Съдии от СГС искат ВСС да довърши проверката

Публикувана: 27 Април, 2015 09:50
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 481

Съдии от Софийски градски съд (СГС) написаха писмо до Висшия съдебен съвет с призив да довърши работата си по проверката на управлението на институцията и им напомнят, че за проблемите, посочени от тях и установени в доклад има виновни.

В писмо, подписано от 27 съдии и внесено в петък магистратите анализират изводите от проверката, която кадровият орган на Темида назначи.

Публикуваме пълния текст на писмото.

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,


С писма, съответно, от 10-ти и от 22-ри декември миналата година, съдии от Софийски градски съд Ви призоваха да извършите задълбочена проверка на начина на управление на съда. Поводът бяха ескалиралите в кратък период от време скандали в публичното пространство относно разпределението и администрирането на дела в Търговското отделение на СГС, а причината, както бе посочено и в писмата, - че тези случаи са следствие от системни проблеми в управлението на съда. След изслушване на съдии, подписали писмата, проведено на 8-ми януари 2015 г., Висшият съдебен съвет взе решение за извършване на проверка на дейността на административното ръководство на Софийски градски съд. Докладът за извършената проверка беше приет от Вас в заседанието на съвета на 2-ри април тази година и съдържанието му беше обявено на Интернет страницата на ВСС.

След като задълбочено се запознахме с изготвения доклад, намерихме за необходимо отново да се обърнем към Вас, защото считаме, че установените в хода на проверката и отразени в доклада обстоятелства налагат предприемането на действия от страна на Висшия съдебен съвет, каквито досега не са предприети. Същевременно, без да омаловажаваме проявената активност в хода на проверката на членове на Временната комисия и отчитайки вложените усилия за изготвяне на значителния по своя обем доклад, констатирахме, че в него не са формирани изводи за причините за множеството посочени проблеми и нарушения в администрирането на дейността на СГС от страна на председателя му Владимира Янева и нейните заместници.

 

В Раздел І на доклада са изложени констатации, установени в хода на проверката, само за малка част от аспектите на общото управление на Софийски градски съд. Систематически същите би следвало да следват частите, отнасящи се до организацията на дейността на различните отделения на съда. Само по такъв начин би могъл да бъде даден отговор на въпроса дали цялостното администриране на дейността на съда е било извършвано компетентно и в съответствие с нормативните изисквания, репективно, при отрицателен отговор - да се формират изводи чия е отговорността за това. Но и при възприетия от Временната комисия подход за обобщаване на констатациите за общото управление на СГС в Раздел І от доклада, в него са изложени данни за установени конкретни нарушения – както на законоустановения принцип за случайно разпределение, така и на разпоредби на подзаконови нормативни актове за организацията на дейност на съдилищата. Неясно защо, при така посочените конкретни нарушения не е поставен въпросът за отговорността на извършилите ги лица от ръководството на съда.

В Раздел ІІ, както и в Раздел ІV от доклада са обобщени данните от проверката, отнасящи се до администрирането на дейността на Наказателно отделение на съда, както и до работата на съдии от това отделение. В тази част на доклада остават неизяснени обстоятелства в следните аспекти:

- В т. 1 от раздела е посочено, че са потвърдени изложените при изслушванията на съдии от съда данни, че по време на ръководството на отделението от съдия Крънчева само в един случай е било провеждано обсъждане на поискано от ВКС становище във връзка с висящо дело за постановяване на тълкувателно решение. Не са формирани изводи непровеждането на други такива обсъждания, включително и по изискано в началото на тази година становище по тълкувателно дело, пряко касаещо компетентността на СГС, представлява ли неизпълнение на служебните задължения от страна на ръководителя на отделението и ако такова е налице, следва ли да се понесе отговорност за това;

- В т. 2 от раздела, както и в обобщението му се посочва, че пред ВСС са представени неверни данни за причините за неизпълнение от страна на ръководството на СГС и на Наказателното му отделение на решението на съвета от края на 2013 г. за въвеждане от началото на следващата година на версия 4.0 на програмния продукт LawChoice. Не става ясно дали Временната комисия е изследвала причините, поради които ръководителят на отделението е била с 0 % разпределение на дела в началото на 2015 г.;

- В т. 3 от раздела са изнесени данни, че в нарушение на възприетата в Наказателно отделение практика по приложението на изискванията на ЗСВ за случаен подбор на съдебните заседатели, съдия Петя Крънчева е председателсвала съдебни състави, разглеждали възложените й дела, с участието на едни и същи съдебни заседатели. При тези констатации няма никакви изводи необходило ли е да се понесе отговорност за нарушенията и какви са били причините и последствията от допускането им;

- В следващите точки от раздела са изнесени данни, чието обобщение е направено, като е посочено, че „/в/ организацията на дейността на Наказателно отделение на Софийски градски съд се наблюдават пропуски”. Въз основа на това е посочено и че „в решаваща степен недобрата организация се дължи на заместник-председателя на СГС и ръководител на НО съдия Петя Крънчева”. Този извод не е последван от заключение следва ли да се понесе отговорност и по какъв ред. Не е ясно и какво отношение към така констатираната недобра организация на отделението има отчетеното неизпълнение от страна на ВСС на задължението му да определи норма за натовареност.

В Раздел ІІІ от доклада са обобщени данните от проверката, отнасящи се до администрирането на дейността на Гражданско, Брачно и Търговско отделения на Софийски градски съд. Считаме, че в тази му част докладът съдържа съществени пропуски:

- Проверяващите сочат, че със заповед от ноември 2011 година е наредено промяната на определения процент натовареност да се извършва само със заповед на председателя на съда с посочване на основанията за това (стр. 14 горе). Заявено е още, че информацията относно изключване на съдии при разпределение на делата се съхранява в архива на компютърната програма за разпределение на делата. Комисията е цитирала няколко такива заповеди във връзка с разпределението на делата между съдиите, които не са административни ръководители в Търговско отделение (стр. 17 от доклада) и една във връзка с разпределението на делата на Брачните състави (стр. 27). В частта, касаеща работата на Гражданско отделение и Брачно отделение, без да се цитират други заповеди, е записано, че има „данни” за определяне временно на процент натовареност, различен от 100%. Комисията не е посочила откъде черпи тези данни, съществуват ли изобщо заповеди за това намаляване и ако да, проверила ли ги е комисията и съответно - какво е констатирала. Не става ясно дали е проверявала архива на компютърната система. В цитираните в частта за ТО заповеди за намаляване процента натовареност не се съдържа информация за основание за издаването им - командироване на титуляра в по – горен съд, продължителен отпуск или друго. Подобен анализ бе напълно наложителен след като комисията е направила принципния извод, че разпределението на делата между отделните състави и в Гражданско, и в Търговско отделение е неравномерно. Простата констатация на този отдавна известен факт е недостатъчна, той бе лесно установим при елементарно сравнение на статистическите данните по справките за разпределението и натовареността през 2012, 2013 и 2014 г., които предоставихме на комисията. Целта на проверката бе да посочи причините за тази неравномерност и причините, поради които ръководството не се е опитало да разреши проблема, за който многократно е сезирано. Проверяващите явно не са си поставили подобна цел или достигането й им се е сторило непосилно. Без изясняване на обстоятелствата, поради които конкретни състави са изключвани от разпределение или натоварването им е било намалявано (извън командироването в по – горен съд и продължителен отпуск), и без техния анализ, не биха могли, на първо място, да се опровергаят съмненията за произволен субективизъм на разпределящия при определяне натовареността на отделните съдии. На второ място - да се даде адекватно предложение за разрешаване на проблема, който в най – голяма степен смущава работата в СГС.

- В доклада е отразено, че на съдия Желявска е възложено разпределението на гражданските, търговските и фирмените дела със заповед от 2009 г. (стр. 13, долу). Тази констатация е ограничена до информативна. Не личи да са търсени и съответно посочени причините, поради които заместник-председател на съда и председател на търговско отделение е бил лишен от правомощията си да разпределя делата в отделението, което ръководи, като те са били предоставени на председателя на ГО. Премълчано е доведеното до знанието на проверяващите и установено с писмено доказателство обстоятелство, че повече от ¾ от съдиите в търговско отделение са поискали писмено от съдия Янева през юни 2014 г. функциите по разпределение на делата в тяхното отделение да бъдат реално възложени на председателя му съдия Дачев. Предвид неотразяването на този факт от проверяващите съответно липсва коментар защо това искане не е разгледано от председателя Янева и защо то е удовлетворено едва в началото на 2015 г., в хода на проверката от ВСС. Твърдим, че анализът на причините, поради които един административен ръководител е лишен от реалните си правомощия за сметка на друг, с различна сфера на управленска компетентност, е от съществено значение, защото би разсеял съмненията за съществуване или потвърдил наличието на недобри практики в СГС, което беше и целта на проверката.

- По идентичен начин е останал некоментиран и един от двата проблема, повод за нашата реакция, съответно – за проверката от ВСС, а именно казусът „Белведере”. На изслушването пред ВСС акцентирахме върху факта, че молбата за несъстоятелност, по която е образувано делото, е била разпределена в отчетливо отклонение на съществуващата практика. Само и единствено тази молба по чл. 625 ТЗ е била разпределена в деня на постъпването й в съда. Останалите молби за образуване на производства по несъстоятелност, постъпили в този ден, не са разпределени тогава, а на следващия ден, каквато е константната практика в съда. Причината съдия Желявска да разпредели на съдия Ченалова тази молба и да не разпредели останалите молби, постъпили в регистратурата същия ден, остава неясна. Проверяващите не са отразили този факт в доклада си, нито са коментирали какво е наложило съдия Желявска да се отклони от трайно установената й практика да образува делата по молби за откриване на производства по несъстоятелност в деня, следващ постъпването им в съда. Съмнението, което предизвиква изолираността на това действие, не само остана след проверката, но се и засили предвид липсата на коментар от комисията.

- Временната комисия не се е занимала с практиката в СГС при образуване на дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск. На изслушването във ВСС на 08.01.2015 г. запознахме съвета с тази практика и изрично посочихме, че тя е в нарушение на закона – чл. 395, ал. 2 ГПК и създава предпоставки за нарушаване на принципа на случайно разпределение на делата. Нарушението на закона – че делата не се образуват и разпределят в деня на постъпването на молбите – не е нито констатирано, нито коментирано от комисията. Респективно, не е посочено създава ли тази порочна практика възможност за разпределящия делата да наруши принципа на случайното разпределение като избере да образува делото не в деня на постъпване на молбата в съда, а в друг ден, в който дежурен по график е друг съдия.

- Временната комисия не е коментирала изнесените при изслушването на 08.01.2015 г. данни, че в ГО не са провеждани Общи събрания на съдиите за даване на мнения по искания за приемане на тълкувателни решения, както изисква чл. 86 ЗСВ.

- В доклада изобщо не са формирани изводи за установените факти при допълнителното изслушване на 16.01.2015 г. относно съответствието на поведението на съдия Желявска с изискванията на Кодекса за етично поведение, както по отношение на следващите се отношения между административни ръководители и съдии, така и въобще за отношения между магистрати.

- Според Временната комисия, всички констатирани в хода на проверката обстоятелства – неравномерна натовареност, липсата на механизъм за следене и своевременно изравняване на натоварването, липсата на критерии за командироване, липса на организация на работата по начин да се създаде ефективно използване на наличния кадрови състав - са плод на случайността. В обобщение – комисията или определя като неясни, или направо като липсващи причините за всеки един от изброените системни проблеми. Докладът в частта, касаеща ръководството на работата на ГО, БО и ТО, представлява хаотична информация за факти, които не са подложени на елементарен анализ, още по–малко на критичен такъв.

В раздел ІV, букви „Е” и „Ж” от доклада са изложени констатации за установени в хода на проверката обстоятелства относно дейността на съдия Румяна Ченалова и за контактите на конкретно лице, страна по дело, разглеждано в Софийски градски съд, със съдии и служители на съда.

- Относно описаните аспекти от работата на съдия Ченалова Временната комисия не е изследвала въпросите какво е отношението на ръководството на съда към посочените като отклоняващи се от установените правила и практики обстоятелства по преместването на същата съдия от Наказателно в Търговско отделение на съда; неравномерно разпределение на дела по търговска несъстоятелност на нейния състав, в сравнение с разпределението на останалите търговски състави; по констатирани при извършена проверка на ИВСС през месец юни 2014 г. нарушения при администрирането на дела от състава на съдия Румяна Ченалова. Още в първото си писмо от 10-ти декември 2014 г. посочихме, че съветът системно и при предходни случаи на съсредоточаване на общественото внимание върху дейността на конкретни съдии, последвани от ангажиране на дисциплинарната отговорност само на съответните съдии, не е изследвал въпроса за свързаността на такива нарушения с дейността на ръководството на съда. Непоставянето на този въпрос и търсенето на отговор и в настоящия доклад сочи, че ВСС продължава тази своя практика.

- В същата насока – за непоследователност на действията на ВСС в разкриването на истинските причини и на всички отговорни лица за прилагането на съмнителни практики – са и пропуските да бъде посочена отговорността на ръководството на съда да бъде допуснато лицето, визирано в б. „Ж” от раздела, да осъществява безпрепятсвено контакти с председателя на съда, със съдия Ченалова и с определени съдебни служители; да има достъп до служебни компютри; да „изчезне физически” от деловодството на съда, заведена от същото лице искова молба, която не става ясно защо не е администрирана; да бъдат извършени будещи съмнения действия по администриране на дело, образувано по друга искова молба на същото лице. Особено тревожно се явява неформирането на никакви изводи от страна на Временната комисия по отношение на описаните действия на председателя на съда Владимира Янева за подпомагане на „саниране на срок по търговско дело за несъстоятелност”, заведено от същото лице пред Старозагорския окръжен съд. Описаните действия в никакъв случай не могат да се характеризират като представляващи законосъобразно упражняване на правомощията на съдия Янева; същевременно са описани действия по удостоверяване на несъотвестващи на действителността обстоятелства. В този смисъл и решението на комисията така събраните материали да бъдат представени на временното ръководство на съда за оказване на контрол върху администрацията се явява изключително неадекватно на сериозността и на характера на констатираните обстоятелства в тази част на доклада.

