Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

ЕК предлага мащабна реформа на данъчното облагане

Публикувана: 25 Октомври, 2016 17:33
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 925
ЕК предлага мащабна реформа на данъчното облагане
ШРИФТ ПЕЧАТ

Европейската комисия /ЕК/  обяви планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци дружествата на единния пазар, като целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, благоприятстваща растежа.

Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци.

Целта на предложената за пръв път през 2011 г. ОКООКД бе укрепване на единния пазар за
предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха значителен напредък по много основни
елементи на предишното предложение за ОКООКД, те не успяха да стигнат до окончателно
споразумение. След като потърсихме мнението на държавите членки, предприятия, гражданското
общество и Европейския парламент, днес ние подсилваме елементите в полза на предприятията в
предишното предложение, за да помогнем на трансграничните дружества да намалят разходите и
бюрократичните формалности и да подкрепим иновациите. Предложената отново ОКООКД ще
допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в
Европа, като затвори каналите, използвани за избягване на данъци.

Две други предложения имат за цел подобряване на настоящата система за решаване на спорове
във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС и засилване на съществуващите правила за борба
със злоупотребите. Взети заедно, тези мерки ще доведат до създаване на опростена и
благоприятна за предприятията данъчна среда.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис заяви: Данъчната политика трябва да подкрепя
целите на ЕС за икономически растеж и социална справедливост. Целта на днешните
предложения е да се засилят растежът и инвестициите, да бъдат подкрепени предприятията и да
се гарантира справедливост. Настоящата система за корпоративно данъчно облагане третира
дълговото финансиране на дружествата по-благоприятно, отколкото дяловото финансиране.
Намаляването на това преференциално данъчно третиране на дълга в данъчната система е важен
елемент на плана за съюз на капиталовите пазари и подчертава нашата ангажираност да
постигнем резултати по този проект.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз
Пиер Московиси заяви: С обновеното предложение за ОКООКД ние отговаряме едновременно на
опасенията на предприятията и на гражданите. В резултат от множеството разговори, които съм
провел като комисар по данъчното облагане, ми стана напълно ясно, че дружествата имат нужда
от по-опростени данъчни правила в ЕС. В същото време трябва да продължим борбата срещу
избягването на данъци, която води до реални промени. Финансовите министри трябва да
погледнат по нов начин на този амбициозен и навременен пакет от мерки, тъй като благодарение
на него ще бъде създадена стабилна данъчна система, подходяща за ХХI век.
За да бъде насърчено бързото постигане на напредък, ОКООКД бе сведена до процес от два
етапа, който е по-лесен за управление. Бързо трябва да се постигне споразумение за общата
основа, тъй като това ще донесе важни ползи както за предприятията, така и за държавите
членки. Консолидацията трябва да бъде въведена скоро след това, което би позволило да бъдат
усетени всички ползи от завършената система.

1. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Благодарение на ОКООКД дружествата за пръв път ще разполагат с единен набор от правила за
определяне на тяхната облагаема печалба в целия ЕС. В сравнение с предишното предложение от
2011 г., новата система за корпоративно данъчно облагане ще:
- бъде задължителна за големите многонационални групи, които имат по-големи възможности за агресивно данъчно планиране, като така ще се гарантира, че дружествата, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро годишно, ще бъдат облагани с данъци там, където действително реализират печалбите си.
- вземе мерки във връзка с пропуските, които в момента са свързани с прехвърлянето на печалби за данъчни цели.
- насърчава дружествата да финансират дейностите си със собствен капитал и като използват възможностите на пазарите, вместо до прибягват до дългове.
- подкрепя иновациите чрез данъчно стимулиране на научноизследователската и развойна дейност, свързана с реалната икономика.
Ставките на корпоративния данък не са обхванати от ОКООКД, тъй като те остават в сферата на националния суверенитет. Въпреки това ОКООКД ще доведе до създаването на по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансгранични
дружества. По този начин корпоративното данъчно облагане в ЕС ще бъде значително реформирано.
ОКООКД ще доведе до подобряване на единния пазар за предприятията.

Дружествата вече ще могат да използват единен набор от правила и да работят с националните си данъчни органи за подаване на една данъчна декларация за всички свои дейности в ЕС.
Очаква се благодарение на ОКООКД времето за ежегодни дейности във връзка с привеждането в
съответствие да намалее с 8 %, а времето за основаване на дъщерно дружество — с 67 %, което
ще улесни създаването в чужбина на дружества, включително МСП.
Ще се стимулират благоприятни за растежа дейности, като инвестиции в научноизследователска и
развойна дейност и дялово финансиране, което ще подкрепи по-общите цели за съживяване на
растежа, заетостта и инвестициите. След като започне да функционира изцяло, ОКООКД може да
доведе до увеличаване на общите инвестиции в ЕС с до 3,4 %.
Дружествата ще могат да компенсират загубите в една страна членка с печалбите в друга.
Данъчни пречки, като двойното данъчно облагане, ще бъдат премахнати, а ОКООКД ще доведе до
повишаване на данъчната сигурност, като предостави стабилна и прозрачна система за корпоративно данъчно облагане в целия ЕС.
 

ОКООКД ще помогне в борбата срещу избягването на данъци

С ОКООКД ще бъдат премахнати несъответствията между националните системи, които в момента
се използват за агресивно данъчно планиране. Благодарение на нея ще бъдат премахнати и
трансферното ценообразуване и преференциалните режими, които в днешно време се използват
за избягване на данъци. В нея са включени и ефективни мерки срещу злоупотреби, за да се
попречи на дружествата да прехвърлят печалби към държави извън ЕС. Тъй като ОКООКД ще
бъде задължителна за най-големите многонационални групи, работещи в ЕС, при които рискът от
агресивно данъчно планиране е най-голям, те няма да могат да правят опити за мащабно
избягване на данъци.
ОКООКД ще подкрепи растежа, заетостта и инвестициите в ЕС

ОКООКД ще предостави на дружествата стабилни и предвидими правила, справедливи и равни
условия на конкуренция, намалени разходи и администрация. Благодарение на това ЕС ще стане
по-привлекателен за инвестиции и стопанска дейност пазар. Подновената ОКООКД ще подкрепи и
научноизследователската и развойна дейност, която е основен двигател на растежа. Дружествата
ще се ползват от данъчни облечения за разходите си за научно-изследователска и развойна
дейност, което ще бъде от полза най-вече за новосъздадените и новаторските дружества, които
изберат да се включат в новата система.

И накрая, с ОКООКД ще бъдат направени стъпки в отговор на преференциалното данъчно
третиране на дълга в сравнение със собствения капитал, като се предостави данъчно облекчение за емитиране на акции.
Фиксиран процент от собствения капитал на дадено ново дружество ще подлежи на приспадане всяка година. Този процент ще бъде съставен от безрисков лихвен процент и рискова премия. При сегашните пазарни условия този процент би бил 2,7 %. Това ще
насърчи дружествата да търсят по-стабилни източници на финансиране и да се възползват от
капиталовите пазари в съответствие с целите на съюза на капиталовите пазари. Това ще бъде от
полза и за финансовата стабилност, тъй като дружествата със засилена капиталова база ще бъдат
по-малко уязвими от шокове.

2. Решаване на спорове за двойно данъчно облагане

Комисията предложи също така подобрена система за решаване на спорове за двойно данъчно
IP/16/3471 облагане в ЕС. Двойното данъчно облагане е сериозна пречка за бизнеса, тъй като води до
несигурност, ненужни разходи и проблеми с паричния поток. В момента в ЕС се водят около 900
спора за двойно данъчно облагане, като те са на стойност 10,5 млрд. евро. Комисията предложи
настоящите механизми за решаване на спорове да бъдат адаптирани, за да отговарят по-добре на
нуждите на предприятията. По-специално, ще бъдат обхванати по-широк кръг случаи, а на
страните членки ще бъдат определени ясни срокове да се споразумеят за обвързващо решение
във връзка с двойно данъчно облагане.

3. Отговор на несъответствията със страни извън ЕС

Третото предложение в днешния пакет включва нови мерки, целящи да се попречи на компаниите
да се възползват от пропуските, известни като несъответствия при хибридни образувания и
инструменти, в данъчните системи на държавите членки и на държави извън ЕС, за да избягват
данъчно облагане. Несъответствия при хибридни образувания и инструменти възникват, когато
страните имат различни правила за данъчно облагане на някои доходи или юридически лица.
Дружествата могат да злоупотребяват с това, за да избягват данъчно облагане във всяка от съответните страни. В Директивата срещу избягването на данъци, по която бе постигнато
споразумение през юли, вече са предвидени мерки във връзка с несъответствията в ЕС. Днешното
предложение допълва картината, като взема мерки във връзка с несъответствията с държави
извън ЕС. Това е направено по искане на самите държави членки.
В пакета е включено и общо съобщение, в което се посочва политическата и икономическата
обосновка на предложенията, както и оценки на въздействието за ОКООКД и механизма за
решаване на спорове.
 

Белгия

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Бойко Борисов
Премиерът Бойко Борисов решава спор във Варна при откриването на брегови център за управление на корабоплаването
Повече не искам да чувам въпроса защо рибарите от Варна не могат да ловят пред Морска гара!"

Още бисери