1 1013

Ние, гражданите: Не на лъжите, липсата на прозрачност, грабежа, лишаването ни права!

 • ние, гражданите-
 • ктб

Защото когато политическата класа реши да фалира една банка ние сме имали влогове в нея

Ние, гражданите: Не на лъжите, липсата на прозрачност, грабежа, лишаването ни права! - 1

Както е известно, съдийски състав на Върховния касационен съд на Република България, включващ съдиите Тотка Калчева, Ирина Петрова и Вероника Николова от Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на 11.01.2016 г. се произнесе относно противоконституционността на редица членове на Закона за банковата несъстоятелност. Това са част от разпоредбите, наложени от министър Горанов и приети на коляно и подкрепени единодушно от политическата мафия в Парламента, която нямаше да прави извънредно законодателство за КТБ. ВКС внасе искане до Конституционния съд на Република България за

- обявяване за противоконституционна на разпоредбата на чл.16 ал.1 изр.3 от Закона за банковата несъстоятелност: "Право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест - прокурорът", поради противоречие с чл.122 ал.1, във връзка чл.117 ал.1, чл.121 ал.1 и чл.56 и чл.4 ал.1 от Конституцията на Република България и противоречие с чл.121 ал.1, във връзка с чл.117 ал.1, чл.122 ал.1 и чл.56 и чл.4 ал.1 от Конституцията на Република България, както и за установяване несъответствието на същата разпоредба с чл.6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

- обявяване на разпоредбата на чл.11 ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност: "Банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от Централната банка квестори или от назначените по реда на чл.12 ал.1 т.2 временни синдици или от упълномощени от тях лица", поради противоречие с чл.122 ал.1, във връзка чл.117 ал.1, чл.121 ал.1 и чл.56 и чл.4 ал.1 от Конституцията на Република България и противоречие с чл.121 ал.1, във връзка с чл.117 ал.1, чл.122 ал.1 и чл.56 и чл.4 ал.1 от Конституцията на Република България, както и за установяване несъответствието на същата разпоредба с чл.6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Този шумен и скандален шамар в лицето на Върховния административен съд и съдебните институции, занимавали се с казуса КТБ, може и да се окаже началото на дългоочакваното от цялото гражданско общество отхвърляне на политически и икономически зависимости от Кръга КОЙ и диктата над съдилища и съдии в България.

А всъщност шамарът е още по-звучен за Народното събрание, което, с множеството изменения на ЗБН, е приело „некачествен закон“, с единствената нелегитимна и обществено неоправдана цел да се фалира КТБ – бързо, непрозрачно, без съдебен контрол върху актовете на БНБ, Квесторите, Синдиците, Фонда, Съда по несъстоятелност, в полза на частния интерес на определени политико-икономически кръгове.

Скандалът е още по-голям като се има предвид, че :

през последните 18 месеца редица юристи, общественици, журналисти, медии и организацията ни непрекъснато протестирахме против нарушаването на основните ни човешки права и бруталния отказ от правосъдие чрез формалното недопускане на процеси по същество поради абстрактната и дискриминационна фигура „ЛИПСА НА ПРАВЕН ИНТЕРЕС”;

от това право и възможност за обявяване на противоконституционност на редица членове на Закона за банковата несъстоятелност и сезиране на Конституционния съд съзнателно не се възползвал Върховният административен съд, който допусна под диктат един от основните виновници за съсипването на КТБ - Българска народна банка, да третира ограбените български граждани и фирми пред съдебните инстанции като досадни поданици от второ качество. Същият този съд, управляван от лице, за което бяха променени правилата за избор на председател категорично отказа да отправи и преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз с аргумент, че закона му е пределно ясен и единственият, който може да обжалва актовете на БНБ е самото БНБ, чрез спомагателните им органи в лицето на квесторите.

С редица сигнали и предложения за промяна в ЗБН сезирахме компетентни институции, политици и политически партии, омбудсмана на Р България за нарушаването на човешките ни права, за нарушения баланс на правата на двете категории кредитори на КТБ с еднакви по закон /но само на хартия/ права – Фонда за гарантиране на влоговете в банки и останалите кредитори, което позволи на фонда в лицето на Управитерния му съвет да действат спрямо нас като феодали, да не отговарят на писмата и предложенията ни, да бъдат безконтролни и абсолютни разпордители на активите и паричните средтва на КТБ. А бяхме предложили обществен съвет на вложителите от признати експерти да наблюдават дейността на квестори и синдици в процеси на несъстоятелност на банки...

Поискахме омбудсмана да сезира КС, за да обяви противоконституционността на чл. 60а от ЗБН, тъй като сегашната му редакция дава възможност за административен /от синдиците, временните синдици или Фонда/ и съдебен произвол при завеждане на искове – без ограничение спрямо ответниците-трети лица, без ограничение във времето и при неясно определение на „имущество с произход от банката“ , а последното нарушава критериите на ЕКПЧ, залегнали и в Решенията на ЕСПЧ за предвидимост, яснота и легитимна цел на закона. Последните липсват в разпоредбата на на чл. 60а от ЗБН.

многократно апелирахме към омбудсмана и политическите партии да не допуснат противоконституционното влизане в сила на промените в ЗБН със задна дата. Дори доказаните престъпници от Кьолн няма да могат да бъдат съдени по новите разпоредби на НК на Германия за извършените престъпления, защото тези престъпления са били извършени преди законодателните промени в Наказателния кодекс на Германия...

Развитието на казуса КТБ пред българските съдебни инстанции в условията на извратената политическа действителност на България не поражда особени надежди, че Конституционният съд ще обяви за противоконституционни посочените членове и разпоредби на ЗБН, особено като имаме предвид от кого бяха предложени и избрани конституционните съдии. Но това е една възможност те да се еманципират и да отсъдят по съвест и справедливост.

По отношение на тълкувателното дело пред ВАС, нашето очакване е ВАС да отклони искането за тълкувателно решение по отношение на това кой има правен интерес да обжалва акта на БНБ за отнемане лиценза на банка. Така изглеждат нещата съгласно Разпореждането на съдията-докладчик, според което отправеният му въпрос не бил правилен, защото карал ВАС да дописва закона, а не да го тълкува, а пък ВАС нямал законодателни правомощия..., защото такива имало само Народното събрание… Отхвърлянето ще стане по правила, които ВАС е приел по предложение на Г. Колев след обявяването на КТБ в несъстоятелност. Тези правила орязват основанията, предвидени в Закона за съдебната власт, а същите са нищожни, защото липсва правна възможност Пленумът на ВАС да приема подобни актове. Но това не пречи на възпитаника на Симеоновската школа да се упражнява в законодателна дейност. Явно това е навик, защото с подобни незаконно приети правила той оряза възможността на съдиите във ВАС, с изключение на няколко негови доверени лица, да разглеждат дела като касационна инстанция. И това се прави в период, в който цялото българско общество и Европейската комисия в един глас крещят, че съдебната реформа в България е жизнено необходима.

Разбира се! Всенародна тайна е срещата на висши магистрати с премиера, финансовия министър и избрани депутати в навечерието на 2015 г., на която на магистратите е спусната задачата и дадена главната роля в пиесата „Да спасим България”. От кого? От нас, вложителите в банката, в която сме държали вложенията си и сме се доверявали на преценките, анализите, изказванията на гуверньора на БНБ и Ус на БНБ, гарантирали ни стабилна и безпроблемна банка, които от излезлия доклад на Сметната палата се оказаха лъжа и измама! Бяхме обявени за печалбари, алчни, далавераджии.

Защо?

Защото, когато политическата класа реши да фалира една банка, ние сме имали влогове в нея. Но сатанизирането и разделянето на обществото е често срещан похват на Кръга КОЙ. Вече очакваме да бъдем обявени и за врагове на Държавата. Защо ли? Защото критикуваме МВР и Прокуратурата и очакваме да си свършат работата, най-малкото защото са щедро спонсорирани от нашите данъци. Обаче вчера чухме от социоложката Бъчварова, спусната да играе ролята на вътрешен министър, че щом сме недоволни от липсата на резултати от МВР и Прокуратурата ние сме заплаха за националната сигурност. Остава само да ни забранят да се изказваме, да настояваме за прозрачност и справедливост, да подаваме сигнали за грабежи и присвоявания на активи от КТБ от властимащите олигарси и мафиоти и по аналогия с КРИБ да ни обявят за заплаха на обществения ред и националната сигурност.

В контекста на настояването ни за прозрачност, на десетките сигнали, изпратени до Главна прокуратура, Фонда за гарантиране на влоговете, НАП с конкретни данни за присвояване на активи на КТБ от заинтересовани лица, за което арогантно се изказа и Иван Искров, а главният прокурор не се самосезира във връзка с това изказване и с наш сигнал, интервюто на финансовия министър от 8.01.2016 г. звучи цинично. Във връзка с работата на синдиците в КТБ (н) министър Горанов коментира, че „публикуваните списъци с направените цесии, които впоследствие са обвързани с прихващания, увреждат масата на несъстоятелността на банката и нарушават справедливостта при равноправното третиране на кредиторите й, което затруднявало работата по възстановяването на масата на несъстоятелността..." По този повод, както нашите членове са информирани, сме правили предложения до Народното събрание, Фонда за гарантиране на влоговете да „допишат” ЗБН и служебно и императивно да обявят анулирането на всички цесии във връзка с новиге разпоредби на ЗБН, да върнат парите в сметките на вложителите и да ги конституират като кредитори от 4 ред по схемата за удовлетворяване. По този начин биха възстановили активите в партимониума на банката и биха спестили огромните разходи за юридически услуги, съдебно оспорване на прихващания и т.н.

Но не! Как бихме могли да допуснем, че управляващите ще допуснат увреждане на собствените си интереси – та нали от списъка с необезпечените кредити лъсват маса държавни предприятия, на които без политически натиск нито една банка не би дала кредит...А тези кредити масово за раздадени по време на първия мандат на ГЕРБ и правителството на Орешарски.

Същото се отнася и до цесиите. Ние, членовете на „Ние, Гражданите” имаме сключени договори за цесии за не повече от 100 млн.лв. Останалите принадлежат на банки, фондове, застраховатени компании. Те по закон въобще нямат право на възстановяване на суми извън полагащите им се от масата на несъстоятелността. Нямат право и на минимално гарантирани суми. Ако цесиите бъдат анулирани /не съдебно оспорени/, то фирмите от кръга на ДПС трябва да върнат на банката повече от 600 млн.лв. кредити..

Ето затова става въпрос – спасявайки собствените си пари обявиха нас, 7 800 вложители за виновни и унищожиха над 30 % от средната класа на България. Поради това през изминалата година ръстът на БНП е изцяло за сметка на събраните приходи от НАП и Агенция „Митница”, външни инвестиции няма, производство извън проекти по европрограми почти липсва.

А какво ще стане през 2016 г. И какво ще стане с финансите на страната и оценката за капиталовата адекватност /неадекватност/ на банките след оценката на качеството на техните активи? Нали сме наясно, че сред тях има банки, чието състояние е било в пъти по-лошо от претендираното лошо състояние на КТБ? Как ще провизират над 27 % лоши кредити за страната? Не всяка от банките ще може да си купи „Кремиковци”, за да избегне провизирането на огромен лош кредит! Ще стигнат ли останалите средства от новия дълг от 16 млрд.лв. за рекапитализирането им?

НПО „Ние, Гражданите” повече от една година се опитва чрез сигнали, публикации и интервюта да съдейства за опазване на активите на КТБ, след реализацията на които нашите вложители да получат максимално връщане на загубените си вложения. Повечето от сигналите за присвояване, отклоняване на активи, верижно прехвърляне на активи остават без разглеждане. Само три от тях са присъединени към разследването на закононарушенията на квесторите. Колко ще продължи това разследване не се знае. Без последствия са всички други сигнали, свързани с незаконните преводи на около 58 млн.лв. на ФГВ, грабежите, извършени от кръга на фирми на ДПС и ГЕРБ и т.нар. защитени свидетели на прокуратурата, корупционните практики на избирателното оспорване на прихващания, грешно платените средства на „Аликс Партнърс” за труда им по преписването на вече изследваните от консултанти и комисията Атанасова верижни плащания по линията на дружества със специално предназначение... Без движение е и сигналът ни срещу министъра на финансите В.Горанов първо, защото няма по закон никакво право да се запознава с доклада на „Аликс Партнърс”, тъй като в къчеството му на кредитор на ФГВ, той няма нищо общо с КТБ, синдиците и фонда, който е частна структура на търговските банки. А докладът на разузнавачите би следвало да е конфиденциален за всички останали, освен за кредиторите на банката, които по закон могат да се запознават с документи и сделки по време на несъстоятелността на банката. Поради това мотивите за запазването на конфиденциалността на доклада им за 22 млн.дол. без да са върнали и стотинка на банката, са обяснени от министъра на финансите в цитираното му интервю като средство срещу „...тези, които недобросъвестно се опитват да откраднат активи на банката, знаят какви действия е извършила фирмата и докъде в проследяването на веригата от сделки и действия тя е разкрила връзката с активите, те могат лесно да продължат активно да отдалечават и да разкъсват връзките между активите на банката, закупени със средствата от нея, и връщането им в патримониума на банката....”

Което е арогантна лъжа. Конфиденциалността е нужна на политиците и свързаните с тях олигархично-мафиотски структури, за да ограбят безнаказано и за смешни цени всички стойностни активи на банката. Така, след тези грабежи за вложителите няма да останат и 5 % от размера на вложенията им. Поради това, тъй като и самият ФГВ ще бъде потърпевш, масово вложители с развалени цесии, обявени анулирани прихващания, вложители с невлезли в сила договори за цесии, сключени след 06.11.2014 г., са включени в 7 ред по схемата за удовлетворяване на кредиторите на банката.

Затова бихме били благодарни ако някой от политиците, депутатите, съдиите ни посочи поне едно законно или законосъобразно решение или действие по казуса КТБ. А ние ще продължим с разкритията и констатациите си и извън България. Защото, дами и господа, не мислете, че срещу България има само едно заведено дело!

Разбира се, това едва ли ще се случи. В казуса „КТБ“ се доказа, че в България всички политици и партии са в един кюп, ползвали са облагите от „КТБ“ и сега имат общ интерес -всичко около банката да бъде прикрито, заличено и по възможност бързо забравено. Защото, ако това не стане, ще лъснат далаверите на лица от целия политически спектър. Знаем, че се полагат неимуверни усилия обществото да не разбере какво се е случило. Никой не иска да отговори на поставените от нас въпроси и на първо място, на въпроса КОЙ е виновен за изчезването на едни 7 млрд. лв., които българският данъкоплатец плаща и ще плаща? Но ние ще продължим да питаме, докато не получим отговорите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Криция

  0 0 Отговор
  Всички виновни за КТБ трябва да бъдат съдени, а не крити!
 • 2 Вили

  0 0 Отговор
  Айде тази бивша ДС мутра пак ни я пробутват. Ясно е, кой й плаща и чии интереси защитава. Не разбирам обаче колко ли са платили на този сайт, за да й дава думата. На времето какви не далавери въртяха с мъжът си през КТБ. Имаше даже информация, че Цветан Василев й е върнал всички пари в замяна на това тя да ходи и да се представя на жертва в медиите. До този момент нито веднъж не е потърсила отговорност от Василев като мажоритарен акционер и шеф на банката за това, което е правил. Беше ясно че си раздава сам пари на себе си и с тях си купува какви ли не апетитни фирми.
 • 3 Немо

  0 0 Отговор
  Кога най-после Василев ще бъде екстрадиран и осъден за кражбите си?
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове