5 94980

Българите - авари - хиксоси. Авар-кам. Египет. Йерусалим. Евреите /Първа част/

 • история-
 • култура-
 • българи-
 • древност-
 • слава-
 • валентин вътов

Една история за корените на древната ни слава

На границата между 3-тото и 2-то хилядолетие пр.н.е. в Аскъйп ("Българската степ" > "Скития") управлявал джабгусирът (император) Агил.

Тогава в Капдаг (Мала Азия) от Курган (Хиркания, Закаспието) пристигнал с част от масгутските българи-авари или ег-сази багът (вождът) на масгутите (масагетите) Абар (Авар) Раджил. Той се родил през 1357 година преди Буртаската война (т.е. в 2000 г.пр.н.е.) в Джиен, откъдето получил името си Джиен-Ас, т.е. "Джиенският Българин".

Когато той станал на 20 години, той се наел на служба при царя на Раджил ("Харапската държава” в Белуджистан, днес в Пакистан) Набий и три години му служил в раджилския град Балъйм или Булем (Българ на санскрит), заради което получил прякора Саг-Раджит, т.е. "Българ-Раджи", Раджил, Раджи и Балъйм-Ат. Самият цар Набий живял в градовете Там и Лам (градището Харап и Мохенджо-Даро)...

Когато Абар прослужил три години в Раджил, на него му се явил като видение Кулюг-Бала (Вестителят на алпа на Слънцето Мар) и му предал указание на Тангра да стане проповедник на хората от името на Всевишния. На Авар Раджил му били съобщени Божиите закони и писмото, което след векове нарекли агилско (балканско) и било разпоредено да се съобщи на народа, че Бог е един, и че хората са длъжни да следват божиите заповеди. Авар изпълнил това и предал на народа всичко това, написано в книгата с Божиите заповеди "Торе" и поради това получил името Абар-Кам ("Авар-Жрецът", след много векове кооптиран като "Авраам" в Библията и "Ибрахим" в Корана). Но на мнозинството българи-масгути или маджи-българи, това не им се харесало и Авар и неговите последователи били изгонени първо от Раджил, а после и от Курган (Хиркания), където властвал неговия чичо Алвар. После Абар-Кам бяга в Ибер (Зауралието, Западен Сибир), където са планините Маджар (Мугоджари). Затова масгутите на Авар започнали да се наричат маджари, а те самите си дали самоназванието ег-масгути.

Последователите на Абар-Раджил, към които се присъединили и части сарбийци ("праславяни") и ермийци (хони), го наричали Авар-Раджил, Абар-Кам, Авар-Кам, Балъйм-Ат, Кам-Хан, Наубий, Маджар, Магут ("Пророк"). Авар и неговите хора обичали много конете, които им помагали в техните странствания. Когато умрял любимият кон на Авар, Балъйм-Ат или Балъйнгъйр, то Авар нарекъл с неговото име и себе си и столицата си.

От Ибер бяга в Идел (Поволжието), където получава областта на запустелия по онова време град Халджа, или Българ. Българите-масгути, говорещи на различни български езици, казвали на Халджа-Българ "Балтъйш", "Булдан", "Руджан", "Саг-кант", "Сагдум" и "Бугур" - така частта от курганските българи-дайци произнасяли думата "българ". Мнозинството от хората на Абар-Кам по начало било съставено от дайците, а "дай" на техния език означавало "български народ"... Абар-Кам възстановил град Халджа-Българ (по-късно Велики Болгар), който в негова чест назовали Абаршир, или Абрашир...

Под натиска на Алвар - чичото на Абар-Кам, тогавашният император на Велика България или Аскъйп ("Скития") Мар-Агил премества Саг-Раджи (Авар-Кам) от Халджа-Българ в района на река Чул (Сулак в Дагестан) в Съйнджак (Предкавказието). Той оставил в Съйнджак част от своите хора, които изявили желание да постъпят на служба в Агаджир ("Гористата земя", лесостепието в днешна Централна Русия и Украйна). Агаджирците ги нарекли авари, абарчаги, наубии и галактубаги (галактофагите при Херодот), защото те носили високи и островърхи шапки галактубги, или калансубги, а аварите наричали агаджирските българи по масгутски - балъйни, а Агаджир - Балъйнджер и Миджер.

Барджийците (персийците) пък, наричащи масгутите "чаки", т.е. "крайни", наричали кук-масгутите "кук-чаки" или "ег-сази". А пък кук-масгутите най-много обичали да се наричат българи или булгани и реките и планините, където те живеели, те винаги наричали с имената Българ, или Булган (Балкан). Така планините около река Аряксу (Узбой), където те живеели преди, ги нарекли Българ или Булган (Съвременните планини Балкан в Туркмения). По същия начин южната част на планините Джуграй или Урай, наречени още Ръйбайски (Рипейски), те им казвали Българ таш (Урал).

По-късно от Съйнджак субата (ордата) на Раджил се преселва в Капдагската (Мала Азия) област Джилки, разположена на юг от Българман ("Българските планини", Източно-Понтийските планини в Турция, между гр. Сивас и гр. Зиле). Докато Лекдиу (Старият Гуруглъй - Херакъл) стоял безучастно, Авар настанил хората направо в неговия юртлук (лично владение) и през 1320 година преди Буртаската война (т.е. 1973 г.пр.н.е.) тук образува бейлика (княжество) Себер-Масгут или Кук-Масгут. Народът на Абар-Кам, възприемайки персийското си название, тук започнал да се нарича "ег-саг", т.е. "могъщи българи" или „ег-сази” (от тук се получава "хиксоси"). Обяснението е в това, че думата "саг" - "българин" дайците произнасяли както правилно, така и във формата "саз". При българите-масгути думата "саз" означавала "слънце" и "коне" и те обичали да се наричат "слънчеви" и "конски", но това не смущавало дайците. (Йосиф Флавий в "За древността на еврейския народ. Срещу Апион", кн.1 гл.14., извежда от египетски език етимологията на "хиксосите", като "царе на пастири", "царски пастири", "пастири".)

В началото в Капдаг столица на Авар-Кам била град Кадъйш (Кадис), но впоследствие той построил за себе си град Анджир, или Анагар, наричан още Ангара и Анкура ("Царска столица", Царски Род", днешна Анкара), а неговият син Съйбаш построил град Съйбаш (днешен Сивас). За своя син Шила Съйбаш построил северно от Съйбаш, град Шила (днешен Зиле). Реката протичаща около Шила, кук-чагите я нарекли Кук-Българ (днешна Ешил-Ермак), а планините между Шила и Съйбаш - Българтау (Български планини). Областта на град Шила започнали да наричат Масгут (Областите Масгут и Кук-Масгут Библията нарича "Гог и Магог”). Местните българи-муйтени, кулдаи-уруси, мосхайци и табилци ("Рош", "мешех" и "тувал" в Библията) с радост посрещнали кук-чагите и им помогнали да се настанят. Те, подобно на агаджирските българи, наричали аварите "абарсаги"... Тогавашният император на Илат (Западна Мала Азия, Южните Балкани, Егейските острови, Кипър, Крит. "Илат" на трьок-български език означава "Красива област”, "Родина". От тази българска дума възниква древното название на държавата "Елада" и второто име на Троя "Илион") поканил Авар на служба при себе си. След известно време, прославилият се в проповедите за Единобожието Авар-Кам оставил бейлика на сина си - Съйбаш или Ук и с част от кук-чагите се преселил в Илат на служба при цар Мохер.

Мохер, след като оженил дъщеря си Кортке за Авар-Кам, се отнесъл жестоко с него, поради което Авар-Кам избягал от него в Уртагил (Средна, Вътрешна Тракия, днес Южна България), но оставил сина си Съйбаш да управлява Масгут в Капдаг. А траките в Уртагил избрали Авар Раджил за свой цар и той ги управлявал под имената Агил-Ас и Чулмаксъйз.

След отпътуването на баща му Авар-Кам в Илат на служба при Мохер, синът му Съйбаш или Ук останал да управлява Масгут, въпреки че се признал за ак-андаш (васал) на Илат. След Съйбаш-Ук управлявал Шила. Седмо поколение след него управлявал Чул-Ат. Той имал още четирима братя - Джим-Авар, Бал-Ас, Баръйс и Шен-Авар, които го подържали във всичко.

При Чул-Ат алп Лекдиу се осъзнал от грешката си и на авар-чагите, които били заели без разрешението му неговия юртлук, се наложило да бягат от Масгут на юг в Къйзъйл Джир (Сирия). Част от българите, объркали пътя, побягнали към Илат, Сувар (Месопотамия) и Миджан (Азърбайджан). През време на бягството много от тези българите попаднали в плен на Лекдиу и ги очаквала жестока смърт. Тогава вниманието на алпа било привлечено от българските коне, които той преди това не бил видял. Лекдиу изял един от тях и неговото месо така му харесало, че той пощадил пленените и ги приел на служба в качеството на коневъдци. После, като видял, че работите с тях се подреждат, той им позволил да образуват свой бейлик. Съседите наричали пленените от Лекдиу българи, кулдаи, защото кулдаите били по-многобройни от тях, но самите пленени предпочитали да се самоназовават по български кети ("хора", хети). Кетите много бързо подчинили всички свои съседи, но общо покорените съставлявали мнозинството в техния бейлик. Под влиянието на езика на покорените, името кети започнали да го произнасят във формата кади. Затова столицата на българите-кети (хети) и целият техен бейлик носил името Кадъйш. В последствие като хети започнали да наричат и самите кети. Кетите не се уморили да отглеждат прекрасни коне за Лекдиу, а в замяна на това той охранявал техния бейлик.

А другите българи, които избягали в Къйзъйл Джир, срещнали от джирците радушен прием, защото ги вдигнали да завоюват Мамил (Египет), който угнетявал Джир. През 1070 година преди Буртаската война (1723 г.пр.н.) Чул-Ат съставил план със своите братя Бал-Ас, Баръйс, Шен-Авар и Джим-Авар, и те заедно атакували Мамил с пет армии, всяка от които имала по две колони. Мамилската войска, още щом ѝ прегазили авангарда, се предала и ег-сазите завладели Мамил. Тази година влязла в българската хронология, като "годината на Мамил". Чул-Ат станал цар на Мамил.

Следва продължение...

Автор: Валентин ВЪТОВ


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 35 гласа.

Свързани новини

 • Крон - българското време
  Крон - българското време
  В историческата наука има аксиоми, в които учените не смеят да се усъмнят, защото те са обгърнати с ореола на сакралност още в древността. Тези аксиом ...
  21.01.2022
  4 201
  1
 • Колко древна е българската история?
  Колко древна е българската история?
  Българската държава има официално призната хиляда и триста годишна история. Това прави нашата държава една от най-старите в Европа. Въпреки че Българи ...
  13.01.2022
  20 642
  124
 • Ринго Стар влиза в комикс
  Ринго Стар влиза в комикс
  Животът на бившия барабанист на "Бийтълс" Ринго Стар влиза като анимирана история в нов комикс като част от поредицата "Орбита" на ...
  09.01.2022
  768
  4
 • Вълчата следа на българите
  Вълчата следа на българите
  Докато работех над статията си "Вълчето писмо на българите", ме осени идея, която в първия момент отхвърлих като неправдоподобна и дори скан ...
  31.12.2021
  6 862
  26
 • Вълчето писмо на българите
  Вълчето писмо на българите
  Една скала, в която дори неопитното око разпознава грандиозната статуя на седнала жена, сразена от страшна горест, се извисява в планината Сипил, близ ...
  27.12.2021
  21 857
  35

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Шоп

  41 4 Отговор
  Ух ох...Много сложно. Нищо не разбрах. Представям си едно дете в начален курс какво би разбрало.

  Коментиран от #9, #19, #61

 • 2 хаберих

  24 9 Отговор
  Днес "Там и Лам" е Там/в България/Хам АМ-ам-Лапам Сам. Кюлчета и пачки.
 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 !!!?

  23 5 Отговор
  Утре македонците ката ви нарекат и "авари" да не се сърдите: Авар Раджил - Радев, Баръйс - Борисов, Кортке Корнелия, Бал - Асен Василев,...!!!?
 • 5 рада дълбоката

  29 6 Отговор
  Общо взето разбрах от къде е В.Симеонов . Алвар , Шалвар замаяна работа ! Сега и при химна на Тюркмения ли трябва да стоим мирно !!!
 • 6 Баба Зоя

  18 0 Отговор
  В България родителите и правителството не се избират.

  Коментиран от #12


 • 7 Сандал

  13 3 Отговор
  Като чета това и започвам да си мисля, че произхода ни е корейски и националната ни носия кимоно за таек-уон-до!

  Коментиран от #15

 • 8 Винкело

  18 7 Отговор
  Тюрлю-гювеч, оттам и миш-маш, което е шменти-капели.

  Коментиран от #71

 • 9 всъщност

  32 3 Отговор

  До коментар #1 от "Шоп":

  Статията е интересна, но имената и понятията наистина са по-сложни и неразбираеми особено за хората дето не сме запознати с тази част от историята! Но авторът се е постарал да я напише въпреки многото трудни думи и обясненията към тях, за което браво! Предпочитам да чета от време на време такива статии, отколкото буламача дето съставлява 80% от инфото в нета!
 • 10 пешо

  8 5 Отговор
  каша.
  отгоре на всичко - оставили сме великите укри да си приписват създаването на черно море! срам и позор!
 • 11 Казас

  12 4 Отговор
  Къс преразказ наTюрките Татарите ....абе какво го увъртате дори в филма с Стефан Данаилв преразказвате митът а Мете Хан...Китайски те хроники са достатъчно доостоверни
 • 12 Ами

  11 0 Отговор

  До коментар #6 от "Баба Зоя":

  Не е само в България приятелю, в цял свят е така за родителите и почти навсякъде за правителствата!
 • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 ПИТАЩ

  12 5 Отговор
  шантаво заглавие, объркани разсъждения, уйдурми и предположения, Кой е Автора и от Къде идва цялата тая Какафония, Типично за Факти !!!!!

  Коментиран от #24

 • 17 какви сме

  6 3 Отговор
  Разбрах само , че сме се мотали при арабите ...другото не мога да го повторя.

  Коментиран от #26

 • 18 Шмиргела

  3 5 Отговор
  Рано си излазал от кръчмата. Връщай се дорде гювеча не е изстинал съвсем. Това е написано за хора с поне едно висше, а не за килийни ученици и алкохолици.

  Коментиран от #25, #70

 • 19 плевен

  10 4 Отговор

  До коментар #1 от "Шоп":

  Въобще не се притиснявай, че не разбираш. Вътов е компресирал в една статия безброй трудни имена и трудно доказуеми предположения.Това е материал за една дебела книга, предназначена за специалисти. Говори за събития от преди 4 хилядолетия, когато дори египетската писменост не е напълно оформена.
  В общи линии на написаното ще реагират само ненормалници /№2/, или турбо-патриоти, които са друг вид ненорм....
 • 20 Разбрах

  9 6 Отговор
  Всички сме пакистанци със славянска кръв! Оказва се че цяла Азия е наша била, и сме първите азиатци станали европейци! Един вид като макета, всичко е създадено от нас! 2500 пр.н.е. кой е всевишния това остава загадка!
 • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 22 Freedom Fighter

  15 6 Отговор
  Чудя се защо някой хора хабят толкова енергия и време да търсят произхода на българите извън нашите земи, а има толкова доказателства, че българи е просто ново название на траките. До кога ще обсужвате чуждите интереси?

  Коментиран от #33

 • 23 ЦарСимеон

  14 8 Отговор
  Дрън-дрън та пляс!пълни глупости са това за българите.Надявам се,че няма много хора които да вярват на тези небивалици. Авари-скити,тюрки и приказки от 1001 нощи.И хиляда статий такиви да извадите,по любознателните знаят корените на българите и техния произход,а той със сигурност нее тюркски !Приятно ви четене :)

  Коментиран от #28, #46, #62

 • 24 Сънчо Панса

  5 1 Отговор

  До коментар #16 от "ПИТАЩ":

  Събуди се и чети по-подробно. Това е първа част и има продължение. Едно време в киното от кинопрегледа не можеше да прецениш филма. След това ходиш да го гледаш 10 пъти, защото ти станал интересен и любим.
 • 25 какви сме

  1 3 Отговор

  До коментар #18 от "Шмиргела":

  Затвори страницата и направи къс преразказ на статията...с имената обаче ...вишисте.

  Коментиран от #39

 • 26 Умен по цялата глава

  9 7 Отговор

  До коментар #17 от "какви сме":

  Преселението на Народите се осъществява в две посоки от племена говорещи Санскрит - Индоевропейски и Индоазиатски,но всъщност те са един Народ тръгнал в две посоки....Всички Европейски езици имат общ корен- Санскрит...Кво толкова не разбирате ...Опитите на Руската пропагандна машина да омаловажат факта,Че Българските племена населили Европа са просто смешни...Но това е минало - сега сме пет милиона на тази Територия и края наближава Необратимо....
 • 27 Andromeda

  6 3 Отговор
  По-голямо глупости не бях чел.

  Коментиран от #29

 • 28 Помощник

  9 3 Отговор

  До коментар #23 от "ЦарСимеон":

  Мисля си, че вместо да гледаш празноглави ритнитопковци, може да научиш нещо по-полезно. Забрави за учебниците с които си израснал, почти всичко е фалшификация и безкритично пренаписване на гръцки антибългарски източници и книги.
  От други статии чета, че името на Симеон на трьок-български език (тракийско-български, съставен около 6 хилядолетие пр.н.е. на Балканите) е Шамгун ("Красив хон/българин"), а на деберски и угилски език ("балкански-праславянски") се получава Симеон, което не значи нищо. Синът му Баръйс Боян (Боян магът) не го е обичал и го споменавал единствено с неговото хонско име Орон ("Знаме"), защото в една битка царят е спасил българското знаме от плен, когато знаменосецът е бил убит. Брат му Раушад Балтавар ("Вожд, цар" - на деберски и угилски, е известен като Владимир Расате, цар 889-893 г.). Трьок-българският език е майка и баща на всички тюркски езици. Тюрки като етнос няма, това е вредна измислица и преиначаване на думата от трьок в тюрки. Това е езиков термин - народи и племена говорещи на трьок-български. Българите са арийци, говорещи основно на трьок-български език и на още 6 основни езика, единият от които "агилски" - "праславянски".

  Коментиран от #36

 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 Хаберий

  4 2 Отговор
  Султан Ердоган ще подскочи, че царува в столица, основана от древни българи!!! Неговите даскали не са му диктували всичко. Още неща има да научи...
 • 31 Авитохол

  4 3 Отговор
  Авторът не посочва нито един исторически източник в своите твърдения. Сигурно е живял в годините, за които ни осветлява. Не е бил обикновен човек, а дрон виждащ и разбиращ всичко!

  Коментиран от #42

 • 32 Бай Ху (By Who)

  3 2 Отговор
  Бе вие нормални ли сте бе!? Това е сценарият за новия сезон на Война на тронове.
 • 33 Помощник

  10 2 Отговор

  До коментар #22 от "Freedom Fighter":

  Време е в нашата история тезите да се обърнат на 180 градуса. Траките са древни българи.Доказателства има стотици. Но те не се познават от българската общественост, особено от тази, която е напуснала страната ни и ползва англо-саксонски символи, и е гледала повече сатанинско-садистичните продукции на холивудските рептили, отколкото да е чела новопоявили се познания.

  Коментиран от #72

 • 34 Кокона Ксени

  0 0 Отговор

  До коментар #29 от "Хехе":

  Тая "звезда" е кирия с голям диференциал и много способности.
 • 35 Боливуд

  2 1 Отговор
  Факти са се завърнали в бъдещето и ни разказват от първо лице.
 • 36 Чирпански

  7 3 Отговор

  До коментар #28 от "Помощник":

  Може да се прибави, че има и славяно-руски и талмудистко-болшевистко-комунистически фалшификации, които са ни залвали като водопад от 150 години. Мозъците на андрешковците и потурджиите са така промити с вод-как, че все още не могат да се отърсят от тоя махмурлук!
 • 37 Коко

  7 5 Отговор
  Хайде да наблегнем на своя тракийски и славянски произход. Говорим на език от славянската езикова група, значи сме славяни. Навсякъде, където има разкопки в България - все тракийски могили, тракийски гробници, тракийски светилища. Юстинияновата чума не е унищожила всички тракийци. Носим тяхната кръв. А най-важното е, че живеем на тяхната земя. Тук витаят техните духове. Това е техният егрегор. Българите са дошли тук като войни, завладели са земята на траките, нападнали са Римската империя. Ние сме местни хора. Кръвта на волжките българи е малко тук. Техните наследници са днешните татари, чуваши и др. Стига с този азиатски произход вече! Да, носим и тяхната кръв, но сме местни хора. Спрете се вече с този тюркски произход. То голяма хубавина, та да го повтаряте постоянно.

  Коментиран от #40, #47, #53, #63, #74

 • 38 Мишо

  7 2 Отговор
  То на мен не ми е ясно, а камо ли на някой ученик ще му бъде. Крайно време е историци и учени да седнат и да кажат коя и каква е историята на България, въз основа на историографски факти. Последно откъде идваме, кои са нашите предци и т.н. Не може всеки да си пише каквото поиска, едни тюрки, други индоевропейци, трети марсианци и т.н. Толкова ли няма артефакти и исторически извори, които да докажат истината?!

  Коментиран от #41

 • 39 Коректор

  2 0 Отговор

  До коментар #25 от "какви сме":

  Не четеш ли заглавието? То е късия преразказ. Ккаво не ти е ясно?
 • 40 Е унгарците

  0 0 Отговор

  До коментар #37 от "Коко":

  по-калпави ли са?

  Коментиран от #43

 • 41 Помощник

  5 0 Отговор

  До коментар #38 от "Мишо":

  Дотук прочетено е ясно, че темата не е, кои сме ние, а какво се е случвало заради нашите древни предшественици. Това трябва да ни радва и да повдига националното ни самочувствие. Има и продължение, ще следим за повече яснота. Да благодарим на автора, че ни отваря очите.
 • 42 Данчо

  8 3 Отговор

  До коментар #31 от "Авитохол":

  Е, точно тук е проблема, няма цитирани източници! По тази логика, всеки може да си пише каквото му е кеф на душата. Тази гавра с българския народ, трябва да спре. За какво са онези от БАН, нали им се плаща?
 • 43 Коко

  4 1 Отговор

  До коментар #40 от "Е унгарците":

  Минали са през школата на австро-унгарската империя. А ние сме продължили обучението си по азиатски нрави много дълго, та чак до ден днешен. Чувстваш ли разликата?
  Българинът мрази азиатщината.
 • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 45 Ханк

  3 3 Отговор
  Абсолютна пропаганда на турските служби.

  Коментиран от #48

 • 46 Пич

  2 3 Отговор

  До коментар #23 от "ЦарСимеон":

  Аз пък съм съгласен с Вас , макар че , чета всичко което излиза за нашите корени... Нещо , за което не се говори например , е теорията на хитлеристките учени , които разделят името ни на две - Балг - Ари , което според тях , значи - старите арийци... Затова ни припознават като равни , и години за съюзници... Но... явно не ние имаме македонска черта , а те , бидеики българи , имат нашата черта , да твърдим , че сме в началото на всичко , и едва ли не , без нас световната цивилизация нямаше да съществува... Малко комплексарско ми идва...
 • 47 Помощник

  4 5 Отговор

  До коментар #37 от "Коко":

  От други статии чета, че българската нация е съставена от преди 17000 години, още от палеолита, който англо-руските геолози и архелози, заплатени от световните сатани, умишлено са го подмладили с поне 10 хиляди години, за да се вместят в историята като богоизбрани. Българите не са от Юстинианово време и не са дошли тепърва с т.н. Велико преселение на народите. Те са били тук на Балканите още преди 15 хиляди години и през тези хилядолетия по климатични и епидемични причини са мигрирали няколко пъти от запад на изток в цяла Еварзия и от изток на запад, около Средиземено море и т.н.. Следите им се виждат чак в Австралия и Америка. Смесвали са се с десетки племена и народи, давали са старт на десетки племена и народи. Българската нация е древна форма на конфедерация, в която са влизали различни раси и племена говорещи на множество езици и диалекти. Само че твоят мозък, калайдисан с болшевистки калай отбълъсква това научно лъчение, няма как да попие в кашата под черепа ти.

  Коментиран от #49, #52

 • 48 Д р Уотсън

  1 1 Отговор

  До коментар #45 от "Ханк":

  Да бе, вервам ти. Особено радостно е за султан Ердоган, че царува на чужда земя. Я си чети по-наблюдателно за Шерлок Холмс.
 • 49 Македонците

  3 3 Отговор

  До коментар #47 от "Помощник":

  пък са от 100 000 години тук, но са стигнали чак до Индия.
 • 50 Хехе

  0 1 Отговор
  Ако някой може да докаже, че преди гръцките думи на Балканите няма други думи, може ли да се твърди, че преди гърците тук е имало българи, траки, илири, македонци...
 • 51 Как може

  6 4 Отговор
  да публикувате такива бълвочи?! И къде има цитирана хроника от съвременници с дати и т. н. т.? Защо не потърсите ИСТИНСКИ ДОКУМЕНТИ като: Индийските Веди и Пурани, Арменската Историческа География - Ашхарацуйц на Егише и Моузес Хоренаци, документи има, колкото и да е чудно за някои и в Афганската Академия на Науките. Не случайно там се намира градището на една от древните български столици Балгар Балх(Български Балх). Навремето, когато дойде "демокрацията" от иранските научни среди имаше предложение да ни предоставят исторически документи за древната ни история, но наЩе новопребоядисани демократчета подминаха това с мълчание, твърде заети в давичкането помежду си в борба за келепиреца, кой колко може повече да намаже.
  Сега тази прокиснала помия се опитват да ни я пробутат за исинска история. Взета е от Джагфар Тарихи и от Шан къзъ дъстънъ. Писани са в миналия век от татари, искащи да минат за наследници на волжските българи. Забъркали един нескопосан тюрлю гювеч от техни, номадски митове и сказания и като щипка сол за привкус, добавили думата "българи". Драскачът, изкащ да мине за автор, попреписал от тая гнусотия и я представя като "древна история". На времето си купих тези "книги" от площад Славейков. Имам ги още. Ако някой се интересува от тази тема, нека потърси книгите на Петър Добрев. Стилът е труден, но е показано с какви документи на съвременници е използвал авторът.

  Коментиран от #55, #57, #58

 • 52 Коко

  4 3 Отговор

  До коментар #47 от "Помощник":

  Дай доказателства!
 • 53 Ganiu tzarvula

  0 3 Отговор

  До коментар #37 от "Коко":

  ...............
 • 54 6577

  0 1 Отговор
  Глупак!