В доклада е изнесена информация за подадени срещу отделни съдии жалби, които не са анализирани, нито е извършена проверка по отделните случаи. Независимо от това, проверяващите навеждат неясни и необосновани доводи, че самият факт на подаване на жалбите по всяка вероятност говори за неопитност или недостатъчна квалификация на тези магистрати. Не може да не направи впечатление, че констатациите на комисията за работата на отделни магистрати, която поначало не беше в предмета и обхвата на конкретната проверка, са всякога последвани от категорични изводи за наличие на слабости. Такъв решителен подход съвсем не е приложен към субектите, чиято дейност в действителност комисията имаше за задача да провери. Дължимият обоснован анализ за работата на ръководството на съда и то при наличие на множество доказателства, отсъства. Част от фактическите констатации изобщо не са придружени от аналитичен коментар, нито пък са свързани с адекватната им оценка. Така, от прочита на доклада, следващ от изнесената информация, се налага извод, че организацията на работата в СГС е била под критичното ниво на задоволителност. Това само по себе си означава, че правоимащите да създадат такава организация - председателят на съда и заместник–председателите, не притежават изискуемите от закона ръководни и управленски умения и не са се справили с поставените пред тях задачи, като съществувалите управленски практики могат да се определят като порочни и създаващи благоприятна среда за развитие на корупция. В доклада все пак присъства изрично заключение, че в хода на извършената проверка проверяващите са се натъкнали на множество нарушения, които, според временната комисия, са в следствие на неправилна организация или липса на организация и контрол от страна на екипа на Владимира Янева, ръководил СГС в последните три години. То обаче не е последвано от оценка за това налага ли се търсеното на отговорност на лица от ръководството и за кои нарушения, респективно – от предложение за предприемане на конкретни действия в тази насока. Вместо това комисията е отправила множество препоръки към следващото ръководство. Така остава неизяснен централният въпрос за отговорните лица за нередностите в управлението на съда, констатирани при проверката.

Проблемите, с които Ви сезирахме са от особена важност. Не само за нашия съд. Те са с принципен характер, защото по същината си касаят дължимото добро, ефективно и прозрачно управление на различните съдебни органи, от което зависи и качеството на правосъдието. Затова „случаят СГС” съвсем не се ограничава до конкретния съд. Ненапразно той предизвика широк обществен резонанс, в това число и в професионалните среди. Той се нуждае от ясно и убедително разрешение. Такова, от което да е видно, че в съдебната система има нулева толерантност към лоши и порочни управленски практики. Това на първо място изисква точното им идентифициране като такива, и на следващо – прилагане на адекватен подход за търсене на отговорност от лицата, които са ги прилагали. В противен случай се дава твърде негативен сигнал за безнаказаност и търпимост към произвол, както за магистратите, така и за широката общественост.

Накрая, припомняме изказванията на двама от членовете на ВСС, направени при представянето на доклада. Съобразно тях, както председателят на ВКС – съдия Лозан Панов, така и г-жа Галя Георгиева ангажират вниманието Ви с необходимостта от финализирането на проверката в контекста на възможното реализиране на дисциплинарна отговорност на отговорните от управлението на съда за установените нарушения. Тази задача е основно Ваша и ние очакваме да я реализирате. Не ни е известно да са предприети конкретни действия от страна на ВСС от 2-ри април до настоящия момент, освен във връзка с предложението, но направено от председателя на ВКС, въз основа на което е било образувано дисциплинарно производство срещу заместник - председателя и ръководител на Наказателно отделение Петя Крънчева.

Обръщаме се към Вас за пореден път с искане да предприемете логичните стъпки, следващи от изнесената в доклада информация, защото само по този начин ще се постигне и превантивен ефект, насочен към недопускането на подобни практики и от други ръководни екипи в органите на съдебната власт.      

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Лютви Местан
Лидерът на ДОСТ коментира думите на съпредседателя на ПФ Красимир Каракачанов, че заради срещата си с турския премиер Бинали Йълдъръм, Местан ще настъпи „българска мина”:
Това е само едно предизборно каракачанско ръмжене!"

Още бисери