЛЕНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ КЪМ ЧАСТНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БИЗНЕС..

Оценка:
-0 +12

Христо
38 Отговор
Най справедливо е ГО да се прави от всеки който управлява МПС, и ГО да се прави на водача на МПС ,а в нея да се записват само рег. номера на МПС, за да може да се следи дали управляваното МПС се кара след като , някой е запллатил ГО.

Оценка:
-0 +4

Илиев
39 Отговор
Това са някакви глупости на търкалета. Тоя път няма да мине. Кой ги дава тези предложение с име да излезе а не да си прехвърлят топката от едно ведомство в друго и къде се провежда това обществено обсъждане. Никакви пари няма да видите за ГО и вярвам няма да съм само Аз дето няма да плаща а че и бунт подклаждате с тези си ваши писаници-недомислени. Аман от вас бе. Нищоправковци. Клатите вече нервите на хората и на много от нас взе да им писва.

Оценка:
-0 +7

Силвия
40 Отговор
Четете в Actualno,com -Недъзите на новия проект....
https://www.actualno.com/viewpoint/nedyzite-na-novija-proekt-za-bonus-malus-news_1412786.html
Там пише подробно и ясно.

Оценка:
-0 +2

Аз от съда
41 Отговор
Това нещо бонус малус е джендарска история .не трябва да го допускаме.и така ни грабят. Със него тройно.

Оценка:
-0 +6

Готин
42 Отговор
Изначално сбърканата система система поражда множество вариации и тълкувания. Застраховката е ГРАЖДАНСКА, тоест застрахова се ГРАЖДАНИН!!!
Отдавна измислени неща се интерпретират от нашите ,,законотворци,, като новаторски открития за който още в зародиш е предизвестен негативният им край!
😭

Оценка:
-0 +7

Усмивката
43 Отговор

До коментар #30 от "Бачо Киро":


ами отговора е много прост. Като Бойко Методиев. Катаджиите и ,,ЗАстахователите" са едно и също лице.Затова върви народната мълва , че мафията в Бългаия си има дъжава. И бългаина не да чака помощ от вънка , ами да вземе нещата и управията в свои ръце.Защото зная какви рракии ще се залюшкат по празниците , но да помислят за нещо по конструктивно и самосъжаляващо им идва на дугият ден. Кои глава , кой гъс

Оценка:
-0 +3

гост
44 Отговор
Тези отговори са писани от ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ.

Оценка:
-0 +1

бай Шиле
45 Отговор
Защо няма обосновка за ГО на МПС-то,А НЕ НА ВОДАЧА? МИ ЩОТО ТАКА,ПЪК!

Оценка:
-0 +2

бай Шиле
46 Отговор
Тук отговорите са за листата,а се правят,че не виждат гората.Гората на лобизма.КЪДЕ Е ОПОЗИЦИЯТА?Левите се занимават на Бойко с джипката,десните гледат за власт,зелените за долари,пемпените и те не знаят какво гледат.

Оценка:
-0 +0

47
Този коментар е премахнат от модератор
факт
48 Отговор
АЙДУЦИ!

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

ТОП 5