14 Септември, 2023 13:38 9 006 56

Адвокат Силвия Петкова: Защо МВР няма право да отнема коли? И какво да правим, ако ни спрат и тестът „светне“

 • силвия-
 • петкова-
 • конфискация-
 • кола-
 • дрога-
 • алкохол-
 • права

Неправилно представителите на силовите структури говорят за „конфискация“, казва юристът

Адвокат Силвия Петкова: Защо МВР няма право да отнема коли? И какво да правим, ако ни спрат и тестът „светне“ - 1
Снимка: Личен архив
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще се напълнят ли паркингите на МВР с отнети коли, след като водачите са дали положителна проба за алкохол над 1,2 или дрога. Няколко Областни дирекции на МВР вече се похвалиха със свалени номера на коли. Като основание за това се посочват новите изменения в Наказателния кодекс, засягащи някои престъпления по транспорта. Какви права имаме… Пред ФАКТИ говори адвокат Силвия Петкова, която специализира в правната защита и съдействие, и процесуалното представителство в сферата на наказателното право и наказателноправните аспекти на правата на човека.

- Адвокат Петкова, „конфискация“ и „наказание“ ли е предвиденото отнемане на моторни превозни средства и имат ли полицията и прокуратурата правомощия да ги „конфискуват“?
- С измененията и допълненията на Наказателния кодекс (НК), влезли в сила на 8 август 2023 г., наред със завишаването размерите на наказанията за някои престъпления по транспорта, се предвижда и отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, в следните случаи:
1. При причиняване по непредпазливост на тежка или средна телесна повреда, или смърт:
а) след шофиране в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества;
б) когато водачът откаже да бъде изпробван за алкохол и/ли наркотични вещества или техни аналози;
в) на повече от едно лице;
г) когато водачът е избягал от местопроизшествието;
д) когато водачът не е бил правоспособен;
е) след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/час
ж) ако деянието е извършено след преминаване на червен светофар;
з) ако деянието е извършено на пешеходна пътека.

В посочените случаи законът предвижда възможност на съда за всеки конкретен случай да преценява дали да постановява отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата.

- Но тук влизаме в казус, защото за алкохол и дрога ти „взимат“ колата, а за причиняване на смърт, телесна повреда или значителни вреди при управление на моторно превозно средство, новите изменения в НК не предвиждат отнемане на колата. Разяснете…
- Колата се отнема след:
2.Шофиране:
а) с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда;
б) след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
в) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда след като водачът е осъждан за шофиране с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда.

В посочените случаи съдът задължително постановява отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата.
Във всяка една от изброените хипотези отнемането на моторното превозно средство е възможно само ако е собственост на виновния водач. Ако собствеността принадлежи на трето лице, присъжда се неговата равностойност.

- Каква е разликата между „конфискация“ и „отнемане в полза на държавата“?
- Неправилно представителите на силовите структури говорят за „конфискация“. Такава не се предвижда с новите изменения в НК, засягащи транспортните престъпления. Конфискацията е вид наказание. Тя се състои в „принудително и безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата на принадлежащото на виновния имущество или на част от него, на определени имущества на виновния или на части от такива имущества“ (чл. 44, ал. 1 от НК). Касае се за „имущества“, които не са част от състава на престъплението, а съществуват независимо от него. Конфискацията се постановява от СЪДА наред с наказанието лишаване от свобода и/или глоба.
Отнемането на предмета на престъплението, в случая моторното превозно средство при престъпленията по транспорта, не представлява наказание, а превантивна мярка, чиято цел е да се отнеме възможността на дееца да върши нови престъпления. То отново се постановява от СЪДА и се налага независимо от наказателната отговорност. Фактическото отнемане става с влизане на осъдителната присъда в сила.

- Законосъобразно ли е отнемането на моторното превозно средство в полза на държавата от страна на полицията и прокуратурата?
- Отговорът на този въпрос е отрицателен. Основанията за това са няколко:
1. единствено СЪДЪТ има правомощие да постанови отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство;
2. фактически това може да се случи единствено и само с ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОСЪДИТЕЛНАТА ПРИСЪДА. Предварително отнемане не се допуска;
3. Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) допуска възможност за обезпечаване на отнемането на моторното превозно средство. Това може да стане от СЪДА по искане на първоинстанционния прокурор. Въпросът се решава в еднолично съдебно заседание. Обезпечителната мярка, която може да бъде взета, е моторното превозно средство да бъде запорирано, т.е. да се забрани на обвиняемия/подсъдимия да се разпорежда с него (т.е. да го продава, дарява, заменя и т.н.);
4. Наказателно-процесуалният кодекс позволява поначало моторно превозно средство да бъде иззето като веществено доказателство.

Това става с протокол за изземване, по време на което трябва да присъстват ПОЕМНИ лица. Такова изземване е допустимо в случаите на причиняване на телесна повреда или смърт при изброените по-горе хипотези (от „а“ до „з“), тъй като само тогава моторното превозно средство може да има характеристика на веществено доказателство. В тези случаи, доколкото се касае за засягане на основно право съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека, а именно правото на собственост, задържането на вещественото доказателство трябва да е пропорционално на преследваната цел. Това означава то да бъде освободено, след като вече не е необходимо за разкриване на обективната истина в наказателния процес. В общия случай този момент настъпва с изготвянето на авто-техническите експертизи. Противното би означавало да се наложи наказание без присъда и без такова наказание да е предвидено в закона.
В случаите на шофиране с определената в закона концентрация на алкохол в кръвта, както и след употребата на наркотични вещества или техни аналози, МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЕЩЕСТВЕНО доказателство. Изземването му, освен че не е необходимо, НЕ Е И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

- Как полицията и прокуратурата действат в подобни ситуации?
- Най-често срещаните порочни практики са две:
1. Да бъде убеден водачът „ДОБРОВОЛНО“ да предаде автомобила си с всякакви несъстоятелни и подвеждащи аргументи. Основният е, че с „доброволното“ предаване на автомобила, водачът „съдейства“, а това впоследствие ще се тълкува в негова полза. Доброволното предаване се извършва с протокол.
2. Изземването да се извършва с протокол за оглед на местопроизшествие. По този начин се заобикаля тежката процедура за законосъобразност на изземването по реда на НПК, който изисква или предварително разрешение на съда, или последващо негово одобрение.

Действително, Върховният касационен съд в практиката си е имал поводи да посочи, че изземването с протокола за оглед не е непременно незаконосъобразно. Тази практика, обаче, противоречи на закона и е създадена единствено, за да не се изправя съдът пред избора да постанови оправдателна присъда на виновно лице, поради фатални грешки в разследването.
Стриктно погледнато, огледът на местопроизшествие и изземването на вещи, които имат значение за конкретно наказателно дело, представляват различни способи за доказване. Тяхното извършване е поставено под различен процесуален режим.
Също стриктно погледнато, ако при извършване на оглед се установи наличието на вещи и предмети, които са от значение за делото, те следва или да бъдат запазени до получаване на разрешение за изземването им, или да бъдат иззети със съставяне на протокол за изземване, когато се касае за случай на неотложност.

- Как да реагират водачите, които са поставени в ситуация на заобикаляне на закона от страна на полицията/прокуратурата?
- Очаква се масовите незаконосъобразни предварителни отнемания на моторни превозни средства да се случват при шофиране с посочената в НК концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Ето защо е необходимо водачите да са запознати както с правата и задълженията си, така и със стъпките, които следва да предприемат, когато се сблъскат с подобни незаконосъобразни действия от страна на силовите структури.
На първо място, когато водачът не е съгласен с показанията на техническото средство (обикновено това е дрегерът) за установяване концентрацията на алкохол в кръвта, както и на теста за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, той има право да даде биологична проба – кръв и урина. В особено сериозна степен това право следва да бъде упражнено в случаите, в които водачът изобщо не е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози, или когато употребата е дълго време преди предприемането на шофирането. Казано иначе, биологична проба следва да се даде във всички случаи, в които водачът основателно се съмнява в истинността на показанията на техническото средство или теста. Това трябва да се случи независимо от редицата несъстоятелни аргументи, с които полицейските служители в практиката се случва да убеждават водачите да не дават такива проба.
На второ място, водач, на който е предложено доброволно да предаде автомобила си, не следва да се съгласява на това, съответно не следва да подписва протокол за доброволно предаване. Обратното би довело до отпадане на всякаква възможност за получаване на обезщетение за незаконосъобразно оставане без автомобил, когато пробата се окаже фалшиво положителна. Все пак следва да се отбележи, че не съществуват правни средства, с които водачите да противодействат на незаконосъобразните действия в момента на тяхното извършване. Потенциалните последващи стъпки за защита от тези действия ще могат да се определят за всеки конкретен случай след анализ на фактите и обстоятелствата по него.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 57 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Има много просто решение

  64 28 Отговор
  Не карайте пили и дрогирани. Няма нужда от адвокатски съвети

  Коментиран от #4, #6, #7, #19

 • 2 Даниел

  97 9 Отговор
  И цялото това нещо го измислиха едни хора потънали до ушите в корупция ,на който никога нищо няма Да им се отнеме?
  Моля за пояснение защо полицайте не се тестват за алкохол и наркотици преди и след смяна?

  Коментиран от #9, #44

 • 3 родител

  35 15 Отговор
  Имам приятел адвокат ,и го питам- Защо защитаваш нарко разпространители ,нали знаеш ,че у биват хора с дрогата .А той ми отговори - Е моите деца от глад ли да умират !!

  Коментиран от #56

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 5 Бай Иван

  27 36 Отговор
  То заради такива "адвокати" и "адвокатски съвети" сме на това дередже!
 • 6 да де

  73 7 Отговор

  До коментар #1 от "Има много просто решение":

  Гледай да не се окаже, че след измисления тест за наркотици си наркоман ходи доказвай, че си на лекарства.
 • 7 хихи®

  46 2 Отговор

  До коментар #1 от "Има много просто решение":

  Тази мярка прилича на онази Антиковид - с Маските, карантината и сертификатите
  кампанийна и безполезна....
  кръпка на закон.
  Промените може да са правилни но трябвада са методичини, законови,
  Спират КАТ Пиян - доказано с дрегер - Полицията(полицаят откарва колата на оторизиран охраняем паркинг, Съд - Дело по бързо производство за 24ч, решение на съда , виновен(колата се продава на търг, парите в държавния бюджет, невинен получава си колата, КАТ плащат разходите по делото и за охрана на паркинга...
 • 8 ако ги спрат с положителен тест , а мога

  17 6 Отговор
  т да се предадат . Високо кръвно, Настинка, Температура, а лекарствата дават плюс за нещо . Да хванат пеески, боко, Те ще светнат горките . Инструктираните да не пипат собствеността да са контрольорите . един шофер , като галена какво ще свърши или функи - нищо . ще подпише и после ще пощръклее .
 • 9 Бай Иван

  22 2 Отговор

  До коментар #2 от "Даниел":

  Гледай обяснението: "Защото можело тестовете да дадат фалшив резултат ...."
 • 10 Тираджия в пустошта

  18 17 Отговор
  Браво на тази жена, един човек да си каже нещата на глас, каквито са!
  Бих я почерпил с една ракия от тази, с която замезвам, когато съм на път, ако я познавах. Свалката щеше да стане, направо е готова.

  Коментиран от #20

 • 11 Ганьо

  34 1 Отговор
  Необходими са и морални качества човек да бъде в съдебната система. Нещо което липсва на почти всички от тях
 • 12 Гнила ябълка

  51 4 Отговор
  Как за полицаите дрегерът е манипулация а, за другите не е .Този закон е направен за рекет , от страна на полицията и прокуратурата. Хубаво е съда, прокуратурата и полицията, да минават преди работа на полиграф??? , Дали им е чиста съвеста ,
 • 13 Един шофьор

  11 37 Отговор
  Според мен трябва яки глоби и за превишена скорост. И с 10 км да превишиш 3000 лева глоба, другия път 6000 и ще се научат.

  Коментиран от #43

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 15 Психопат

  16 11 Отговор
  Адвокатката на снимката ми изглежда леко перверзничка малката. Да ми пише на ЛС

  Коментиран от #18

 • 16 Ами да

  15 6 Отговор
  Силве, защо не постъпиш в полицията, та да ги светнеш!? Явно там няма кой!
 • 17 Поредният правен парадокс!?

  24 2 Отговор
  Съдебната система в България е НЕЗАВИСИМА! Демек от нея нищо не зависи и тя съществува само и единствено, практикуващите я следователи, прокурори адвокати и съдии да получават полагащите им се несъвместими с положените от тях усилия за налагане на законност и дисциплина на гражданите заплати! Тук ще цитирам една поговорка от царско време - "Кмета не дава а пъдаря разрешава", затова и държавноста ни вече 34та година копае дъното! "Кокошкарите" пълнят затворите а истинските претъпници присвояващи милиони са недосегаеми. та и това постановление имащо прекрасна цел - да се намалят жертвите по пътищята в края на краищата ще се окаже само едно добро намерение.
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  33 3 Отговор

  До коментар #1 от "Има много просто решение":

  Ще бъдеш много шокиран, ако те спрат и проверят и ти кажат, че имаш положителен резултат за еди каква си наркотична съставка. Точно ти, който знаеш, че не си пил алкохол и наркотици. Обаче си пил някакво лекарство - антибиотик, болкоуспокояващо, за кръвно, за киселини, знаеш ли колко са много? Вземи са поинтересувай!

  Коментиран от #25

 • 20 Ветеран от Протеста

  10 5 Отговор

  До коментар #10 от "Тираджия в пустошта":

  Толкова ли си закъсал,та посягаш на Адвокатка бе...Не ти стига,че ти дава Безплатно правна консултация ..Виж някоя на магистралата - по- евтино ще ти излезе..Висок им е Хонорара на адвокатките ,а точно тази ще те брули като зелен кестен...
 • 21 Народа не ни интересува това

  8 12 Отговор
  Искаме не само да се отнемат коли, но и да бъдат вкарвани в затвора нарушителите, дори и да има много минимален процент грешки при отчитането с теста за дрога, дори и да има вероятност да бъде осъдена държавата след време за тия конфискация, благодарни сме, че по този начин макар и временно са били спряни и отнета възможноста да причинят ПТП с жертви на едни потенциални убийци, действащи с умисъл преди да пият, дрогират и качат зад волана

  Коментиран от #34

 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 24 Истинския ГРАД КОЗЛОДУЙ

  4 0 Отговор

  До коментар #22 от "Умен по цялата глава":

  Не се подигравай, може да е от възрастта. И ти ще станеш на 50 като нас

  Коментиран от #45, #48

 • 25 Не няма

  6 5 Отговор

  До коментар #19 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

  да бъда шокиран! Просто ще си направя кръвен тест в най кратък срок и с него ще докажа че теста на дрегера е невалиден! Но явно всички дали ти положителен глас употребявате наркотици и се страхувате от кръвен тест.

  Коментиран от #30

 • 26 Диамантената ръка

  9 2 Отговор
  Не е ясно що трябва кат да ти взема колата, достатъчно е да свалят номерата и да приберат талона. Е, и един пердах на пияндурника като бонус може...
 • 27 Киро

  16 1 Отговор
  Много е просто,проверяващия да се тества преди мен на дрегера и тогава да ме проверява
 • 28 факуса

  14 0 Отговор
  защо спряха да тестват полицаите за алкохол и наркотици,,да направят при положителен резултат за алкохол,да се пробва уреда и от полицая извършил пробата

  Коментиран от #33

 • 29 ННН

  6 12 Отговор
  Аз не мога да разбера ако тая толкова иска да помогне, защо не посъветва хората да не карат пияни и дрогирани и да даде примери какво може да се случи като караш къркал??!!

  За кво тябва да съветва скапаните пияници, които карат къркани как да се дава акъл как да се измъкват.

  Интересно ми е утре ако тая адвокатка или нейн близък пострада от пиян шофьор какви акъли ще дава!!!

  Коментиран от #31, #32

 • 30 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  25 1 Отговор

  До коментар #25 от "Не няма":

  Кръвния тест излиза за половин година и точно в това е проблема! С него не се доказва, дали дрегера е невалиден, а се ползва в съда, като по-верен резултат. Дотогава си без кола, книжка и си подсъдим, дори и без да си виновен! Ето от това се страхувам! Аз никога не съм виждал даже как изглежда наркотик, нямаш право да ме обвиняваш, без да ме познаваш! Следващият може да си ти!
 • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  7 2 Отговор

  До коментар #29 от "ННН":

  На теб не ти ли е ясно, че не трябва да си къркал, нито да си дишал райски газ, когато шофираш, че трябва да ти го обяснява някой друг? Явно ще ти се види твърде сложно да ти обясняват, че трябва да има справедлива съдебна система, която да налага справедливи наказания без недомислици!

  Коментиран от #47

 • 32 Теслата

  10 1 Отговор

  До коментар #29 от "ННН":

  Явно нямаш МПС и никога не си имал. Адвокатката съветва как м@ло Умниците да не ти вземат МПС-то, а не как да се измъкнеш от присъда.
 • 33 Теслата

  15 1 Отговор

  До коментар #28 от "факуса":

  Не е правилно. При положителен тест да се праща полицаят за кръвен тест. Резултатът от него излиза след около 6 месеца. До тогава полицаят да е "дисциплинарно уволнен" със съответните последствия.
 • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 35 Инж

  3 13 Отговор
  За целия "преход" приехме една работеща мярка,а сега - дай да я отменим.

  Коментиран от #38

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  6 1 Отговор

  До коментар #36 от "Иван":

  Жената не те съветва да пиеш и да караш, че да й пожелаваш нещастие!
 • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  9 1 Отговор

  До коментар #35 от "Инж":

  Никой не иска да се отмени мярката, а да се прилага законно! Не е излишно да четеш повече!
 • 39 Ти си

  3 0 Отговор
  Не съм юрист но доколкото знам за едно нарушение (престъпление) не могат да те наказват два пъти.....

  Коментиран от #40

 • 40 Ти си

  3 0 Отговор

  До коментар #39 от "Ти си":

  Конфискацията се постановява от СЪДА наред с наказанието лишаване от свобода и/или глоба.
 • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 43 Ония с Фордо

  2 2 Отговор

  До коментар #13 от "Един шофьор":

  Ти не си шофьор , даже и колело нямаш .
 • 44 ГОЛЯМ СМЯХ

  3 0 Отговор

  До коментар #2 от "Даниел":

  е, много ясно защото показва че са пили ама тях няма кой да ги проверява като са на работа

  гарван гарваново око не вади бе

  как ти ти се вижда на някой милиционер да му правят тест? ай ся нали си вярваме
 • 45 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

  0 0 Отговор

  До коментар #24 от "Истинския ГРАД КОЗЛОДУЙ":

  да ти се връща
 • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 47 Кандидат Милионер

  2 0 Отговор

  До коментар #31 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

  Искам да допълня,че това не е достатъчно.Ако си пил алкохол до 12 часа вечерта ,например половинка водка,сутринта отивайки на работа с колата в 7 часа сутринта,след само 7 часа си с над 1.2 промила и готов за глоба и отнемане на автомобила,нищо че реално не си пиян ,а Употребил...Трябват поне 12 часа ,за да падне под 0,5 промила Евентуално...Смятайте си сами Кога и Колко да Употребявате!!!

  Коментиран от #54

 • 48 Умен по цялата глава

  1 1 Отговор

  До коментар #24 от "Истинския ГРАД КОЗЛОДУЙ":

  Абе прав си,ама Последния Софиянец голям го вади ,амал мек...Мек,щото бил Импотентен и на хапчета против Дисфункция..Няма лошо.....Ама за Дисфункция в главата хапчета няма,!? ДО ЖИВОТ Е!!!
 • 49 Въпрос за йористите

  8 1 Отговор
  Фирмен бус е пълен с чисто нови компютри, шофьорът е хванат с 1.5 промила, ушевите конфискуват буса. Какво се случва с компютрите? Може ли фирмата да си ги получи обратно? Ако не, къде са документирани брой, модел и сериен номер на всеки един комп? Кой отговаря за съхранението?

  И ако след 6 месеца се окаже че шофьора е бил трезвен, но 5-6 компа липсват? А това че за 6 месеца е излязъл нов модел и сега трябва да ги пусна с намаление?

  Коментиран от #51

 • 50 ха ха

  8 1 Отговор
  какво да го коментираш , ако катастрофираш но не си нанесъл щети никому на какво основание те наказват ? същата идиотия е и с алкохола , правиш катастрова и си нанесъл вреди но си и пил , О,к да взимат автомобила и да отиват в затвора , но да те спрат на пътя след вечеря и чаша вино и да те убеждават какъв страшен престъпник си и да ти вземат колата е престъпление та каквото ще да разправят певачките на мутрите
 • 51 Отговор

  7 0 Отговор

  До коментар #49 от "Въпрос за йористите":

  Ушевите нямат ПРаво да конфискуват буса.Само Съда може да лишава от Собственост.Буса ако не е катастрофирал или убил или ранил някой,не е предмет на Престъплението употреба на алкохол...Следва Акт и Наказателна санкция на Шофьора само след решение на Съда!!Ми чети Силвето кво ти е написала бе...И не трябва да подписваш Нищо!!!

  Коментиран от #52

 • 52 Допълнение

  3 0 Отговор

  До коментар #51 от "Отговор":

  Като му свалят номерата и го спрат от движение и направят акт на шофьора,го качваш на Репатрак , прибираш го с компютрите и чакаш решението на Съда!!!
 • 53 Адвокат на дявола!

  2 10 Отговор
  Заради такива "адвокати" всеки ден ще гинат деца по пешеходните пътеки!

  Коментиран от #55

 • 54 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

  6 0 Отговор

  До коментар #47 от "Кандидат Милионер":

  Половинка водка, демек половин литър е сериозно количество, не всеки би го понесъл! След такава бурна вечер, на работа без да шофираш, нито своята кола, нито служебна, да не говорим за автобус, камион и т. н. С алкохола е ясно, приборите не грешат. Проблема е с фалшивите тестове за наркотици, които се лъжат от лекарства. Там не можеш да се предпазиш!
 • 55 Циник

  3 0 Отговор

  До коментар #53 от "Адвокат на дявола!":

  Хайде без преувеличения. Децата гинат защото някой е карал прекалено бързо, а те, да бъдем честни, в много от случаите не са внимавали. Не е виновна адвокатката, която обяснява закона.
 • 56 Шок

  0 0 Отговор

  До коментар #3 от "родител":

  Убиват хора, кой убиват, бе тиквуне? Насила ли дават на някой или той отива да си купи?