Нови минимални покрития за „Гражданска отговорност“

Публикувана: 30 Юли, 2018 06:29
26 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 15552

Финансовото министерство публикува проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Промяната се налага заради необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти.

Директивата отмени Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, като преработи и доразви уредбата за разпространението на застрахователни продукти, както на равнище на застрахователното посредничеството, така и на равнище на прякото предлагане на застрахователни продукти от самите застрахователи.

Предложеното изменение и допълнение на Кодекса за застраховането има за цел да повиши гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване и изпълнение на застрахователни договори.


Предвиждат се и отделни промени във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

Предложенията във връзка с Директива (ЕС) 2016/97 предвиждат повишаване на стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, като гаранция за предоставяне на качествена разпространителска услуга. Предвидени са основни изисквания към знанията и компетентността, категоризирани в три групи в зависимост от характера на предлаганите застрахователни продукти: общозастрахователни продукти, животозастрахователни продукти и инвестиционни застрахователни продукти. Към разпространителите на застрахователни продукти са поставени изисквания за познаване на относимото законодателство, за наличие на знания, позволяващи правилна оценка на потребностите на ползвателите на застрахователни услуги, за познаване на застрахователния пазар, на приложимите стандарти за бизнес етика и за финансова компетентност. Спрямо посредниците, разпространяващи инвестиционни застрахователни продукти, са поставени допълнителни изисквания за познаване на преимуществата и недостатъците на предлаганите различни инвестиционни опции, на финансовите рискове, на които са изложени застрахованите лица, на пенсионната система и гарантираните от нея придобивки.

Записано е и изискване за повишаване на квалификацията за всеки служител на разпространител на застрахователни услуги, равняващо се на не по-малко от 15 часа професионално обучение или развитие за всяка година.

Законопроектът предвижда диференциация на няколко категории застрахователни посредници:

първа категория – досегашните застрахователни посредници (застрахователни брокери и застрахователни агенти), които трябва да отговарят на най-високия стандарт на изискванията за знания и умения;

нова категория посредници, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, които подлежат на регистрация и трябва да отговарят на по-ограничени критерии за знания и квалификация (познаване на условията по застрахователните договори, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби от страна на ползвателите на застрахователни услуги). Тези посредници ще имат по-ограничен предмет на дейност – ще разпространяват единствено застраховки, свързани с продукт или услуга и няма да могат да предлагат застраховки "Живот" и "Гражданска отговорност". По отношение на тези посредници е предложено да бъдат обвързани с определен застраховател, по подобие на съществуващите застрахователни агенти и да се регистрират по реда, приложим за застрахователните агенти. Този статут ще съответства в най-пълна степен на несамостоятелния характер на дейността, която ще извършва тази категория посредници и ще създаде условия за осъществяване на контрол от страна на застрахователите, от чието име ще бъдат разпространявани застрахователните продукти.

Третата категория посредници се предвижда да извършва разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност и да не подлежи на регистрация. Спрямо тези посредници не са установени формални критерии за знания и умения за достъп до пазара и техният надзор се предвижда да се извършва посредством застрахователите, които разпространяват застрахователните си продукти чрез тях. Такава категория посредници съществува и съгласно досегашния ред, без законът да предвижда каквито и да било изисквания освен критериите, при които да се приема, че съответните лица са изключени от обхвата на приложението на закона.

Въвеждат се изисквания за застрахователите, които ще разпространяват застрахователни продукти чрез такива посредници, да гарантират, че посочените посредници ще спазват минимални стандарти за предоставяне на информация на ползвателите на застрахователни услуги, в това число на информационния документ относно застрахователния продукт, както и за спазване на основните принципи за добросъвестност при разпространение на застрахователни продукти и за оценка на потребностите и изискванията на лицата, които проявяват интерес за сключване на застраховка.

Преди регистрация на застрахователен посредник или на посредник, извършващ разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, заявителят ще трябва да разкрива самоличността на съдружниците и акционерите, с дял в посредника, който надхвърля 10%, както и на лицата, с които посредникът има тесни връзки, както и че тези съществуващи връзки не възпрепятстват ефективното упражняване на надзор върху посредника. Такова изискване съществува по отношение лицензирането на застрахователите и презастрахователите и представлява допълнителна гаранция срещу допускането на пазара, на участници, свързани с лица с лоша репутация, които могат да засегнат интересите на ползвателите на застрахователни услуги.

Законопроектът предвижда възможност за подаване на заявление за регистрация като застрахователен посредник по интернет, като по-такъв начин ще се облекчи процесът за кандидатстване за регистрация, а също така ще се допринесе за развитието на електронното управление.

Въвеждат се нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него.


Като допълнително средство за гаранция на интересите на ползвателите на застрахователни услуги се предлага увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници от 2 240 400 лв. на 2 500 000 лв. за всяко застрахователно събитие, съответно от 3 360 600 лв. на 3 700 000 лв. за всички събития за една година. Предлага се и въвеждане на нов режим за актуализация на застрахователните суми, съобразно ръста на потребителските цени, при който промените ще се извършват с регламент на Европейската комисия, приет по предложение на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. По този начин ще се избегне необходимостта при всяка актуализация да се извършва изменение на Кодекса за застраховането, тъй като новите изменени размери ще имат пряко действие.


Въвеждат се и редица допълнителни гаранции за защита интересите на ползвателите на застрахователни услуги в процеса на разпространение на застрахователни продукти. Така например се предлага създаването на забрана за всички разпространители на застрахователни продукти да предвиждат възнаграждения, които създават противоречие със задължението да се действа в най-добрия интерес на ползвателя на застрахователни услуги, т.е. забранява се застрахователят или застрахователният посредник да стимулира посредством възнаграждението лицата, непосредствено заети с разпространението на застрахователни продукти да препоръчват на ползвателите определени продукти, когато разпространителите са в състояние да препоръчат други продукти, които в по-голяма степен съответстват на потребностите и интересите на ползвателите.

Предложено е създаването на задължение за посредниците да информират ползвателите на застрахователни услуги за това дали в отношенията си с тях действат от името на ползвателя или от името на застраховател.

Предложено е създаването на задължение за застрахователите и за застрахователните посредници да уведомяват ползвателите на застрахователни услуги дали предоставят съвет при извършваното от тях разпространение на застрахователни продукти.

По отношение на застрахователните брокери е предложено създаването на общо задължение да предоставят съвет на базата на справедлив и личен анализ, когато е налице искане от ползвател на застрахователни услуги. Предложено е застрахователният брокер да уведомява ползвателя на застрахователни услуги за правото му да възложи предоставянето на съвет на базата на справедлив и личен анализ.

Предложено е създаването на задължение за всички разпространители на застрахователни услуги да разкриват характера на възнаграждението, което получават те или техните служители във връзка осъществяваното разпространение на продуктите. По-конкретно по отношение на застрахователните посредници е въведено задължение да уточняват дали действат на базата на комисиона, дължима от застрахователя, на базата на такса, дължима от ползвателя на застрахователни услуги или на базата на комбинация от възнаграждения.

Предложено е въвеждане на задължение за всички разпространители на застрахователни продукти да извършват проверка за потребностите и изискванията на ползвателите на застрахователни услуги, както и да предлагат единствено застрахователни продукти, които съответстват на тези потребности и изисквания. Въвежда се задължение за предоставяне на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане. Документът трябва да бъде кратък отделен документ, ясен, разбираем и удобен за четене, който да предоставя кратко разяснение на основни характеристики на застрахователния продукт като: вида застраховка, застрахователното покритие, плащанията на застрахователната премия, основни изключения от покритието, основни задължения при сключване, по време на действие на договора както и при предявяване на застрахователна претенция, а също и за начините за прекратяването на договора.

Предложено е доразвиване на разпоредбите в областта на управлението и надзора на застрахователните продукти. Предложено е режимът да се отнася както до застрахователите, така и до застрахователни посредници, които разработват застрахователни продукти. Също така, уредбата предлага създаването на задължение за периодично преразглеждане на вече разработените продукти, дали те остават в съответствие с потребностите на целевия пазар.

Със законопроекта се предлага доразвиване на уредбата на предлагането на инвестиционни застрахователни продукти. Предлага се доразвиването на задълженията за предоставяне на информация пред ползвателя на застрахователни услуги, създаването на ограничения за получаване от разпространител на застрахователни услуги на такси, комисиони или други облаги (наричани най-общо стимули) във връзка с разпространение на инвестиционни продукти, които могат да създадат конфликт на интереси и да доведат до неспазване на задълженията да действа честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на своите ползватели на застрахователни услуги.

В областта на инвестиционните застрахователни продукти се предлага и доразвиване на уредбата на преценката за уместност на съответния застрахователен продукт с оглед целите и интересите на ползвателя на застрахователни услуги.


Във връзка с изискванията на чл. 63 от Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване е предложена промяна в дефиницията на презастраховането, като изрично е посочено, че тя включва осигуряване на презастрахователно покритие и на институции попадащи в обхвата на тази директива.


Във връзка със съобщение на Комисията относно корекция с цел отчитане на инфлацията на минималните суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства, се предлага актуализирането на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като досегашният размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт да се увеличи на 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди причинени на имущество да се увеличи на 2 100 000 лв.Предлага се също така разпоредба, която да позволи на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да има претенция за възстановяване на платени от него обезпечения от Обезпечителния фонд на Гаранционния фонд от датата на отнемане на лиценза на застраховател със седалище в Република България, а не от датата на неговото обявяване в несъстоятелност. По този начин ще се гарантира ликвидността на Националното бюро и ще се премахне необходимостта от събиране на допълнителни вноски в полза на Националното бюро, които допълнително биха увеличили цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери