ФАКТИ.БГ

Бизнесът иска промяна в Закона за извънредно положение

Общо писмо на групите

Публикувана: 4 Април, 2020 19:39
76 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 19520
Бизнесът иска промяна в Закона за извънредно положение
Снимка: БГНЕС/EPA
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.

АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) настояват за изменение и допълнение на Закона за извънредното положение. Те излагат своите предложения в писмо до депутатите и председателя на парламента.

Ето и пълния текст на позицията:

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82% от наетите в България, за да се съхрани заетостта и подкрепят доходите на трудовите хора в рамките на заделения ресурс от 1 млрд. лева, изразяваме своето безпокойство от факта, че при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден, едва 228 предприятия (което е статистическа нула) искат да се възползват от подкрепата по реда на параграф 6 от ЗМДВИП. Причината много под 1% от предприятията да виждат възможност за запазване на работни места по предлагания ред е в същностни дефекти на закона (в параграфи 4 и 6 от преходните и заключителните му разпоредби), които работят в посока, обратна на желаната – вместо да способстват за запазване на работните места чрез разумно обезщетяване, тези норми правят запазването на заетостта невъзможно, разпореждайки работникът да получи брутното си трудово възнаграждение (т.е. цялото си възнаграждение) за времето, през което не полага труд. При това положение, предприятието е принудено да освободи работника, за когото е забранено или не може да осигури работа, т.к. не е в състояние да доплаща на същия работник пълно възнаграждение срещу никакъв труд. И тогава обезщетението за безработица се поема напълно от държавата, за период до една година, вместо той да бъде запазен в заетост с по-малко разходи.

Задължението за заплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, без каквато и да било насрещна престация, без положен труд, не намира опора нито в правната, нито в икономическата доктрина. Това е задължение за предприятията да заплащат еднакво както на работник, който е отработил пълно работно време, така и на работник отработил ½ работно време, така и на такъв, който за същия период не е работил изобщо. С такова задължение не се компенсира липсващ доход от неположен труд, а се заплаща пълно възнаграждение срещу никакъв труд. Това не е компенсация, а ощетяване на предприятието и на работещите в него работници, които трябва да изработят и осигурят пари за подобна необоснована компенсация, която облагодетелства единствено неработещите.

Принципът на компенсиране на неполучен доход предполага даване на част от неполученото, никога даване на целия доход. Така е и при определяне на размера на пенсиите, където те са малко над 40% от осигурителния доход, като търсената стойност е 60%. Обезщетението за безработица е 60% от получаваното възнаграждение. Това е така, защото тези плащания се явяват заместващ доход, който замества трудовия доход на работника или служителя във времето през което той не полага труд и в никакъв случай те не могат и не трябва да компенсират на 100% липсващия доход, защото това е лишено от икономическа и осигурителна логика и ще доведе до изкривяване на социално-осигурителния модел. Освен това, следва да се отчита фактът, че когато не се полага труд, разходите за издръжка спадат – средно с 40 % според обективни проучвания.

За да се използват максимално, ефикасно и ефективно ограничените финансови ресурси на държавата, така че в рамките на същия ресурс да се осигури на повече хора адекватна подкрепа, най-вече там, където е най-потребно, цялостна компенсация на дохода може да е допустима само по отношение на възнаграждения равни на минималната работна заплата, а с нарастване на дохода интензитетът на компенсация следва да намалява.

Поради извънредно кратките срокове на приемане, Закона страда и от други пропуски и противоречия, които следва да бъдат отстранени.

С §4, т. 2 на Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗМДВИП в Кодекса на труда (КТ) се създава нов правен институт „преустановяване на работата при обявено извънредно положение“, без да му се дава легална дефиниция.

Понастоящем, Кодексът на труда борави с понятията „спиране на работа“ и „преустановяване на дейността“ на предприятието. Понятието „преустановяване на дейността на предприятието“ е въведено в Кодекса на труда през 2010 г., за да уреди възможността на работник и служител на прекрати трудовото си правоотношение, в случаите когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор. Съгласно §1, т. 14 на Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, „преустановяване на дейността е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа, поради технологични причини или производствена необходимост“.

На практика, при така създалата се ситуация, дейността на работодателя се спира и работникът или служителят се намира в престой. Въвеждането на нов правен институт подвига въпроса каква е разликата между спиране на работата, престой и преустановяване на дейността, без да носи добавена стойност. По тази причина смятаме, че следва да се използват установените институти (спиране на работата), прилагането на които е ясно и непротиворечиво.

С §4, т. 5 ПЗР ЗМДВИП се създава нов чл. 267а КТ – „Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение“, съгласно който за времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Трудовото възнаграждение е насрещната престация от работодателя срещу предоставянето на работната сила на работника. Ето защо, извън установените изключения (напр., при ползване на платен годишен отпуск), ако задължението на работника или служителя да престира труд се спира, то се спира и насрещното задължение за работодателя да начислява и изплаща трудово възнаграждение. Доколкото трудовото правоотношение за периода на спиране на работата не е прекратено, за него на работника или служителя ще се полага и платен годишен отпуск (арг. чл. 351, ал. 1 КТ), което допълнително ще натовари финансово предприятията.

Задължението за начисляване и изплащане на брутното трудово възнаграждение на работниците при престой, скрепено със задължението за начисляване и изплащане на брутното трудово възнаграждение, в ситуация на извънредно положение от неработещи предприятия, за неопределено дълъг период от време, е предпоставка за постигане на точно обратния на целения ефект, а именно – съкращения на работници и служители, вместо запазване на заетостта.

С §6 на ПЗР ЗМДВИП се въведе норма, съгласно която по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител. В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата, той се задължава да ги възстанови.

С Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението), Министерският съвет прие критерии и ред за кандидатстване от работодателите за компенсации. Мярката е проектирана по начин, който препятства възможностите да бъдат подпомогнати онези, които най-много се нуждаят от подкрепа. Съществува реална опасност повечето работници и служители в предприятия, чиято дейност е засегната от противоепидемичните мерки, да останат без всякакъв доход, поради невъзможност на предприятията да осигурят 40 на сто от възнагражденията, осигурителните вноски и възможността да заплащат пълния размер на възнагражденията на работниците и служителите, за които е получена компенсацията за двойно по-дълъг срок, какъвто е сега установеният ред. Същевременно, редица предприятия ще трябва да направят значителен разход, за да извършат съкращения, за да могат работниците да се регистрират и да получат обезщетения за безработица. В допълнение, при масови уволнения, процедурата отнема между 30 и 45 дни. Ако работодател не отговаря на критериите, заложени в Постановлението, или какъвто е масовия случай – не разполага

с финансов ресурс да плаща 40% от брутните заплати плюс близо 20 % осигуровки при спряна работа, работниците са поставени под риск да не разполагат с никакви финансови средства – нито под формата на трудови възнаграждения, нито под формата на обезщетения.

За да се постигне реален ефект от предложената мярка и да се преодолеят идентифицираните проблеми, е необходимо работодателите да не бъдат натоварвани с разходи за трудови възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски, в случаите, когато работата на предприятието е спряна (напълно или частично) и когато работникът или служителят не полага труд. За периода на престой, работникът или служителят следва да получава обезщетение от фонд Безработица, като същевременно запази работното си място.

За да се избегне дискриминация между обезщетяване на работници и служители, които са в престой, и тези, които работят на непълно време, предлагаме доходът на работещите при непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 да бъде допълнен с обезщетение, в размер пропорционално на неотработеното време.

Предложението създава възможност едновременно за запазване на интересите на работниците и служителите, работодателите и тези на фиска, доколкото се намалява периодът до 3 месеца на изплащане на обезщетение, в сравнение с хипотезата, при която същите тези лица могат да получават същия размер на обезщетение за период до 12 месеца. По този начин работодателят ще запази заетостта в предприятието си.

С оглед на горното, единодушното ни мнение е, че за да е работеща мярка за запазване на заетостта, е необходима законодателна промяна, чрез която със средствата да могат да бъдат подпомагани пряко и частично отсъстващите доходи на работниците и служителите, без да се поставят неизпълними условия пред предприятията. В тази посока е и нашето предложение.

1. В ПЗР ЗМДВИП, § 4., т. 2:

1.1. Заглавието да се измени, както следва: думата „преустановяване“ да се замени с думата „спиране“ и да придобие следната редакция: „Спиране на работата при обявено извънредно положение“

1.2. Текстът на алинея 120в да придобие следната редакция:

„Когато при обявено извънредно положение са въведени противоепидемични мерки, ограничаващи пряко или косвено упражняваната дейност, работодателят може със заповед да спре работата на предприятието, на част от него или на отделни работници или служители.“

Действащата редакция на алинея 2 урежда несъществуваща хипотеза, с която работата на предприятието или на част от него се преустановена със заповед на държавен орган. За работодателя се създава задължение да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. Със Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването не се преустановява работата на предприятията, а се преустановяват посещенията в редица обекти. Предложената редакция на чл. 120в отразява действителната ситуация.

2. В ПЗР ЗМДВИП, § 4., т. 3, буква „а“:

Ал. 2 на чл. 138а да бъде изменена и допълнена, както следва:

"(2) В предприятието, в част от него или за отделни работници или служители работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време."

Предложената редакция позволява гъвкавост на работодателя при установяване на непълно работно време, съобразно реалната си необходимост.

3. В ПЗР ЗМДВИП, § 4., т. 4:

Алинея 1 на чл. 173а да бъде изменена и допълнена, както следва:

Думите „със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган“ да бъдат заличени, а думата „преустановена“ да бъде заменена с думата „спряна“ и текстът да придобие следната редакция:

„(1) Когато, поради обявено извънредно положение е спряна работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

4. В ПЗР ЗМДВИП §4., т. 5.

4.1. Заглавието да бъде изменено, както следва:

„Обезщетение при спиране на работата и при установено непълно работно време при обявено извънредно положение“

4.2. текстът на чл. 267а да бъде изменен, както следва:

„Чл. 267а. (1) За времето на спиране на работата в случаите по чл. 120в, както и при установяване на непълно работно време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на парично обезщетение по реда на §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Периодът на спиране на работа се зачита за трудов стаж.

(2) При въвеждане на непълно работно време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, размерът на паричното обезщетение се определя пропорционално на неотработеното време.“

5. В ПЗР ЗМДВИП §5

1. Добавя се нова т. 3 със следното съдържание:

3. В чл. 9 ал. 2 се добавя нова т. 6:

„т. 6. през което лицето е получавало парично обезщетение по чл. 267а КТ.“

С предлаганото изменение се предвижда периодът на получаване на обезщетение по реда на чл. 267а да се зачита за осигурителен стаж, без да се дължи внасяне на осигурителни вноски.

6. В ПЗР ЗМДВИП § 6

Текстът да придобие следната редакция:

§6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване.

(3) Осигурителите по ал. 1 подават до Агенция по заетостта информация за лицата, попадащи в режима по чл. 120в или 267а по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет.

7. Да се създаде точка в ПРЗ ЗМДВИП със следното съдържание:

„Дължимите обезщетения на осигурените лица, посочени в заявленията, подадени по реда на §6. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., преди влизане в сила на този закон, се изплащат по реда на този закон.“

С предложения текст се уреждат случаите на вече подадените заявления.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ Ротационен председател на АОБР за 2020 г., От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.9 от 17 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
фалит
1 Отговор
4 е числото на разрухата а като добавиш още едно 4 става страшно.

Оценка:
-1 +37

Аноним
2 Отговор
Фалит нещасници

Коментиран от #30


Оценка:
-13 +61

1235
3 Отговор
Аз искам край на извънземното положение

Коментиран от #5, #41


Оценка:
-3 +84

русенец
4 Отговор
Аз пък искам да се назначат други бизнесмени, че тези не стават за нищо - само хленчат, че все нещо или някой им пречи! Бе комунисти!

Коментиран от #26


Оценка:
-11 +90

по лагерите
5 Отговор

До коментар #3 от "1235":


Спокойно бре, ще има работа.

Оценка:
-3 +25

Русенец
6 Отговор
Няма как да плащаш дори 10% на човек, който не е полижил дори 1% труд. Имено това прави решението 60/40 неефективно, пък колкото и щедро да го представят държавниците. Я, работодателите да изпосъкратят персонала, та да виснат всички на борсата (т.е. на държавата), която да им плаща 60%, които така или иначе ще им плаща и по нейната схема.

Коментиран от #35, #39


Оценка:
-9 +59

Гербераси долни
7 Отговор
Бизнеса иска промени както им изнася ,ако има възможност да им работи някой и да им плаща същевременно ,те ще намерят оправдание да поискат и още.

Оценка:
-14 +70

Цако
8 Отговор
С куцо правителство не само законите куцат а и цялата държава е държава инвалид.

Оценка:
-8 +73

Обективен
9 Отговор
Държавата сега е като Кучето - Слама не яде, ама и на другите не дава....

Оценка:
-1 +55

Последния софиянец
10 Отговор
Моите работници ги съкратих още миналата седмица, когато нямаше опашки. След кризата пак ще ги назнача. Да види правителството как се хранят гладни гърла.

Коментиран от #25


Оценка:
-10 +65

Някой си
11 Отговор
Кирчо, не се обаждай много-много там да не получиш някои следкоронавирусни усложнения скоропостижно....

Оценка:
-1 +48

макдоналдс тръмп
12 Отговор
БАЦЕ ,КИРО НОЖ В ГЪРБА ЛИ ТИ ХАКВА УА

Коментиран от #15


Оценка:
-2 +40

робовладелците ламтят за още обществено
13 Отговор
Абе то това осигуряват работа у дали има синоним и той случайно да е експлоатират за лично обогатяване.

Оценка:
-3 +30

Paco
14 Отговор
Пародия на бизнесмени,свикнали само да лижат задника на властта и само да им получават аванти .Колко му е да тичаш когато са ти дали неограничено допинг.

Коментиран от #18


Оценка:
-2 +38

Дельо хайдутин
15 Отговор

До коментар #12 от "макдоналдс тръмп":


Киро си иска 45 млн от намаляването на газта. И ще ги получи. А за парното на народа кой ще поиска връщане на парите?

Коментиран от #40


Оценка:
-1 +51

слаботоков
16 Отговор
Бизнеса да си продават луксозните коли, яхти, самолети , имоти и да си плащат на свойте служители и работници! !!!! Всичко частно от едрия- подчертавам ЕДРИЯ БИЗНЕС трябва да се национализира и стане държавно!!!!! А "ЕДРИТЕ БИЗНЕСМЕНИ "- ВКАРАНИ В ЗАТВОРА! !!!!!!!!

Коментиран от #19


Оценка:
-8 +60

розово
17 Отговор
Ако е изгодно на Домусчиев и Пеевски значи ще стане.

Оценка:
-0 +45

розово
18 Отговор

До коментар #14 от "Paco":


Властта лиже задника на бизнеса.

Коментиран от #20, #42


Оценка:
-2 +25

19
Този коментар е премахнат от модератор
Дельо хайдутин
20 Отговор

До коментар #18 от "розово":


Властта е назначена от бизнеса.

Оценка:
-2 +36

гнилия капитализъм
21 Отговор
"организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82%"

82% от българите работят за чорбаджиите-изедници от БКП/ДС.

Оценка:
-5 +35

Видяхте ли бе роби
22 Отговор
Колко мислят робовладелците за вас? Бюрата по труда са задръстени. Толкова ли не можаха поне 1 месец да ви хранят? Изхвърлиха ви като мръсни котета.Имат най ниските данъци в света, НАП им занули 20 милиарда несъбираеми данъци и пак реват.

Коментиран от #24


Оценка:
-3 +57

23
Този коментар е премахнат от модератор
Последния софиянец
24 Отговор

До коментар #22 от "Видяхте ли бе роби":


Абе идиот. Работниците ми ще вземат помощи от бюрата по труда след един месец. През това време нали аз ги храня, а не ти. От 13 март когато ни затвориха са все на моя издръжка. Ама не съм толкова богат да ги издържам 3 месеца.

Коментиран от #28


Оценка:
-30 +14

kayzer
25 Отговор

До коментар #10 от "Последния софиянец":


Аз се осигурявам на 1800 а ти твойте на колко

Коментиран от #45


Оценка:
-3 +17

898
26 Отговор

До коментар #4 от "русенец":


Комунистите умряха отдавна ,тези са шлаката на комунистите!

Оценка:
-0 +24

КралиМарко
27 Отговор
Скоро трудът ще се обезцени многократно, както и ценното - материални активи,бизнеси пазар и територии ще сменят притежателите си...Е, винаги ще го Духат Бедните.., но този път и Средните!!!

Оценка:
-1 +20

ррр
28 Отговор

До коментар #24 от "Последния софиянец":


Е,хайде ще се разминеш с Малдивите! Ще ходиш да Родос!

Оценка:
-4 +13

Fyon
29 Отговор
Ето това са баш еснафите робовладелци. Смучене до кръв. За тези всичко е пари. Човешкият живот е само статистика. Специално за тях са изобретили ковчези с джобове, за да си носят имането в отвъдното.

Коментиран от #32


Оценка:
-0 +27

ффф
30 Отговор

До коментар #2 от "Аноним":


Точно така!

Оценка:
-0 +4

Алфа Ромео
31 Отговор
Бе Киро-гела много съмнително експресно го излекуваха и го изпратиха по живо по здраво... Шиши дарил 500 000 лв., обаче колко милиарда от нашите пари прибра услужливо и дискретно не се споменава!

Оценка:
-0 +36

Гробар
32 Отговор

До коментар #29 от "Fyon":


Ти изби рибата ! Тия са безмозъчни и като нищо ще си поръчат такива кофчези.

Оценка:
-0 +15

Амин
33 Отговор
Нека да фалира бизнеса след като не е успешен и не си продава имотите вилите яхтите самолетите и лимузините!

Оценка:
-2 +29

Да го дуууаааат тия паляци!
34 Отговор
ФАЛИРВАЙТЕ, ИМА КОЙ ДА ВИ ЗАМЕНИ!!!! Време е да се отървем от тия плевели!!!

Оценка:
-1 +24

🤔...........
35 Отговор

До коментар #6 от "Русенец":


Пич кой ще работи за тази фирма ако месец е проблем? И само за инфо има сайтове и в цялата страна се знае коя фирма каква е... Кризата ще мине, а после какво? Кой ще бачка във фирма с подобна политика? Хората не са крави, пилци или каквото там си мислиш... Ако имаш фирма помисли си как се разпорежда понеже НЯМА КОЙ ДА ТИ РАБОТИ ПОСЛЕ БРАТЧЕД

Коментиран от #37, #65


Оценка:
-1 +32

Касчей
36 Отговор
Според мен, няма никаква причина повечето фирми със спад на продажбите да запазват работни места, освен ако не става дума за хора със специфични знания и умения. След време безработицата ще е твърде голяма, а цената на труда неминуемо ще падне, така че хора ще има и разходите за заплати ще намалеят

Оценка:
-2 +13

Главата не е за украса
37 Отговор

До коментар #35 от "🤔...........":


Фалираш фирмата, сменяш логото, името или както е модерно ребрандираш я. После продължават да се гаврят с хората, като им плащат жълти стотинки за труда им. Това е БГ политика на смръдливия бг работодател. Да, има доста хора, които използват bgrabotidatel за справка, но повечето хал хабер си нямат...2832

Коментиран от #55


Оценка:
-1 +20

чичо Пей
38 Отговор
Домусчиев този път е абсолютно прав.Разбират го само компетентни и сериозни хора.Има разбира се и коментари олицитворявящи пълната деградация ,простащина и дебилщина на коментатора.Подобни коментари нямат място в разумния свят,но са ясно доказателство че нацията постепенно деградира.

Оценка:
-19 +8

hahaha
39 Отговор

До коментар #6 от "Русенец":


Ами ти откъде мислиш идват тези държавни пари ?Държавата вдига данъци и такси и става- тя ти дава ти и ги връщаш и само и като ти дава ти удържа такса и като ги взема пак плащаш допълнителна такса.

Коментиран от #66


Оценка:
-0 +8

40
Този коментар е премахнат от модератор
41
Този коментар е премахнат от модератор
42
Този коментар е премахнат от модератор
С две думи
43 Отговор
Има едни пари хайде да си ги разделим!

Оценка:
-1 +9

Последния май
44 Отговор
Много правилно го казаха "осигуряват работа на 80%..." , а ПРЕПИТАНИЕ на тези работещи хора КОГА ще осигурите?? Да взимат нормално заплати и да си гледат нормално семействата

Оценка:
-1 +15

45
Този коментар е премахнат от модератор
Тото
46 Отговор
Бизнеса в България е окупиран от мутрокомунистически наследници,както и парламента.Бойко ги направи милионери и милиардери без да осъди нито един

Оценка:
-0 +24

123123
47 Отговор
Не съм експерт,но това което прочетох и разбрах до тука е:Носете качествени!!! маски ,когато сте извън дома, мийте си ръцете колкото се може по-често, с препарати на спиртна основа,всяка вечер пийте по 50гр. чист и качествен алкохол(ако не ви е противопаказно),яжте много плодове и зеленчуци(много е важно!!!) за устойчива имунна система, и не изпадайте в паника и стрес!

Оценка:
-1 +13

48
Този коментар е премахнат от модератор
ааа
49 Отговор
Работодателчетата, на остров Белене ви е мястото и скоро ще си го заемете защото с безумната си алчност сами ще си докарате нов 9 септември...

Оценка:
-0 +24

Ахмак бей
50 Отговор
Някога изобретиха комунизма, за да изтребят тия паразити и изчадия адови. И ще ме накарат на стари години от бей комунист да стан и да ги трепя !

Оценка:
-0 +12

узер
51 Отговор
Искайте и може и да не ви се даде. Отказът е част от възпитателните методики. Без отказ децата растат разглезени и арогантни, дори егоцентрични, нарцистични.

Оценка:
-0 +8

наблюдателен
52 Отговор
народът иска национализация и народен съд за крадците

Оценка:
-1 +21

user
53 Отговор
Накарали програмист да изчисли Библията на TRUE или FALSE на базата на две кратки изречения от нея:
"Искайте и ще Ви се даде" -> FALSE - написал веднага програмиста
"Истина, истина Ви казвам!" -> FALSE - отново написал той.
-Много бързо - похвалили го.
-А, това е нищо, дори се престарах заради Вас. Още на първия FALSE беше ясно: FALSE & TRUE прави FALSE

Оценка:
-0 +5

А народа иска
54 Отговор
да влезете у панделата при бай Ставри

Оценка:
-0 +8

🤔...........
55 Отговор

До коментар #37 от "Главата не е за украса":


Мизерни фирми не дават пари за такова нещо.... А големите нямат интерес... Разбират се споко, младите под 30 всички се интересуват и никой не иска да бачка какво да е за кой да е... И в бъдеще ще има проблем, то вече има с клалифицирания труд...

Коментиран от #61


Оценка:
-0 +7

народен съд
56 Отговор
Народен съд

Оценка:
-0 +7

Бесен язовец
57 Отговор
В братска Русия Путин задължи капиталистите да платят заплатите си на работниците и служителите си за времето на дадената от него "отпуска" за цяла Русия от 25 март до 30 април! А нашите изедници само мрънка и чакат държавата да се грижи за тях!

Оценка:
-3 +12

123
58 Отговор
оставка на гнилите тикви

Оценка:
-0 +7

винкела
59 Отговор
отегляй се домусчийски махай си от бойко виж че не става тиквата ще те разори

Оценка:
-0 +7

Бамби
60 Отговор
Нашите работодатели държат ръцете си дълбоко в джоба на държавата- обучителни програми, минимални и държавни помощи, данъчни облекчения. Като дойдат тежки времена и печалбите да в риск да намалеят. Отново държавата да е насреща. За тях само чиста печалба, за робите, дето км работят- нищо. За да си знаят мястото и да си налягат парцалите.

Оценка:
-1 +7

Главата не е за украса
61 Отговор

До коментар #55 от "🤔...........":


Dude, 10 г работих за мтел. След като прее**ха билинг програмата смениха логото с легналата 8. След нея се прекръстиха на а1 с цел да изчистят негативите, които, повярвай ми се измерваха първо в 100ци милиони после в десетки, после занулиха приходите и от около 2 г отново са на огромна печалба. Знам за какво пиша... Та, да, в пълна сила важи правилото за ребрандирането. Малките, за да не харчат толкова много пари, съвсем умишлено фалират даденото юл. И вече правят ново...

Коментиран от #69


Оценка:
-2 +5

националицация
62 Отговор
Какъв бизнеса са тия приватизатори и концесионери на народни блага на безценица.?Искат да им работим ако може и без пари.

Оценка:
-0 +11

9мм
63 Отговор
започва се от главата на змията.....

Оценка:
-0 +1

Васил
64 Отговор
Алооооооо работодателите не се наядохте знаем че не ви дреме за за здравето на хората.

Оценка:
-0 +9

Русенец
65 Отговор

До коментар #35 от "🤔...........":


Съгласен съм с теб. Като казвам фирмите да съкратят персонала нямам предвид да ги изгонят завинаги. Като мине кризата пак ще си наемат същите хора. Просто да прецакат държавата.

Оценка:
-0 +2

Русенец
66 Отговор

До коментар #39 от "hahaha":


Точно! Всеки лев идва от нас. Ние можем без тях. Те без нас не могат.

Оценка:
-0 +4

Леле
67 Отговор
Г-н Домусчиев, аз пък предлагам на всички фирми със задължения над 5000лв. за неплатени осигуровки и/или заплати, да им бъде наложена санкция конфискация на активите с цел погасяване на задълженията ,закриване на дейността и ако активите са обезпечение за пореден кредит, затвор и конфискация на личното имуществото, включително това на близки роднини.. Същото и при осигуряване на служителите на доход различен от реалният. Срамота големи фирми, собствениците на които тънат в лукс да искат пари от държавата и да се чудят как да го летят работниците.. Както дарявате показно пари за консумативи и апаратура по болниците-което би трябвало да е задължение на държавата, така би трябвало да не е проблем да дарите няколко заплати на персонала си, благодарение на който сте постигнали финансова стабилност. Ясно е какво целите, узаконено плащане на минимални заплати. След карантината ще се оправдавате с кризата! Хубаво цитирате кодекса на труда, но нека не забравяме, че принудителното спиране на работният процес не е поради независещи от Вас, собствениците на фирми
икономически обстоятелства. ТОВА Е РЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА .Ако големите фирми не могат да проявят разбиране, ПАТРИОТИЗЪМ АКО ЩЕТЕ и адекватно действие спрямо служителите си, в такива моменти за каква икономика говорим изобщо. Икономика или геноцид? Как стигнахте господа работодатели до лукса в който се къпете? Сами ли? С положен труд и вложени средства и усилия само от роднини? Време е да промените коренно ц

Оценка:
-0 +7

Лел
68 Отговор
...Време е да си промените коренно ценностната система. И не сте разбрали най-важното докато бяхте болен г-н Домусчиев.Че за вируса разделение между бедни и богати няма. Че и едните и другите си отиват така както са дошли, голи! Коя икономика господин Домусчиев има полза от бедни хора? Нали просперитета на фирмите Ви зависи от покупателната способност на населението! Или си мислите, че можете да конкурирате с производствата си Китай и бизнеси разработвани поколения наред? Ако едрият бизнес не застане на капандурата , какво ще се случи г-н Домусчиев. Настана време разделно. Същинската битка за душите започна! А в тази битка победителите ще са само тези надвили алчността и егото си!

Оценка:
-0 +4

🤔...........
69 Отговор

До коментар #61 от "Главата не е за украса":


Ти си бил от лаладжиите дето не им се учи и не им се работи и дето са с маникюр... Не говоря за жените... Баце това е работа за жени, това не е сериозна работа.... Не ми говори глупости.... Опитай другия път касиерка, шивачка, нещо дето да ти ходи

Коментиран от #71


Оценка:
-0 +0

От западно
70 Отговор
Кире, вземи ни дай мизерните купони от 50 лв за месец март,че много гладни сме вече

Оценка:
-0 +0

Главата не е за украса
71 Отговор

До коментар #69 от "🤔...........":


Доста повърхносттно и елементарно умозаключение. Много ми е интересно, ти с каква мъжка професия се занимаваш. Предполагам, нещо от сорта на кофражист, багерист или прост шофьор на такси си?

Оценка:
-0 +1

Мамата
72 Отговор
ТОВА АКО ГО ПРИЕМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО-ТО,-значи не си е научило урока.И продължава да мачка човека-работник и да го превръща на роб.

Оценка:
-1 +2

73
Този коментар е премахнат от модератор
Димитър Петров
74 Отговор
Защо не видях в предложението да се коментира чл.315 ал 1 от КТ, който т. н. "Работодатели" принуждават работниците да подписват уволнение по взаимно съгласие, след което не изплащат никакви обезщетения и ги за хвърлят в Бюрата по Труда за 4 месеца с минимално заплащане по 9 лв. на ден! Или това за тях е добре дошло!

Оценка:
-0 +2

Леон
75 Отговор
Тоз Домус отърва кожата и пак се пъчи, отвратителен е. Алчно к....еле

Оценка:
-0 +0

76
Този коментар е премахнат от модератор
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


ТОП 5