  Коментиран от #56

 • 55 6577

  0 2 Отговор

  До коментар #51 от "Как може":

  Глупак!
 • 56 6577

  0 1 Отговор

  До коментар #54 от "6577":

  Това е за 51-ви....
 • 57 007

  6 1 Отговор

  До коментар #51 от "Как може":

  През 1977 г., ако не се лъжа, Божидар Димитров, след като веднъж приспал с карловски първак придружаващия го прелат на Ватикана и като са го изпуснали в секретиня архив на Ватикана, се хванал за главата, какви полимпсести и рулони с книжнина са били наредени в шкафовете с надпис Magna Bulgaria. За съжаление не е разполагал с необходимата снимачна техника, със смартфони и достатъчно време. Видял, че е имало много неща писани като с руни и на арабица. Било късния следобед и кепенците трябвало да се затварят. Изтрезнелият евнух бил ошашявен и все пак си признал на кардинала, отговарящ за този архив. Обратният билет на Божо бил разписан на момента.
  Това е описал в доклада си към началника си от Културно-историческото разузнаване Димитров в ПГУ. Същият бил на прикритие като асистент в Класическа филология на СУ.
  Така че е добре да си затвориш устата и да плямпаш за налични извори. Всичко българско от 1500 години е горено на клади, заключвано зад 9 врати, или фалшифицирано. От Ватикана и уж от нейните манастири са се пръквали допуснати според интересите на католиците, тайните масонски ложи и техните господари талмудистите, да се "излизат" на бял свят извори, крепящи нещастната древна Гърция, Големия Рим и юдейската фарисейщина с нейната Библия.
 • 58 007

  3 1 Отговор

  До коментар #51 от "Как може":

  Темата ми е интересна и си направих труда досега, наложи се да проверя няколко часа, и виждам, че в "Джагфар тирихи" и "Шанкъзъй !!! дастани" няма такива неща. Какво си купил от "Славейков" и какво си чел е много спорно. Пита се , защо лъжеш, като карабунарски циганин?! - Какъв ти е кяра?! Ти като си толкова добър читател и писач, защо ти, умнико, не напишеш такава "измислена" (според теб) история с толкова подробности, засечки с други известни източници и обяснен произход на имената, на наименованията?! Това не е дисертация и тук определено в ограничените страници няма място да се поясняват и цитират многото източници и вярвам, че авторът си ги е спестил. Със сигурност може да ти ги изтипоса, където трябва. Така, че в края на краищата в продълженията ще се надявам да ни разкрие своите източници.
 • 59 R1a

  2 1 Отговор
  Майка скития.
 • 60 Курганен тип

  2 1 Отговор
  Бийте братя бог е с нас.
 • 61 Атила

  1 1 Отговор

  До коментар #1 от "Шоп":

  Аз го разбирам,но изучавам историята на скития повече от 12 години.
 • 62 Фир болг

  0 1 Отговор

  До коментар #23 от "ЦарСимеон":

  Никога няма да разбереш някой неща мозъка ти е малък версия.
 • 63 Не сте годни да анализирате свободно

  0 1 Отговор

  До коментар #37 от "Коко":

  Нищо не си разбрал когато се говори за курганните народи няма траки няма славяни келти германците и тюрки всичко това се е случило преди шест хиляди години.

  Коментиран от #67

 • 64 Евразия

  1 3 Отговор
  То българи истински тук вече няма. не виждате ли каква помийна яма на неуки селяни са коментарите.истинските българи са в русия Украйна и западна европа в българия са останали само робите от нисшите прослойки,това е истината.жашко че имаме толкова много кургани на наша територия.
 • 65 Скифия

  1 1 Отговор
  Чуите композицията на Прокофиев скифская сюита: чужбог и пляска нечисти.
 • 66 Фир болг и туата де данан

  2 2 Отговор
  Много за българите може да се научи и от ирландската митология.ирландците и всички келти водят произхода си от уралите и южната степ,по народа на Фир Болгар тръгва с петдесет кораба от Каспийско море накрая стигат само няколко кораба до Ирландия побеждават фоморите и се настаняватт трайно на острова.

