ФАКТИ.БГ

ЕК обяви война на прането на пари

Ще се създаде единна интегрирана система за надзор в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари

Публикувана: 20 Юли, 2021 21:03
36 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3099
ЕК обяви война на прането на пари
Снимка: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.

Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Целта на този пакет е да се подобри разкриването на съмнителните операции и дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система. Както бе припомнено в стратегията на ЕС за Съюз на сигурност за 2020—2025 г., засилването на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще спомогне за защитата на европейците от тероризъм и организирана престъпност.

С днешните мерки, при които са отчетени новите и нововъзникващите предизвикателства, пораждани от техническия прогрес — виртуалните валути, по-интегрираните финансови потоци в рамките на единния пазар, глобалният характер на терористичните организации и др., значително се усъвършенства действащата нормативна уредба на ЕС. С тези предложения ще се спомогне за изграждането на много по-съгласувана уредба, която ще улесни спазването на правните норми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на различните стопански субекти и особено на тези с трансгранична дейност. Днешният пакет се състои от четири законодателни предложения:

- регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

- регламент относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, сред чиито пряко приложими разпоредби са тези относно комплексната проверка на клиента и относно действителните собственици;

- Шеста директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с която се заменя действащата Директива (ЕС) 2015/849 (изменена с петата директива относно борбата с изпирането на пари) и сред чиито разпоредби, които ще бъдат внедрени в националното законодателство, са тези относно националните надзорни органи и относно звената за финансово разузнаване в държавите членки;

- преразглеждане на регламента от 2015 г. относно паричните преводи (Регламент (ЕС) 2015/847) с цел да се проследяват прехвърлянията на криптоактиви.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията с ресор „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Всеки нов скандал с изпиране на пари е още един скандал в повече и тревожен сигнал, че работата ни по запълване на празнотите в нормативната уредба на финансовата ни система все още не е свършена. През последните години постигнахме огромен напредък и понастоящем правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари са сред най-строгите в света. Сега обаче те трябва да бъдат прилагани еднообразно, а прилагането им — стриктно контролирано, така че предвидените мерки да бъдат наистина ефективни. Ето защо днес действаме с решимост — за да изкореним изпирането на пари и да попречим на престъпниците да се ползват от облагите на престъпната си дейност.“

Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, добави: „Изпирането на пари представлява съвсем явна и непосредствена опасност за гражданите, демократичните институции и финансовата система. Мащабът на проблема не може да бъде подценяван и пропуските, които престъпниците могат да използват, трябва да бъдат поправени. С днешния пакет значително ускоряваме усилията си за спиране на изпирането на мръсните пари чрез финансовата система: подобряваме координацията и сътрудничеството между органите в държавите членки и създаваме нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. С тези мерки ще можем по-добре да защитаваме целостта на финансовата система и единния пазар.“

Нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари

В основата на днешния законодателен пакет е създаването на нов орган на ЕС, с помощта на който ще се преобрази надзорът в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще се засили сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР). Новият орган на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните органи, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор. Органът на ЕС за борба с изпирането на пари също така ще подпомага ЗФР за подобряване на капацитета им за анализ на незаконните потоци и за превръщането на финансовото разузнаване във възлов източник за правоприлагащите органи. По-специално, органът на ЕС за борба с изпирането на пари:

- ще създаде, въз основа на общи надзорни методи и сближаване на строгите надзорни стандарти, единна интегрирана система за надзор в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

- ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции с дейност в голям брой държави членки или ще изисква незабавни действия за противодействие на непосредствените рискове;

- ще наблюдава и координира националните надзорни органи, отговарящи за други финансови субекти, и ще координира надзорните органи на нефинансовите субекти;

- ще подпомага, с цел да се установяват по-добре трансграничните незаконни финансови потоци, сътрудничеството между националните звена за финансово разузнаване и ще улеснява координацията между тях, както и съвместните анализи.

Единна правна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

С единната правна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се съгласуват действащите в ЕС разпоредби в тази област чрез въвеждането например на по-подробни разпоредби относно комплексната проверка на клиента, действителните собственици, правомощията и задачите на надзорните органи и на звената за финансово разузнаване. Съществуващите национални регистри на банковите сметки ще бъдат свързани, което ще ускори достъпа на звената за финансово разузнаване до сведения за банковите сметки и сейфовете. Комисията ще предостави достъп до тази система и на правоприлагащите органи, като при делата с трансграничен елемент ускори финансовите разследвания и възстановяването на придобитите от престъпна дейност активи. Достъпът до финансова информация ще се извършва съгласно строгите гаранции, предвидени в Директива (ЕС) 2019/1153 относно обмена на финансова информация.

Цялостно прилагане спрямо сектора на криптоактивите на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Понастоящем правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма обхващат само някои категории доставчици на услуги за криптоактиви. С предложената реформа тези правни норми ще обхванат целия сектор на криптоактивите, като всички доставчици на услуги ще бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиентите си. С днешните изменения ще се осигури пълна проследимост на прехвърлянията на криптоактиви (биткойн и др.), така че да може да се предотвратява и разкрива евентуалното им използване за изпиране на пари или финансиране на тероризма. Освен това ще бъдат забранени анонимните портфейли с криптоактиви, а правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се прилагат изцяло спрямо сектора на криптоактивите.

Валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой

Големите плащания в брой са лесен начин за престъпниците да изпират пари, тъй като установяването на операциите е много трудно. Ето защо днес Комисията предложи валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой. Това валидно за целия ЕС ограничение е достатъчно високо, за да не застраши ролята на законно платежно средство на еврото, и признава възловата роля на парите в брой. Тавани вече съществуват в около две трети от държавите членки, но са в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила. Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците. По примера на забраната от правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на анонимните банкови сметки ще бъде забранено и предоставянето на анонимни портфейли с криптоактиви.

Трети държави

Изпирането на пари е глобално явление, за борбата с което е необходимо тясно международно сътрудничество. Комисията вече работи в такова сътрудничество с международните си партньори за борба с потоците на мръсни пари в света. Специалната група за финансови действия (FATF) – световният орган за наблюдение на изпирането на пари и финансирането на тероризма – издава препоръки към държавите. Държава, която е включена в списъка на FATF, ще бъде включена и в списъка на ЕС. Ще има два списъка на ЕС – „черен списък“ и „сив списък“, отразяващ списъка на FATF. След включването на дадена държава в списъка, ЕС ще предприема мерки, съобразени с поражданите от тази държава рискове. ЕС ще може също така да включва в списъците си държави, които не присъстват в списъка на FATF, но които независима оценка е посочила като заплаха за финансовата система на ЕС. Разнообразните инструменти, които Комисията и органът на ЕС за борба с изпирането на пари могат да използват, ще позволят на ЕС да върви в крак с бързо променящата се и сложна международна среда с динамични рискове.

Следващи стъпки

Следващият етап на законодателния пакет е обсъждането му от Европейския парламент и Съвета. Комисията се надява на бърз законодателен процес. Бъдещият орган за борба с изпирането на пари следва да бъде приведен в готовност през 2024 г., като ще започне да изпълнява задачите си по пряк надзор малко по-късно — след като директивата бъде внедрена в националното право и новите правни норми започнат да се прилагат.

Сложният въпрос за прекъсване на потоците с мръсни пари не е нов. Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от основно значение за финансовата стабилност и сигурността в Европа. Нормативните пропуски в една държава членка се отразяват върху целия ЕС. Ето защо правните норми на ЕС следва да бъдат ефективно и съгласувано прилагани и контролирани, за да се противодейства на престъпността и да се защитава финансовата ни система. Ключов фактор в тази връзка е ефективността и съгласуваността на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари. С днешния законодателен пакет се изпълняват ангажиментите в приетия от Комисията на 7 май 2020 г. План за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Нормативната рамка на ЕС за борба с изпирането на пари включва също така: регламента за взаимното признаване на заповедите за изземване и конфискация, директивата за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, директивата за установяване на правила за използването на финансова и друга информация за борба с тежките престъпления, Европейската прокуратура и Европейската система за финансов надзор.

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.7 от 6 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Дон Препероне
1 Отговор
Абе я си..С три думи - не приемам войната! Ще си я караме по старому..

Коментиран от #25


Оценка:
-1 +12

Никакъв
2 Отговор
кеш ! При гръцките ни съседи вече лимита е 500 € ! Край на пачки - мачки и кюлчета !

Коментиран от #9


Оценка:
-10 +7

Тра-ла-ла
3 Отговор
Много хубаво звучи, само дали за това става въпрос или пак под предлог за борба с тероризма и уж занаше добро и сигурност ни гласят нещо друго?

Оценка:
-0 +31

Ххх
4 Отговор
Не ги е срам и тези престъпници. Нашиот кашелот спи с джандаци,злато и яко пачки, Кьовеши дойде видя и удобри, а тези ще борят прането. Нездушници всички

Оценка:
-3 +19

гадно
5 Отговор
Те за това ще се вдигне цената на чекмеджетата.

Оценка:
-2 +9

Абе терористите не работят ли с оръжие
6 Отговор
За какво са тези мерки за финансов контрол и финансово разузнаване западните банки да не са окупирани от евреите и ивиците с Газопроводи еврОПейски съюз

Оценка:
-2 +13

Хахаха
7 Отговор
И кой печата банктноти евро с номинал 500 ...
ЕЦБ ще да е най-голямата перачница на пари ...
ЛГБТИ сомунист-затоплисти усещат, че ще бъдат изметени и започват разисквания за забрани по теми, на които са дали началото иминно те.
Идва фашизъм

Оценка:
-2 +19

СМЯХ
8 Отговор
Това означава че ще ви затегнат гайките още повече. И ще има циркове и гърчове.

Оценка:
-1 +15

Хахаха
9 Отговор

До коментар #2 от "Никакъв":


Пълни глупости ... плащанито нй 7 или 8 нощувки на ръка е около 800 до 1500 евро, зависи от мастоположение и качество ...

Коментиран от #23


Оценка:
-3 +6

Перилни препарати
10 Отговор
Перални, шушилни на добри цени 35%.
Хартия бела отлично качество.

Оценка:
-1 +3

Знаете ли
11 Отговор
Колко българи изгоряха в Гърция.Хората работили на черно и вкарвали пари вкарвали в гръцките банки за по сигурно.Обаче един слънчев ден разбират,че сметките им са блокирани.Отива нашия Бай Ганю в банката за инфо:може би е станала грешка си мисли човека, и какво му казват служителите:Айде сега господине или госпожо докажете от къде ви са парите.Договор за работа.Доходи на месец.Осигуровки. и т.н...И чак тогава ще ви се отблокира сметката.

Оценка:
-0 +20

Принтер
12 Отговор
Смешници : ще се борят с Криптовалутите !?!
Абе , краварите не могат....та тези соросоиди ли ще успеят ?!?

Оценка:
-3 +13

Рошко
13 Отговор
Само по,заглавието, тогава да се съберат всички развити и недоразвити държави там в оон, и да се отворят офшфорките, бедна ми е фантазията каква мръсотия ще излезе, сигурно ще пламне световна революция

Оценка:
-0 +13

Банкнота
14 Отговор
Все още има пари в брой, а това е най големият проблем..... Няма логика да има пари в брой, но никой не иска да бъдат премахнати??? Към днешна дата те са напълно излишни и интегриране към плащания само с карти и по банков път може да стане за не повече от 1 месец.
Нека се запитаме защо тогава не се премахнат парите в брой??? Отговора е ясен, но никой не иска да го каже на глас.....
Е успех тогава с мръсните пари, успех с данъчните измами, успех с кражбите, успех с измамите, и т.н. и т.н и т.н

Коментиран от #22


Оценка:
-14 +2

Димо
15 Отговор
ЕС да премахне отживелицата КЕШ плащане и корупцията,изпирането на пари и невнасянето на данъци ще намалее с поне 99%!Дори се чудя как дилърите на дрога ще си продават наркотиците!

Коментиран от #29


Оценка:
-16 +4

Божко
16 Отговор
Поредните банкови схеми в ЕС!!! в Сърбия има лихва на депозитите над 2 % в БГ 0 и само такси и ги увеличават

Оценка:
-1 +13

Това е европейската 1996
17 Отговор
Когато комунистите затвориха банковите офиси и казаха че банките са фалирали а валутните спестявания на работилите българи в арабските страни ги изнесоха в трезори в чужбина защото не можеха да продават лади за долари и нямаше корекоми за пазаруване с валута защото вноса на западни стоки шир потреба беше свободен сега в Европа правят същото щото хората харчат само за храна и спестяват в банки и не харчат пари за индустриални продукти произведени в Европа и сега ЕС под предлог за пране на пари секвестират спестяванията на европейците

Оценка:
-6 +5

ужас
18 Отговор
О не боцко няма да може да си прави "обществените поръчки" :(

Оценка:
-0 +9

Фаро
19 Отговор
След дъжд качулка,който имаше власт изпра вече няма желаещи.Сега ще храним и тоя орган

Оценка:
-1 +6

не с лошо де
20 Отговор
Буцито пари не пере , той само гащите си с пълни джебове ги пере.

Оценка:
-0 +6

Руснаците като въведат
21 Отговор
Бартерната търговия петрол и газ и европейските печатници за пари спрат да печатат и икономически ката рухва и европейците ще карат коли по 20 години както по времето на цоца драгойчева

Оценка:
-1 +10

Перо
22 Отговор

До коментар #14 от "Банкнота":


Гащник ти явно си на държавна служба некадърнико.Явно си скаран с кеша защото си свикнал всичко да е на изплащане и не може да спестиш един лев.

Оценка:
-1 +10

Така е
23 Отговор

До коментар #9 от "Хахаха":


За туристи не е задължително,но за живущите в Гърция има голям контрол.

Оценка:
-0 +0

Боко Бандита
24 Отговор
ЕК представа си няма аз и Шиши колко пари окрадохме и изпрахме...

Коментиран от #26


Оценка:
-2 +5

Нищо не
25 Отговор

До коментар #1 от "Дон Препероне":


правят реално,нов орган,нови чиновници,нови разходи и ефект-нула. Виж проблема с кривите краставици е на път да бъде решен.

Оценка:
-1 +6

А останалите
26 Отговор

До коментар #24 от "Боко Бандита":


политици стояха със скръстени ръце,нали?

Оценка:
-1 +3

Monero
27 Отговор
Много важно :)

Оценка:
-0 +1

Американците в Япония са
28 Отговор
Иззели всички самурайски мечове и оръжие след безусловната капитолация а Хирохито след като подписал безусловната капитолация казал грешката ще бъде поправена и японските студенти в САЩ след войната се правили че не разбират английски и американците им обяснявали на внимателно всяко нещо Урсус Гранде Урсус минор Фон дер Ла ¥€N orth star

Оценка:
-0 +1

АНОНИМЕН
29 Отговор

До коментар #15 от "Димо":


Aми в oбщи линии тaкa изглeждa здрaвocлoвнaтa миcъл : Cиcтeмaтa нa нacтoящитe oтнoшeния нe мoжe дa рaзрeши прoблeмa c трупaнeтo нa вce пo- гoлeми пeчaлби oт икoнoмиятa oт труд. Нямa кaк кaпитaлa хeм дa плaщa ниcки зaплaти, хeм дa имa пo- виcoкo пoтрeблeниe зa дa пeчeли пoвeчe и тoвa дa ce cлучи бeз дa пeчaтa нoви пaри пoд фoрмaтa нa зaeми. В игрaтa нa нacтoящaтa икoнoмикa игрaeм рoлятa и нa рaбoтнaтa ръкa и рoлятa нa пoтрeбитeл. - Aкo кaпитaлa нaмaли зaплaтитe cпaдa пoтрeблeниeтo! Aкo увeличи рaзхoдитe зa зaплaти пaдa пeчaлбaтa! - Eдинcтвeнoтo рeшeниe, кoeтo ca измиcлили дo ceгa кaктo кaзвa eдин aмeрикaнcки прoфecoр ca плacтикитe в пoртфeйлитe Ви. - Тoecт крeдитнитe кaрти! Тoecт пeчaтaнeтo нa пaри и cъoтвeтнo зaeми.

Оценка:
-0 +3

Русия
30 Отговор
А финансирането на хибридни войни, тролове, политици...определението за тероризъм все още е мъгляво. Големия проблем на демокрациите е че са беззащитни пред дезинформацията и фалшивите новини на Кремъл. Те поощряват тероризма. А кеш в Путиния колкото щеш. "Информационен Магнитски"-това е решението.

Коментиран от #32


Оценка:
-3 +1

hmhmhm
31 Отговор
хаха ха а - да питат Боката за ноу-хау !

Оценка:
-0 +2

32
Този коментар е премахнат от модератор.
123
33 Отговор
За да няма пране ЕС ще махнат кеша. Това е целта.

Оценка:
-1 +1

Цеко Бойков
34 Отговор
Тия ще ми ликвидират бизнеса на банката ми (му), бе?!

Оценка:
-0 +2

Батьо ви
35 Отговор
А разплащането с кюлчета злато, платина, сребро, стари златни турски лири, австро-унгарски златни франц-йосифки, френсйи златни наполеони, ...... ще буде ли разрешено?! Да знмам как да си пълним нощното шкафче?!

Оценка:
-0 +2

36
Този коментар е премахнат от модератор.
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Марин Марковски
Адвокатът Марин Марковски коментира съдебните присъди
Съдебната палата не е място за удоволствие, там няма доволни хора"

Още бисери
ТОП 5