5 971

Значение на титлата ичиргу боил

  • ичипгу боил-
  • хан-
  • кавхан-
  • титла-
  • длъжност-
  • значение

Най-довереният сътрудник на владетеля, след кавхана

Милена ВЪРБАНОВА

В двете си статиии, посветени на прочита на заветния български надпис върху чашата от съкровището от Над Сент Миклош, поставям тълкуването на глагола ητζι в тясна връзка със значението на древната българска държавна титла ИЧИРГУ БОИЛ - поради идентичността в изписването на ητζι и ητζιργου. Тълкувайки ητζι като ПЪЛНЯ, НАПЪЛВАМ, заявих, че според мен висшата титла ИЧИРГУ БОИЛ в Първата Българска държава означава ПЪЛНОМОЩЕН БОИЛ.

Предвид големия интерес на българското общество към "белите четна" в нашата история - особено древната и ранносредновековната, ще си позволя и днес да разсъждавам върху възможното значение на тази титла, която е обличала носителя си в изключителна власт.

Както видяхме, забравеното днес българско слово ИЧЕН означава ПЪЛНЕН. То трябва да се приеме за страдателно причастие на изчезналия глагол ИЧА - ИЧАМ - ПЪЛНЯ. Свързвайки званието ИЧИРГУ със значението на този глагол, стигаме до идеята за ПЪЛНОТА, ПЪЛНЕНЕ.

Дали това означава, че този висш български аристократ е отговорен за ПРИХОДИТЕ в ХАЗНАТА и е ПАЗИТЕЛ НА ДЪРЖАВНОТО СЪКРОВИЩЕ? Или неговата длъжност е свързана с ПРОДОВОЛСТВИЕТО? Може би е МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА - според днешните ни понятия? Отдавна бях забелязала звуковата прилика на думата "ичиргу" с "търг", "търговия". Съществува дума в езика на Татарстан - "итъргъ", която е удивително сходна с въпросното звание. А знаем, че езикът на днешен Татарстан е сериозно повлиян от този на волжките българи.

Какво ще рече "търговия"? Обмяна на стоки, покупко-продажба, печалба, приход. Но означава също и пазар, площад - околна площ. Налага се идеята, че понятието "търг" не е толкова далече от латинското слово circum - наоколо, катто и от circus - кръг. Всъщност наставката "гу" в "ичиргу" може дa се идентифицира с "ко" в съвременния български език. В такъв случай понятието "ичиргу" ще звучи като ИЧИРКО и в него можем да разпознаем идеята за "кръг", "всичко наоколо", "във всички посоки", "безграничност, "пълнота".

Това заключение, добавено към третата по ранг държавна титла в ранносредновековна България ( а тя без съмнение е съществувала и във всички древни български държави ), убедително ни налага тълкуването на ИЧИРГУ БОИЛ като ПЪЛНОМОЩЕН БОИЛ - ПРЪВ СРЕД БОИЛИТЕ, класата на висшите аристократи. "Министрите" на хазната и продоволстието са били негови подчинени, но той е ПЪРВИЯТ МИНИСТЪР, който след кавхана, е най-довереният сътрудник на владетеля. Неслучайно именно той - в изключителни по своята важност случаи - е оглавявал българските посолства в чужди държави като ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК.Свързани новини