  Коментиран от #76

 • 67 Волки

  0 1 Отговор

  До коментар #63 от "Не сте годни да анализирате свободно":

  Тогава всички тези са се наричали българи.например да вземем латинският народ на волшите,волши произлиза от волки.всички те са говорели български или Славянски както искате го наричайте.българи е първото общо наименование на пра индоевропейските народи когато още са били курган и ямная култура.
 • 68 Умен по цялата глава

  0 1 Отговор
  Незнам,ама намериха в пещера в България останки на Неандерталци,които са живяли По нашите земи и генотипа им смесен с Хомо сапиенс.....Като претендирате за Древност да почнем от там - та моя пра пра пра дядо Неандерталеца Болгар бил много смел и безстрашен....
 • 69 Мюмюн

  0 3 Отговор
  Ба..х..ти уйдурмата -туй изобщу ни е вярну. Ас ша ви казвам: балгарете пруизлизат ут народат на мирмидонцити, куито са са били у труянската вуйна на страната на онзи тарикат ахил а преди туй са душли ут индийскити земи вав днешен непал. Сигорну е чи балгарете и ний ромити сми братя ама ут различни бащи.
 • 70 шмиргела

  0 1 Отговор

  До коментар #18 от "Шмиргела":

  Сега забелязвам, че не е написано като отговор. Редовете се отнасят за Винкело, № 8.
 • 71 шмиргела

  1 1 Отговор

  До коментар #8 от "Винкело":

  Рaнo cи излaзaл oт кръчмaтa. Връщaй ce дoрдe гювeчa нe e изcтинaл cъвceм. Тoвa e нaпиcaнo зa хoрa c пoнe eднo виcшe, a нe зa килийни учeници и aлкoхoлици.
 • 72 ИМПЕРИАЛИСТ

  1 2 Отговор

  До коментар #33 от "Помощник":

  Когато ти отрежат корена на родовата памет, чрез популяризирането на прякора ТРАК ти вече си лесен за асимилация и ОБЕЗЛИЧАВАНЕ.

 • 73 Абстрактен

  0 2 Отговор
  Къф е тоя кадаиф? Някой има ли картинка на пъзела, че не знам кое, къде да сложа...

  Коментиран от #80

 • 74 бай Даньо

  2 1 Отговор

  До коментар #37 от "Коко":

  Не си прав. Италианците носят повече гени на траките ( около 4% ) отколкото ние българите ( около 2% ) това е грубия факт . Какво е станало с траките е мистерия едно добро обяснение е че са се пропили и провалили ... в гръцките източници друго не пише за траките освен пияни гуляйджии, развратници и нямат респект към никаква власт ... ако това ти върши работа това сме взели от траките. Не се учудвай на факта че траките са се провалили и изчезнали така и Ганчо ще стори със съвременна България...

  Коментиран от #75

 • 75 Трак В Вълканов

  2 1 Отговор

  До коментар #74 от "бай Даньо":

  Да не са сметнали Алцек за Трак?

  Коментиран от #77

 • 76 Георги

  0 1 Отговор

  До коментар #66 от "Фир болг и туата де данан":

  Още един неук, я виж на картата къде е Каспийско море и че е затворен басейн! Как ще стигнат с кораби до Ирландия, та ти география учил ли си някога? Или тези кораби са били с гуми и са можели да пътуват и по суша... смях.

  Коментиран от #79

 • 77 бай Даньо

  1 1 Отговор

  До коментар #75 от "Трак В Вълканов":

  Не е Алцек . Хората на Алцек ги търси за генетичната ни близост със северна Италия ... наскоро имаше голямо изследване с българско участие което показваше че италианците са повече траки от нас , няма драма ние се докосваме по много други генетични линии с италианците. С италианците заедно имаме от тракийските гени защото най малкото четирима траки в тъмните време на римската империя са стигнали до императорския трон ( оставаме настрана колко генерали , пълководци и обикновени наемници траки са били в легионите за 300- 400 години в римската империя ) , тия хора в общия случай са оставили потомство, Спартак за жалост не ... Апропо румънците са много смешни защото са част от римската империя само за един кратък период от 50 години когато е максималното териториално разширение на Рим при император Траян и оттам са прихванали всичко име, език, лични имена ... днес да са абе почти са римляни, е малко ромляни ...

  Коментиран от #78

 • 78 Траки е гръцко наименование на българите

  2 3 Отговор

  До коментар #77 от "бай Даньо":

  Няма тракийски ген това са лъжи! Траките споделят хаплогрупа р1а която имат също и славяните иранците , индийците част от тюрките част германците и Скандинавците.
 • 79 Фир Болгар

  1 1 Отговор

  До коментар #76 от "Георги":

  Неук си ти от Каспийско море още от древността с големи плавателни лодки е можело да се премине в черно море.някой народи като туата де данан са плавали от средизмно море в черно от там през реките до Скандинавия.
 • 80 Хехе

  0 1 Отговор

  До коментар #73 от "Абстрактен":

  Попитай лорда ватман.